BLOC B1 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Psicologia evolutiva II
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 02/04/2016
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

Psicologia Evolutiva II Bloc B. Desenvolupament i diversitat cultural B1: Aspectes culturals del desenvolupament Anàlisi dels contextos social i cultural Existeix un trajecte únic pel desenvolupament? Independentment del lloc on naixem o vivim, hi ha un pla evolutiu únic que afecta a totes les persones visquin a la cultura que visquin o els diferents contextos socials suposen diferents plans o trajectes de desenvolupament? UNIVERSALISME La idea de Piaget era universalista, hi ha un programa biològic de desenvolupament i hi ha uns estadis. Així doncs, tothom hauria de seguir aquesta línia de desenvolupament. Suposa que un nen d’Àfrica i un d’Europa es desenvoluparia de la mateixa manera, l’entorn actua com a variable, pot accelerar o frenar aquests processos de desenvolupament.
RELATIVISME En les últimes dècades el desenvolupament és un procés de desenvolupament canviant, cultural, que crea les condicions a les quals ens hem d’adaptar i creen els reptes els quals ens hem d’adaptar. És a dir, diferents contextos donen lloc a diferents adaptacions. És un desenvolupament adaptatiu. La cultura no actua com a variable moduladora sinó que dirigeix, és determinant d’aquest desenvolupament.
1. Relativisme Diferenciació de dominis cognitius  L’aprenentatge, i per tant, el desenvolupament, és específic al context en el què es produeix Entorns diferents promouen aprenentatges diferents i desenvolupament de dominis cognitius diferents.
~ 19 ~ Psicologia Evolutiva II Les diferències culturals en la cognició resideixen més en les situacions a les quals s’apliquen determinats processos cognitius, que en l’existència d’un procés en un altre grup cultural i la seva absència en un altre.
Cada microsistema és una forma que tenim d’organitzar-nos per donar una resposta. Tot i que també són aspectes pràctics com pot ser un espai d’alimentació, afecte, etc. Aquestes formes de relacions ens orienten, orienten el nostre desenvolupament.
Per exemple, el fet d’entrar a l’escola fa que vivim noves situacions, nous requeriments que orientaran la nostra construcció cognitiva en una línia determinada. Així com el microsistema amics que originen rituals, reptes i situacions les quals orienten el nostre desenvolupament.
Diferents adquisicions en entorns culturals diferents - Operacions formals en torn a problemes físics o socials - Reproducció, classificació i conservació depenent del coneixement de la situació i els materials.
Es reprodueixen diferents proves a altres contextos on podem observar que els resultats han estat diferents a altres cultures. Hi ha tres possibles explicacions a aquestes diferències: o Una primera explicació pot ser biologicista o Tenim un mateix desenvolupament però l’ambient o la cultura pot frenar o accelerar aquest desenvolupament, la cultura com a variable. La cultura per exemple a l’Àfrica no dóna les mateixes oportunitats.
o Pràctiques: els interessos diferents que tenen les diferents cultures fan que es desenvolupin altres funcions, és a dir, per exemple tasques de diferents complexitats tenen més rendiment en cultures diferents pels interessos. A l’Àfrica és més productiu el fet de conrear arròs perquè realitzen millor aquesta tasca, a diferència de la cultura anglosaxona la qual no assolia el mateix rendiment. Un altre exemple podria ser la comunicació mare-fills en mares blanques i les mares negres. El discurs de les mares negres anava molt referida al seu entorn social, mentre que les mares blanques orientaven el seu discurs cap a la manipulació d’objectes i la direcció de la conducta.
El desenvolupament del llenguatge és diferent, cadascú té o predominen altres verbs utilitzats en el discurs. És a dir, hi ha un llenguatge predominant en les diferents cultures, i per tant, un desenvolupament diferent.
~ 20 ~ Psicologia Evolutiva II - Diferències en les estratègies de memòria Els aborígens australians tenen molt bones capacitats d’orientació i de fet, hi ha un ritual que es manté, el fet de passar per un viatge molt perillós. És va fer un experiment, es van projectar una sèrie d’objectes que podem trobar a casa, i es fa recordar el nombre màxim d’objecte.
Es realitza amb nens de 6 anys. Els resultats entre els nens australians aborígens i els nens australians europeus van ser semblants. La diferència recau en com ho recordaven. Els europeus classificaven els objectes, s’organitzaven mentalment els objectes d’acord a un criteri de classificació. Els nens aborígens australians recordaven la posició i orientació dels objectes, traçaven un mapa mental, precisament allò que és fonamental per poder desplaçarse per un desert australià, un context diferent dels europeus. Això determina la importància de una classificació en un context europeu i la memorització de la posició. S’utilitzen estratègies cognitives diferents en cada context. Així les pràctiques ens porten a diferents línies d’adquisició de memòria i de estratègies d’aprenentatge. Les pràctiques ho determinen (el fet que estiguin al desert fa que els aborígens ho desenvolupin aquesta estratègia de orientació i posició).
- Tests Els biaixos socials afecten molt a la realització i rendiment dels tests, així com el llenguatge.
És a dir, un test s’invalida quan hi ha biaixos culturals.
Van agafar un test que mesura la intel·ligència, més enllà de les diferències culturals. La mitja dels nens de 5 anys estaria per sota dels de major edat. Si el passem en escoles d’edats barrejades, el test correlaciona més amb el curs i no amb l’edat. Les pràctiques doncs de fer un curs determinat afecten i determinen aquests resultats al test. Hi ha una certa diversitat en què hi ha entorns que generen diferents tipus de requeriments (el fet de correlacionar amb curs o edat, és necessari segons el context).
