Sistema nerviós perifèric II fàrmacs adregèrnics (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Farmacologia
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 6

Vista previa del texto

TEMA 12 – SISTEMA NERVIÓS PERIFÈRIC II: FÀRMACS ADRENÈRGICS SISTEMA NERVIÓS SIMPÀTIC Sinapsis neuronal adrenèrgica MAO: Monoaminooxidasa COMT: Catecol-O-metiltranferasa FÀRMACS ADRENÈRGICS EFECTE ADRENÈRGIC Vasoconstricció arterioles pell i mucosa: ↑Pressió Arterial (α1).
Vasodilatació de les coronàries Cor: Taquicàrdia, augmenten força contracció, freqüència i velocitat de conducció (β1).
Respiratori: Broncodilatació, relaxen el múscul llis bronquial (β2).
Úter: relaxen el múscul llis de l’úter, inhibeixen les contraccions uterines (β2).
Digestiu: relaxen la musculatura llisa intestinal (α1i β1) SNC: no travessen la BHE, però produeixen angoixa, irritabilitat, intranquil·litat.
Bufeta urinària: relaxació del múscul detrusor i contracció de l’esfínter Metabolisme: inhibeixen l’alliberació d’insulina pel pàncreas (α2).
Afavoreix la lipòlisi i la producció d’àcids grassos lliures FÀRMACS SIMPATICOMIMÈTICS: CLASSIFICACIÓ Fàrmac ideal: Màxima selectivitat (acció terapèutica buscada). En la realitat interaccionen amb diferents tipus de receptors (efectes secundaris).
CATECOLAMINES Farmacodinàmica: - Ordre de potència sobre els receptors: α: Noradrenalina > Adrenalina > Isoprenalina β: Isoprenalina > Adrenalina > Noradrenalina Farmacocinètica: No s’administren per via oral (es destrueixen a pH àcid) Es metabolitzen ràpidament per la COMT i la MAO.
t1/2 = pocs minuts: durada breu dels efectes.
 Adrenalina: o s’administra per via iv i subcutània (vasoconstricció: fer massatge a la zona prèviament per evitar necrosi tisular) o Vigilar la dosi: solució subcutània: 0,5ml., solució iv: 0,1ml. L’extravasació produeix necrosi de la zona.
o Presentacions associada amb anestesics locals (via sc), per a retrassar l’absorció de l’anestèsic.
o Vigilar l’aparició de vòmits, cefalea, visió borrosa (isquèmia cerebral).
 Noradrenalina: només per via iv.
ADRENALINA: Estimula receptors α i β. A dosis baixes efecte β. Dosis altes efecte α.
Accions: - Cor (β 1): Augmenta la freqüència cardíaca, la velocitat de conducció i la força de contracció.
- Vasos: A dosis baixes vasodilatació, disminució de la pressió arterial (β2). A dosis altes increment de la tensió arterial (α1).
- Múscul llis (β2) : Broncodilatació - Ull: Midriasi - Metabolisme: Hiperglucèmia.
Aplicacions Terapèutiques: - Parada cardíaca: adrenalina (iv, intracardíaca) 0,1ml en 10ml de solució isotònica.
- Shock anafilàctic: 0,5ml sc. Broncospasmes greu.
- Hemorràgies.
NORADRENALINA: Estimula receptors α i β1. No te acció β2 Accions: - Cor: Augmenta la freqüència cardíaca i la força de contracció (β1).
- Vasos: Vasoconstricció intensa a la pell i mucoses (α1).
Aplicacions Terapèutiques: - Parada cardíaca.
- Hipotensió aguda molt greu.
- Shock cardiogènic, endotòxic o per vasodilatació.
ISOPRENALINA: Catecolamina sintètica.
Només té acció β.
Accions: - Cor: Taquicàrdia i augment de la força de contracció (β1).
- Vasos: Vasodilatació (β2).
Aplicacions Terapèutiques: - Bradicàrdia - Shock post-intervenció cardíaca.
