Las preposiciones (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Traducción e Interpretación - 2º curso
Asignatura US COMPARAT CAT-ES
Año del apunte 2017
Páginas 9
Fecha de subida 27/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Las interferencias en las preposiciones 1. Preposición ante objeto directo El català escrit intenta seguir la normativa (Fabra 1918: § 112), que proposa un ús molt més restringit de la preposició a davant l'objecte directe, atès que l'ús profús que en fa el català col·loquial es considera un castellanisme.
(iii) Fabra (1918: § 112.III) considerava tolerable l'ús de la preposició a davant de certs pronoms, principalment tothom, tots i el qual: Estima a tots /tothom; Han concedit un premi a l'Alexandre, al qual va suspendre el professor de realització cinematogràfica.
Les obres gramaticals posteriors han allargat aquesta llista: Ruaix (1985: 174) hi afegeix qui (¿(A) qui has vist?),Wheeler et al. (1999: § 14.1.1.1) hi sumen ningú (Hem telefonat però no hi he trobat (a) ningú) i Solà (1994: 177) es planteja el cas de algú.
(Sancho Cremades, 2002) El complement directe d'un verb expressat o sobreentès deu, en determinats casos, ésser introduït mitjançant la preposició a [...]: I. Els pronoms personals forts usats com a complements directes exigeixen davant d'ells la preposició a. Ex. : Tu em miraves A mi, i jo et mirava A tu. │ No us hem vist ni A tu ni A ella.
II. Escau anteposar la preposició a al complement directe quan aquest designa una persona (o en general un ésser susceptible d'ésser l'autor de l'acció expressada pel verb) i va immediatament al darrera del subjecte de la proposició, ambdós no trobant-se separats per una pausa representativa d'un verb sobreentès. Ex.: El perseguia com el gat A la rata. │Ens miràvem l'un A l'altre. Però: Jo rentaré la Maria, i tu, la Joana. (Millor que ...i tu, A la Joana).
(Fabra, 1933, 112) Per simetria, és igualment admissible la preposició quan els pronoms personals forts duen un terme coordinat: Altrament seran molt grans les plagues amb què el Senyor t'assolarà a tu i als teus descendents (Deut 28,59). No el vaig trobar, ni a ell ni als seus amics.
És convenient de posar a quan el context resultaria ambigu o forçat sense aquesta preposició (conveniència que també val per a complements directes no personals). Exs.: El perseguia com el gat a la rata. A qui imita la nena? (distint de Qui imita la nena?).
(Ruaix, 1997) ******************* a2. Preposición. Se exponen a continuación las cuestiones dudosas más frecuentes que plantea su uso: 1. a + complemento directo. Hay casos en que su presencia es forzosa, casos en que no debe utilizarse y casos en que puede aparecer o no. En lo que respecta al uso actual, pueden establecerse las siguientes reglas generales: 1.1. USO FORZOSO: 1 a) Ante nombres propios de persona o de animal: Vi A PEDRO en el cine; Dejé A PLUTO en la perrera.
b) Ante nombres colectivos de persona cuyo referente es determinado o consabido: Dispersaron A LA MULTITUD; Echaron A LA GENTE del parque; pero Vi UNA MULTITUD avanzando hacia el estadio o Necesito GENTE para acabar el trabajo.
c) Ante nombres comunes de persona cuyo referente es un individuo concreto, y no uno cualquiera entre varios posibles: Vi A LOS HIJOS del vecino escalar la tapia; Eligieron A AMBOS JUGADORES para la selección brasileña. (Para el uso con referentes no específicos o indeterminados, ver 1.2a, b y c).
d) Ante nombres comunes de persona que, aun siendo inespecíficos o no consabidos, son complemento directo de verbos que suponen afectación física o psíquica (acompañar, admirar, afectar, alabar, amar, empujar, engañar, golpear, maltratar, matar, odiar, perjudicar, saludar, etc.): Acompañó A UNA ANCIANA hasta su casa; Admiro A LOS POLÍTICOS que saben defender sus opiniones; Engañar A UN JEFE es imposible.
e) Ante nombres comunes de persona precedidos de un indefinido, cuando son complemento directo de verbos de percepción como mirar, observar y oír: Estaba mirando A UNA SEÑORA cuando sentí que me llamaban; Observé A ALGUNOS NIÑOS que jugaban al fútbol; Oí A UNA MUJER cantar ópera. (Con otros verbos de percepción como ver y conocer, puede aparecer o no la preposición).
