Estadística T1 i 2 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Estadística
Año del apunte 2017
Páginas 6
Fecha de subida 19/09/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

- Concepte i contingut de l'estadística
- L'obtenció de dades i el mostratge

Vista previa del texto

1.#Concepte#i#contingut#de#l'estadística# 1.1.#Estadística#i#criminologia# L'estadística+s'usa+en+moltes+àrees+de+coneixement+(economia,+medicina,+gestió+pública...).+En+criminologia:+ ? Per# descriure:+ anàlisis+ de+ diferents+ delictes+ en+ zones+ concretes,+ percepció+ de+ la+ gent+ davant+ del+ delicte...+ l'estadística+ permet+ descriure+ certs+ comportaments.+ Pot+ ser+ d'una+ una+ variable+ (univariant)+ o+ de+ varies+ (bivariant).+És+la+base+per+la+resta+de+passos+en+l'estadística.+ ? Per#explicar:+el+per+què+de+les+opinions+sobre+certs+delictes,+casos,+comportaments...+ ? Per# predir+ el+ que+ passarà+ a+ partir+ d'una+ sèrie+ de+ variables+ (ex:+ el+ nivell+ de+ delinqüència+ en+ una+ zona+ determinada...).+ + 1.2.#Població#i#mostra# La+població+és+el+conjunt+d'individus+que+es+vol+estudiar.+En+un+estudi+estadístic+no+es+pot+recollir+la+informació+de+ tota+la+població+?pot+ser+massa+gran+aquesta?,+sinó+que+s'agafa+una+mostra+i+es+dóna+una+aproximació+del+resultat.+ Per+ tant,+ la+ mostra+ és+ un+ conjunt+ petit+ de+ la+ població+ a+ la+ que+ s'accedeix.+ Aquesta+ mostra+ ha+ d'estar+ molt+ ben+ triada.+ Si+s'entrevisten+a+individus+que+passen+per+un+carrer,+aquests+no+seran+una+mostra+de+tota+la+població,+sinó+de+la+ gent+que+està+passant+pel+carrer+en+aquell+moment.+ + 1.3.#Les#dades:#classificació#i#fonts# Les+dades+són+la+matèria+primera+de+l'estadística+ + Dades#primàries:#les#obté+un+mateix+a+partir+d'enquestes...+ Dades# secundàries:+ no+ l'obté+ un+ mateix,+ sinó+ que+ l'ha+ obtingut+ una+ altra+ persona+ i+ algú+ la+ usa.+ Ens+ hem+ d'assegurar+de+la+procedència+de+les+dades.+ + Tipus&de&dades& ? ++ ? ++ ? ++ ? ++ ? ++ + + Segons+el+nivell+de+mesurament:+ • Nominals:+classificació+de+dades+a+través+de+noms+(ex:+tipus+de+delictes).++ • Ordinals:+classificació+a+través+de+noms+que+es+poden+ordenar+(ex:+cap,+poca,+regular,+molta...+?>+ordre+en+ la+resposta)++ • Proporcionals:+quan+es+donen+respostes+numèriques+(ex:+edat),+saps+la+distància+entre+cada+persona.+ Segons+recullin+qualitats+o+quantitats:+ • Qualitatives:+expressen+qualitats,+permeten+classificat.+ • Quantitatives:+expressen+quantitats+(es+correspondria+amb+les+proporcionals),+permeten+quantificar+(pes,+ alçada...).+ Segons+el+nombre+de+respostes+possibles:+ • Dicotòmiques:+dos+respostes.+ • Tricotòmiques:+tres+respostes.++ • Policotòmiques:+més+de+tres+respostes+ Segons+si+hi+ha+o+no+un+nombre+infinit+de+valors+possibles+(només+per+números):+ • Continues:+entre+dues+respostes+sempre+se'n+pot+trobar+una+altra+(ex:+alçada)+ • Discretes:+només+es+poden+agafar+determinats+valors+i+no+n'hi+ha+entre+mig+ Segons+el+nombre+de+característiques+estudiades+per+individu:+ • Unidimensionals:+només+d'estudis+una+característica+en+un+individu+(ex:+només+s'estudia+l'edat)+ • Bidimensionals:+s'estudien+dues+característiques+en+el+mateix+individu+(ex:+relació+edat?pensament+polític)+ • Multidimensionals:+estudi+de+diverses+dades+en+un+mateix+individu+ ? ++ ? + ? Segons+el+percentatge+d’individus+estudiat:+ • Censals/poblacionals:?es+té+dades+de+tota+la+població(ex:+a+través+del+cens,+el+padró...)