Seminari Entrevista (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura C Psicosociales
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 28/10/2014
Descargas 33
Subido por

Vista previa del texto

Seminari C.psicosocials La entrevista Es l’intercanvi d’informació a traves de processos de comunicació verbal i no verbal, en la que queda establerta una relació interpersonal amb una finalitat determinada.
El que diferencia la conversació de l’entrevista seria que els rols de les persones involucrades estan molt diferenciats. Es pot sospitar que en l’espai de la conversació, que els objectius, expectatives... poden ser molt diferents.
Es una eina important en la infermeria per tal de recollir i proporcionar informació al pacient y a la família, es un bon instrument per detectar les necessitats del pacient i la família, així com informar, educar, i afavorir la relació terapèutica.
Avantatges i limitacions Es una relació interpersonal, molt flexible, on juga molt la observació i les fonts d’informació.
Es tenen uns objectius i uns compromisos similars per als dos usuaris. Ens obté un espai de flexibilitat, es a dir, l’entrevistador segueixi qualsevol model, sempre te la possibilitat de tornar enrere o continuar etc...
En quant a limitacions, en primer lloc, que seria alt cost en temps i esforç, ja que les entrevistes son eines que s’han de preparar, i encara que es tingui un model, es necessita tenir una base i una destresa en aquell tema, així com tenir una idea de la persona que entrevistarem. Per un altre costat, també es important la interferència de biaixos de variada procedència, hi ha determinats elements que poden variar els resultats esperats o condicionar les entrevistes.
Interferències Poden ser relacionades amb l’entorn i amb les persones i els factors psicosocials (cognitives, emocionals y socials).
EN quant amb les persones i factors podem veure:     Als clients: incapacitat, dificultats, dèficits comunicacionals, alteracions del pensament...
Als professionals: dificultats per a establir relació terapèutica, expectatives del client...
Als clients: emocions causades per la malaltia, sentiments del pacient envers l’entrevistador...
Als professionals: Por a provocar dolor, patiment, a perdre el control respecte la entrevista, a tractar determinats temes.
En quant a interferències socials, es poden veure diferencies entre entrevistat i entrevistador, ja pot ser per diferencia d’edat, de sexe, de rols, de cultura... No es el mateix parlar amb una persona jove de prevenció a nivell de sexualitat, que amb una persona ja gran, de 60 anys. La seva percepció del tema es molt diferent.
Tipus d’entrevista Segons el nombre de participants podem tenir:   Entrevista individual Entrevista grupal Segons el tipus de preguntes    Entrevista tancada: els resultats ràpidament es poden valorar i objectivar de forma sistemàtica. Es una entrevista molt rígida, per tant, en determinats espais no serveixen, o no donen la oportunitat de conèixer.
Entrevista oberta: es una entrevista molt flexible, dinàmica en la qual tenim una idea d’allò que volem i per on anirem, però en tot moment esta oberta a qualsevol tipus de variació. El seu handicap seria principalment, que l’entrevistador necessita molta destresa per controlar aquest espai. El problema es que a final de tot, hi ha tanta informació que hi ha dificultat per gestionar-la i per poder comparar-la de forma objectiva, validar-la...
Entrevista mixta: normalment els professionals utilitzen l’entrevista mixta.
Característiques de les preguntes Les preguntes han de ser senzilles, curtes i clares. Han d’expressar una idea única i s’han d’evitar paraules i idees ambigües. S’ha de permetre que el pacient utilitzi les seves pròpies paraules i transcriure-les tal qual, per això, s’ha d’emprar el llenguatge del entrevistat per proporcional recolzament i reconeixement i afavorir el reforçament i la retroalimentació.
Estructura Trobem la fase inicial, la fase intermitja i el tancament.
EN qual a la fase inicial, nosaltres expliquem quins son els objectius. Es l’espai on es deixa clar que es el que volem aconseguir amb la relació que establirem, i establir un contracte imaginari amb l’entrevistador.
Durant la fase intermitja, es realitzarà el cor de la entrevista, serà el centre d’informació.
Finalment en el tancament, es realitza com un envoltori final de la entrevista, es trauran les conclusions i es finalitzarà l’entrevista.
...