Examen Juny 2007 (2007)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Cartografia
Año del apunte 2007
Páginas 3
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 2

Vista previa del texto

CIÈNCIES AMBIENTALS Cartografia i Fotointerpretació Grup II Examen final: 14 - 06- 2007 Nom alumne: Part A. Contesteu les següents preguntes: 1. Quina extensió en quilòmetres equival 1º de longitud (o d’arc de paral·lel) a la latitud 60º N? 2. A partir de la coordenada UTM central x = 414 000 i y = 4 600 000, escriu les coordenades x mínima, x màxima, y mínima, y màxima per tenir un quadrat de 100 hectàrees de superfície.
3. Quin és l’índex d’aplanament de l’el·lipsoide de Hayford (o també dit el·lipsoide internacional? 4. Calcula l’escala equatorial d’un mapa en un paper on es representa l’equador amb una extensió de 40 cm.
5. Què és una projecció afilàctica? 6. Calcula l’RMS en X dels següents punts de control (es dóna primer el valor observat i després l’estimat) punt 1 de l'ajust: punt 2 de l'ajust: punt 3 de l'ajust: punt 4 de l'ajust: punt 5 de l'ajust: punt 6 de l'ajust: punt 7 de l'ajust: err(x) err(x) err(x) err(x) err(x) err(x) err(x) = = = = = = = [3277.250 - 3276.999] [2459.750 - 2455.753] [1533.500 - 1535.210] [4434.625 - 4433.803] [6579.500 - 6581.124] [6050.100 - 6049.713] [3927.166 - 3929.285] 7. Calcula l’escala màxima i la mínima d’una fotografia aèria sabent que l’altura de vol de l’avió és de 5 000 m, la distància focal és de 135 mm, l’altura màxima del terreny és de 1 200 m i la mínima de 400 m.
8. Què és un MDE i per a què l’hem fet servir? 9. Esmenta tres distorsions que poden presentar les fotografies aèries a causa de la posició de l’avió.
10. Què ens aporta la teledetecció amb imatges de satèl·lit a l’anàlisi de les problemàtiques territorials i ambientals? Part B.
El mapa topogràfic adjunt correspon a un sector de la comarca del Montsià, en concret la zona inclou tres àrees fisiogràfiques molt concretes: la serra de Montsià, la serra de Godall i la depressió d’Ulldecona.
L’ortofotomapa adjunt esta inclòs, en part, dintre aquest espai.
1) Calcula l’escala gràfica i expressa el resultat (indicant les unitats) en el regle mesurador adjunt, tant per al mapa topogràfic de la serra de Montsià i de la serra de Godall com per al fragment d’ortofotomapa.
Especifica també l’escala numèrica del mapa i del ortofotomapa.
2) Sobre el mapa topogràfic dibuixa les línies de carena o de cresta que separa la xarxa hidrogràfica, tant de la serra de Montsià com la de Godall, amb una simbologia adient. Dibuixa també la xarxa hidrogràfica principal, preferiblement amb un color blau. Assenyala sis colls destacats a través d’un símbol adient.
3) Situa l’àmbit geogràfic del fragment d’ortofotomapa sobre el topogràfic.
Quina superfície (en hectàrees) ocupa l’àmbit del fragment d’ortofotomapa? 4) Segons l’àmbit del fragment d’ortofotomapa quina seria l’altitud aproximada a partir de la qual acaben els conreus (tant els llenyosos com els herbacis) i comença la superfície forestal (arbrada o no arbrada)? Finalment, delimita les zones del mapa topogràfic amb un pendent inferior al 5%.
...