+ • Mostrals:+es+té+dades+d'un+grup+de+la+població+ Segons+el+control+de+l’entorn:+ • Observacionals:+es+deriven+de+l'observació.+En+les+ciències+socials+sempre+són+d'aquest+tipus.+ • Experimentals:+ es+ deriven+ d'un+ experiment+ en+ les+ mateixes+ circumstàncies+ i+ context+ (s'han+ de+ poder+ dominar+totes+les+variables)+modificant+l'entorn+i+observant+els+canvis+que+es+donen.+ Segons+el+moment+del+temps:+ • De?sèrie?temporal:+s'obté+una+dada+per+un+mateix+individu+en+diferents+moments+del+temps+ • De?tall?transversal:+dades+per+a+diferents+individus+en+un+moment+dels+temps+ • De?panell:+dades+per+a+diferents+individus+en+diferents+moments+del+temps+ + 2.#L'obtenció#de#dades#i#el#mostratge# 2.1.#El#procés#d'obtenció#de#dades:#l'enquesta# Quan+sorgeix+l'oportunitat,+primer+s'ha+de+plantejar+l'enquesta+i+mirar+si+és+viable.+A+l'hora+de+realitzar?la:+ 1. Disseny#teòric:+es+decideixen+quins+són+els+objectius+de+la+investigació,+quina+població+interessa,+quan+es+ farà+l'enquesta,+quines+característiques+s'estudiaran,+com+es+donaran+els+resultats,+quines+preguntes+fer,+ com+seran+aquestes,+quin+procediment+de+mostratge+es+farà+servir,+mida+de+la+mostra,+com+es+recolliran+ les+dades,+com+es+filtraran+aquestes+i+com+es+tractaran.+Per+últim,+es+realitza+el+qüestionari+ 2. Treball#de#camp:+realització+de+l'enquesta.+ 3. Recull+de+dades+i+estudi+d'aquestes+per+obtenir+una+sèrie+de+conclusions+ + 2.2.#El#qüestionari#com#a#instrument#per#obtenir#dades# Un+ qüestionari+ és+ un+ conjunt+ de+ preguntes+ que+ fem+ a+ les+ persones+ entrevistades.+ En+ aquest,+ a+ més+ de+ les+ preguntes,+també+es+poden+afegir+les+respostes+i+indicar+si+s'admet+més+d'una+o+no,+els+valors+que+s'admeten+(quin+ és+el+més+gran+i+quin+el+més+petit),+si+es+poden+posar+respostes+obertes...+ Fer+un+qüestionari+no+és+fàcil.+En+primer+lloc+es+troba+la+dificultat+del+tema,+i+també+el+disseny+del+qüestionari+(fer+ les+preguntes,+com+es+colXloquen+aquestes,+els+filtres+que+es+colXloquen...).+ + Tipus&de&preguntes& ? + ? + ? Donen+categories+excloents:+ • Obertes+(no+imposa+cap+resposta),+tancades+(et+dóna+respostes+entre+les+quals+es+pot+triar;+aquestes+han+ de+ ser+ exhaustives)+ i+semitancades+ (et+ dóna+ respostes+ entre+ les+ quals+ triar+ i+ n'afegeix+ una+ extra+ perquè+ l'enquestat+doni+una+resposta+pròpia)++ • Nominals+(la+resposta+és+un+nom),+ordinals+(hi+ha+un+ordre+en+la+resposta)+i+quantitatives+(la+resposta+és+ un+número)+ • Directes+i+indirectes+ • De?resposta?