Autoavaluacions DIGESTIU fisiologia (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2015
Páginas 9
Fecha de subida 18/01/2015
Descargas 107
Subido por

Vista previa del texto

Indiqui la resposta FALSA: Quan pensem en un pastís de xocolata .....
a. es desencadena un estímul que s’integrarà al SNC.
b. es desencadena un estímul local.
c. es desencadena un estímul que formarà part d’un reflex llarg.
d. comença la fase cefàlica de la digestió.
El________________ estimula la secreció d'insulina per prealimenatció igual que __________________ testimula la secreción de insulina al igual que _______________: a. GLP-1 / GIP b. GLP-1 / Secretina c. GLP-1 / CCK d. GLP-1 / Somatostatina Indiqui quina de les següents hormones o pèptid estimula la secreció d'àcid a l'estómac al unirse als receptors H2 de la cèl·lula parietal: a. Histamina.
b. Acetilcolina.
c. Somatostatina.
d. Gastrina.
La histamina estimula la secreció d'àcid a l'estómac perquè estimula directament: a. les cèl·lules parietals.
b. la secreció de somatostatina.
c. al nervi vague o X parell cranial d. la secreció de gastrina.
La secreció de bilis augmenta quan augmenten els nivell de: a. adrenalina b. somatostatina c. gastrina d. Colecistocinina e. histamina A l'esòfag, hi tenen especial importànica les contraccions de tipus PERISTÀLTIQUES. La funció d'aquest tipus de contraccions és EMPÈNYER L'ALIMENT. La motilitat i LA SECRECIÓ són dos processos de l'aparell digestiu que estan contínuament regulats sota senyals de tipus HORMONAL I NERVIOS En relació al reflex de la defecació indiqui la resposta FALSA: a. L'esfínter anal intern de musculatura llisa es relaxa de forma involuntària durant el reflex de la defecació.
b. Durant el reflex de la defecació, l'esfínter anal extern es relaxa de forma voluntària.
c. El reflex gastrocòlic inhibeix el reflex de la defecació.
d. Els moviments en massa del colon desencadenen el reflex de la defecació.
Indica quines de les següents opcions és FALSA: a. Les contraccions segmentàries són fonamentalment contraccions de mescla.
b. Els moviments peristàltics són ones progressives de contracció que impulsen el bol alimentari endavant.
c. Tots els potencials d'ona lenta, produeixen contracció del múscul llis gastrointestinal.
d. El peristaltisme està regulat per hormones, senyals paracrins i sistema nerviós entèric.
Durant la fase gàstrica de la digestió, la secreció de HCl i pepsinogen s'estimula per: a. per l'estimulació del nervi vague originada a l'encèfal.
b. per la secreció de secretina i colecistoquinina al duodè.
c. polipèptids de la llum gàstrica i per la secreció de gastrina.
d. per la secreció de somatostatina.
Indique si les afirmacions són vertaderes o falses La secretina inhibeix la secreció de CCK (colecistocinina) La motilina estimula el buidament gàstric La secretina estimula la secreció de gastrina El pèptid inhibidor gàstric inhibeix la secreció d'insulina La secretina estimula la secreció bicarbonat La colecistocinina inhibeix el buidament gàstric Les glàndules salivals reben inervació parasimpàtica a través del VII i IX parells cranials La gastrina inhibeix la motilitat gàstrica La gastrina relaxa l'esfinter esofàgic inferior La colecistocinina (CCK) estimula la contracció de la vessicula biliar Les secrecions que entren a la llum de l'estómac inclouen totes les següents EXCEPTE: a. HCl b. Pèptid inhibidor gàstric c. Lipasa d. Moc e. Factor intrínsec Indiqui quina de les següents cèl·lules secreta una hormona que té com a funció inhibir la secreció d`àcid a l'estómac, inhibir la secreció de gastrina i inhibir la secreció de pepsinogen: a. Cèl·lules H.
b. Cèl·lules D.
c. Cèl·lules M.
d. Cèl·lules G.
La secreció de bilis augmenta quan augmenten els nivell de: a. histamina b. gastrina c. Colecistocinina Correcte d. adrenalina e. somatostatina En relació a l'hormona i el senyal que promou la seva alliberació, indiqui l'associació FALSA: a. Gastrina - pH àcid en l'estómac.
b. Secretina - presència d'àcid en l'intestí prim c. GIP - presència de glucosa en l'intestí prim.
d. CCK - presència d'àcids grassos al duodè En el sistema digestiu, l'HCl és secretat per les cèl·lules ____________ , mentre que el HCO3- el secreta principalment les cèl·lules ___________.
a. Cèl·lules S / ductals del duodè b. parietals / epitelials del duodè c. principals / ductals del fetge d. parietals / ductals del pancrees Indiqui quina de les següents hormones estimula el complex motor migratori.
a. Colecistoquinina b. Motilina Correcte c. Secretina d. Gastrina Indiqui quina de les següents hormones s'allibera a l'intestí prim en resposta a un augment dels hidrats de carboni a la llum intestinal i estimula la secreció d'insulina.
a. Motilina b. Colecistoquinina c. Pèptid inhibidor gàstric o GIP d. Secretina En el múscul llis visceral del tub digestiu, jes cèl·lules intersticials de Cajal són com el marcapassos de ....
a. les ones lentes.
b. els reflexos llargs.
c. l'activitat del plexe submucós.
d. el complex motor migratori.
