B7: Diencèfal (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 23/04/2016 (Actualizado: 23/04/2016)
Descargas 71
Subido por

Vista previa del texto

Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 DIENCÈFAL:    Es troba a l’interior del prosencèfal i la major part no és visible des de l’exterior (està ocult entre els hemisferis cerebrals).
Posició central a l’encèfal, es localitza entre els hemisferis i el tronc de l’encèfal.
Forma part de l’encèfal anterior, que està format pel: o DIENCÈFAL: constituït per 4 components que voregen el tercer ventricle i divideixen el diencèfal en dues meitats simètriques:  Tàlem:  Posició dorsal.
 Hipotàlem:  Sota el tàlem (ventral).
 Per la seva part bassal s’uneix a la hipòfisi / glàndula pituïtària.
Recuperat de Torres, M. i Vale, A. (2009). Estructures del  Subtàlem: sistema nerviós. Abril 20, 2016, de UOC. Web:  Sota el tàlem.
http://cv.uoc.edu/annotation/7b6e2357e5d4bb2c5e757cf38  Lateral al 3eb9612/441535/PID_00144882/modul_4.html#w26aac11b 7 hipotàlem.
 Epitàlem:  Part més caudal del 3r ventricle, a la part posterior del diencèfal.
 Sobre el tectum, adjacent al mesencèfal.
 Conté 2 estructures: o Glàndula pineal / epífisi.
o Habènula.
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25  o TELENCÈFAL:  Nuclis estriats.
 Prosencèfal basal.
 Escorça cerebral.
A través d’ell, passen la majoria de les fibres que es dirigeixen a l’escorça cerebral  estructura fonamental per a l’activitat cortical.
2.1.- CLASSIFICACIÓ ANATÒMICA:    Format per 2 cossos ovoides, un a cada costat del 3r ventricle.
Entre els 2 tàlems es troba la comissura intertalàmica: o És una massa intermèdia (formada per substància grisa) que comunica els 2 tàlems.
o Hi ha gent que no té  no té una funció essencial.
La lamina medul·lar interna (en forma de Y, formada per substància blanca: axons que surten entren o surten dels nuclis talàmics) subdivideix el talem en 3 regions: o MEDIAL (respecte la lamina medul·lar) o LATERAL (respecte la lamina medul·lar).
o ANTERIOR (a la bifurcació de la lamina medul·lar).
Recuperat de Mondol, E. (2015). Estructures del sistema nerviós.
Abril 21, 2016, de Emaze. Web: https://www.emaze.com/@ALROFZRI/T%C3%81LAMO.pptx 2.2.- CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL: En funció de a quines regions corticals projectin: 1. NUCLIS ESPECÍFICS (NUCLIS TALÀMICS DE RELLEU):   Són estacions intermèdies de processament i relleu (sinapsis) en el trànsit d’informació fins l’escorça cerebral.
Porten informació sensorial i motora.
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25   Reben feixos perfectament definits i projecten específicament a àrees funcionals concretes (sensorials o motores) de l’escorça cerebral: o INFORMACIÓ SOMATOSENSORIAL  projecta a escorça somatosensorial primària.
 Rep informació del lemnisc medial (tacte epicrític, propiocepció) i dels fascicles espinotalàmics (tacte protopàtic, dolor, temperatura).
 Nuclis de relleu:  Tronc i extremitats  Recuperat de Torres, M. i Vale, A. (2009). Estructures del sistema nerviós. Abril 20, 2016, de UOC. Web: projecta a nucli http://cv.uoc.edu/annotation/7b6e2357e5d4bb2c5e757cf383eb9 612/441535/PID_00144882/modul_4.html#w26aac11b7 ventral posterolateral.
 Cara  projecta a nucli ventral posteromedial.
o INFORMACIÓ GUST:  Tenen els receptors a la boca i utilitzen els nervis cranials (7,9,10)  projecten al nucli ventral posteromedial.
o INFORMACIÓ AUDITIVA  projecta al nucli geniculat medial  que projecta a l’escorça auditiva primària.
o INFORMACIÓ VISUAL  projecta al nucli geniculat lateral  que projecta a l’escorça visual primària.
La majoria de les aferències a l’escorça cerebral passen pel tàlem. Per tant, és una: o ESTACIÓ DE RELLEU SENSORIAL:  L’olfacte és l’únic sentit que no té estació de relleu al talem, ja que està directament connectat a l’escorça.
o ESTACIÓ DE RELLEU MOTOR.
 Nucli ventral anterior  projecta a escorça premotora.
 Coordinació del moviment dels ulls amb la cara i el tronc.
Envia la informació de la postura (deambulació i moviment), informació que rep del cerebel i dels nuclis estriats.
 Nucli ventral lateral  projecta a escorça motora primària.
 Informació dels moviments dels braços independent del tronc. Ex: informació de com agafar un objecte.
2. NUCLIS D’ASSOCIACIÓ:   Reben informació de l’escorça (límbica, hipocamp...) i projecten a àrees d’associació de l’escorça.
Emocions i memòria  projecta a nucli dorsomedial, el quals projecten a l’escorça d’associació (s’encarrega de la planificació, dels conceptes abstractes; integra informació i li dóna coherència i sentit).
