tema 7 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Dret laboral II
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 04/05/2016
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 7: PRESTACIÓ SALARIAL 1. El salari Concepte (art. 26 LET) Es considera salari la totalitat de les percepcions econòmiques dels treballadors, ja sigui en diners o en espècie, per la prestació professional dels serveis laborals per compte aliena, que serveixen per retribuir el treball efectiu i els períodes de descans, computables com treball efectiu.
Aquesta definició és important, perquè el salari marca moltes qüestions de la relació laboral.
Per exemple: el descans setmanal, es paga, perquè es un descans obligat per la llei, que es computa com a treball efectiu. La pausa de l’entrepà, és temps de descans no retribuït.
El salari en espècie només es pot donar en salaris més alts al salari mínim interprofessional, perquè la llei no permet que el salari mínim interprofessional sigui una part pagat en espècie.
Funció jurídica del salari: obligació contractual, treballar per una retribució.
Funció econòmic- social: art. 35 CE: dret a tenir un salari suficient EL QUE NO ÉS SALARI: És important saber què no és salari per el tracte diferent fiscal i per la seguretat social.
No és salari les dietes (per manutenció, per allotjament, per transport, etc.), tampoc els complements salarials que serveixen per indemnitzar la despesa que ha de fer el treballador (el treballador per exemple, ha de portar uniforme, l’empresa paga un plus per comprar l’uniforme, i com és un complement, no és salari). Les dietes que també s’ingressen juntament a la nòmina, no són salari, perquè paguen per compensar una despesa, i no pel treball realitzat.
Tampoc és salari les indemnitzacions perquè són compensacions, encara que entraran dins de la liquidació.
Les propines no són salari tampoc, no surten ni a la nòmina, perquè no les poden garantir, donat que són una liberalitat d’un tercer.
SISTEMES O MODALITATS SALARIALS: Com es pot pagar els serveis prestats:  Salari en diner i Salari en espècie  Salari per temps, per obra, mixt.
El salari per temps: preu l’hora.
Per obra: tantes peces fabricades per diners.
Mixt: hi ha un salari mínim, i a més es combina amb tantes peces, tants diners.
 Salari a comissió Per exemple: per cada venta que es faci, es pagarà un percentatge.
 Altres classificacions Estructura del salari: A la nòmina tenim:  Salari base: en cada conveni col·lectiu s’establirà en salari base, que haurà de ser el salari mínim o més.
 Complements salarials: són quantitats que es sumen al salari base, que serveixen per retribuir una circumstància determinada. Poden haver o no. Si n’hi ha, hi poden haver de diferents tipus: o Complements personals: per idiomes, formació, titulacions, el plus d’antiguitat, etc.
o Complements de lloc de treball: perquè és un treball perillós, insalubre, tòxic, o de molta responsabilitat, l’empresa dóna un extra per compensar aquesta circumstància.
o Complements de productivitat: l’empresa pot establir com a sistema per a incentivar la producció un complement per cada X producció, en cada X temps. Depenen de cadascú.
o Complements per situació o per resultats d’empresa: depenen de si l’empresa en col·lectiu.
 Pagues extraordinaris (art. 31 LET): quan pactes un salari, es pacta una quantia anual normalment, aquest import global, ho poden pagar en 14 pagues o 12.
Fixació del salari El salari sempre es fixa per conveni col·lectiu, i en defecte de conveni, serà el salari mínim. Encara que pot ser que l’empresari pacti al contracte pot fixar un salari diferent, però haurà de ser superior al del conveni o salari mínim sempre.
Pagament del salari S’ha de pagar puntualment, i s’ha de registrar (amb la nòmina). S’ha de pagar a la data i “lloc” pactats.
Obligació de l’empresari de pagar puntualment. El període de meritació no pot excedir d’un mes. S’ha de donar un rebut individual justificatiu del pagament del salari, tot molt bé explicat i justificat.
Protecció del salari Art. 29.3, 30, 32 i 33 LET.
a) Impagament empresarial del salari: a. La llei imposa una mora i recàrrec d’un 10% a l’empresari.
b. Es pot reclamar durant 1 any, perquè sinó prescriu.
c. Extinció del contracte per culpa de l’empresari, i ames haurà de pagar una indemnització per acomiadament improcedent.
d. Quan l’empresari liquida la seva empresa, haurà de pagar primer els salaris, perquè el salari té un privilegi del crèdit salarial.
b) Inembargabilitat del salari: és a dir, encara que haguem de pagar una multa, un deute, mai es podrà embargar el salari que afecti el salari mínim interprofessional.
FOGASA: fonts de garantia salarial, es un organisme autònom adscrit al Ministeri Empe i Seguretat Social.
Assumeix l’obligació de cobrir aquells pagaments que havia de pagar l’empresari, per a que els treballadors no es quedin sense cobrar, necessita un procés jurisdiccional, que declari la insolvència de l’empresa. Aquest fons està format per la contribució de tots. FOGASA persegueix al responsable.
...