TEMA 9 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducció a les Relacions Internacionals
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

Introducció a les RRII INTRODUCCIÓ A LES RELACIONS INTERNACIONALS PART III. La dinàmica de les Relacions Internacionals TEMA 9. LA COOPERACIÓ A LES RELACIONS INTERNACIONALS Definició de cooperació i tipus. La cooperació internacional per al desenvolupament: definició, origen i evolució històrica. Definició d'integració.
1. Concepte de cooperació 1.1. Definició de cooperació Relació entre dos o més actors basada en el compromís de compartir recursos, plans, idees per tal d’assolir uns objectius comuns en base a uns acords sobre a les regles i els costos.
No necessàriament la col·laboració és equilibrada, però es necessita de l’altre per obtenir un objectiu. A més, sempre s’aconsegueix un benefici.
Causes    Objectives  Necessitat  “No poder assolir els meus objectius sense l’ajuda d’altres”  Eficiència Subjectives  Valors compartits: cooperes perquè tens uns valors en comú.
 Deute moral: cooperes perquè tens un sentiment de deute moral.
Jurídiques  no hi ha motius jurídics si no n’hi ha d’objectives o subjectives. Per tant, les causes jurídiques sempre van condicionades a les altres.
 Obligacions Condicions que afavoreixen la cooperació 1. Similitud o complementarietat d’interessos.
2. Reciprocitat aproximada: com més equilibrada o aproximada és la balança, més fàcil és la cooperació.
3. Confiança en el compliment dels compromisos: no pots cooperar amb aquell qui no et fies. Però hi ha nivells de confiança.  El més important 1.2. Àmbits i tipus de cooperació internacional  Segons el nombre de participants  Bilateral: entre 2 Estats o actors. En aquest cas s’apliquen normes diferents (mirar multilateral).
1 Introducció a les RRII  Multilateral: cooperació entre més de 2 membres (col·lectiu indivisible). L’important és que s’aplica el mateix criteri a tothom  apliquem a tots els Estats la “clàusula de la nació més afavorida”. És a dir, els tractes a tots com si fossin el teu “millor aliat”. Per tant, defensaràs a qualsevol de qualsevol amenaça. En el cas de la cooperació bilateral, s’aplica un tracta diferent, ja que només són dos actors.
 Segons el nivell d’institucionalització  ens podem trobar cooperacions molt formals (acords internacionals) o informals (acords polítics, cimeres -G20-, etc.). A vegades, aquestes últimes són les que funcionen millor.
 Acords informals  Acords polítics  Tractats internacionals  OIG’s  Segons els àmbits  Política, econòmica, militar, cultural, científica, tècnica...
 Un àmbit especial: cooperació al desenvolupament  interessa perquè comporta més pau, estabilitat, millor situació per exportar...
 2. La cooperació internacional al desenvolupament (CID): definició, origen i evolució històrica 2.1. Definició i qüestions generals: actors, instruments i finançament 2.2. L’Ajut Oficial al Desenvolupament (ADO) Conjunt d’activitats portades a terme per actors de països industrialitzats que té com a finalitat ajudar els països no industrialitzats i que implica una transferència de recursos.
 Relació donants/receptors  hi ha una relació desequilibrada totalment. Hi ha uns donants i uns receptors.
 Diferents àmbits  activitats polítiques, econòmiques...
 Diferents tipus de transferència de recursos  sempre hi ha una transferència de recursos (humans, formació, finançament, béns, serveis…).
 La transferència ha de tenir una part de concessió  la transferència de recursos es fa en condicions avantatjoses.
 La primera finalitat (però no l’única) ha de ser millorar les condicions dels països destinataris. No és l’única ja que moltes vegades l’ajuda a la cooperació és un eina de política exterior per part dels actors. Per exemple, per donar una millor imatge.
2 Introducció a les RRII Orígens i evolució històrica 2.3. Tipus de CID Segons donants:   Oficial (AOD)  Ajuda Oficial al Desenvolupament. És la que donen els Estats o governs.
o Bilateral: un Estat dóna ajuda a un altre. És millor pel donant perquè controla al receptor. És a dir, és el preferit dels Estats donants perquè així poden condicionar l’ajuda.
o Multilateral: a través d’organitzacions internacionals. És millor pel receptor perquè normalment no hi ha condicions. Es pressuposa que l’organització que rep l’ajuda serà més objectiva. E.g.: Espanya contribueix al PNUD i el PNUD distribueix la donació on ho creu millor.
o Descentralitzada: ajut governamental que ofereixen els governs locals (ajuntaments, Generalitat...).
Privada  aquella que duen a terme organitzacions no governamentals o també empreses privades.
En la CID cada vegada és més habitual la cooperació bilateral i cada vegada es posen més condicions al país receptor. Això provoca que hi ha una part dels recursos que es malgasten.
3 Introducció a les RRII 3. Definició d’integració  “extrem de la cooperació” Nivell superior de la dinàmica cooperativa de les relacions internacionals. La integració és el nivell màxim, superior, de la dinàmica cooperativa de les RRII. En aquest punt ja no és té cap desconfiança ni confiança elevada, sinó que es té tota la confiança. La dinàmica d’integració suposa (condicions que s’han de donar): a. L’existència de relacions prèvies i satisfactòries de cooperació. Abans d’assolir la integració han d’haver existit relacions de cooperació que hagin estat satisfactòries.
b. La inexistència de desconfiança entre les parts que participen de la relació.
c. Les parts, a més d’objectius comuns materials, comparteixen valors polítics, socials, culturals...
E.g.: La UE, que a més de compartir interessos, comparteix valors.
Diferència entre cooperació i integració  en la cooperació no hi ha uns valors comuns. En canvi, la integració suposa la confiança total i el compartiment de, no només interessos i relacions, sinó també valors.
3.1. Concepcions de la integració  Concepció jurídico-institucional (Díez de Velasco) o Transferència de sobirania en el marc d’una OIG  Concepció política (Haas) o Creació d’una identitat comuna  Concepció vinculada a la seguretat o Eliminació de l’ús de la guerra: es crea una comunitat de seguretat en la qual s’elimina l’ús de la guerra per solucionar els conflictes entre ells.
 Concepció econòmica o Enfortiment vincles econòmics o Regionalisme (projecte polític que impulsa la cooperació econòmica) /Regionalització (quan el regionalisme és exitós o es dóna la integració sense projecte polític).
4 ...