Introducció al dret (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Deontologia
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 12

Vista previa del texto

Dret Natural Norma Positiva ------------- Positiu Concordança Fonts del Dret Lleis formals La Constitució Llei Orgànica Llei Ordinària Normes amb força de llei: Decret - llei Decret -legislatiu La llei Reglaments: Decrets, Ordres Resolucions, Ordenances ..
El costum Principis generals del Dret Públic (Estat) Dret Privat (persones) Penal, Administratiu, Constitucional, Processal, etc..
Codi Civil General Dret civil de les Comunitats Autònomes (ex. Aragó, Balears, Biscaí, Catalunya, Galícia, etc...) Mercantil Especial Laboral Arrendaments, etc...
QUE ÉS EL DRET?? Definició: El Dret és un sistema format per un conjunt de normes o lleis, amb la finalitat d’ordenar la pacífica convivència, establertes voluntàriament pels individus organitzats en societat.
La llei és la norma reguladora de les relacions socials i l’instrument que ordena la convivència de la societat organitzada políticament en un Estat.
(Estat: entenem que el constitueix una comunitat humana establerta en un territori i organitzada en una estructura de poder autònom, superior a qualsevol altre dintre del mateix territori) Avui les societats civilitzades i evolucionades s’organitzen en el que coneixem com a ESTAT DE DRET, que es caracteritza i s’identifica per la incorporació dels elements següents: - Reconeixement de la sobirania popular (art. 1.2 CE “La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l’Estat”) - Divisió de poders: o LEGISLATIU, personificat en el Parlament o Assemblea Legislativa (aproven les lleis) o EXECUTIU, que resideix en el Govern (posen els mitjans perquè s'executin les lleis) o JUDICIAL, format per jutges independents, inamovibles, responsables i sotmesos només a la llei (interpreten i apliquen les lleis) - Reconeixement i tutela dels drets públics subjectius dels ciutadans. Els troben agrupats amb diferents denominacions: drets humans, drets individuals, drets fonamentals, llibertats públiques. (La Constitució Espanyola reconeix en els articles 14 a 52, dintre del títol I, i sota el nom de drets i deures fonamentals) - Establiment i vigència del principi de legalitat, que comporta la submissió de tots els individus i dels òrgans i entitats de l’Estat de Llei, que és l’expressió de la voluntat popular (art. 9.1 CE “Els ciutadans i els poders públics resten subjectes a la Constitució Espanyola i a la resta de l’Ordenament Jurídic”) Dintre d’aquesta organització social, el conjunt de normes/lleis que qualifiquem com a jurídiques, tenen les característiques de ser: - Generals: són per a tothom, i obliguen igualment a tots els ciutadans, persones jurídiques, poders i institucions de l’Estat.
- Imperatives: manen o prohibeixen fer alguna cosa.
- Coercitives: en diem així en el sentit que poden imposar-se.
El concepte de Dret, per tant, inclou la idea d’ordre, d’organització, de normativa i, en definitiva de poder. El Dret només pot donar-se en una societat.
FONTS DEL DRET Per “font” entenem l’origen o bé la producció d’una cosa.
LLEI: Norma de caràcter general dictada per l’òrgan que té aquesta facultat i segons el procediment establert. Seguint l’Ordenament jurídic espanyol, les disposicions legals es classifiquen, de major a menor en: - La Constitució, norma bàsica i fonamental - Llei Orgànica: que regulen l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes, com també els estatus d’autonomia i altres matèries bàsiques.
- Lleis Ordinàries - Les Normes dictades pel Govern: o Decret-llei, en cas d’urgència o Decret-legislatiu, amb autorització prèvia del legislatiu i segons aquesta.
- Els Reglaments, disposicions dictades per l’executiu, que formalment es presenten com a: o o o o Decrets, si els aprova el Govern Ordres, si les dicta un Ministre Resolucions, dictades per autoritats inferiors al Ministre Ordenances, reglaments que dicten els ens locals (ajuntaments, diputacions, consells comarcals) EL COSTUM: S’aplica quan no hi ha cap llei que reguli aquella situació o relació concreta. El costum té eficàcia jurídica quan hi ha una reiteració d’actes en situacions similars en un territori concret i amb el convenciment que tenen eficàcia jurídica.
PRINCIPIS GENERALS DEL DRET: Normes jurídiques de caràcter general que normalment s'obtenen per deducció a partir de la interpretació de les normes de l'ordenament jurídic, però que, en algun cas, poden estar formulades expressament. Exemple: principi de donar a cadascú lo seu, bona fe, bon pare de família.
...