ADOLESCENCIA. CANVIS PSICOSOCIALS (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Desenvolupament a l'Adolescència, Maduresa i Senectut
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 6

Descripción

Apunts AMS Núria Ribera

Vista previa del texto

AMS PERSONALITAT I CANVIS PSICOSOCIALS 1.4. Canvis psicosocials 1. Personalitat i adolescència • • Personalitat: organització dinàmica de característiques físiques, psicològiques i socials que fan diferent i única a cada persona Construcció de la personalitat o Temperament/caràcter/personalitat o Joc entre inter/extern o Individualització/socialització 2. Terminologia referent al constructe de personalitat • • • Termes o Jo o Si mateix o Autoconcepte: conceptualització del si mateix o Autoestima: valoració d’un mateix o Identitat Autoconcepte o En comparació als altres Ser igual o diferent Ser més o menys Buscar persones i característiques de persones a qui assemblarse Buscar reaccions dels demés o Generador de conducta Sempre, però més en situacions en que l’individu es sent observat Presència d’audiència • Tipus d’audiència • Conducta avaluada • Ser diferent i sentir-se centre d’atenció Autoestima o Jo real i ideal del jo o Factors que afecten a l’autoestima Com em veig Com m’agradaria ser Com crec que em veuen la mirada dels altres Com m’agradaria que em veiessin Canvis d’estat d’ànim S’està construint la identitat o El veritable jo: procés de construcció o Els jos falsos Jo acceptable: engany per ser acceptat baixa autoestima Jo complaent: desig d’agradar millor autoestima Jo experimental: prova de noves conductes millor autoestima o Mètodes per preservar l’autoimatge Interacció selectiva (rebre la mateixa avaluació) 1 AMS PERSONALITAT I CANVIS PSICOSOCIALS Grup similar (equilibrar comparacions) Desvalorització de les persones que els critiquen Ignorar crítiques i respostes desfavorables Canviar l’autoimatge 3. Etapes del desenvolupament personal (Erikson) • • • • • Esperança: puc confiar en els demés? Voluntat: puc fer les coses per mi mateix? Propòsit: puc dur a terme els meus plans de forma exitosa? Competència: sóc competent comparat amb els altres Compromís: quina mena de persona sóc? 4. Assolir la identitat • Identitat: continuïtat progressiva entre allò que s’ha arribat a ser durant els anys de la infància i el que es preveu ser en un futur el que es pensa que és i el que es percep que els demés veuen i esperen d’ell -Autors que amplien aspectes de la teoria de Erikson • • • • • • • • • a) Havighurst: tasques evolutives de l'adolescent Acceptar el propi físic Formar relacions més madures amb els iguals Adoptar un rol sexual social Assolir independència emocional dels pares Preparar-se per a una professió i per la vida en matrimoni/altres opcions fora de la família d’origen Adoptar una conducta socialment responsable Adoptar valors i ètica com a guia de conducta b) Marcia: identitat Objectius: identificar els processos pels que passen els adolescents durant la crisi d’identitat (si hi ha diferents etapes, en quin moment s'està en cadascuna, si tothom passa per totes, etc.) Mètode: entrevista estructurada en la que s’observen o Crisi/exploració: opcions obertes a l’hora de prendre decisions de forma conscient o Compromís: inversió personal (esforç, temps) en opcions ja preses 2 AMS PERSONALITAT I CANVIS PSICOSOCIALS • • Tipologies segons Marcia o Estat de difusió Difusió de la temporalitat Difusió de la laboriositat (fer coses) Identitat negativa (se sap tot el que no vull però no el que vull) Relacions sexuals sense responsabilitat No exploració/crisi – No compromís o Estat d'hipoteca (confio en el que diuen els altres i m'apunto a les seves idees) Compromís prematur Gregarisme Predisposició al sectarisme No exploració/crisi – Sí compromís o Estat de moratòria Indecisió, dubtes, proves...
Receptiu a influències familiars i institucionals Sí exploració/crisi – Indefinit compromís o Aconseguiment de la identitat Sí exploració/crisi – Sí compromís Estats i processos correlacionen amb o Experiències familiars Vincles afectius Estils educatius Límits i cohesió familiar Maltractaments o abusos o Nivells d'autoestima c) Dimensions de l'escala GIDS Hi ha sis subescales amb 14 ítems de resposta tipus Likert • Escola, ocupació, temps lliure • Filosofia de vida • Pares • Amics • Característiques personals • Relacions íntimes Exemples: o Estoy seguro de que mis actuales estudios son los mejores para mi o Hablo con otros sobre el tema de la amistad y las relaciones en pareja o Hablo con otro sobre el tema de los estudios • • d) Kimmel i Weimer Identitat sexual i de gènere Identitat laboral 