TEMA8 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Biologia fonamental
Profesor H.
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 16/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

La#combinació#de#gens#possible#a#través#de#la#recombinació#és#molt#i#molt#gran# Si#un#organisme#té#dos#al7lels#per#cadascun#dels#10,000#gens#que#té#(els#humans#poden# tenir#de#30,000#a#40,000#gens)#hi#ha:# 210,000#gàmetes#diferents#possibles# Meiosi:'1era'divisió' # Si#s’ha#produït#entrecreuament#i#recombinació#els#cromosomes#seran#diferents#que# qualsevol#dels#que#estaven#presents#en#la#cèl7lula#original.# # Profase#I,#Metafase#I,#Anafase#I,#Telofase#I,#Interfase#II#!#iguals#que#en#la#mitosis.# # 2n#una#cèl7lula#!#en#dos#cèl7lules#n# # Meiosi:'2na'divisió' # Profase#II,#Metafase#II,#Anafase#II,#Telofase#II,#Citocinesis## # 2#cèl7lules#n#!#en#4#cèl7lules#n##(diferents#informacions)# # # ## # # # 2# cel.lules# idèntiques# degut# a# l’entrecreuament# i# la# recombinació# entre# parells# d’homòlegs,# les# quatre# cèl.lules# són# diferents# si# ho# hi# hagués# entrecreuamentP recombinació,#aleshores#hi#hauria#quatre#cèl.lules#iguals#dos#a#dos# # Generació'de'variació'per'recombinació' # La#combinació#de#cromosomes#possible#a#través#de#la#recombinació#és#molt#i#molt#gran# Un#humà,#home#o#dona,#amb#els#seus#46#cromosomes,#es#capaç#de#produir#223#tipus# d’espermatozous#o#d’òvuls#diferents,#és#a#dir:# 8.388.608#combinacions#diferents#de#cromosomes# # Fecundació/meiosi' ! Les# gàmetes# han# de# tenir# una# dotació# haploid.# D’altra# manera,# el# número# de# cromosomes#es#duplicaria#en#el#zigot#format#al#fusionarPse#les#gàmetes.# # P! Dotació#diploid#2n#=#46# P! Dotació#haploid#n#=#23# ' Cromosomes'homòlegs' # Per#a#cada#caràcter#tota#cèl7lula#diploid#té#la#informació#d’un#cromosoma#provinent#de# la#gàmeta#la#mare#i#la#informació#que#ha#portat#la#gàmeta#del#pare.#Aqueta#informació# s’organitza#en#parells#de#cromosomes#que#es#coneixen#com#a#parells#d’homòlegs.# # La'meiosi' # La# meiosi# consisteix# de# dues# divisions,# meiosi# I# i# meiosi# II,# sense# una# replicació# cromosòmica#intermèdia.#Durant#la#meiosi#I,#els#cromosomes#homòlegs#es#separen#l’un# de#l’altre.#A#la#meiosi#dos,#les#cromàtides#germanes#de#cada#cromosoma#es#separen#l’una# de#l’altre.# # P! Cèl7lules#germinals:#òvuls#i#espermatozoides# P! Variabilitat#genètica# P! A#l’atzar## P! S’uneixen#els#cromosomes#i#es#recombinen## P! S’intercanvia#material#genètic# # o! Meiosi#I#!#divisió#redaccional#de#2n!#n# o! Meiosi#II!#divisió#equacional#n!#4n# # Meiosi:'1era'divisió'Entrecreuament'i'recombinació' # P! Leptoté:! condensació# en# plaques# d’unió! P! Zigoté:! els# cromosomes# homòlegs# s’aparellen# gràcies# a# la# cinèpcis# (proteïnes#en#forma#de#cremallera#que# torna#el#complex#sinaptoteic#)! P! Paquité:! aparellament# complet# !# nòduls#de#combinació! P! Diploté:! desaparellament# !# formació# de#quiasmes! P! Diacinesi:!desaparellament#complet!# recombinació# ! ! ! A# part# d’aquests# tres# punts# de# control# també# cal# que# existeixi# un# mecanisme# que# asseguri#que#el#DNA#es#replica#només#una#vegada#en#cada#cicle#cel7lular,#que#no#hi#haurà# una#altra#fase#S#abans#de#la#fase#M.# # P! Què$ passa$ quan$ aquests$ sistemes$ de$ control$ funcionen$ malament,$ quan$ hi$ ha$ divisió$quan$no$toca?$ P! Les#cèl7lules#són#incapaces#d’entrar#en#Go#i#es#divideixen#de#manera#continua.$ $ Processos'de'divisió'celAlular:'mitosi' # 1.! Condensació#dels#cromosomes#i#duplicació#de#les#cromàtides,#la#condensació#es# duu#a#terme#per#l’activació#del#factor#MPF#(regulador#mitosis#!#ciclina#B#+#cdk2)# # 2.! Formació# del# fus# mitòtic# !