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25  Altres nuclis d’associació: o Pulvinar.
o Lateral posterior.
o Lateral dorsal.
3. NUCLIS INESPECÍFICS (NUCLIS DE PROJECCIÓ DIFUSA):   Reben informació molt variada de diverses estructures i la envien a àmplies zones de l’escorça cerebral.
Control de l’activitat cortical  projecta a nuclis de la línia mitja i intralaminars (rep informació de SARA).
4. NUCLIS RETICULARS:  Controlen la interconnexió dels nuclis del tàlem (no té res a veure amb SARA).
2.3.- PRINCIPALS FUNCIONS DEL TÀLEM:    Estació de relleu sensorial i motor cap a l’escorça cerebral.
Relacionat amb la memòria i emocions.
Control dels nivells d’activació cerebral i dels estats de consciència.
  Segona estructura més important del diencèfal.
Posició ventral respecte al tàlem, forma el terra del 3r ventricle (està sota seu), el qual separa les 2 meitats del hipotàlem.
És l’única estructura que es pot veure des de l’exterior, des d’una visió basal (per sota).
L’hipotàlem es troba al voltant de: o Els cossos mamil·lars: nuclis que pertanyen al hipotàlem.
o La tija hipofisiària: uneix l’hipotàlem amb la hipòfisis/glàndula pituïtària.
o El quiasma òptic: on s’entrecreua la informació òptica (no forma part del diencèfal).
Recuperat de Antranik. (2011). The diencephalon. Abril 23, 2016.
o El nervi òptic.
Web: http://antranik.org/the-diencephalon/   Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25  Es pot dividir en funció de: o Les estructures que el composen:  REGIÓ ANTERIOR: abans del quiasma òptic.
 REGIÓ TUBERAL: entre quiasma òptic i cossos mamil·lars. És on es troba la tija hipofisiària.
 REGIÓ CAUDAL /POSTERIOR: després de Antranik. (2011). The diencephalon. Abril 23, dels cossos Recuperat 2016. Web: http://antranik.org/the-diencephalon/ mamil·lars.
o La seva localització, respecte a la proximitat al 3r ventricle:  REGIÓ PERIVENTRICULAR:  Més medial, envolta el 3r ventricle.
 Bàsicament formada per substància blanca.
 REGIÓ MEDIAL:  On es troben la majoria dels nuclis millor Recuperat de Torres, M. i Vale, A. (2009). Estructures del definits.
sistema nerviós. Abril 23, 2016, de UOC. Web:  Implicat en http://cv.uoc.edu/annotation/7b6e2357e5d4bb2c5e757cf3 conductes 83eb9612/441535/PID_00144882/modul_4.html#w26aac1 1b7 necessàries per la supervivència (gana, conducta sexual, set...) i relacionat amb les conductes d’estrès.
 REGIÓ LATERAL:  Més allunyada del 3r ventricle.
 Format per feixos de substància blanca (axons). Feix més important  eix prosencefàlic medial: connecta de forma bidireccional l’escorça, l’hipotàlem i el tronc de l’encèfal.
ASPECTES FUNCIONALS: L’hipotàlem connecta amb molts llocs de l’encèfal que li permeten de convertir-se en un lloc important de trobada de vies relacionades amb funcions: autonòmiques, endocrines, emocionals i somàtiques.
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 1. Principal centre de control del SNA: o Rep informació de les neurones sensorials vegetatives de la medul·la espinal i dels nuclis del tronc de l’encèfal.
o Controla el sistema endocrí, mitjançant la hipòfisi (glàndula que secreta moltes hormones, que traslladen la informació a altres glàndules i les regula  glàndula mestre).
2. Importància en el control de conductes motivades: ingesta de menjar i aigua, conducta sexual, etc.
3. Clau en el control de la homeòstasi.
4. Coordina respostes físiques lligades a canvis emocionals.
Ex: en situació de perill, inhibeix el sistema d’ingesta i activa sistema vegetatiu (augmenta freqüència cardíaca, respiració...  fugida).
Controla funcions bàsiques de l’organisme i comportaments bàsics per a la supervivència de l’individu i l’espècie.
SUBTÀLEM:   Per sota del talem i més lateral que el hipotàlem.
Està format pels nuclis subtalàmics.
Nuclis subtalàmics (diencèfal) Nuclis estriats (telencèfal) Substància negra (mesencèfal) Ganglis basals: control motor.
EPITÀLEM:    Part més rostral del 3r ventricle.
Adjacent al mesencèfal, sobre el tectum.
Format per: o LA GLÀNDULA PINEAL/ EPÍFISI:  És l’única estructura que és senar.
 Conté cèl·lules neurosecretores: A l’hora de transmetre l’impuls nerviós que li Recuperat de Seeley, R., Stephens, T. & Tate, P. (2016).
arriba, ho fa alliberant Anatomy and physiology. Abril 21, 2016, de Idaho University. Web: hormones.
 Segrega l’hormona http://highered.mheducation.com/sites/0072507470/stu dent_view0/index.html melatonina:  Es segrega en etapes de foscor, quan no hi ha llum.
 Intervé en el creixement.
 Controla els ritmes biològics.
o L’HABÈNULA.
...