Problemes Tema 8 (amb respostes) (2009)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Termodinàmica i Cinètica química
Año del apunte 2009
Páginas 2
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 3

Vista previa del texto

TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMICA Ciències ambientals. 2007/08 Lliçó 8. CINÈTICA QUÍMICA 1. La velocitat de formació de C en la reacció 2AB  2C3D és de 1.0 M s-1. Estableix la velocitat de la reacció i les velocitats de formació i desaparició de les concentracions de A, B i D.
R: v =0 .5 Ms−1 d [A ] =−1 . 0 Ms−1 dt d [B ] =−0 .5 Ms−1 dt d [D ] =+ 1. 5 Ms−1 dt 2. La llei de velocitat per una reacció segueix v =k [ A ][ B ][ C ] Quines són les unitats de la constant de velocitat? R: L2 mol− 2 s−1 3. a. La descomposició de primer ordre del N2O5 té una constant de velocitat de 10-2 s-1 i es parteix d’una concentració inicial de 2.00 M.
b. La reacció en medi aquós de AcOEt + NaOH  AcONa + EtOH té una constant de velocitat de 0.20 M-1 s-1 i es parteix de concentracions inicials de [AcOEt]0=[NaOH]0 = 0.50 M.
Troba els valors de les concentracions de N2O5 (a) i de AcOEt (b) al cap de 10 s i de 1 min del inici de la reacció.
R: a) t = 10s; [N2O5] = 1.81M t = 1min; [N2O5] = 1.10 M b) t = 10s; [AcOEt] = 0.25 M t = 1min; [AcOEt] = 7.14 ×10-2 M 4. El metil paratió és un pesticida organofosforat que en el sòl es degrada seguint una cinètica de primer ordre. Sabent que en les condicions normals d’un sòl aquest pesticida presenta un temps de semireacció de 9 dies, determineu quants dies trigarà en degradar-se un 90% de la seva concentració inicial.
R: 30 dies 5. Una reacció de primer ordre arriba al 30% en 35 min. Quina és la constant de velocitat de la reacció i quin percentatge de reactiu queda a les 5 h ? R: k =1 . 70×10−4 s−1 4.7 6. Considereu una reacció elemental del tipus 2A → productes. La constant de velocitat d’aquesta reacció és 1×102 M−1s−1. Determineu el temps de semireacció d’A, si la seva concentració inicial és 1×10−3 M.
R: 5s 7. Una reacció de segon ordre que segueix l’equació de velocitat − d[A ] 2 =k [ A] dt i el període de semireacció és de 24 min per a una concentració inicial de A de 0.10 M.
Quin és el valor de la constant de velocitat de la reacció? R: k =6 . 9×10−3 M−1 s−1 8. Les constants de velocitat de la descomposició del HI gas a 556 i 781 K són 3.517×10-7 i 3.954×10-2 M-1s-1, respectivament. Calculeu l’energia d’activació d’aquest procés.
−1 R: Ea =186 kJ · mol 9. La velocitat de la reacció elemental HI + C2H4 → C2H5I és 1.76×10-2 torr·s-1 quan p HI= pC H =500 torr a 300ºC. A 400ºC, amb p HI=50 torr i pC 2 H4 2 4 =100 torr , la velocitat és 1.40×10-2 torr·s-1. Calculeu l’energia d’activació d’aquesta reacció.
R: Ea =118 kJ · mol− 1 10. Per a la descomposició del pentòxid de dinitrogen (N2O5), la constant de velocitat de reacció del procés, expressada en s-1, ve donada per: k =5 . 2×1013 exp−24700/ RT  (Ea expressada en cal mol-1) Calculeu la temperatura a la qual la reacció a una velocitat tal que es descompongui el 50% del N2O5 en 1 minut.
R: T=345 K ...