f) Ante las formas tónicas de los pronombres personales mí, ti, sí, él, ella, usted, nosotros/as, vosotros/as, ustedes, ellos/as: ¿Dices que me vio A MÍ en el teatro?; No creo que A USTEDES los escuchen.
g) Ante pronombres demostrativos o posesivos cuyo referente es una persona: Vi A ESE hablando con tu jefe; A ella no le gusta mi novio y yo no soporto AL SUYO.
h) Ante los pronombres indefinidos cuyo referente es una persona (alguien, alguno, nadie, ninguno, todos, uno, etc.), salvo cuando funcionan como complemento directo del verbo haber. Ver. 1.3: Llévate A ALGUIEN a la fiesta; No conozco A NADIE; Os necesito A TODOS.
Con verbos como buscar, encontrar, hallar, necesitar o tener, la preposición puede aparecer o no: Busco (A) ALGUIEN que me ayude; No necesito (A) NADIE que me acompañe.
i) Ante los relativos de persona quien, el que, la que y sus plurales, cuando ejercen la función de complemento directo del verbo subordinado: Ese es el hombre A QUIEN o AL QUE golpearon.
A diferencia de quien, el relativo que, cuando tiene antecedente de persona y se usa sin artículo, nunca lleva preposición en función de complemento directo: Las personas QUE amamos... (no Las personas A QUE amamos...).
j) Ante el pronombre interrogativo de persona quién: ¿A QUIÉN buscas? ¿A QUIÉNES visteis en la fiesta?; y ante el pronombre interrogativo cuál referido a persona:¿A CUÁL de los dos encontraste llorando? k) Ante nombres de cosa, para evitar ambigüedades, cuando el sujeto y el complemento van pospuestos al verbo: Venció la dificultad AL OPTIMISMO. No obstante, es preferible 2 en estos casos anteponer el sujeto, lo que permite prescindir de la preposición ante el complemento directo: La lectura enriquece LA VIDA.
1.3. NO SE USA: a) Ante nombres comunes que designan objetos inanimados: Puso EL LIBRO en la mesa; Regaló UN AUTOMÓVIL a su padre.
b) Ante nombres comunes de persona en plural que carecen de determinante: He encontrado CAMAREROS para mi nuevo bar; Llevaré AMIGOS a la fiesta.
Sin embargo, cuando el complemento está formado por dos sustantivos coordinados, aun careciendo de determinante, llevan la preposición por ser consabidos: El público silbó A ÁRBITROS Y JUGADORES; El Gobierno emplaza A SINDICATOS Y EMPRESARIOS a una nueva reunión; Reunieron A CHICOS Y CHICAS en la misma aula.
e) Con el verbo impersonal haber, el complemento directo, aun denotando persona, se construye sin preposición: Hay ALGUIEN en la puerta; Solo había DOS ESTUDIANTES en el aula.
f) Con el verbo tener, el complemento directo de persona, si es indeterminado, se construye sin preposición: Tienen DOS HIJOS; Tiene UNA TÍA actriz; pero si va acompañado de un adjetivo en función de complemento predicativo que denota estados transitorios, se construye con preposición: Tiene A UN HIJO enfermo (la enfermedad se considera pasajera), a diferencia de Tiene UN HIJO invidente (la ceguera es permanente).
(Diccionario Panhispánico de dudas, s.v. a) Ejercicio: A. Tradueix al castellà les frases següents : 1. Vaig veure la Marta ahir a la tarda.
2. La noia que estimo és la Maria.
3. Té una filla ingressada a Sant Pau.
4. Vaig trobar unes nenes que anaven soles pel carrer.
5. Vaig sentir una dona que parlava malament de tu.
B. Tradueix al català les frases següents: 1. Mis padres nos vinieron a buscar a mí y a mi hermano.
2. A los estudiantes, los han avisado a todos.
3. Han convocado a los estudiantes.
4. Los profesores expulsaron a los alumnos que se portaban mal.
5. Tuvieron que atender a todos los estudiantes heridos.
2. Uso de las preposiciones en y a ante locativos Els noms propis, l'article definit i l'adjectiu interrogatiu demanen davant d'ells, els primers exclusivament i els altres preferentment, la preposició a; els adjectius demostratius i els indefinits un i algun, en canvi, prefereixen davant d'ells la preposició en. Ex.: Estan A Vic. | Són A Portugal. | Seuen A les cadires. | Les havem vistes A la Plaça. | Anaven sense res Al cap. | S'ha posat l'anell Al dit xic. | A quina casa viu? | No sé A quin calaix ho deu haver posat. | No les he vistes mai EN aquesta casa. | | Ara són 3 EN aquell cafè. | Vivien tots dos EN una mateixa casa. | Els trobaran segurament EN algun dels cafès de la plaça.
