Intervenció Educativa tema 1 (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Intervención Psicológica
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 02/05/2016
Descargas 30

Descripción

Apunts del tema 1 de la part d'educativa d'intervenció

Vista previa del texto

Usuario unybook: emarpa95 TEMA 1. INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN CONTEXTOS EDUCATIUS La intervenció educativa s’encarrega d’analitzar, desenvolupar i millorar els processos educatius ajudant a superar les dificultats i problemes que es puguin donar tant en l’ensenyament com en l’aprenentatge, però també planificant situacions i processos educatius per tal d’optimitzar-los: es poden millorar encara que no es parteixi de cap problema. Per tal d’assolir aquests objectius, s’ha d’intervenir en les persones que ensenyen (agents educatius) i en les que aprenen i també en els contextos en que tenen lloc les activitats educatives: el que passa a l’aula, a l’escola i fins i tot a la zona on l’alumne també influència en els viu tindrà seus processos d’aprenentatge, per la qual cosa cal tenir en compte tots aquests àmbits que l’hi puguin ser rellevants. Una de les funcions de l’assessor és fer de pont entre diversos contextos importants per a Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 Usuario unybook: emarpa95 l’alumne, per exemple pot intervenir per aconseguir una millor comunicació entre família i escola.
Els principals àmbits d’intervenció professional del psicòleg de l’educació són els següents: 1. Pràctiques educatives formals Entre les pràctiques educatives formals destacarem les escolars, on trobem, entre d’altres, serveis d’orientació educativa i psicopedagògica com els EAPs i serveis i recursos específics d’atenció a la diversitat. Aquests serveis tenen funcions com la planificació i gestió educativa, l’elaboració de materials i recursos didàctics i curriculars i la formació del professorat en determinades competències. En l’àmbit escolar es poden destacar aquests serveis:  Xarxa de Serveis Educatius externs als centres, que donen suport als centres públics i, en cas que ho demanin, als concertats.
Aquestes xarxes estan formades per diversos professionals, com ara psicòlegs educatius i logopedes, és a dir que són equips de multiprofessionals.
A més, es pot distingir entre els Serveis Educatius de Zona (SEZ) i els Serveis Educatius Específics (SEE), Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 Usuario unybook: emarpa95 que van dirigits a un col·lectiu d’alumnes en concret com per exemple als que tenen deficiències visuals (CREDV).
 Professorat d’Orientació Educativa (POE), que es troba als instituts.
 Gabinets psicopedagògics, que duen a terme un tractament integral del nen en edat escolar, és a dir, al tractar-lo engloben els aspectes cognitiu, emocional i relacional. En aquests gabinets es duen a terme diverses accions: o Avaluació psicopedagògica del nen o adolescent, que en ocasions pot portar a diagnosticar un trastorn d’aprenentatge.
o Tractament o reeducació d’un o diversos aspectes que calgui millorar, per exemple el llenguatge o el raonament lògic.
o Seguiment escolar fet conjuntament amb els mestres i psicopedagogs del centre. En aquest també es plantejaran pautes a seguir i objectius a assolir.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 Usuario unybook: emarpa95 o Seguiment i tractament social, relacional, emocional i personal.
o Seguiment familiar, on bàsicament es plantejaran pautes a seguir a casa (per exemple establir que de 18 a 19h s’ha d’ajudar al nen amb els deures) i es treballaran estratègies amb les famílies per tal que puguin ajudar millor al nen.
o Orientació escolar i professional, per exemple es pot orientar a un adolescent que acaba l’ESO si hauria de fer batxillerat o tirar per una altre branca.
2. Psicologia i psicopedagogia clínica infantil Des d’aquest àmbit es pot intervenir en:  Centres de Salut mental.
 Hospitals (per exemple a les aules hospitalàries).
 Serveis d’atenció precoç com els CDIAPs.
 Centres de diagnòstic i tractament de dificultats d’aprenentatge.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 Usuario unybook: emarpa95 3. Altres pràctiques educatives i contextos d’educació no formal A més dels contextos esmentats anteriorment, que són probablement els més coneguts, la intervenció psicoeducativa també pot resultar útil en serveis d’atenció educativa a la infància i adolescència en contextos no escolars (com ara context familiar o centres tutelats); programes d’inserció laboral; programes educatius multimèdia (on per exemple podem trobar la televisió educativa); formació d’adults i programes educatius de prevenció en l’àmbit de la salut.
Aquest àmbit d’intervenció és el menys consolidat, ja que la gran heterogeneïtat de contextos no formals dona lloc a més dificultats per reconèixer i caracteritzar el conjunt de funcions a desenvolupar pel psicòleg educatiu. D’altre banda, els processos d’educació al llarg de la vida són cada vegada més importants deguts al canvi constant de la societat. És per això que aquest àmbit està cobrant cada vegada més importància i es pot dir que és un àmbit d’intervenció emergent.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 ...Comentario de cmorenomamano en 2016-05-10 09:57:40
quin grup ets?