~ 21 ~ Psicologia Evolutiva II 2. Nínxol evolutiu Pràctiques  Rutines  Guions  Rituals Les eines (materials i simbòliques), així com llenguatge o llapis i paper, estan regulades per uns valors i les metes que es requereixen (si per una societat és important les eines necessàries per conrear estarà regulat per aquestes eines i valors). Això generarà unes pràctiques, uns guions (una organització de com ho faré i els diferents rituals que es duran a terme.
Aquest triangle és el nínxol educatiu, el que dirigeix i orienta aquest desenvolupament, el context en el què es desenvolupa.
Nínxol educatiu metes+eines+pràctiques. L’espai que ens permet entendre la orientació del desenvolupament cap a una orientació determinada.
La pràctica escolar en la definició del nínxol evolutiu  Funcions de la lectura i l’escriptura en relació al context d’adquisició Les funcions que es necessitin o es requereixin dependran del context en què s’han adquirit, és a dir, un poble que necessiti aprendre a relacionar-se al camp, el seu llenguatge serà diferent un una cultura més industrialitzada. L’alfabetització determina com s’aprèn.
o Investigació amb la comunitat Vai (Cole) Els Vai de Nigèria, tenen 4 grups en funció de la seva alfabetització, els que van a l’escola en anglès, els que no van, els que van a l’escola corànica (són àrabs) ~ 22 ~ Psicologia Evolutiva II que no aprenen com a l’escola sinó que estaven orientats a llegir i interpretar el Corà, i el darrer grup els que es dediquen a l’idioma dels Vai que només tenia una funció comunicativa, només s’utilitzava per escriure cartes. Les competències cognitives que desenvolupaven uns i altres eren diferents.
 Conceptualització: manera de viure i interpretar el món o Experiments amb els Uzbeks (Luria) La destral aniria amb la clau i l’arbre amb la flor. És una classificació, eines i plantes. Els camperols Uzbeks, que eren analfabets no ho classificaven així, relacionaria la destral amb l’arbre. Això que ho fem de forma natural té que veure amb les pràctiques que duem a terme. I això ho hem naturalitzat.
o Diferències de memòria a Austràlia (estratègies de memòria) VALORS Individualisme - self modern (activitat moderna, la cultura occidental) Característiques:  Drets individuals  Responsabilitat individual: responsabilitat davant tu mateix  Privacitat  Decisions personals que tenen a veure amb la definició i establiment de la teva identitat  Futur personal Les pràctiques educatives que es realitzen estan orientades cap a l’autonomia.
PROJECTE EDUCATIU: AUTONOMIA Col·lectivisme – self tradicional Característiques:  Preponderància de la família, tu ets membre d’una família  Obediència a l’autoritat patriarcal  Responsabilitat col·lectiva, la teva responsabilitat és amb la teva família i si tu fas alguna cosa la teva família en serà responsable d’això  Rol definit per la pertinència familiar, gènere i edat, no has de decidir qui ets tu, ja està decidit  Solidaritat dins del grup, recolzament mutu S’educa per la interdependència, no dependència sinó interdependència entre els membres PROJECTE EDUCATIU: INTERDEPENDÈNCIA ~ 23 ~ Psicologia Evolutiva II Pràctiques familiars diferenciades Les pràctiques quotidianes són molt diferents culturalment, com en aquests aspectes:  Alimentació  Dormida  Relacions cos a cos  Activitats entre pares i fills  Formació i treball  Tipus de joc  Parla adreçada als nens 3. Investigació sobre el conflicte de valors Patricia Greenfield Primer dilema Al finalitzar la classe, cada setmana un nen s’encarrega d’endreçar-la i deixar-la a punt pel dia següent, pel que surt mitja hora més tard cap a casa. Un dia, el nen que li toca s’ha posat malalt, i la mestra li diu al que ho havia fet la setmana anterior que s’encarregui mentrestant.
 Pot queixar-se el nen que la seva feina es perllongui més enllà de la .......
o El nen no pot protestar, perquè ha d’assumir el seu deure, col·laborar i contribuir al benestar col·lectiu respon a uns valors de caire col·lectivista o El mestre hauria de buscar a una tercera persona, ja que el nen té drets respon a uns valors de caire individualista Respostes alumnes anglosaxons Les respostes individualistes en alumnes anglosaxons són predominants ~ 24 ~ Psicologia Evolutiva II Respostes alumnes llatins Les respostes col·lectivistes en general són més predominants Segon dilema Dos germans reben un regal cadascú. Un rep una gorra i l’altre rep una samarreta. Aquest últim veu que el seu germà no utilitza la gorra i li demana que li deixi.
 Pot negar-se el germà o està obligat a deixar-li? o Són germans, i si un no utilitza la gorra, no pot negar-se a deixar-se-la o El nen que vol la gorra ho ha de negociar, ja que la gorra pertany al seu germà o Millor regalar dues gorres i dues samarretes Respostes alumnes anglosaxons Respostes de caire individualista generalment en els pares, però en els nens, tot i que també és així, també hi ha altres valors.
~ 25 ~ Psicologia Evolutiva II Respostes alumnes llatins Les respostes col·lectivistes no són tan predominants entre els pares, són col·lectivistes també i els nens en canvi, tenen altres predileccions i valors.
La immigració com a transició ecològica  Canvi d’estatus  Nova orientació en la cerca de recursos  Reconstrucció de xarxes socials ~ 26 ~ ...