Tema 3.5_Toxicologia (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Toxicologia
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 04/04/2016
Descargas 19
Subido por

Vista previa del texto

Palmira Homedes Tema 3.5: Toxicologia sobre el sistema cardiovascular i la sang Cor: factors de susceptibilitat • • • • Contacte directa amb la sang ja que es l’òrgan de distribució fonamental del cor. El sistema cardiovascular està en contacta directa amb la sang i per tant, el tòxic pot arribar ràpidament a nivell de cor Activitat neuromuscular elevada i continua: gran consum energètic.
Excitabilitat del múscul cardíac: presenta sistemes específics per tal que la excitabilitat sigui possible que són dianes toxicològiques Sensible a la hipòxia i la isquèmia La funció cardíaca està sota control neurològic i hormonal. Podem veure alteracions metabòliques i volèmiques a nivell de cor i de sang.
Pot haver-hi toxicitat indirecta que pot afectar a diferents punts: • • • • Control neurològic: o SNC: centre vasomotor o SN Simpàtic: augment del ritme cardíac i augment de la vasoconstricció o SN Parasimpàtic: disminució del ritme Control hormonal: regulació del tonus vascular i/o del ritme cardíac a través de l’adrenalina, prostaglandines, angiotensina. També es regula el volum de sang a través de l’ADH (aldosterona) Alteracions metabòliques: o desequilibri electrolític: de sodi, potassi i calci que pot provocar alteracions cardíaques o acidosi que pot donar lloc a arítmia Alteracions de la volèmia: serà conseqüència de la una pèrdua de líquid per vòmits, diarrea, hemorràgia, poliúria, hipersudoració, hiperventilació Principals substàncies cardiotoxiques: L’activitat cardíaca es veu afectada per mecanismes funcionals (electrofisiologics), sense afectar l’estructura. Aquest tòxics són: • • Digoxina és un fàrmac cardiotònic, d’efecte inotròpic positiu, amb un marge terapèutic molt estret i es fàcil passar-se de dosi. La digoxina i altres glucòsids d’acció similar es troben en plantes: digital, balandre.
La digoxina inhibeix la bomba Na-K ATPasa que bloqueja de manera indirecta a un altre bona de calci i al no tenir calci a nivell de múscul cardíac, pot donar lloc a una arítmia.
Pot tenir interaccions amb molt medicament i també amb persones amb insuficiència renal.
Altres fàrmacs amb acció sobre el ritme cardíaca (sobredosi): o Β-blocadors donen bradicàrdia o Antiarítmics donen arítmies o Β-adrenèrgics donen taquicàrdies o Residus de clembuterol en els pinsos del animals, que produeix una retenció de aigua i augmenta el pes dels animals. Això podria desencadenar una taquicàrdia Palmira Homedes • Antidepressius tricíclics: a més dels efectes anticolinèrgics (taquicàrdia sinusal), produeixen un bloqueig dels canals de sodi que produeix un enlentiment de la conducció ventricular que pot donar lloc a arítmies ventriculars i finalment, una aturada cardíaca.
Aquesta intoxicació aguda requereix una atenció especial a nivell hospitalari.
L’activitat cardíaca pot veure’s compromesa també per alteracions funcionals (miocarpaties): • Miocardiopatia alcohòlica: els símptomes són la cardiomegàlia, fibrosi i cúmul de lípids.
Això es podreix per diversos mecanismes, tals com els que veiem en el gràfic. Una exposició reiterada davant de l’alcohol, compromet l’activitat normal del cor.
L’activitat també es pot veure compromesa per una isquèmia coronaria, que estaria causada per: • • • Tabaquisme. És el primer factor de risc evitable de malaltia coronaria Vasoconstrictors, tals com les amfetamines i la cocaïna Vasodilatadors: “malaltia de dilluns al matí”, per nitroglicerina. Una exposició reiterada a nitroglicerina ales hores de treball i durant el cap de setmanes es desenvolupa un síndrome d’abstinència a la nitroglicerina ja que ens hem acostumat a estar en contracte amb ella.
Toxicitats sobre el sistema vascular: • • • • • Vasoconstrictors: activitat adrenèrgica causada per amfetamines i cocaïna Tabaquisme: és un factor etiològic de l’aterosclerosi (epidemiològicament) i en conseqüència es pot desenvolupar trombes. No esta massa clar quin son els components del tabaquisme que produeixen la patologia. Clàssicament es considera que són: o Monòxid de carboni (experimentalment) produeix un increment de la permeabilitat capil·lar, increment d ela formació de la placa d’ateroma o Nicotina: és un poder vasoconstrictor o Altres: irritants, partícules.. que entre tots produeixen un estrès oxidatiu que afecten directament a nivell alveolar i indirectament a nivell sanguini.
Vasculitis per reaccions de hipersensibilitat (al·lèrgies): es produeix un per un dipòsit dels complexes antigen-anticòs en les parets internes dels vasos. Hi ha una baixa incidència davant del salicilats, penicil·lines, sulfonilurees..