única+i+de?resposta?múltiple+ Altres+tipus:+ • Multipreguntes?o?preguntes?en?bateria:+es+fa+servir+una+mateixa+fórmula+per+preguntar+diferents+coses+ • Preguntes?filtre:+pregunta+que,+segons+el+que+l'individu+contesti,+haurà+de+contestar+la+següent+o+no+ • Preguntes? de? control? o? d'identificació:+ preguntes+ que+ identifiquen+ la+ mostra+ (CCAA+ on+ viuen...),+ a+ l'individu+ (es+ refereixen+ a+ l'identificació+ de+ les+ seves+ característiques+ bàsiques:+ lloc+ residència,+ edat,+ sexe...),+ a+ l'entrevistador+ + i+ el+ treball+ de+ camp(hi+ ha+ un+ espai+ on+ s'especifica+ qui+ és+ i+ com+ s'ha+ dut+ a+ terme)...+ Segons+la+informació+que+es+busca:+ • De+consistència:+dos+preguntes+que+pretenen+saber+el+mateix+però+es+formulen+de+manera+diferent+i+el+ colXloquen+de+manera+allunyada+al+qüestionari+per+observar+si+l'individu+respon+amb+sinceritat+ • • • • • • • De+fet:+per+conèixer+aspectes+concrets+de+l'entrevistat+i+de+la+seva+manera+d'actuar+en+un+aconteixement+ passat.+ De+coneixement:+per+saber+el+grau+d'informació+de+l'entrevistat+sobre+un+tema.+ D'intenció:+per+saber+els+propòsits+de+l'entrevistat+(ex:+votarà+a+les+eleccions+municipals?)+ D'opinió:+l'individu+diu+què+pensa+ D'expectatives:+que+espera+l'individu+en+el+futur+ D'actitud:+mesuren+la+tendència+sobre+un+fet+o+id+ De+conducta:+mesuren+el+comportament+dels+entrevistats+ + Regles&bàsiques& ? ? Formulació#de#preguntes:## 1. El+tema+de+cada+pregunta+ha+de+ser+rellevant+per+als+objectius+de+la+investigació+ 2. Les+respostes+s'han+d'introduir?hi,+si+es+possible,+en+el+propi+enunciat+ 3. El+llenguatge+ha+de+ser+senzill+ 4. No+han+de+ser+preguntes+esbiaixades+(que+inciten+una+determinada+resposta)+ 5. Han+de+ser+clares+i+enteses+de+la+mateixa+manera+per+tothom+ 6. Evitar+paraules+abstractes+com+per+exemple:+classe,+tipus,+espècie...+ 7. Cada+pregunta+ha+de+tenir+una+sola+idea+ 8. Han+de+ser+curtes+i+conscises++ 9. Han+de+ser+específiques+i+fer+referènci+al+fet+concret+ 10. Redacció+ personal+ i+ directe+ per+ a+ que+ l'entrevistat+ senti+ que+ les+ seves+ opinions+ interessen,+ tot+ i+ que,+ a+ vegades,+per+obtenir+una+informació+més+sincera+cal+fer+una+pregunta+colXlectiva+ 11. Evitar+preguntes+indiscretes.+Si+s'ha+de+fer,+es+fa+a+través+de+preguntes+indirectes+ 12. Si+es+vol+informació+d'un+període+ha+de+quedar+clar+quin+és+aquest+ 13. Formular+les+preguntes+de+manera+positiva+ 14. Evitar+abreviatures,+sigles...+ 15. Evitar+preguntes+que+obliguin+a+fer+càlculs+complicats+o+esforços+de+memòria+ Categories#de#resposta:# 1. Les+respostes+han+de+ser+exhaustives+ 2. Han+de+ser+excloents+ 3. Les+respostes+intermitges,+en+general,+no+es+llegeixen+(ex:+regular,+ni+una+cosa+ni+l'altre...)+ 4. S'han+d'evitar+les+respostes+ambigües+(ex:+depèn,+potser...)+ 5. Ns/nc+ + Planificació&del&qüestionari& ? + ? Aspectes#generals+ • S'ha+de+començar+amb+una+introducció+on+hi+apareguin+els+objectius+i+la+garantia+de+l'anonimat+ • Preguntes+senzilles+i+generals+per+suscitar+interès+ • Les+preguntes+més+importants+han+d'anar+cap+a+la+meitat+ • Les+preguntes+sensibles+i+sociodemocràtiques+al+final+(gènere,+edat,+ocupació)+ • Procurar+que+les+preguntes+d'un+mateix+tema+vagin+juntes+(així+la+enquesta+serà+més+fluida)+ • Evitar+posar+davant+d'una+pregunta+una+altra+que+la+pugui+condicionar+ • Les+preguntes+han+d'anar+de+les+generals+a+les+específiques+ • Usar+fletxes,+instruccions...