TEMA 3- DIAGNÒSTIC EN FISIOTERÀPIA (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 2º curso
Asignatura Avaluació clínica fisioteràpia
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 24/01/2015
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 3 EL DIAGNÒSTIC FISIOTERPÈUTIC: 1. DEFINICIONS: DIAGNÒSTIC FISIOTERÀPIC: Procés d’anàlisis de les deficiències i discapacitats observades i/o estudiades, les deduccions de les quals permeten: establir un programa de tractament en funció de les necessitats observades i triar un model terapèutic apropiat a realitzar (escola francesa) DIAGNÒSTIC MÈDIC: Acte de conèixer la naturalesa d’una malaltia mitjançant l’observació dels seus símptomes i signes.
El diagnòstic fisioterapèutic seria una exploració ordenada del cos humà, que es recolza en un diagnòstic mèdic.
L’objectiu bàsic es reconèixer la magnitud de les eventuals lesions diagnosticades pel metge i registrar el problema principal del pacient com a fonament per al diagnòstic fisioterapèutic.
Abans només hi havia el diagnòstic mèdic, però des de els anys 80 i de cada cop més important, tenim el diagnòstic en fisioteràpia. Aquest diagnòstic té 3 parts: anamnesi, inspecció i exploració, amb les quals obtenim dades i elaborem el nostre diagnòstic a través del qual decidirem el tractament a aplicar. El diagnòstic l’elaborem a través del coneixement.
2. PARTS DEL DIAGNÒSTIC: ANAMNESI - El valor de l’anamnesi - La comunicació verbal - La comunicació no verbal - Finalitat - Dificultats INSPECCIÓ EXPLORACIÓ FÍSICA HISTÒRIA CLÍNICA: La història clínica és un document medico-legal que surt del contacte entre el professional de la salut i el pacient, on es recolleix la informació necessària per la correcta atenció dels pacients. La història clínica és un document vàlid desde el punt de vista clínic i legal, que recolleix la informació de tipus assistencial, preventiu i social.
Una història clínica ha de ser: -Confidencial -Segura -Disponible -Única -Llegible -Llegible -Vericitable -Rigor tècnic -Complexa -Coetania als registres.
1 Només les autoritats tenen accés a la història clínica, per tant ha de ser segura però alhora disponible per als que la necessiten.
Només hi ha una que es vagi actualitzant cada cop que hi ha una novetat. Tenim 24 hores per a modificar la història clínica, sinó ja no es pot tocar més.
ANAMNESIS: És el procés de recollir informació que després plasmarem a un document (en paper o informatitzat) que pot ser vist i/o utilitzat per qualsevol persona. Pot ser reclamat fins i tot per la justícia si hi ha alguna cosa incorrecte en el tractament del pacient, per tant és molt important fer-ho bé i vigilar amb els nostres actes (moltes denúncies per abusos sexuals).
Per a fer una bona anamnesis, els fisioterapeutes hem de escoltar, mirar i tractar.
L’anamnesi és el primer contacte en el pacient, obtenir informació amb les preguntes que li fem. Molt sovint, la gent va amb por el primer dia i li costa expressar-se, per tant, nosaltres hem de fer ús d’un seguit de tècniques i actituds perquè el pacient es senti còmode i parli (Ex: demanar, no afirmar). Molts cops la anamnesis depèn del nostre estat d’ànim i hem de intentar no reflexar com ens sentim.
Llenguatge particular Llenguatge universal. El pacient ens diu com es sent amb les seves paraules. Pot ser molt infantil la seva manera de parlar, però nosaltres hem d’intentar desxifrar el que diu el pacient i posar-ho amb llenguatge universal.
L’anamnesi és el primer pas per a l’elaboració de l’història clínica, i ha de ser per tant, un acte ordenat, clar i actualitzat.
ELS OBJECTIUS DE L’ANAMNESI SÓN: OBTENIR la informació FILTRAR la informació ORDENAR la informació INTEGRAR la informació – unir les parts IMATGE 1 IMATGE 2 Jove Vell Apunts No apunts i café Mala postura Bona postura Ordre Desordre Llum artifical Llum natural Comuniació directe Comunicació indirecte Mes formal Més informal Confiança / intimitat Menys confiança Hi ha una relació de desnivell entre el fisio i el pacient, però no una de superioritat.
No crear distàncies innecessàries entre el fisio i el pacient Posició de les mans, cames tant del fisio com del pacient és una prova de llenguatge no verbal.
