Psicologia de l'Educació Lecturas Bloc I 3.1 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Psicologia de l'Educació
Año del apunte 2014
Páginas 9
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

Lectures Psicologia de l’Educació BLOC 1. Aprenentatge humà i practiques educatives.
Gràcia, M. I Segués, M. T. (2009i. Psicologia de l’educació i de la instrucció. [Material Docent].
Barcelona: UOC. [Pàgs. 9-17: La caracterització de la psicologia de l’educació i la psicologia de la instrucció.] La psicologia de l’educació té com a objecte d’estudi els processos de canvi comportamental que es produeixen en les persones com a conseqüència de la seva participació en situacions o activitats educatives.
- Es preocupa dels processos de canvi comportamental (psicològics) que es produeixen en les persones, quan participen en activitats o situacions educatives de naturalesa formal i no formal.
- Crea la necessitat d’aproximar-se des d’una perspectiva multidisciplinària a l’estudi dels fenòmens educatius per entendre’n la complexitat.
- Es compromet a elaborar una teoria educativa de base científica i posar a punt una pràctica que coincideixi amb aquesta. És una disciplina aplicada atès que tracta l’objecte d’estudi des d’una dimensió triple (teòrica o explicativa, tecnològica o projectiva, i tècnica o pràctica).
- S’interessa per tota mena de pràctiques educatives amb independència del marc institucional i l’edat dels protagonistes.
Els continguts de la psicologia de l’educació són: - Processos de canvi en el comportament de les persones (en l’aprenentatge, desenvolupament i socialització) com a resultat de la seva participació en situacions educatives.
- Factors, variables o dimensions (cultura, desenvolupament, aprenentatge, educació, socialització) de les situacions educatives que es relacionen directament o indirectament amb els esmentats processos de canvi i que contribueixen a explicar-ne l’orientació i les característiques.
L’educació comporta sempre i necessàriament que algú (professor, pare) ensenya (actua amb la intenció d’influir explicita i sistemàticament) alguna cosa (regulació emocions, normes de conducta, hàbits) a algú altre (aprenent) en un context institucional (escola, família) i amb algun propòsit (desenvolupar capacitat, adquirir coneixements, destres, hàbits, assimilar valors), i que sovint és avaluat (amb la finalitat de verificar que s’ha assolit els objectius perseguits i que s’han obtingut els resultats esperats).
1 Lectures Psicologia de l’Educació La psicologia de la instrucció té com a objecte d’estudi estudiar, explicar i comprendre els processos de canvi comportamental que es produeixen en les persones com a conseqüència de la seva participació en activitats educatives escolars.
(s.xx) Per tant, la diferència amb la psicologia de l’educació és la naturalesa i les caract. de les situacions educatives que hi ha en la base d’aquests processos. Tot i que la finalitat última d’ambdues és la de intentar millorar les PE en general, i elaborar explicacions útils que permetin planificar i desenvolupar-les més adequadament.
Dimensions de la diferenciació: - Només es preocupa dels processos de canvi comp. i psico. en l’àmbit escolar.
- També presenta una aproximació multidisciplinària.
- També és de caràcter aplicat i de triple dimensió.
- El camp d’actuació és més específic i concret, atès que limita l’interès dels canvis comp. a les situacions i activitats escolars d’ensenyament i aprenentatge.
Els continguts de la psicologia de la instrucció són: - Processos de canvi en el comportament com a resultat de la seva participació en situacions educatives escolars.
- Factors, variables o dimensions de les situacions educatives escolars que es relacionen directa o indirectament amb aquests processos i que contribueixen a explicar-ne l’orientació, caract. i resultats.
Hi haurà algú (professor) que ensenya (actua amb la intenció explicita d’influir) alguna cosa (les matèries del currículum) a algú altre (alumnes) en un context institucional (escola, institut, facultat) i amb un propòsit (desenvolupar cap, adquirir coneix, destreses...), que habitualment és avaluat (amb la finalitat de verificat que ‘s’hagin assolit els objectius i s’hagin obtingut els resultats esperats).
Psicologia de la instrucció Objecte d’estudi Processos de canvi comportamental que es produeixen en les persones….
Teories o models que expliquen la naturalesa d’aquests tipus de canvis ….com a conseqüència de la seva participació en les situacions educatives escolars Factors intrapersonals dels alumnes Factors interpersonals i caract. de les PE escolars 2 Continguts de la psicologia de la instrucció Lectures Psicologia de l’Educació Els àmbits d’activitat científica i professional de la psicologia de l’educació i de la psicologia de la instrucció.