+per+fer+l'enquesta+més+fàcil+ Aspectes#formals# • Les+preguntes+han+d'anar+numerades.+En+les+preguntes+filtrades,+en+comptes+de+posar+números,+es+fa+a+ através+de+lletres.+ • Intentar+que+una+pregunta+no+quedi+partida,+és+a+dir,+en+diferents+pàgines.+S'han+de+veure+clarament+totes+ les+opcions+de+resposta+ • Les+respostes+han+de+portar+un+codi+numèric+ • S'usen+"targetes"+en+casos+de+preguntes+amb+moltes+respostes+i+en+casos+de+partits+polítics+ • El+número+de+telèfon+es+pregunta+al+final+ ? + ? + ? Estructura#de#determinades#preguntes# • A+la+resposta+afirmativa+colXlocar+un+1+i+a+la+negativa+un+2+ • A+les+escales,+començar+per+1+la+resposta+més+favorable++ • En+intèrvals+numèrics+no+repetir+els+números+per+no+respondre+(NO+18?20+i+20?25;+SÍ+18?20+i+21?25)+ • Les+preguntes+sobre+líders+o+partits+polítics,+les+respostes+s'han+de+posar+per+ordre+alfabètic+ Apartats# • Introducció:+es+garanteix+l'anonimat+i+s'expliquen+objectius+ • On+es+fa+l'enquesta+ • Preguntes+del+qüestionari+ • Plana+per+omplir+per+l'entrevistador+i+l'inspector+ La#disposició#de#les#columnes# • Totes+les+dades+que+s'obtenen+de+les+preguntes+i+apartats+de+l'enquesta+s'han+de+numerar+per+columnes+i+ d'aquesta+manera+reduir+l'enquesta+a+un+codi+numèric.+ + Tipus&de&qüestionaris& ? Segons#la#forma#de#recollida:# • Enquesta+ telefònica:+ ha+ de+ ser+ curt+ (15?20+ preguntes+ màx.),+ clares+ i+ concretes.+ No+ es+ recomanant+ preguntes+ obertes+ ni+ personals+ o+ que+ puguin+ ferir+ la+ sensibilitat+ de+ l'entrevistat.+ És+ menys+ costosa+ i+ permet+tenir+les+dades+amb+major+rapidesa,+però+no+a+tothom+li+agrada+respondre+a+algú+que+no+coneix+ • L'autoaplicat+o+autoadmnistrat:+presencial,+tu+mateix+fas+les+preguntes.+És+la+més+interessant,+però+també+ la+més+cara+ • Enquesta+per+correu:+el+format+i+disseny+són+molt+importants.+A+la+portada+posar+el+nom+de+la+institució+i+ un+títol+interessant.+Si+és+curt+té+més+possibilitat+d'èxit.+Al+finalitzar,+es+posa+una+frase+d'agraïment.+És+la+ més+ barata,+ però+ la+ gent+ contesta+ molt+ poc.+ A+ més,+ pot+ donar?se+ que+ l'entrevista+ arribi+ a+ individus+ no+ desitjats.+ • Internet+ + ? Segons#la#finalitat#del#qüestionari:# • El+pretest:+en+un+conjunt+d'individus+de+la+mostra+(uns+30?40)+se'ls+passa+el+qüestionari+per+veure+si+tot+ està+bé+(que+es+pugui+respondre+tot,+si+falta+alguna+cosa,+si+s'ha+de+canviar+alguna+cosa,+confirmar+que+les+ respostes+són+exhaustives,+si+la+longitud+és+la+correcta...)+ • L'enquesta+pilot:+assaig+general+del+treball+de+camp.+Es+trien+aleatòriament+alguns+membres+de+la+mostra+ per+realitzar+l'enquesta.+ El+que+planifica+el+qüestionari+i+el+que+planifica+la+mostra+han+d'estar+en+contacte,+així+com+amb+el+codificador.+ + 2.3.#Necessitat#del#mostratge# Perquè+és+impossible+accedir+a+tota+la+població.+S'intenta+agafar+mostres+que+representin+a+la+població+de+la+millor+ manera.+ + 2.4.