Preguntes de corbes d'excreció urinària (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Biofarmàcia i farmacocinètica II
Año del apunte 2012
Páginas 2
Fecha de subida 03/05/2016
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

PREGUNTES D’EXAMEN DE BIOFARMÀCIA I FARMACOCINÈTICA 2 sruizboy; unybook.com EXCRECIÓ URINÀRIA -Després de l’administració intravenosa d’un fàrmac de comportament MC que s’excreta íntegrament inalterat per orina es van obtenir els següents tabulats de temps/concentració plasmàtica, així com interval de temps i velocitat d’excreció urinària en l’interval considerat.
Temps (h) Conc plasm (mg/L) Interval (h) Velocitat d’excreció (mg/h) 0,5 60 0-1 4,02 2 54,03 1-3 3,62 4,5 45,52 3-6 3,05 9 33,58 6-12 2,25 18 18,36 12-24 1,23 30 8,06 24-36 0,54 42 3,43 36-48 0,23 L’aclariment renal del fàrmac és d’aproximadament 0,067 l/h. V -En tots els casos, la constant de velocitat d’excreció urinària és igual a la constant de velocitat d’eliminació dels fàrmacs. F -S’administra un fàrmac MC, la semivida del qual és de 2h, per via IV a la dosi de 10mg.
Es recull orina fins transcorregudes 10 semivides. Coneixent que la constant de velocitat d’excreció d’aquest fàrmac és de Ku=0,215/h, pot deduir-se que el % excretat per orina és d’aproximadament el 62%. V -Si tota la dosi d’un fàrmac administrat per via IV s’elimina per excreció urinària, l’aclariment renal és igual a l’aclariment plasmàtic. V -La filtració glomerular és un procés passiu, que està afectat pel pH de l’orina. F -Després de l’administració de 50mg d’un fàrmac MC per via IV, l’equació representativa de la corba acumulativa d’excreció és: Qu=20,11.(1-e-0,087t) (Q=mg; t=h).
El valor de la constant de velocitat d’excreció urinària és d’aproximadament de 0,035/h. V -S’administra un fàrmac per via IV a la dosi de 50 mg. La seva semivida és de 4 hores.
Es recull orina durant 48 hores, s’hi quantifiquen 35 mg de fàrmac inalterat. El % de fàrmac inalterat excretat per orina és, aproximadament del 70%. V.
-Consecutivament a l’administració IV de 100mg d’un fàrmac MC es determinen els nivells excretats en orina. L’equació linealitzat de la corba d’excreció urinària és la següent: ln dQu/dt=-0,512t + 3,936 (Qu=mg, t=h).
El valor de la constant d’excreció urinària és el mateix que el de la constant d’eliminació. V -L’excreció urinària és el principal mecanisme dels fàrmacs lipòfils. F PREGUNTES D’EXAMEN DE BIOFARMÀCIA I FARMACOCINÈTICA 2 sruizboy; unybook.com -Un procés d’autoinducció enzimàtica es tradueix en una disminució de la vida mitja del fàrmac que pateix el metabolisme. V -S’administra una dosi de 150mg d’un fàrmac MC per via IV i es determinen els nivell excretats en orina. L’equació de la corba d’excreció urinària és: dQu/dt=35.e-0,212t; dQu/dt=mg/h, t=h La constant d’excreció urinària és d’aproximadament 0,233/h. V -Un F presenta un Cl plasmàtic de 3,3 l/min.kg i una semivida biològica de 73 minuts.
Administrat amb un altre F (que és inhibidor enzimàtic), el Cl plasmàtic del primer és de 0,79 l/min.kg i la seva semivida de 306 min. L’administració conjunta no produeix variacions importants en el volum de distribució del primer. V.
-La reabsorció tubular passiva dels fàrmacs és independent dels valors de pH del lumen dels túbuls. F -La filtració glomerular dels fàrmacs es realitza amb un procés de difusió passiva. V --Després de l’administració d’un fàrmac per via IV, el valor de la concentració plasmàtica a temps 0 sempre és un valor teòric. V -S’administra un fàrmac per via IV a la dosi de 100mg. La seva semivida és de 8 hores.
Es recull orina durant 80 hores, s‘hi quantifiquen 50 mg de fàrmac inalterat. El % de fàrmac inalterat excretat per orina és, aproximadament, del 50%. V -Quan augmenta el període de latència (to) d’un fàrmac administrat per via oral en dues formes farmacèutiques sòlides diferents, assumint que la fracció de dosi absorbida és la mateixa, la forma farmacèutica que presenta un major valor del període de latència també presenta un major valor de AUC de to a infinit. F -Si tota la dosi d’un fàrmac administrat per via IV s’elimina per excreció urinària, l’aclariment renal és igual a l’aclariment plasmàtic. V -Un fàrmac té un Cl renal de 0,23l/min Si el valor de l’àrea sota la corba en 3 hores és de 35 mg/l.h, la quantitat excretada en aquest temps és de 483 mg. V -L’aclariment plasmàtic, el volum de distribució i l’aclariment renal es poden estimar a partir de les corbes d’excreció urinària. F -Pel càlcul del Cl renal a partir de les dades d’excreció urinària, es precís que la presa de mostres plasmàtiques i urinàries es realitzen al mateix temps. V ...