Fins el 1960 l’activitat científica i professional lligada amb la psicologia de l’educació es fomenta en tot allò relacionat amb el desenvolupament i l’evolució, per tant, la formació del professorat, recerca psicològica aplicada a l’educació i la intervenció psicològica sobre problemes i dificultats del desenvolupament, de l’aprenentatge i de la conducta, fonamentalment en infants i adolescents.
Àmbits que, actualment, són habituals en la feina d’un psicòleg de l’educació i de la instrucció.
La recerca psicològica aplicada a l’educació has permès: - Selecció de temes i problemes en funció de l’interès i la pertinència que tenen respecte a l’educació. Concepció que té a veure amb la funcionalitat de disciplina pont de caràcter aplicat.
- Increment de recerca tecnològica, envers la confecció d’estratègies i de procediments d’intervenció psicoeducativa, i auge de la recerca-acció (per millorar la PE).
- Metodologies qualitatives o interpretatives.
- Interès progressiu de la recerca psicoeducativa per temes i problemes relacionats amb PE no escolars (familiars, TIC, esport), la qual cosa porta a redefinir la intervenció tradicional.
Al llarg dels anys 50-60 s’incrementa la presència de psicòlegs a les escoles, en contacte directe i continuat amb el professorat (permet fer un canvi qualitatiu d’orientació en la intervenció psicològica en el context educatius escolar, intervenció centrada en el diagnòstic i tractament de les dif. de desenv, aprenent i conducta; orientada a millorar l’enseny. i l’aprenen. en general).
Aquest canvi ha estat donat gràcies a una xarxa de serveis multidisciplinaris (psicòlegs, pedagogs, assistents socials) creats per donar suport als centres educatius. Actualment, equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), actuen de manera preferent amb el professorat i els centres d’ensenyament obligatori no universitari d’una zona geogràfica educativa determinada. amb tot això, sorgeix la psicologia escolar.
Funcions EAP (tot en col·laboració amb els professors, especialistes i serveis específics) - Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials dels alumnes.
- Participació en l’elaboració i el seguiment dels diversos tipus d’adaptacions del currículum que puguin necessitar els alumnes.
3 Lectures Psicologia de l’Educació - Assessorament als equips docents sobre els projectes curriculars dels centres educatius pel que fa a aspectes psicopedagògics i d’atenció a la diversitat de necessitats de l’alumnat.
- Assessorament al ‘alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
- Col·laboració amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.
- Aportació de suport i de criteris tècnics psicopedagògics a altres òrgans de l’Administració educativa.
- Altres funcions que els atribueixi el Departament d’Educació.
Cal tenir en compte, que els plantejaments clínics no han desaparegut de la psicologia de l’educació (no s’ha substituït l’enfocament clínic per un educatiu de forma absoluta, a més, els serveis de psicologia clínica infantil i juvenil tenen interès per la dimensió educativa en els seus plantejaments d’intervenció).
Les relacions entre el coneixement psicològic i la teoria i la pràctica educatives.
Psicologia aplicada a l’educació o Disciplina pont de caràcter aplicat? La psicologia de l’educació i de la instrucció és fruit de l’aplicació i la utilització dels principis, explicacions i mètodes de la psicologia científica en els intents per millorar les PE en general i l’educació escolar en particular, i per a elaborar explicacions adequades i útils per a la planificació i del desenvolupament d’aquest tipus de pràctiques.
Psicologia de l’educació: - Representa una especialització en el si de la psicologia.
- És la disciplina encarregada d’aplicar la teoria i els principis psicològics a una classe particular de comportaments (relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge) en entorns educatius formals.
- És una disciplina amb les seves pròpies bases teòriques, relacionada amb la psicologia però independent a aquesta.
4 Lectures Psicologia de l’Educació Solé, I. (1998). La organización social de la educación: prácticas educatives y desarrollo humano. Dins C. Coll (Coord.), Psicología de la educación (pàgs. 141-156). Barcelona: Editorial UOC.
La naturaleza social y la función socializadora de la educación.
La educación tiene un carácter social y una función socializadora en el contexto de sus relaciones con los procesos de desarrollo y aprendizaje.
El desarrollo de las personas se debe a la interacción entre el bagaje biológico-hereditario (marcará posibilidades y limitaciones) y el cultural, cuya responsabilidad recae en los cuidadores más próximos y, después en las instituciones, valores y organización social del grupo (que tienen finalidades encaminadas a satisfacer determinadas necesidades básicas: subsistencia, afecto, compañía y de amistad, de autoestima…) Vygotsky entendió el desarrollo, como una línea natural del desarrollo (configurada por aspectos hereditarios y madurativos) y la línea cultural del desarrollo. Desarrollo y cultura son inseparables.