#Mètodes#de#mostratge# Mostratges&aleatoris& Aquells+que+deixem+que+intervingui+l'atzar,+és+a+dir,+tots+els+individus+de+la+població+poden+entrar+a+formar+part+de+ la+mostra.+ ? Unietàpics:+només+té+una+etapa+i+amb+aquesta+ja+s'arriba+al+individu.+ • Aleatori? simple:+ considera+ que+ tots+ els+ individus+ tenen+ les+ mateixes+ possibilitats+ de+ formar+ part+ de+ la+ mostra.+Hi+ha+una+sèrie+de+fórmules+que,+seguint?les,+indiquen+el+nombre+de+la+mostra.+Per+estimar+una+ proporció,+ amb+ un+ nivell+ de+ confiança+ del+ 95,5%,+ població+ infinita+ i+ màxima+ indeterminació,+ arribem+ a+ que+ !! ≥ ! ! !!!! + on+K+és+l'error?de?mostratge+(error+que+estàs+disposat+a+admetre+entre+la+proporció+real+i+la+ que+ jo+ estimaré).+ Si+ la+ K=+ ±0.0353,+ n=800;+ si+ k=+ ±0.0316,+ n=1000;+ si+ k=+ 3%,+ llavors+ n= k=10%,+llavors+n= ! !,!! =100;+si+k=+1%,+llavors+n= ! !,!"! =10000.+ ! !,!"! =1111+ ;+ si+ • Aleatori?sistemàtic:?ens+permet+simplificar+el+procés+si+la+població+és+gran.+Primer,+s'ha+de+saber+el+factor+ d'elevació,+que+suposa+que+cada+membre+de+la+mostra+representa+a+un+nombre+determinat+d'individus+de+ ! la+població,+a+través+de+la+fórmula+! = ,+en+que+E+és+el+factor+d’elevació,+N+la+població+i+n+la+mostra.+Per+ ! triar+els+individus+de+la+mostra+escollida:+un+cop+realitzada+la+operació+anterior,+s'ha+d'agafar+un+número+ que+no+sigui+superior+al+factor+d'elevació+a+l'atzar,+per+exemple,+el+2.+Aquest+serà+el+primer+individu+de+la+ mostra+ (a).+ A+ partir+ d'aquí,+ es+ suma+ a+ aquest+ el+ factor+ d'elevació+ per+ obtenir+ la+ resta+ d'individus+ (a+E;+ a+2E;+a+3E...).+Exemple:+hi+ha+una+població+de+30+individus+i+es+vol+una+mostra+de+6+individus,+aleshores+ !" ! = +=+5,+doncs,+s’escull+un+número+més+petit+que+5,+per+exemple+1,+que+indicarà+el+primer+individu+que+ ! s’escull+ dins+ de+ la+ població+ com+ a+ mostra+ (a=1).+ Després+ s’escullen+ la+ resta+ d’individus+ (1+5=6;+ 1+2X5=11...).+Així,+els+individus+que+s’escullen+com+a+mostra+són+l’1,+6,+11,+16,+21+i+26.+++ • Aleatori?estratificat:+un+estrat+és+un+grup,+dins+del+qual+els+individus+s'assemblen+(homogeneïtat+dins+de+ l'estrat),+però+entre+grups+no+(heterogeneïtat+entre+grups),+per+exemple:+nois+i+noies.+S'agafa+una+mostra+ de+ cada+ estrat+ (n+ =+ !! + ! !! + ! !! …+ ?>+ segons+ la+ quantitat+ d’estrats).+ Per+ saber+ la+ quantitat+ d'individus+ que+s'han+d'agafar+de+cada+estrat,+es+té+en+compte+la+assignació+(mida+de+cada+mostra).+Aquesta+pot+ser:+ ! ! ! simple,+si+s'agafa+el+mateix+nombre+d'individus+per+cada+estrat+(n1=n2=n3);+proporcional+( = ! ! = ! = + !! !! ? ! !! !! ),+s'agafa+en+proporció+al+nombre+d'individus+de+cada+estrat+(si+a+un+estrat+hi+ha+més+individus,+s'agafen+ més+d'aquest+que+del+que+n'hi+ha+menys);+òptima,+no+només+es+té+en+compte+la+població+de+l'estrat,+sinó+ també+la+dispersió+dels+resultats.+Si+hi+ha+poca+dispersió,+es+pot+agafar+menys+mostra.+És+el+més+utòpic.+ Els+avantatges+del+mostratge+estratificat+són:+es+poden+obtenir+estimacions+separades+per+estrats+i+es+ poden+donar+estimacions+més+precises.