3 AMS PERSONALITAT I CANVIS PSICOSOCIALS 5. Identitat sexual i de gènere • Identitat de gènere: identificació d'un mateix com a homes o dona, amb l'acceptació dels rols i conductes dins del marge que la societat assigna a cada sexe • Rols de gènere actuals: major aproximació dels rols de gènere en la societat actual • Procés de definició de la orientació sexual: majors dificultats per l'orientació homosexual • Major exploració a l'adolescència de conductes homosexuals -La formació de la identitat homosexual • Sensibilització: 6-12 anys. Sentiment de sentir-se diferents assumeix que de gran seran homosexuals • Confusió de la identitat: 17 anys (nois) 18 anys (noies). Reconeixen conductes pròpies homosexuals. Conflictes entre identitat anterior i nova. Perceben rebuig social • Assumpció de la identitat: 19-21 (nois), 21-23 (noies). Reducció de l'aïllament i augment contactes homosexuals. Maneig del rebuig social. Dificultats en l'àmbit social • Compromís: 21-24 (nois) 22-23 (noies). Integració de la pròpia identitat sexual.
Identificació com a tal davant dels altres. Major satisfacció personal 6. Identitat laboral Pauta evolutiva • Etapa creixement (jocs i habilitats) • Etapa exploració • Etapa establiment • Etapa manteniment • Etapa declinació 7. Construcció d’un sistema de valors • Exploració i detecció d’incoherències entre els valors que la societat defensa i els que es practiquen • Tipus de valors o Terminals: amistat, pau, justícia o Instrumentals: ser comprensiu • Tipus d’adolescents segons els valors o Avantguardistes o Marginals o Pragmàtics 4 AMS PERSONALITAT I CANVIS PSICOSOCIALS 8. Amistat i adolescència -Grup d’iguals Funcions: • Suport a la identitat informació, recolzament (és un jo auxiliar) • Facilitador de nous vincles afectius externs a la família (pertinença) • Funció socialitzadora (habilitats socials) -Grups espontanis dins dels grups institucionals • Nivell de maduració similar • No sempre pertànyer al mateix grup institucional (curs) • Evolució o Diferenciats pel sexe (grups unisexuals) o Grups de nois i noies s’ajunten o Grups heterosexuals amb algunes parelles -Tècniques sociomètriques Els sociogrames permeten • Representar i analitzar els grups i els subgrups • Representar i analitzar el rol individual de cada membre (líder, integrat, marginat, solitari, líder a l’ombra...) • Tenir la visió de on cal intervenir per millorar les relacions en un grup -Els amics aporten • Companyia • Intimitat i confidències • Seguretat de ser acceptat incondicionalment • Consells davant els conflictes • Proximitat emocional -Grau de conformitat • Primers anys: alt • A mesura que es desenvolupa la identitat: disminució de la conformitat -Visió negativa dels grups. Pressió grupal i conductes de risc • Reforç o càstig • Modelat comparació social • Normes, comportament...
-Adolescent sense grup • Excessiva vinculació als pares • Manca de conductes d’exploració • Dificultat de relacions interpersonals 5 AMS PERSONALITAT I CANVIS PSICOSOCIALS -Relacions afectives Aporten: • Estabilitat • Importància del grup d’iguals • Impacte positiu en el desenvolupament adolescent • Possibles problemes o Ruptures suïcidi o Maltractaments -Relacions sexuals • Part important del desenvolupament de la persona i la seva identitat • Pressió grupal per mantenir-les • Informació / conductes de risc 9. Família i adolescència -Què necessiten els pares? • Escolta empàtica • Afecte • Acceptació • Equilibri (protecció vs Autonomia) o Sentiments d’ambivalència mútua Adolescents: dependència/emancipació Pares: protecció/autonomia • Límits personals dins del sistema familiar -Interaccions • Discussions per temes de present (vestir, horaris, ordre, amics...) • Acord en temes de futur (estudis, parella...) -Evolució de les interaccions • Major freqüència en adolescència inicial i mitjana necessitat d’afirmar la pròpia identitat • Disminució en l’adolescència tardana resolució pròpia identitat -Estils educatius Estil Autoritari Permissiu Democràtic Rebutjador Control + +/- Exigències Comunicació Suport + + + +/- +/- +/- Resultat Submissió/Rebel·lió Confusió/Conductes de risc Major equilibri Marginació -Conflicte generacional • Distància entre els valors morals, ideals polítics, estils de vida...
• Actualment és més baix que en generacions anteriors 6 AMS PERSONALITAT I CANVIS PSICOSOCIALS -Pares separats • Majors conflictes escolars, conductuals i psicològics abans de la separació que després • Més important suport dels pares que estructura familiar • Més situacions conflictives quan a causa del treball de la mare hi ha menys control • Nois poden tenir més dificultats 7 ...