Efectes secundaris: - Taquicàrdia - Fibril·lació ventricular - Palpitacions - Necrosi local - Hemorràgies cerebrals (per augment de Pressió Arterial) Interaccions: - Hipertiroïdisme: increment de la resposta adrenèrgica.
AGONISTES α1 FENILEFRINA, METOXAMINA, FENILPROPANOLAMINA*, NAFAZOLINA*, OXIMETAZOLINA* Ús tòpic en mucosa nasal i ocular: - Descongestionants nasals i conjuntivals.
- L’aplicació nasal té acció immediata, però l’ús continuat produeix una hiperèmia de rebot per vasodilatació.
- (*) Imidazolines: Perill d’absorció sistèmica, en nens pot causar coma.
Midriasi (Fenilefrina): Exploració de la retina.
AGONISTES α2 CLONIDINA: - Tractament del glaucoma d’angle obert (col·liri) - Hipotensor per mecanisme central (compr.) MOXONIDINA: Tractament de la hipertensió essencial o primària (compr.) APRACLONIDINA: Tractament del glaucoma d’angle obert (col·liri) AGONISTES β1 DOBUTAMINA Accions: Estimula l’activitat cardíaca, increment de la contractilitat i la freqüència cardíaca Aplicació terapèutica: - Tractament de la insuficiència cardíaca.
- Shock cardiogènic o endotòxic: Associada a Dopamina Efectes secundaris: Taquicàrdia AGONISTES β2 Broncodilatadors: Tractament de l’Asma i l’MPOC. (Veure taula següent) - Es poden administrar per via inhalatòria (menys efectes secundaris cardíacs), via oral o parenteral. A dosis altes o en administració per via parenteral poden produir palpitacions i taquicàrdia.
Relaxants uterins: - RITODRINE: Inhibeix les contraccions uterines al final de l’embaràs. Tractament del part prematur.
FÀRMACS AGONISTES ADRENÈRGICS: FÀRMACS D’ACCIÓ INDIRECTA Mecanisme d’acció: Indueixen l’alliberació de catecolamines dels dipòsits presinàptics.
Fàrmacs: - EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA o Acció anticongestiva (rinitis, sinusitis, etc.) - ANFETAMINA Derivats: o METANFETAMINA o METILFENIDAT (Rubifen): Tractament nen hipercinètic o FENFLURAMINA: Anorexigen - TIRAMINA o Subproducte del metabolisme de la tirosina de l’organisme. Es troba a alguns aliments: formatge, llevat, salsitxes fermentades, peix en escabetx i fumat, cervesa, faves, mongetes, vi negre, xocolata.
o Es metabolitza ràpidament per la MAO Interacció IMAO CRISIS o HIPERTENSIVES!!! o Efectes secundaris dels agonistes adrenèrgics d’acció indirecta:  Disminució sensació de gana i cansament: eufòria i insomni  ↑ PA, taquicàrdia i arítmies  Estimulen el centre respiratori  Produeixen dependència FÀRMACS ANTAGONISTES ADRENÈRGICS EFECTE ANTIADRENÈRGIC - Bradicàrdia: Disminució de la freqüència cardíaca i contractilitat miocardíaca (anti-β1).
- Hipotensió (hipotensió ortostàtica): Vasodilatació arteriolar i venosa, disminució de la precàrrega i postcàrrega cardíaca (anti-α1).
- Hipoglicèmia severa: disminució de la tolerància a la glucosa en pacients diabètics (anti-β2) - ↑ micció - ↓ sudoració - ↑ congestió nasal - Cefalea, somnolència, palpitacions FÀRMACS ANTAGONISTES α1 Fàrmacs Antagonistes β Efectes secundaris: Bradicàrdia: Contraindicats en shock cardiogènic Broncospasme: Contraindicat en Asma i MPOC Hipoglucèmia en diabètics ↑ triglicèrids Disfunció sexual masculina Raynaud SNC: alteracions de son, cansament, depressió ...