TEMA 1 (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Química - 1º curso
Asignatura Bioquímica
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 09/04/2016
Descargas 5

Vista previa del texto

TEMA 1  Quin dels següents llistats d'elements químics no són imprescindibles per tots els organismes vius? a. C, H, N, O, P b. Co, Cu, Fe, Mn, Zn c. Al, AS, B, Br, Cr, F, Ga, I, Mo, Ni d. S, P, Na, K, Mg, Ca, Cl  Quin orgànul conté gran quantitat d'enzims hidrolítics? Lisosoma  Escull la incorrecta envers els hidrats de carboni.
a. Poden tenir diversos carbonis quirals; generant 2n estereoisòmers b. El enantiòmers de la forma D són els més abundants a la natura c. El glicogen és un polímer que sintetitzen algunes cèl·lules animals, però no és un hidrat de carboni d. El carboni anomèric es genera al ciclar l'estructura de les pentoses i les hexoses  Escull l'afirmació incorrecta envers els lípids: a. El terme lípid és sinònim de triacilglicerol b. Els àcids grassos saturats donen rigidesa a l'estructura de la membrana lipídica Incorrecte c. Els triacilglicerols són estructures més hidròfobes que els àcids grassos d. La major part dels àcids grassos insaturats naturals són de tipus CIS  Com s'anomena la zona on es fa la síntesi parcial dels ribosomes? Nuclèol  En quin orgànul té lloc la modificació de proteïnes destinades a secreció? Aparell de Golgi  El nucli de la cèl·lula eucariota...
a. Està envoltat per una membrana simple b. Només conté DNA c. Conté histones unides als àcids nucleics.
d. Conté histones unides a la membrana nuclear  Els estereoisòmers que són imatges especulars són...
a. no existeixen b. epímers c. enantiòmers d. diastereoisòmers  Quina de les següents afirmacions és certa? a. El volum de la cèl·lula no és important pel seu funcionament b. La cèl•lula procariota és més gran que la eucariota c. La mida de la cèl•lula eucariota guarda relació amb la mida de l’organisme del què forma part d. La superfície de la cèl•lula ha de permetre l’intercanvi de substàncies amb l’exterior.
 Escull l'afirmació incorrecta: a. Un aminoàcid quan es troba a un pH igual al seu pI no té càrrega neta b. Si una proteïna es posa a un pH superior al seu pI es mourà cap al pol positiu c. Si un polianfòlit es troba en un pH inferior al seu pI tindrà càrrega neta negativa.
d. El pI és el pH al que una molècula és un zwitterió  El citoesquelet...
a. És un fluid on estan submergits els orgànuls b. La seva funció principal és donar forma a les cèl•lules vegetals Incorrecte c. Està constituït per microfibres de inosina d. Permet el moviment dels orgànuls  Quina de les següents afirmacions és certa respecte el plegament del DNA en la cèl·lula eucariota? a. en un primer nivell el DNA es plega entorn la histona 1 formant el nucleosoma Incorrecte b. en un primer nivell el DNA es plega entorn de un octàmer de histones per formar el solenoide c. Els nucleosomes es pleguen formant la fibra de cromatina o solenoide d. Les histones formen l'esquelet proteic entorn del qual es pleguen els loops de DNA per formar els cromosomes  En els eucariotes, el nucli està envoltat de una doble membrana anomenada...
a. nucleosoma b. envoltarà nuclear c. membrana cel·lular d. nucleoplasma e. nuclèol  En una cèl·lula bacteriana, el DNA es troba a...
a. nucleoide b. Paret cel·lular c. ribosomes d. membrana cel·lular e. nucli  Components cel·lulars en ordre creixent de mida? a. Amino acid < ribosome < protein < mitochondrion b. Amino acid < protein < mitochondrion < ribosome c. Protein < amino acid < mitochondrion < ribosome d. Amino acid < protein < ribosome < mitochondrion e. Protein < ribosome < mitochondrion < amino acid  On té lloc la síntesi de proteïnes? Ribosoma  Quin dels següents disacàrids no té carboni anomèric? a. sacarosa b. lactosa c. maltosa Les cèl·lules eucariotes en general són de l'ordre de unes 10 vegades més grans que les procariotes.
Els organismes eucariotes tenen membranes internes.
En E. coli, el DNA és nucleoide.
La càrrega neta de un aminoàcid que tingui la cadena lateral neutra a un pH inferior al seu pI serà negativa.
La principal diferència entre la matèria viva i la inanimada és la seva diferent composició química.
Els diferents oligosacàrids es diferencien, entre altres condicions, en els carbonis que participen en els enllaços glicosídics entre ells, i la configuració anomèrica del grup hidroxil de cada residu condiciona la funció.
Els éssers vius tenen aïllats els diferents processos, per garantir-ne un perfecte control, encara que es trobin en el mateix compartiment.
El carboni i l'oxigen són components essencials dels éssers vius, degut a la capacitat d'unir-se mitjançant enllaços covalents.
Els éssers vius estan en constant regeneració.
Les cadenes laterals dels aminoàcids Asp i Glu tenen grups carregats negativament.
Els carbonis anomèrics són aquells carbonis carbonílics que després d’una ciclació es converteixen en un nou centre quiral, és a dir, en un carboni asimètric enllaçat a 4 substituents diferents.
...