arqueologia 2 (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 1º curso
Asignatura Arqueologia
Año del apunte 2012
Páginas 4
Fecha de subida 15/12/2014
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

ANÀLISI de la CULTURA MATERIAL per VIA DIRECTA: Informació Interpretable arqueològicament • FUNCIONALITAT (en alguns casos) • CRONOLOGIA relativa • TIPOLOGIA: aspectes cronològics, culturals, socials, artístics, psicològics i individuals.
• PROCEDÈNCIA: Característiques macroscòpiques de les pastes ceràmiques. Perill per l’existència d’imitacions, falsificacions etc.
CLASSIFICACIÓ CERÀMICA: • ANÀLISI: - Mitjançant l’ús de Fitxes d’Inventari dels Materials - Ús de tipologies ceràmiques existents que tenen en compte les característiques físiques i formals, la provinença, la cronologia, la funcionalitat, etc.
- Quantificació dels Individus ceràmics per tipologies, per UE.
ANÀLISI de la CULTURA MATERIAL per VIA DIRECTA CLASSIFICACIÓ CERÀMICA: - Quantificació dels Individus ceràmics per TIPOLOGIA, per UE: Nombre de FRAGMENTS NMI (Número Mínim d’Individus) NMxI (Número Màxim d’Individus) ANÀLISI de la CULTURA MATERIAL per VIA INDIRECTA • L’adscripció de les ceràmiques a les zones de provinença (caracterització) només és podrà fer mitjançant tècniques analítiques en conjunció amb la informació directa.
• La determinació de la DATACIÓ ABSOLUTA requerirà de tècniques analítiques específiques.
L’anàlisi del coneixement tecnològic i de l’ innovació tecnològica de les societats del passat només podrà ser abordat mitjançant l’anàlisi arqueomètric CARACTERITZACIÓ ARQUEOMÈTRICA DE LA CERÀMICA ARQUEOMETRIA: L’estudi arqueomètric es basa en l’aplicació de les ciències experimentals a l’estudi dels objectes arqueològics. Les tècniques utilitzades es centren en l’anàlisi de la composició de la matèria en, bàsicament, tres nivells diferents: - Nivell atòmic - Nivell mineralògic - Nivell petrogràfic - Anàlisi de la CRONOLOGIA - Anàlisi de la PROVINENÇA - Anàlisi de la TECNOLOGIA DE FABRICACIÓ - Anàlisi de les característiques TECNO-FUNCIONALS Anàlisi de les RESTES DE CONTINGUT - Fluorescència de Raigs X: Caracterització química per determinar la Provinença o el lloc d’origen de les matèries primeres utilitzades en la fabricació amfòrica - Difracció de Raigs X: Caracterització mineralògica per determinar la tecnologia de fabricació utilitzada en la producció amfòrica (selecció matèries primeres, condicions de la cocció, etc.) - Estudi de les propietats mecàniques i elàstiques, per determinar la resistència mecànica i la tenacitat a la fractura de les àmfores, com a contenidors pensats per comercialitzar el vi laietà mitjançant el transport marítim, en el Mediterrani Occidental PROVINENÇA Determinats objectes conserven ‘inalterada’ la matèria primera.
Presenten una similitud directa amb materials geològics.
Altres objectes presenten graus variables d’alteració de la matèria primera.
Presenten una similitud indirecta amb materials geològics, però contenen informació sobre aquests canvis induïts per la tecnologia.
Existeixen diverses tècniques analítiques, basades en principis físics, que ens permeten saber quins elements són presents en un objecte arqueològic (anàlisi qualitativa) i també en quina quantitat (anàlisi quantitativa).
- Fluorescència de Raigs X (FRX) - Activació Neutrònica (AN) ANÀLISI PETROGRÀFICA La determinació de la provinença va lligada a que la ceràmica, com a producte manufacturat a partir d’argiles i altres components, molts d’ells d’origen mineral, ha de reflectir el medi geològic del que s’ha extret la matèria primera, per afinitat litològica. En el camp de la tecnologia ceràmica, l’estudi petrogràfic pot ajudar en la determinació del mètode de manufactura utilitzat en la fabricació, des de la selecció de la matèria primera fins arribar al producte acabat.
TECNOLOGIA DE FABRICACIÓ Anàlisi MINERALÒGICA i PETROGRÀFICA de la pasta ceràmica mitjançant: - DIFRACCIÓ DE RAIGS X - PETROGRAFIA Permeten determinar la tecnologia utilitzada i reconstruir la cadena operacional: Tots aquests aspectes estan íntimament relacionats amb les característiques tecno-funcionals de les ceràmiques • PROCESSAT DE LA PASTA • MODELATGE • ASSECAT • COCCIÓ: Temperatura, Atmosfera, Temps.
POST-COCCIÓ (refredament): Atmosfera.
1. Primer PROCÉS TECNOLÒGIC: Processat de les matèries primeres i modelat 2. 2. Segon PROCÉS TECNOLÒGIC: LA COCCIÓ DIFRACCIÓ DE RAIGS X (DRX Identificació de les fases cristal·lines (minerals) d’origen primari, de cocció i/o secundari.
Permet estimar la Temperatura de Cocció Equivalent (TCE) de cada ceràmica.
La microscòpia electrònica de rastreig (MER) Analitza les característiques de les estructures cristal·lines (macro, micro o cripto-) i permeten la seva identificació. Aquesta tècnica combina propietats ‘òptiques’ a partir d’un senyal electrònic, amb tècniques analítiques elementals. Això permet ‘veure’ la transformació de la matriu argilosa, el canvi en la microestructura i en l’estadi de sinterització, així com microanalitzar elements de mida molt petita, com ara els vernissos.
L’augment de temperatura porta a la vitrificació del vernís, amb una més elevat estadi de sinterització de la matriu.
La matriu desenvolupa un microestructura contínua o cel·lular depenent de la presència de carbonats.
Els dos tipus de matrius es comporten diferentment durant la cocció i presenten propietats diferenciades.
...