+Hi+ha+algunes+unitats+que+elles+soles+han+de+formar+un+estrat,+ aquestes+ són+ mostres+ autorepresentades.+ Per+ usar+ aquest+ mètode+ és+ necessari+ tenir+ molt+ clars+ els+ estrats+ + • Aleatori? per? conglomerats:? dins+ d'un+ mateix+ grup+ els+ individus+ són+ diferents+ (heterogeneïtat+ entre+ individus),+però+respecte+a+altres+grups+són+iguals+(homogeneïtat+entre+grups);+per+tant,+és+igual+l'individu+ que+ s'agafa+ de+ mostra+ dins+ d'un+ mateix+ grup.+ Per+ exemple,+ quan+ hi+ ha+ una+ gran+ dispersió+ geogràfica+ i+ s'escull+individus+de+Barcelona+centre+(entre+ells+poden+ser+molt+diferents);+un+cas+seria+la+secció+censal+ (s'escull+ gent+ que+ viu+ a+ prop+ per+ l'organització+ censal,+ encara+ que+ entre+ ells+ no+ s'assemblin).+ S'han+ d'entrevistar+ a+ tots+ els+ individus+ del+ conglomerat.+ Si+ dins+ del+ conglomerat+ es+ fa+ una+ mostra,+ seria+ un+ mostratge+polietàpic.+ Polietàpics:+són+necessàries+varies+etapes+per+arribar+a+l'individu.+Per+exemple,+primer+s'agafen+les+seccions+ censals,+després+dins+d'aquestes+les+famílies+que+viuen+en+primera+residència+i+després,+dins+d'aquestes,+les+ dones+entre+15?49+anys...+ + Mostratges&no&aleatoris& Hi+ha+individus+que+mai+podran+formar+part+de+la+mostra,+per+tant,+aquesta+és+"dolenta".+ ? Opinàtic/casual:+l'entrevistador+tria+a+qui+vol+entrevistar.+Al+final,+acaba+sortint+una+mostra+molt+poc+fiable.+ ? Per#quotes:+s'intenta+reproduir+a+nivell+de+mostra+algunes+quotes+que+es+donen+a+la+població+(per+exemple,+si+ a+ la+ població+ hi+ ha+ un+ 30%+ de+ menors+ de+ 20+ anys+ i+ un+ 70%+ de+ majors+ de+ 20+ anys,+ a+ la+ mostra+ s'han+ de+ reproduir+ aquests+ paràmetres).+ Normalment+ es+ tenen+ en+ compte+ el+ gènere+ i+ l'edat+ per+ fer+ les+ quotes.+ Es+ necessita+tenir+la+informació+poblacional+(normalment+són+els+censos)+i+que+els+criteris+siguin+fàcils+(sinó+no+es+ poden+classificar+segons+les+quotes).+S'han+de+tenir+en+compte+tots+els+individus+de+cada+quota.+ ? Per# rutes:# s'usa+ quan+ no+ hi+ ha+ un+ marc+ de+ mostratge+ clar+ (una+ llista+ poblacional),+ però+ sí+ que+ es+ té+ clar+ el+ territori.+Primer+s'han+de+superposar+diferents+eixos+(valor+de+X+i+de+Y)+al+mapa+del+territori+i+s'han+de+trobar+ nombres+aleatoris+per+cada+eix,+que+ajuntant?los+resulta+un+punt+on+començar+la+ruta+de+mostratge.++ + + Y+ X+ + Els+punts+marcats+amb+una+X+serien+ + aquells+ on+ començar+ la+ ruta+ per+ + trobar+els+individus+de+la+mostra+ + Quan+es+té+clar+el+punt+indicat,+per+exemple,+el+nº+76+d'un+carrer,+es+busquen+dos+números+aleatoris+(ex:+2+i+7)+i+ aquests+es+combinen+i+es+troben+aquells+que+més+a+prop+estiguin+de+l'indicatiu+en+sentit+ascendent+o+descendent,+ segons+indiqui+el+manual+(ex:+72,+67,+62,+57,+52...).+Un+cop+ja+es+tenen+els+números,+es+necessita+un+selector+de+pis,+ porta+ i+ individu.+ Aquest+ és+ una+ taula+ dividida+ en+ números,+ en+ que+ es+ colXloquen+ números+ aleatòriament+ dins+ d'aquesta.+Exemple:++ + Si+el+pis+escollit+anteriorment+té+6+plantes,+et+poses+a+la+columna+del+6+i+s’obté+ + 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ el+pis+que+s’ha+d’anar+(en+aquest+cas+el+5è).