Mediante las experiencias educativas el individuo se convierte un miembro activo y participativo de su grupo. Las experiencias y los aprendizajes van construyendo sus capacidades (afectivo/relacionales, de equilibrio personal, inserción social, cognitivas y motrices).
El “desarrollo” también es una construcción social y cultural. Rogoff defiende que las sociedades más o menos tecnificadas y sofisticadas poseen ideas diferentes respecto de lo que significa alcanzar las metas máximas del desarrollo y, estructuran y organizan situaciones y relaciones que permiten este logro.
Según Coll los grupos sociales ayudan a asimilar la experiencia culturalmente organizada ya convertirse, en miembro activos y en agentes de creación cultural.
La educación explica el desarrollo, el aprendizaje y la cultura.
Prácticas educativas y ámbitos de educación en las sociedades desarrolladas.
En sociedades desarrolladas científica y tecnológicamente, los niños comparten las experiencias vividas en otros ámbitos con la familia. Además, los cambios impuestos por la 5 Lectures Psicologia de l’Educació tecnología y la producción, sustituyen el aprendizaje ligado a un contexto concreto a uno formativo con el esfuerzo de las instituciones educativas.
El período de aprendizaje, tiende cada vez más a alargarse indefinidamente. Además, actualmente, hay una creciente necesidad de formación para llegar a ser un miembro de pleno derecho en el grupo social (prolongación escolaridad obligatoria) Cabe establecer vínculos y relaciones entre lo que se aprende en unos y otros contextos, así como controlar influencias educativas diversas y más difusas, que tanto pueden reforzar como contradecir los valores y principios que se intentan aportar a través de las prácticas educativas.
 Caracterización y dimensiones de análisis.
La educación se puede reducir al efecto de escolarizar.
La socialización e individualización son procesos progresivos que dependen de los medios de los que se dispone, medios que difieren en cada grupo social, por sus condiciones y por aquello que se considera “persona desarrollada” en cada uno.
Trilla propone el “universo tripartito de la educación”: - Educación formal. Procesos específicamente y diferenciadamente diseñados en función de objetivos específicos de instrucción, dirigidos a la obtención de los grados propios del sistema educativo reglado (escolarización).
- Educación no formal. Cuando se trata de procesos también específicos y diferenciados que persiguen unas finalidades de instrucción situadas al margen del sistema educativo (educación del tiempo libre).
- Educación informal o difusa. Procesos educativos que se producen de manera indiferenciada, y subordinada otros objetivos y procesos sociales, la función educativa no es la dominante, no poseen especificidad.
Según la intencionalidad del agente, los procesos intencionalmente educativos serían formales y no formales, mientras que los no intencionales serían informales. Resulta cuestionable que la educación informal sea no intencional, por ejemplo, muchos autores sitúan a la familia en el macro de la educación informal, sin embargo, es obvio que siempre que actúan de forma educada lo hacen intencionadamente.
Aunque desde el ámbito estructural y sociológico, sea legítimo y útil diferenciar entre formal i no formal, ya se dirija o no a la provisión de grados del sistema educativo reglados, desde el punto de vista psicológico, se considera que ambos procesos implican cosas similares.
6 Lectures Psicologia de l’Educació Desde la psicología, hay constructos en que los constructos de desarrollo, aprendizaje y educación aparecen vinculados: Scribner y Cole hablan de la “educación formal de la escuela” y la “educación formal en contextos no institucionalizados” y de la “educación informal”.
Según Miras consideran que hay puntos en común, pese a la divergencia entre las distintas sociedades. Por ejemplo, el proceso de desarrollo se inicia en la familia (padres primeros educadores y cuidadores).
Cole y Wakai consideran 4 ámbitos educativos en las sociedades desarrolladas: - Educación familiar - Escolarización - Educaciónprofesional - School education (no formal según Trilla). Animación sociocultural Estos últimos autores, no contemplan la influencia educativa de los medios de comunicación.
Cabe tener en cuenta que no todos los ámbitos tienen la misma naturaleza, universalidad, ni el mismo impacto en la ida de las personas, así como no son igual de importantes desde la perspectiva psicológica.
En cada uno de los ámbitos propuestos, la persona en desarrollo entra en contacto con parcelas específicas de su cultura y con otras personas que, la ayudan a acercase a ellas. Se transforman, por lo tanto, en “intermediarios culturales”, cuya responsabilidad es evidente.
Según Bronfenbrenner, cada uno configura un microsistema: patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales (elementos del microsistema) que la persona en desarrollo experimenta en un entorno (lugar en el que las personas pueden interactuar cara a cara) determinado, con características físicas y materiales particulares.