Xoc anafilàctic: causada per una hipotensió per vasodilatació i hiperpermeabilitat Anticonceptius orals: el consum crònic de aquests fàrmacs augmenta el risc de flebitis i tromboembòlies Palmira Homedes Sang. Funcions i factors de susceptibilitat: La sang presenta diferents funcions, tals com: • • • • Transport d’oxigen i de diòxid de carboni Transport de nutrients, hormones i residus Immunitat Hemostàsia Els factors de susceptibilitat són • • • • És un sistema de distribució dels tòxic, raó per la qual hi ha un contacte directe amb el tòxic i es una diana molt sensible Cèl·lules i proteïnes especialitzades estan en la sang oi poden ser dines.
o Els eritròcits tenen hemoglobina que es una diana. Afectaria al transport de l’oxigen o Leucòcits, anticossos.. afectaria a nivell de la immunitat o Plaquetes i factors de coagulació, que afectaria a novell de hemostàsia Sistema hematopoètic on es formen les cèl·lules sanguínies a nivell de medul·la òssia. Hi ha una elevat ritme de divisió cel3lular i es una diana preferent a tots aquells tòxics que tinguin com a diana la proliferació cel·lular (fàrmacs citotòxics) Efectes indirectes de toxicitat hepàtica (síntesi de proteïnes plasmàtiques) Principals efectes tòxics sobre la sang: • • • Sobre els òrgans hematopoètics poden fer: o Insuficiència medul·lar que acabarà en una aplàsia medul·lar o Alteracions de la maduració cel·lular o Leucèmies (hiperactivitat de la medul·la òssia produint un càncer per excés de producció) Sobre les cèl·lules (perifèriques) o anèmies hemolítiques alteracions de l’hemoglobina o inhibició de la síntesi o carboxihemoglobina o metahemoglobina Les conseqüències finals poden produir anèmia(en vermell) o alteracions de l’hemostàsia o immunològiques si estan en verd.
Toxicitat sobre la sang. Insuficiència medul·lar La insuficiència medul·lar, per disminució o aturament (aplàsia) de la divisió cel·lular en el moll de l’ós, pot afectar a totes o alguna de les tres línies cel·lulars: • • anèmia aplàsia que afectarà a nivell a de eritròcits leuco-neutropènia que donarà una immunodepressió Palmira Homedes • trombopènia que donarà lloc a alteracions de la coagulació i hemorràgies Aquestes tres línies cel·lulars donaran lloc a pancitopènia que pot estar causada per els següents tòxics: • • • • Benzè l’exposició crònica desenvolupa pancitopènia. Aquest intoxicació rep el nom de benzolisme. Hi ha una evidencia epidemiològica i experimental. Perquè hi hagi una intoxicació ha de haver una bioactivació prèvia del benzè.
Radiacions ionitzants Fàrmacs antineoplàstics afecta a les cèl·lules en divisió i afecta le scel3luels sanguínies.
Cloramfenicol: és un antibiòtics que presenta dos problemes: o Produeix depressió medul·lar dosi-depenent, reversible o Produeix una anèmia aplàsica greu, que en alguns casos pot ser mortal.
Toxicitat sobre la sang. Anèmies hemolítiques: Hi ha dos tipus d’anèmies hemolítiques induïdes per xenobiòtics: • Per dèficit congènit de la glucosa-6-fosfat deshidrogenasa: es forma de baixa activitat de la glucosa-6-fosfat deshidrogenasa que està lligada al cromosoma X. És una alteració molt freqüent en la població mediterrània. Hi ha una susceptibilitat dels hematies a l’estrès oxidatiu. Això provoca un augment de la susceptibilitat dels eritròcits davant dels fàrmacs.
Aquesta alteració està provocada per el consum elevat de faves (favisme), sulfamides, antipalúdics, entre altres.
• Per mecanismes immunològics (reacció autoimmune), està causada per antibiòtics i metildopa.
Aquests dos mecanismes poden donar com a complicació una insuficiència renal.
Toxicitat sobre la sang. Alteracions de l’hemoglobina: • • Inhibició de la síntesi del grup hemo: o Intoxicació crònica per plom que pot produir anèmia. És una de les conseqüències del saturnisme.
o Hexaclobenzè causa una acumulació de porfirines intermitges al teixit adipós que té el seu mecanisme a nivell de pell, que produïen fotosensibilització sobre la pell produint una “porfíria cutània” (acumulació de porfirines intermitges a la pell) Alteracions funcionals de l’hemoglobina: o Monòxid de carboni produeix una carboxihemoglobina Palmira Homedes o o Metahemoglobinitzants que produeixen metaheglobina que no transporten correctament l’oxigen. Poden ser produïdes per nitrits, hidroxilamina, compostos nitro i aminoaromàtics Sulfurs d’hidrogen i altres oxidants produeixen sulfohemoglobina i cossos de Heinz Toxicitat sobre la sang. Alteració de l’hemostàsia • • • • Hepatotoxicitat: produeix una necrosi hepàtica que desencadena en una insuficiència de la síntesi de factors de coagulació allargant el temps de protrombina. Això es un indicador pronòstic de la intoxicació per amanites Inhibició especifica de la síntesi de factors de coagulació causada per les cumarines (anticoagulants, raticides) que actuen com a fals substrat de la vitamina K.
Inhibició de la ciclooxigenasa, causada per salicilats que produeixen un dèficit de tromboxà A2 que inhibeix l’agregació plaquetària.
Trombocitopènia: o Per inhibició medul·lar o Per lisi: mecanismes autoimmunes causats per la quinidina o la fenacetina.
...