TEMA 2 (13) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura MÉTODES DE PREVISIÓ
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 13/03/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

roE.+odes €.Q- oo'gc¡r €sirrnor 3) de tcr ,\ tU = ¿ts(H{ 4 to. pcsd€ht ) €slrrn^ Qrr -{€^densA p¿ríocte e t do- prctlis?á co(n,.
- HHi e§ PcrÍode + vnit'a/nrorñ t'.
2 tHHt-nrti'| E- r ) Deft'nir tq p.eü<c'É com - pr.[ p¿rfo oe vnos+rco '4 i¿ t^¡ = + e + Á, [+ ) . fbj p¿rÍode e¡.hrq- v¡6s-ffi,1 '+ 9- t*\ = ig 'F A (T\ : m *".*P§ Éríoci¿ Y¿ qq< 3'66 t rQQ 5 E'Gz ta9? e t tqqq ¿oó grqqg 16 6'343 t 'zLS +'§t ttz\ 9' ¿6 c'q-{5 e'3sB ?t5q! at4tt s i 1,o¡ t'213 ortt5 t'zqt qtt? 3 ¿oo¿ 16rzl eoo3 tGrl\ .+'t 60 t'¡ ¡s qrl+o qroSS ottlS ot§35 q,'6tt c.tcxo ¡ t.{) : irqqe,* A,t r9a6} " qtt45 + o'6§ = s'sZB '2uoo ('t) = prc.clr'ccJcí p€r cL ,'*g lqqt p,cd¡tc,í H^ o t,c,r$ reeg a, r.qro5 ¿ooo grccf.r,cc,6 pe¡o.t,crrg ¿oor perlode e rhrte. - rnostno0 A ,.r {al ' i*, p.edr"ccio' F,e^ c. t,onu rqqt : lr3o3 + o'tt6 : q,tly precl.cc-rí pe¡ : q'rr3+ottis : Loro4t Qrqqe ta) : C Y.*, to 5' l,tt §rqqr t't) = i,*o. * Á, trqql )= G'3{3 +tt¿¿5 = rrg,6¡ i,*og (.r) ; i ltsqt + r'¿45 s i't43 Pet o,§ s'+3é "rt+t E ¿,(t\ Tt 't '++ ¿oo t preaiccrbrS Ht1 3'qq ¡qQG rc¿q trHt ¡ ^ q'6tt+ o'635: ror3¿3 precttcoí t,.rol'arg 2ooz.
" F,t¿oor\ = itoot f¿l = 4roor*Á¡tzoor)*¿' e'6É8+ 6'63b *r=ro,a6t prcdrcci' pr^c.tro*J¿00i.
...