# es# formen# el# microtúbuls# d’actina# i# miosina# que# s’uneixen#als#cromosomes.# # 3.! Citocinesis#!#divisió#del#citoplasma#!#anell#contràctil.# # # Fases$del$procés:$ # P! Interfase:##duplicació#dels#centrosomes# i#del#ADN#(no#condensat)# # P! Profase:! ! condensació# cromatina# i# es# desfà#l’envolta#nuclear,#els#dos#pols#del# fus#es#comencen#a#separar! ! P! Prometafase:! ! desapareix# la# membrana#nuclear,#els#centríols#s’han# col7locat#de#manera#apolar,#es#forment# les# microfibres# cinetocòriques# que# s’uneixen# als# cromosomes# i# els# pols# estan#en#cada#extrem.! ! P! Metafase:! els# cromosomes# es# col7loquen# en# el# pla# equatorial# de# la# cèl7lula# # P! Anafase:!les#cromàtides#es#comencen#a#separar,#hi#ha#un#enzim#que#degrada#les# proteïnes#Smc1#(cohesina)!#el#fus#mitòtic#estira#les#cromàtides#el#pol#oposat.! ! P! Telofase:! cromosomes# estan# molt# pròxims# als# pols,# mentre# que# es# van# descondensant#i#es#comença#a#formar#l’envolta#nuclear.##Després#començarà#la# citocinesi#!#separació#del#citoplasma.# P! Citocinesi:#es#forma#l’anell#d’actina#i#separa#les#dues#cèl7lules#(microF#d’actina#i# FMI.# Regulació'del'cicle'celAlular'a'través'd’hormones' # G2>M! ! Els#oòcits#de#vertebrats#estan#parats#a#diplotè,#durant#llargs#períodes#en#humans.#El#pas# a#diacinesi#és#provocat#per#estimulació#hormonal# # Regulació'del'cicle'celAlular'a'través'de'senyals'interns'(CdkHciclina)' # En#general#la#coordinació#entre#les#fases#del#cicle#cel7lular#es# dóna#gràcies#a#l’activació#i#desactivació#del#complex#quinasa# ciclina# dependent# (CdkPciclina),# de# manera# que# hi# ha# uns# punts# de# control# que# eviten# l’# entrada# en# una# fase# quan# l’anterior#no#s’ha#acabat.# # El# sistema# de# control# del# cicle# cel7lular# actua# a# través# de# la# fosforilació# que# fan# les# quinasesPciclina# dependents# que# transfereixen#un#grup#fosfat#a#un#aa#d’una#proteïna#diana#que# bàsicament#inicien#i#regulen#la#replicació#del#DNA,#l’inici#de#la# mitosi#i#el#final#de#la#mitosi.# # # Punts$de$control$que$es$regulen$per$senyals$internes:$ $ De!G1!a!S:! P! El#cicle#cel7lular#s’atura#al#final#de#G1#quan:# o! la#cèl7lula#no#ha#crescut#prou# o! el#DNA#danyat.#Es#dóna#temps#per#reparar#el#DNA#abans#d’entrar#en#fase# S.# En# cèl7lules# de# mamífer# aquesta# aturada# a# G1# és# provocada# per# la# proteïna# p53# que# s’activa# quan# hi# ha# DNA# danyat.# Molt# sovint# el# gen# d’aquesta#proteïna#està#mutat#en#càncers#humans# ! Si#no#existeixen#senyals#d’altres#cèl7lules#el#cicle#cel7lular#s’atura#també#en#el#punt#de# control#de#G1#i#entra#en#G0.#Quan#la#cèl7lula#entra#en#G0#la#maquinària#del#cicle#cel7lular# es#desorganitza:#les#Cdks#i#ciclines#es#destrueixen#ràpidament.# # De!G2!a!M:! P! El#cicle#cel7lular#es#para#al#final#de#G2#i#evita#pas#a#mitosi#quan:# o! El#DNA#no#s’ha#replicat#completament# o! El#DNA#ha#estat#danyat# o! La#cèl7lula#no#ha#crescut#prou# ! De!M!a!G1!o!G0!(al!final!de!la!mitosi):! ! P# Aquest# punt# de# control# assegura# que# tots# els# cromosomes# estan# completament# alineats#al#fus#mitòtic#en#la#metafase# Les#cèl7lules#que#estan#fora#de#cicle#temporalment,#surten#de#G1#i#entren#en#un#estadi# QUIESCENT# (de# repòs# o# inactiu)# anomenat# G0,# a# on# estan# metabòlicament# actives# (síntesi# de# RNA# i# proteïnes)# però# no# es# divideixen# més# fins# que# no# reben# el# senyal# extracel7lular#adequat.#En#G0#poden#estarPhi#dies,#setmanes,#anys…# # Regulació'del'cicle'celAlular'en'eucariotes' # El#sistema#de#control#del#cicle#cel.lular#(sèrie#ordenada#d’interruptors#bioquímics#que# controlen#els#principals#processos#del#cicle#cel7lular):# # P! activa#en#el#moment#adequat#els#enzims#i#proteïnes#responsables#de#dur#a#terme# cadascuna#de#les#etapes# # P! inactiva#els#enzims#i#proteïnes#quan#el#procés#s’acaba# # P! assegura#que#cada#etapa#del#cicle#cel7lular#s’ha#completat#abans#de#que#comenci# la#següent.