Lliçó 7. L'edat (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Derecho + Criminología - 1º curso
Asignatura Dret de la persona
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 15/12/2015
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

Dret de la persona Lliçó 7. L’edat Lliçó 7. L’edat La minoria d’edat  Límits a l’actuació del representant legal: o Actes que afectin el drets de la personalitat.
o Actes que el menor d’edat pot fer d’acord amb la llei.
o Actes que el menor d’edat pot fer d’acord amb la seva maduresa.
o Quan existeixi conflicte d’interessos entre menor d’edat i representant legal.
o Béns exclosos de l’administració del representant legal.
La regla general: capacitat d’obrar per tots els actes que no li estiguin expressament prohibits per la llei = interpretació restrictiva de les limitacions a la capacitat d’obrar dels menors.
 Actes prohibits legalment al menor: o Ser representant de l’absent.
o Ser tutor o curador.
o Acceptar herències per sí mateixos.
o Ser testimoni en testaments.
o Ser marmessors1.
o Demanar la divisió de l’herència.
o Demanar la divisió de la cosa comuna.
o Demanar la divisió d’una societat  Actes que la llei permet expressament als menors: o En cas d’adopció, consentir, si té més de 12 anys, o ésser escoltat si té menys de 12 anys però maduresa suficient.
o Demanar l’emancipació judicial, si és major de 16 anys.
o Reconeixement de la filiació no matrimonial2, a partir dels 14 anys amb aprovació judicial.
o Sol·licitar mesures cautelars dirigides a assegurar-se la prestació d’aliments.
o Atorgar testament, a partir de 14 anys, amb l’excepció del testament hològraf.
o Ser testimoni en judici: a partir dels 14 anys.
1 Marmessor: persona que administra una herència.
Reconeixement de la filiació no matrimonial: reconeixement d’un fill fora del matrimoni, amb aprovació d’un jutge.
3 Testament hològraf: testament redactat pel propi testador.
2 1 Dret de la persona Lliçó 7. L’edat o Certs actes de disposició:  Adquirir la possessió de les coses.
 Acceptar per si mateix donacions no condicionals ni oneroses.
 Adquirir allò obtingut amb el seu treball o indústria.
 Administració ordinària dels béns que hagués adquirit amb el treball o indústria, si fos major de 16 anys.
 En general, capacitat contractual per a tots els contractes pels quals té suficient maduresa de judici (compravenda de material escolar, llibres, contractació de transport públic, etc.) L’emancipació del menor d’edat Les causes d’emancipació (art. 211-8 CCCat):  Per matrimoni (perd el seu sentit – Competència de l’estat espanyol).
 Per concessió dels qui exerceixen la potestat parental o tutela.
o Requisits:  Que el fill hagi complert 16 anys.
 Atorgament recollit en la forma documental corresponent:  Escriptura pública davant notari.
 Declaració dels pares davant del Jutge encarregat del Registre Civil.
 Que el fill consenti.
o Supòsit de tutela (requisits extra):  Autorització judicial.
 Informe favorable del Ministeri Fiscal.
 Emancipació per resolució judicial: o Sol·licitud del menor.
o Menor amb 16 anys complerts.
o Existència de causa que impossibiliti la convivència o dificulti greument l’exercici de la potestat parental o tutela.
o Prèvia audiència dels progenitors o tutors.
o Informe favorable del Ministeri Fiscal.
L’emancipació és irrevocable i produeix efectes davant tercers a partir de la inscripció del Registre Civil.
 Vida independent del menor (emancipació de fet) o Requisits:  Menor de 16 anys complerts.
 Vida independent: independència personal i patrimonial.
 Consentiment exprés o tàcit pels pares o tutor.
2 Dret de la persona Lliçó 7. L’edat o Diferència amb les “veritables emancipacions:  És revocable – El consentiment podrà ser revocat de forma no arbitrària.
 No cal inscripció al Registre Civil perquè és una situació de fet.
 No extingeix la potestat parental ni la tutela.
Efectes de l’emancipació  La capacitat d’obrar del menor emancipat (regla general): l’emancipació habilita al menor per regir la seva persona i béns com si fos major d’edat.
 Àmbit personal: no s’estableix cap limitació.
 Àmbit patrimonial: necessita complement de capacitat: o Menor emancipat casat – cònjuge major d’edat.
o Progenitors o curador (enlloc de tutor).
 Actes pels quals els emancipats necessiten complement de capacitat: o Tots aquells pels quals els pares o tutors precisaven autorització judicial mentre el fill era menor (art. 236-27 CCC). Ex. vendre béns immobles, renunciar a crèdit, renunciar a herències, etc.
o Per acceptar qualsevol càrrec administrador en una empresa.
o El complement de capacitat no es pot concedir de forma general o En cas de desacord, negativa injustificada o impossibilitat per prestar el complement de capacitat, el menor pot demanar autorització judicial per actuar sol.
La majoria d’edat  18 anys – Plena capacitat d’obrar (qualsevol limitació a la capacitat d’obrar haurà d’estar establerta mitjançant sentència).
 Extinció de la potestat parental dels pares (excepte supòsit de pròrroga de la potestat parental).
La potestat parental (art. 236-1 CCC)  Funció inexcusable dels progenitors respecte els fills menors no emancipats, que s’exerceix personalment per aquests en interès dels fills.
3 Dret de la persona Lliçó 7. L’edat  Privació de la titularitat de la potestat parental per incompliment greu o reiterat dels seus deures (abusos sexuals, maltractaments físics o psíquics, o menors víctima directa o indirecta de violència familiar). Privació sempre per sentència ferma.
 La privació no eximeix els progenitors de fer tot el que calgui per assistir els fills i prestar-los aliments.
Exercici de la potestat parental  Regla general: exercici conjunt dels progenitors.
 Els progenitors poden acordar que un d’ells exerceixi la potestat parental amb el consentiment de l’altre, o bé que l’exerceixin tots dos amb distribució de funcions.
 En cas de desacord ocasional el l’exercici de la potestat parental – el jutge ha d’atribuir la facultat de decidir a un dels progenitors, prèvia sol·licitud d’aquests.
Excepcions:  Menor casat amb major d’edat, respecte els fills comuns.
 Menor emancipat.
Contingut de la potestat parental Art. 236-17 CCC:  Tenir cura dels fills.
 Prestar-los aliments en sentit ampli.
 Conviure-hi.
 Educar-los.
 Proporcionar-los una formació integral.
 Administrar el patrimoni dels fills i representar-los.
4 ...