En relació a la motilitat del tub digestiu, indiqui la resposta FALSA: a. El reflex enterogàstric provoca l'estimulació de la motilitat i del buidament gàstric així com una relaxació de l'esfinter pilòric.
b. El moviments de peristaltisme en massa del colon propulsen la matèria fecal del colon sigmoide al recte.
c. El complex motor migrant és un tipus de peristalsi de l'intestí prim.
d. Els bacteris colònics produeixen vitamina K, la qual s'absorbeix.
Indiqui quina de les següents hormones estimula la contracció de la vesícula biliar.
a. Gastrina b. Motilina c. Secretina d. Colecistoquinina Indiqui quin dels següents estímuls activa la secreció de HCl a les cèl·lules parietals: a. Somatostatina.
b. Adrenalina.
c. CCK (colecistocinina) d. Agonistes colinèrgics. Correcte e. Secretina.
Els moviments de contracció del tub digestiu en forma d'ona que progressen de d'una secció del tub digestiu a la següent s'anomenen: a. contraccions tòniques b. contraccions segmentàries.
c. peristaltisme o contraccions peristàltiques.
d. moviments en massa.
e. complex motor migratori.
Indiqui quina de les següents hormones o pèptid estimula la secreció de bicarbonat per les cèl·lules ductals del pàncrees en resposta a l'arribada d'un quim àcid al duodè: a. PIG (péptido inhibidor gástrico) b. Secretina.
c. Gastrina.
d. CCK (colecistocinina) En relació a l'associació cèl·lula digestiva - secreció, indiqui l'associació FALSA: a. Cèl·lules G - Gastrina b. Cèl·lules principals - HCl c. Cèl·lules parietals - Factor intrínsec.
d. Cèl·lules semblants a enterocromafins - Histamina.
Les cèl·lules ________ i les cèl·lules ________ són les cèl·lules pancreàtiques que secreten bicarbonat sòdic i enzims digestius respectivament.
a. ductals / D.
b. acinars / caliciformes.
c. acinars / ductals.
d. ductals / acinars.
En relació a la regulació de la digestió, indiqui la resposta CORRECTA a. Les segmentacions de l'intestí prim ajuden a propulsar el quim a través del tub digestiu.
b. El bolus alimentari s'impulsa a través de l'esòfag per moviments de segmentació.
c. La deglució és una activitat exclusivament voluntària.
d. El veure, olorar o pensar en menjar pot iniciar la fase cefàlica de l'activitat gástrica.
En relació a la gastrina, indiqui la resposta FALSA: a. La seva secreció s'inhibeix en fron un pH gástric inferior a 1.5.
b. Estimula la secreció de HCl.
c. La secretan las células G.
d. Estimula la secreció de pepsinogen.
En relació a la secreció ácida gástrica, indiqui la resposta FALSA: a. Es necessari la presència d'anhidrasa carbònica per a la secreció d'àcid.
b. La secreció de Cl- a la llum de l'estomac es realitza per una proteïna contratransportadora Cl/HCO3- situada a la cara apical de la cèl·lula parietal.
c. La somatostatina n'inhibeix la seva secreció.
d. La secreció de HCl a la cèl·lula parietal comença amb la secreció de H+ a la llum de l'estómac a través de la bomba de protons-potassi (H+/K+/ATPasa) En el sistema digestiu, l'HCl és secretat per les cèl·lules ____________ , mentre que el HCO3- el secreta principalment les cèl·lules ___________.
a. parietals / epitelials del duodè b. Cèl·lules S / ductals del duodè c. principals / ductals del fetge d. parietals / ductals del pancrees En el múscul llis visceral del tub digestiu, les contraccions que afavoreixen la mescla son ...
a. contraccions segmentàries.
b. contraccions del complex motor migratori.
c. contraccions peristáltiques.
d. contraccions d'ona lenta.
Un individu que té hiposecreció de les cèl·lules parietals gàstriques tindrà: a. Un augment de la secreció de somatostatina.
b. Una disminució de la secreció de factor intrínsec.
c. Una disminució de la secreció de pepsinogen.
d. Una disminució de la secreció de gastrina.
En relació a la regulació de la digestió, indiqui la resposta FALSA: a. La distensió de l'ili inhibeix la motilitat gàstrica.
b. Durant la fase gàstrica, la secreció de HCl i de pepsinogen s'estimula per la secretina i colecistocinina (CCK) del duodè.
c. La presència d'una sol·lució hiperosmòtica al budell prim (quim) inhibeix el buidament gàstric.
d. La secretina s'allibera per la presència d'un quim àcid al duodè.
...