+Després+es+miren+les+portes+a+cada+ 1+ 1+ 1+ 3+ 2+ 4+ 5+ planta,+si+n’hi+ha+4,+s’ha+de+mirar+la+columna+4+i+s’obté+el+número+de+porta+al+ 2+ 1+ 2+ 2+ 4+ 3+ 4+ que+entrat+(en+aquest+cas+2ª).+Doncs,+es+té+en+compte+el+número+de+persones+ 3+ 1+ 2+ 3+ 1+ 2+ 1+ entrevistables,+si+n’hi+ha+2,+et+colXloques+a+la+columna+2+i+t’indica+l’individu+al+ 4+ 1+ 1+ 1+ 1+ 2+ 2+ que+entrevistar+(en+aquest+cas+l’1)+ 5+ 1+ 1+ 1+ 3+ 1+ 6+ + + 2.5.#Treball#de#camp# Tota+la+feina+que+comporta+l'execució+de+l'entrevista.+El+treball+de+camp+el+realitzen+els+individus+que+formen+la+ xarxa+de+camp:+ ? Responsables:+decideixen,+dirigeixen,+guien+els+qüestionaris,+diuen+els+terminis+i+què+fer+en+cas+d'incidència...+ ? Coordinadors:+s'encarreguen+d'un+grup+d'entrevistadors,+a+qui+els+hi+assignen+zones,+fan+inspeccions+ràpides+si+ convé...+ ? Entrevistadors:+arriben+a+l'individu+i+fan+l'entrevista+ ? Inspectors:+controla+com+han+anat+les+entrevistes+(si+s'han+seguit+els+procediments+adequadament)+ ? Codificadors:+es+necessiten+quan+es+dóna+una+recollida+de+dades+clàssica.+ + Com+menys+important+és+l'estudi,+més+es+redueix+la+xarxa+de+camp.+ + Entrevistadors& Els+entrevistadors+s'han+de+seleccionar+i+entrenar.+Se'ls+fa+un+curset+on+se'ls+explica+el+material+(qüestionari,+llista+ de+la+mostra...),+el+que+s'ha+de+fer...+i+es+fa+una+enquesta+pilot.+ + Recollida&d'informació& Hi+ha+diferents+tipus+de+recollida+d'informació:+ ? PAPI+ (entrevista+ personal+ assistida+ en+ paper)+ o+ recollida+ clàssica:+ els+ entrevistadors+ passen+ els+ qüestionaris+ personalment+i+després+els+passen+a+qui+faig+el+recompte+de+les+dades.+ ? CAPI+(entrevista+personal+assistida+en+ordinador):+els+entrevistadors+porten+portàtils+on+es+fan+les+enquestes.+ L'aspecte+ positiu+ és+ que+ es+ pot+ programar+ que+ certes+ respostes+ que+ no+ siguin+ consistents+ no+ s'admetin.+ A+ més,+ l'entrevista+ es+ pot+ enviar+ directament.+ Els+ entrevistadors+ han+ de+ ser+ estables,+ ben+ entrenats+ i+ de+ confiança.+ ? CATI+ (entrevista+ telefònica+ assistida+ per+ ordinador):+ t'estalvies+ que+ l'entrevistador+ es+ desplaci.+ El+ problema+ pot+ser+la+manca+de+cobertura+en+determinades+zones+i+que+hi+ha+persones+que+no+els+agrada+contestar+per+ telèfon+per+falta+de+fiabilitat++ ? CADI+(càrrega+de+dades+assistida+per+ordinador):+es+fa+l'entrevista+personal+en+paper,+però+a+l'hora+de+passar? la+a+l'ordinador+s'utilitza+un+programa+que+no+deixa+posar+inconsistències+(programa+de+CAPI)+ ? CASI:+es+deixa+als+entrevistats+un+ordinador+a+casa+seva,+comprometent?se+que,+a+canvi+d'aquest,+havien+de+ respondre+ totes+ les+ entrevistes+ que+ se'ls+ enviés.+ El+ problema+ és+ que+ la+ mostra+ estava+ sesgada+ ja+ que+ no+ tothom+sabia+usar+ordinadors+en+l'època+que+s'usa+a+aquest+mètode.+ ? CAWI+(entrevista+web+assistida+per+ordinador):+el+formulari+s'omple+a+través+d'una+web.+ + Quan+es+tenen+totes+les+dades+aquestes+ja+es+poden+analitzar,+en+aquest+cas+de+manera+descriptiva.+ + # # # ...