LA COMUNICACIÓ VERBA L I NO VERBAL EN L’ANAMNESIS: VERBAL Valoració de les capacitats de comprensió NO VERBAL Expresions no verbals en els nens 2 Ús de terminologia adequada Claredat expositiva Complicitat amb el pacient. Empatia Barrera idiomàtica Actitud del professional durant l’interrogatori El pacient parla de sí mateix Valoració de l’actitud del pacient Expressions de dolor Estat anímic La mímica facial ENTREVISTA: L’objectiu d’aquesta part és aconseguir información d’aquets aspectos: 1. Dades d’identitat i filiació 2. Motiu principal de consulta 3. Antecedents familiars 4. Antecedents personals 5. Història de la malaltia actual: dolor – alteració de la mobilitat DADES D’IDENTITAT I FILIACIÓ: Nom o Edat o Sexe o Origen o Lloc de residència: Pot haver-hi barreres arquitectòniques, (com no haver-hi ascensor) que podrien ser importants sobretot en l’aparell locomotor.
o Activitat professional o Entorn social personal Nomes ficaríem els dades que siguin rellevants per la possible malaltia del pacient.
MOTIU PRINCIPAL DE LA CONSULTA: Què li passa ? Des de quan? El símptomes ( sensacions subjectives de malaltia) : llistat de símptomes Els signes (trastorn o troballa objectius): llistat de signes.
A partir d’aquí, comencem l’anamnesi.
SIMPTOMES SIGNES (es poden mesurar) Nausies Febre Distèrmia (Sensació de febre) Màcula Astènia (Cansament) Anoréxia (Sempre té la sensació de estar més gras del que és) Parestèsia Dolor, sensacions extranyes etc...
ANTEDECENTS FAMILIARS: Amb aquesta part podem descobrir si té o és propens a tenir: Malalties hereditàries Problemes de salut dels parents més propers Elaboració d’un arbre genealògic ANTEDEDENTS PERSONALS: Hàbits del pacient que podrien influir en la malaltia ANTECEDENTS FISSIOLÒGICS Activitats de vida diària ANTECEDENTS PATOLÒGICS Malalties de la infància 3 Com treballa, assegut, en la construcción etc..
EX: Varicel·la. No deixa seqüel·les però pot ser important per alguna altra malaltia, com l’herpes zoster Malalties cròniques i agudes Hàbits alimentaris. Dieta i alcohol: Antecedents de presa de alcohol.
Hàbits sexuals Només es pregunta si és necessari ja que és un tema difícil te tractar.
Història psicológica Antecedents traumàtics.
Malalties sexuals Antecedents quirúrgics Malalties mentals Medicació. Anticoagulants- Esteroids MALALTIA ACTUAL: Desenvolupament del problema que porta el pacient a la consulta Història de la malaltia actual: cronologia des de l’inici a l’status praesens INTERROGATORI: Començar des que el pacient entra per la porta Conduir sempre l’interrogatori Evitar l’ús de llenguatge tècnic Interpretar correctament el llenguatge del pacient Valorar tota la informació i destriar la necessària Dirigir l’interrogatori al problema actual, evitar que el pacient se’n vagi per les branques.
No realitzar una mera relació de símptomes Establir una relació empàtica. Participació en el procés Evitar els enemics de l’interrogatori: - Per part del pacient: parlar massa, prejudicis, idees preconcebudes, la interferència dels familiars - Per part del professional: desinterès, prejudicis, influenciabilitat de les malalties de l’època Sobretot, ser empàtic, intentar posar-se en la pell del pacient, tot i que hi ha coses que no entendrem, com el dolor.
Intentar evitar els prejudicis que tenim tots.
MALALTIES DE MODA: Quan es parla molt d’una malaltia durant un temps, ja anem amb la pressuposició que serà això (ex, èbola), hem de evitat fer aquestes pre-supocicions i tenir en compte tots els símptomes.
3 INSPECCIÓ: La inspecció comença des que el pacient entra per la porta Postura Massa i to muscular Pell i parts toves Marxa i sedestació 4 EXPLORACIÓ FÍSICA: Palpació: parts toves, ossos, articulacions, lligments, músculs i tendons Proves articulars- estabilitat, moviments act i pas, vessament..
Proves musculars- força, longitud, isometria, massa muscular..
Proves neurològiques – exploració Proves especials- vasculars,medició anomalies òssies, 4 ...