(Fabra, 1933, 125) El castellà en els circumstancials de lloc fa una distinció entre les dues preposicions en i a segons la qual la primera denota l’indret on és o en el qual s’esdevé una cosa, i la segona l’indret envers el qual té lloc un moviment. Així diu Vivir en París, La encontré en la calle però Fui a París, Bajamos a la calle. Aquesta distinció entre les dues preposicions locatives en i a és estranya al català, com ho és al francès i a l’italià.
(Fabra, 2010 Converses Filològiques, Conversa 61) Ejercicio: Tradueix al castellà les frases següents: 1. La vaig trobar en aquella festa.
2. Viu a l’Avinguda Gaudí.
3. Sóc a París.
4. Viu en una casa unifamiliar.
5. Em vaig comprar aquest vestit al Bulevard Rosa.
3. Uso de las preposiciones en y a con complementos temporales a + sustantivos que designan partes del día: a la mañana, a la tarde, a la noche. Para introducir los complementos de tiempo relativos a las partes del día, en el español general se emplean normalmente las preposiciones por o en, esta última de uso frecuente en gran parte de América, aunque inusual en España (salvo cuando, a su vez, estos complementos llevan un complemento con de: en la tarde del sábado, en la mañana del lunes): «Ese hígado lo trajo el carnicero por la tarde» (Llamazares Río [Esp. 1990]); «El domingo en la mañana vi con sorpresa que a mi lado dormía una negra enorme» (Mutis Ilona [Col. 1988]). El uso de a solo es normal en la Argentina y, en España, entre hablantes vascos o catalanes.
(Diccionario Panhispánico de dudas, s.v. a) ******************* 2) S'usa la preposició a, davant d'article determinat, en expressions usuals de temps, com són les locucions adverbials i les que signifiquen elements puntuals dels cicles temporals. Exemples: Som a la matinada, a la tarda, a la nit.. […].
En canvi, davant de noms de mesos, festes i similars (que també poden anar sense article) sol usar-se per. Exs.: Pel maig, cada dia un raig. Per Tots Sants, capes i mocadors grans. […] a+ sustantivos que expresan unidad de tiempo: cinco veces al día, tres kilómetros a la hora. Para expresar distributivamente una cantidad en relación con una unidad de tiempo, se emplean en español las preposiciones a o por. Cuando pueden alternar ambas, se prefiere el uso de a con unidades de tiempo como día, mes, semana o año: 4 Los musulmanes rezan cinco veces al día; Paso con mis padres dos días al mes; Asisto a clases de inglés dos días a la semana; Cobra tres millones al año. Pero con hora y unidades de tiempo inferiores, como minuto o segundo, cuando expresan frecuencia asociada a velocidad, solo es normal el uso de la preposición por: tres kilómetros por hora, ochenta pulsaciones por minuto, dos vibraciones por segundo (no tres kilómetros a la hora, ochenta pulsaciones al minuto, etc.).
******************* També es pot fer l'elisió en les designacions de tipus distributiu (és a dir, que responen a la pregunta 'cada quan?'), especialment davant les formes d'article l’, la, però rarament davant el. Exs.: Guanya mil pessetes l'hora (o a l'hora). Tinc lliçó dues vegades la setmana (o a la setmana). […] Ejercicio: Tradueix al català les frases següents: 1. Va a clase de música tres veces a la semana.
2. Si corres, tendrás unas 130 pulsaciones por minuto.
3. Por la noche, llegó a mi casa muy cansada.
4. Este coche tiene una velocidad máxima de 160 km por hora.
4. Canvi i caiguda de preposició / Queísmo y dequeísmo QUEÍSMO.
Es la supresión indebida de una preposición (generalmente de) delante de la conjunción que, cuando la preposición viene exigida por alguna palabra del enunciado.
DEQUEÍSMO. Es el uso indebido de la preposición de delante de la conjunción que cuando la preposición no viene exigida por ninguna palabra del enunciado.