El desarrollo, entendido en su doble faceta de socialización e individualización, se da en diversos microsistemas: Para que se convierta en un contextos de desarrollo ha de cumplir los siguientes criterios Núcleo de cualquier práctica educativa - Aprendiz. Puede ser un bebé o un adulto experimentado, así como un mero aprendiz o combinar este rol con otro. Todo esto esboza caract. específicas (capacidades, conocimientos, experiencias previas e intencionalidad).
- Intermediario cultural. Oscila entre grados mínimos y máximos.
- Cultura. “cultura popular” o “conocimientos específicos”.
7 Lectures Psicologia de l’Educació Dimensiones de carácter estructural/social: - Alcance social. General – específico - Organización, sistematización y control social de la práctica. Totalmente y explícitamente regladas y expuestas a control público o implícitamente normativizadas y con escaso control público. Así como otras exentas de reglamentación y control.
- Diferenciación respecto a otras actividades en el mismo contexto en el que se da la educación.
- Institucionalización. Instituciones creadas para la educación, o otras intervienen en contextos cuya finalidad no es educar estrictamente.
 Período temporal.
Las prácticas educativas como contextos desarrollo.
La educación tiene múltiples formas que se despliegan en diversos contextos en los que la persona vive y participa. Siempre habrá un “núcleo primigenio de interacción” en las diversas p.e, así como otras variables más sociales/estructurales que nos permiten caracterizarlas.
Los diversos contextos en que crecemos nos ponen al alcance, de manera más o menos intencionada, experiencias educativas mediante las cuales podemos ir aprendiendo elementos de la cultura. Lo que promueve el desarrollo personal, porque el aprendizaje que realizamos es una construcción, una apropiación personal.
Cada práctica tendrá un efecto potencial de desarrollo diferente, así como una misma, también creará un efecto diferente según el individuo. Por tanto, no debemos esperar respuestas automáticas y preestablecidas por una propuesta, sino, personales, fruto de la propuesta de la interpretación de esta.
Bronfenbrenner considera que los diversos ambientes en que vive el niño (familia y escuela) han de cumplir 2 condiciones complementarias para ser considerados contextos de desarrollo: - Posibilitar que el niño observe y pueda incorporarse a patrones de actividad progresivamente más compleja, con la ayuda y la guía de alguien más experto.
- Posibilitar que el niño pueda implicarse en las actividades que ha aprendido con la ayuda de los otros pero, ahora ya, de forma independiente.
Únicamente, cuando se dan, el microsistema funcionará como contexto de desarrollo.
8 Lectures Psicologia de l’Educació Cond. que se corresponden a: Zona de Desarrollo Próximo (interacción social o la relación intrasubjetiva permite la reestructuración intra y el progreso en la etapa de desarrollo.
Por tanto, Bronfenbrenner otorga mucha importancia a la actuación independiente y autónoma, que no supone la repetición mecánica, sino una comprensión profunda del proceso y la posibilidad de contextualizarlo en nuevas situaciones.
Los contextos de desarrollo han de caracterizarse por la plasticidad, por la capacidad de dar entrada a las capacidades de los críos y significación de sus realizaciones, por el hecho que pueden poner los medios para “estirarlas” y favorecer la actuación autónoma.
El constructo de “participación guiada” (proceso en el que los papeles que desempeñan el niño y su cuidador están entrelazados, de tal manera que las interacciones rutinarias entre ellos y la forma en que habitualmente se organiza la actividad proporcionan al niño oportunidades de aprendizaje tanto implícitas como explícitas) de Rogoff, adquiere sentido para explicar la actuación compartida La potencialidad de las prácticas educativas depende del grado en que le faciliten el aprendizaje y el dominio autónomo de aquellos elementos de la cultura a que se refieren.
Además, como dice Bronfenbrenner, el desarrollo de una persona no depende sólo de las propiedades intrínsecas de los dif. microsistemas, sino de las relaciones y los acuerdos que se establezcan entre ellos.
También, se le debe dar importancia al mesosistema (define las interrelaciones entre dos contextos en que el crío vive y participa activamente).
Además de tener en cuenta aquellos contextos en los que no se participa directamente, aunque si afectan al entorno más directo de participación. Esto es el exosistema (fuerzas que afectan a lo que sucede en los microsistemas primarios) A un nivel más extenso y estructural, los contextos de desarrollo se ven influenciados por el macrosistema (condiciones sociales, culturales y estructurales que determinan en cada cultura los rasgos generales de las instituciones…).
Todo esto engloba el “ambiente ecológico” en el que las personas crecemos y nos hacemos miembros activos de nuestro grupo social.
9 ...