#Per#ex.:# # •! Cal#assegurar#que#la#duplicació#del#DNA#s’hagi#acabat#abans#de#passar#a# la#fase#M.# •! Cal#que#no#comenci#una#altra#ronda#de#replicació#de#DNA#si#la#cèl7lula#no# ha#passat#per#mitosi.# •! Cal#que#la#cèl7lula#hagi#duplicat#el#tamany#abans#de#dividirPse#(quan#cal# mantenir#el#tamany)# •! ha#de#ser#sensible#als#senyals#d’altres#cèl7lules# # El#sistema#de#control#del#cicle#cel7lular#té#uns#punts#de#control#que#actuen#com#a#frens# accessoris# P! Paren# el# cicle# cel7lular# en# uns# punts# concrets# davant# senyals# externs# com# un# augment#de#Tª#o#pH#O## P! estimulen#la#divisió#cel7lular#per#efecte#d’hormones#o#factors#de#creixement# # Regulació'del'cicle'celAlular'a'través'de'factors'de'creixement' # G1>S! P! Al# final# de# G1# hi# ha# un# punt# de# control:# punt# R# (punt#de#Restricció)## P! Aquest#punt#de#control#és#regulat#per#factors#de# creixement## P! Els# factors# de# creixement# són# produïts# per# cèl7lules,# actuen# com# a# senyals# positius# de# proliferació#i#tenen#receptors#a#les#cèl7lules#diana## # P! Si# no# existeix# el# factor# de# creixement,# el# cicle# cel7lular# es# para# al# punt# R,# La# cèl7lula# entra# en# un# estat# quiescent# o# de# repòs# conegut#com#G0#i#pot#estar#un#temps#molt#llarg#sense#dividirPse# # TEMA'8'.'PROCESSOS'DE'DIVISIÓ'CELALULAR' # El'cicle'celAlular'a'eucariotes' # Aquest#cicle#està#format#per#dues#fases#principals#que#en#total#duren#24#hores;#la#fase# de#creixement#!#INTERFASE!(que#dura#23#hores#i#consta#de#tres#fases).# # P! G1:##la#cèl7lula#duplica#la#seva#mida#i#augmenta#la#quantitat#d’orgànuls,#enzims#i# altres#molècules## P! S:#duplicació#de#l’ADN##i#proteïnes#associades#per#replicació## P! G2:# creixement# cel7lular# i# preparació# per# entrar# a# la# fase# M,# formantPse# les# estructures# necessàries# per# la# divisió# a# més# els# cromosomes# comencen# a# condensarPse.# # L’altre#fase#principal#és#la#fase#M#que#dura#1#hora#i#consta#de#la#MITOSI#(divisió#cel7lular)# i#la#CITOCINESI#(divisió#del#citoplasma).#Això#comporta#a#la#formació#de#dues#cèl7lules# genèticament#idèntiques.# # ' ' Fase'de'creixement'' # Si#la#cèl7lula#es#va#dividint,#necessita#créixer#per#no#desaparèixer.# A#la#fase#de#creixement#l’anomenem#interfase#i#està#composta#per:## P! G1:.transcripció.i.traducció.
P! S:.duplicació.de.l’ADN..
P! G2:.creixement.cel<lular..
# Tot# aquest# sistema# es# basa# d’un# sistema# d’interruptors# i# controls# internes# que# decideixen#si#la#cèl7lula#seguirà#o#no#dividintPse.# # Les#cèl7lules#poden#estar:## P! en.cicle:.procés#de#divisió#i#creixement.
P! fora. de. cicle:# perduda# de# la# capacitat# de# divisió# pot# ser# temporalment# o# definitivament..
o! Temporalment:.poden#tornar#al#cicle#quan#reben#un#estímul#.
o! Definitivament:. es# perd# de# forma# irreversible# la# capacita# al# dividirPse#(ex:#neurones,#cèl7lules#musculars#i#cardíaques).
Nombre de archivo: TEMA 8.docx Carpeta: /Users/Cristian/Documents/UdG/2do Carrers/APUNTES BIOLOGÍA Plantilla: /Users/Cristian/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/User Content.localized/Templates.localized/Normal.dotm Título: Asunto: Autor: Usuario de Microsoft Office Palabras clave: Comentarios: Fecha de creación: 15/2/17 13:45 Cambio número: 5 Guardado el: 15/2/17 15:24 Guardado por: Usuario de Microsoft Office Tiempo de edición: 68 minutos Impreso el: 15/2/17 16:06 Ultima impresión completa Número de páginas: 7 (aprox.) Número de palabras: 1.448 (aprox.) Número de caracteres:7.969 (aprox.) ! ...