1. No debe suprimirse la preposición en los casos siguientes: a) Con verbos pronominales que se construyen con un complemento de régimen: acordarse DE algo, alegrarse DE algo, arrepentirse DE algo, fijarse EN algo, olvidarse DE algo, preocuparse DE o POR algo, etc.: Me alegro DE QUE hayáis venido (no Me alegro QUE hayáis venido); Me olvidé DE QUE tenía que llamarte (no Me olvidé QUE tenía que llamarte).
*Algunos de estos verbos, cuando se usan en forma no pronominal, se construyen sin preposición, pues, en ese caso, la oración subordinada ejerce de sujeto o de complemento directo: Me alegró QUE vinieras (no Me alegró DE QUE vinieras); Olvidé QUE tenía que ir al dentista (no Olvidé DE QUE tenía que ir al dentista).
b) Con verbos no pronominales que se construyen con un complemento de régimen: convencer DE algo, insistir EN algo, tratar DE algo (en el sentido de ‘procurarlo, intentarlo’), etc.: Lo convencí DE QUE escribiera el artículo (no Lo convencí QUE escribiera el artículo); Insistió EN QUE nos quedáramos a cenar (no Insistió QUE nos quedáramos a cenar); Trato DE QUE estéis a gusto (no Trato QUEestéis a gusto).
c) Con sustantivos que llevan complementos preposicionales: Iré con la condición DE QUE vayáis a recogerme (no Iré con la condición QUE vayáis a recogerme); Tengo ganas DE QUE llueva (no Tengo ganas QUE llueva); Ardo en deseos DE QUE vengas a verme (no Ardo en deseos QUE vengas a verme).
5 d) Con adjetivos que llevan complementos preposicionales: Estamos seguros DE QUE acertaremos (no Estamos seguros QUE acertaremos); Estoy convencido DE QUE llegarás lejos (no Estoy convencido QUE llegarás lejos).
e) En locuciones como a pesar DE QUE (no a pesar QUE), a fin DE QUE (no a fin QUE), a condición DE QUE (no a condición QUE), en caso DE QUE (no en caso QUE), etc.
f) En la construcción hasta el punto DE QUE (no hasta el punto QUE).
g) En las locuciones verbales caber, o haber, duda DE algo, caer en la cuenta DE algo, darse cuenta DE algo: No cabe duda DE QUE es un gran escritor (no No cabe duda QUE es un gran escritor);Pronto cayó en la cuenta DE QUE estaba solo (no Pronto cayó en la cuenta QUE estaba solo); Nos dimos cuenta DE QUE era tarde (no Nos dimos cuenta QUE era tarde).
(Diccionario Panhispánico de Dudas, s.v.) ******************* Certs verbs, com accedir, contribuir, excitar, procedir, acostumar-se, arriscar-se, exposar-se, dedicar-se, admeten un complement introduït mitjançant la preposició a (Accedir Al que demanen […]); d'altres, com pensar, tardar, vacil·lar, delitar-se, exercitar-se, entossudir-se admeten un complement introduït mitjançant la preposició en (Pensar EN ell. | Tardar EN l'execució. | Vacil·lar EN l'explicació. | Delitar-se EN el foc. | Exercitar-se EN obres de caritat. | Entossudir-se EN una cosa). Però: I. Quan el complement és un infinitiu cal usar la preposició a tant amb els uns verbs com amb els altres. Ex.: Accedir A rebre'l. […] | Pensar A dir-ho. | Tardar A venir. | Vacil·lar A respondre. | Delitar-se A cantar. | Exercitar-se A muntar a cavall. | Entossudir-se A negar-ho. Així mateix : Et complaus A fer mal. | No et fiquis A descompartir-los. | M'entretinc A desfer-ho. | Han invertit vint mil pessetes A edificar aquella casa. | No us molesteu A venir. | S'obstinen A negar-ho. | Afanya't A fer-ho. | Consentiu A deixar-la. | S'han refusat A fer-ho, &. Cp. § 126.
II. Quan el complement és, no un verb en infinitiu, sinó tota una proposició introduïda amb la conjunció que, llavors la sola construcció correcta és d'introduir el dit complement sense preposició. Exemples: Tots vam accedir A rebre'ls.
Vam accedir QUE ho fessin ells.
Ens exposàvem A caure.
Ens exposàvem QUE ens fessin mal.
S'ha acostumat A venir cada dia.
Acostumeu-lo QUE cada dia vingui a la mateixa hora.
