Apunts estadística, classe 1 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Estadistica i anàlisi de dades
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 17/02/2015
Descargas 20

Descripción

Apunts estadística de la primera classe.

Vista previa del texto

ESTADÍSTICA, 12/02/15    *Quins usos li podem donar a la estadística?   Ens pot servir d’utilitat en diversos aspectes. Principalment ens permet descriure una  situació que només es pot observar mitjançant la recollida conjunta de dades, la  recopilació d’aquesta i la representació dels resultats de forma visible i clara. També  ens fa possible explicar determinats fets o predir alguna actuació que s’ha repetit  constantment.     1.2. POBLACIÓ I MOSTRA    La població és un conjunt de subjectes que es volen enquestar.   La mostra és el subconjunt de població a la que es pot accedir. Es una part de la  població que pretén ser representativa.     1.3. LES DADES: CLASSIFICACIÓ I FONTS    Es poden classificar segos:  1. Segons el nivell de mesurament:   ­ Nominals: Tipus de delicte (assassinat, robatori, agressió…). Es tracta de noms  que no es poden mesurar ni classificar. És el nivell més baix de mesurament.   ­ Ordinals: Els noms tenen una jerarquia que es pot ordenar. Con la classe social:  Classe alta, classe mitjana i classe baixa. Però l’ordre no determina que la  distància entre els termes sigui la mateixa, és subjectiva i inexacta.  ­ Proporcionals: Hi ha una relació establerta i proporcionada entre ells. Es tracta  de els números, tant sencers com decimals.    2. Segons recullin qualitats o quantitats:​  Les enquestes qualitatives recullen dades  nominlas i ordinals, només classifiquen. En canvi, les qualitatives recullen dades  proporcionals, amb les quals es poden fer càlculs, com mitjanes.  3. Segons el nombre de respostes possibles:   ­ Dicotòmiques: 2 {Si/No}  ­ Tricotòmiques: 3 {1/2/Més de 2}  ­ Policotómiques: + de 3. {Gos/Gat/Tortuga/Altres}  4. Segons si hi ha o no un nombre infinit de valors possibles.  ­ Continua: Entre dos valors es poden trobar infinits valors. Com el temps  transcorregut d’A a B.   ­ Discretes: Només es poden escollir determinats valors. Com el nombre de  germans que un subjecte posseeix.  5. Segons el nombre de característiques estudiades per individu:  ­ Unidimensionals: Només et fixes en estudiar un aspecte com per exemple:  l’edat.  ­ Bidimensional: S’estudien dos aspectes alhora, com l’edat i el gènere  ­ Multidimensional: Estudia diversos aspectes: edat, gènere i nombre de delictes  que ha realitzat.  6. Segons el percentatge d’individus estudiats:  ­ Censals: Calculat mitjançant tota la població (la que està inscrita al cens).  ­ Mostrals: que incorpora una determinada quantitat de la població que ha de ser  representativa.   7. Segons el control de l’entorn:  ­ Observacionals: No es pot controlar l’entorn i s’ha de realitzar mitjançant la  simple observació dels fets.  ­ Experimentals: Es pot intervenir en l’observació per tal que es donin diferents  casos i es pugui experimentar i trobar altres resultats.  8. Segons el moment del temps:  ­ De sèrie temporal: Es realitza a un mateix individu en moments diferents.  ­ De tall transversal: S’agafen dades d’un conjunt de persones en un únic  moment.  ­ De panell: S’agafa informació d’una mostra en diversos moments. És el més  complet i és el que dona una informació més verídica i fiable alhora que és més  completa. Actualment s’utilitza molt, degut a la seva gran efectivitat.     TIPUS DE DADES​ :    Les dades primàries són aquelles adquirides personalment. En canvi, les secundàries  han sigut obtingudes per altres institucions com poden ser l’INE (Institut Nacional  d’Estadística), l’IDESCAT o el CIS.  ...