TEMA 9. Transducció de senyals via MAPK (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura ampliiació biologia cel·lular
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 24/11/2014
Descargas 26
Subido por

Descripción

Apunts realitzats amb el suport de classe i les anotacions del docent.

Vista previa del texto

AMPLIACIÓ BIOLOGIA CELULAR Tania Mesa González 2º CURS BIOLOGIA UAB TEMA 9: TRANDUCCIÓ DE SENYALS VIA MAP kinases INTRODUCCIÓ Conducció del senyal intracel·lular:  Via activació molècula difusible 1. Activació receptor 2. Formació de missatgers secundaris difusible 3. Unió i activació de proteïnes efectores 4. Efecte bioquímic  Via cascada seqüencial de proteïnes kinases 1. Activació receptor 2. Activació molècula efectora (Família Ras)  Associada a membrana 3. Cascada seqüencial de kinases dins de la cèl·lula  No associada a membrana 4. Efecte bioquímic / canvi expressió gènica.
ORGANITZACIÓ DE LES VIES MAPK  MAPK = mitogenic activated proteïna kinases  Participa via activada per senyals mitogèniques  acaba davant de la mitosis.
  Vies organitzades en mòduls - 3 tipus de proteïnes kinases - 1 proteïna “scaffold” Varis mòduls MAPK ≠ - Segons estímul - Segons tipus de PK - Composició dels mòduls variable - Element final fosforilat  Proteïna citoplasmàtica  Factor transcripció nuclear (fosforilació TF) Senyal  actuació Ras  Mòdul MAP kinasa = actua per fosforilació seqüencial.
 S’activa la primera MAPK (acostuma a ser una Rafkinasa), que consumint ATP fosforila i activa a la segona, que fosforila i activa a la tercera, que consumient ATP fosforila i activa el substrat.
 Si en lloc de ser Ras, la cèl·lula té Rac s’activa un altre mòdul MAPK diferent però que actua igual .
COMPONENTS DE LES VIES: La Ras al ser activada canvia de conformació i al propagar-se al mòdul MAPK actua la primera kinasa.
Dianes del mòdul MAPK  proteïnes que modifiquen el citoesquelet o canvien l’expressió gènica.
La MAP kinasa  és aquella que provoca canvis al final del procés. MAPKKK  MAPKK  MAPK  MAPKKK  RAF kinasa / MEKK  MAPK kinasa kinasa  MAPKK  MEK  MAPK  ERK = extracel·lular regulador kinasa.
Ser Kinasa Thr Kinasa Tyr Kinasa ...