(Fabra 1933, 113-114) Ejercicio: A. Tradueix al català les frases següents: 1. Me alegro de que hayas aprobado la asignatura.
2. Cada día me entretengo en contar los perros que pasan por la calle.
3. Todo el mundo se ha acostumbrado a que haya paro.
4. Todavía piensa en que no es capaz de hacerlo.
5. Se obstina en arreglar aquella máquina vieja.
6 B. Tradueix al castellà les frases següents: 1. Em vaig oblidar que tenies dentista.
2. El preocupa que encara no hagis arribat.
3. Tot consisteix a tenir pràctica.
4. Podeu confiar que us portaran els encàrrecs a les 5.
5. Penso que guanyarem el campionat.
5. per/ per a vs. por/para 5.1. Per i per a en CCL y de tiempo Circumstancials de lloc. No s'hi usa sinó rarament per a, com a equivalent de cap a: en frases com : A les vuit surt un tren PER A Madrid. | Cada divendres hi ha vapor PER A Gènova. En general, però, cal evitar la substitució de cap a per per a com a traducció del para locatiu dels castellans. Ex.: Ahir va arribar a París i demà sortirà CAP A Londres (no PER A Londres).
Exemples de per locatiu : Sortiren PEl portal nou. […] Circumstancials de temps. Únicament s'hi usa per a amb el sentit que mostren els exemples següents : Estic invitat PER A demà. | M' ho han encarregat PER A diumenge.
Però: PEl gener hi fa més fred que PEl desembre. | L' hi vaig llogar PER un any. | Em vaig absentar PER tres setmanes. Notem que les expressions pel matí, per la tarda, pel vespre, per la nit són dolentes; cal dir al matí, a la tarda, al vespre, a la nit.
Per i per a en oracions causals i finals (Fabra 1933, 120-121) 5.2. Per i per a en circunstanciales de causa y finalidad La preposició per a serveix per a indicar l'objecte, la destinació; la preposició per, el motiu, la causa, el mitjà, l'autor.
Exemples: per a : Hi ha una carta PER Al teu germà. | Han mort dues gallines PER Als malalts. | Han fet una tribuna PER Als convidats. | No tindrem prou vianda PER A tothom. | Cal comprar palla PER Al bestiar. | No té força PER A pujar-lo. | Ens falta una corda PER A lligar-lo. | Allò que no vulguis PER A tu, no ho vulguis PER Als altres. | Esperit de vi PER A cremar. | Lleis i doctrines aquí posades PER A vosaltres. | Un consell que podeu prendre molt bé PER A vosaltres. | No és bo PER A res. | No serveix PER Al que dieu. | És massa PER A tu. | Aquesta fruita no és bona PER A menjar. En lloc de anar, venir, &. a cercar, es pot dir anar, venir, &. per (no per a). Ex.: Havia anat PER vi a la taverna.
per (indicant la causa, el motiu, el mitjà) : Ho ha fet PER ambició. | Han cedit PER por a nosaltres. | Ho coneix PER la pràctica. | Ho sap PER haver-ho estudiat., | El castigaran PER haver-s’hi trobat. | La festa es fa PER tu. | Li ho vaig fer dir PEl criat. | M'ho han tramès PER l' ordinari.
per (indicant l' autor) : Ha estat mort PEls seus mateixos partidaris. | La ciutat ha estat presa PEls enemics. | Dites PER ell semblants paraules... | La resposta PER vós feta... | La concòrdia PEls nostres antecessors feta i PER VÓS i PER mi pactada. | La bandera 7 portada PER un cavaller. Darrera de certs participis, com seguit, precedit, acompanyat, conegut, reconegut, respectat, la designació de l'autor és generalment introduïda mitjançant la preposició de. Ex.: Entra seguit DE tots els seus amics. | És respectat DE tothom.
Davant d'un verb en infinitiu hi ha un cas en què semblen igualment possibles per i per a: és quan el circumstancial que conté el verb en infinitiu expressa el fi o objecte de l'acció expressada per un verb anterior i aquest fi o objecte és alhora el motiu d'aquesta acció, allò que ha mogut el seu autor a executar-la. En aquest cas és preferible la preposició simple per a la composta per a. Ex.: Havíem anat a Girona PER veure el nostre pare. | Hi enviaré un noi PER saber noves de la malalta. | S'ajagué al sofà PER dormir. | Jo vaig allargar els braços PER agafarlo. | M'hi vaig acostar PER sentir-ho millor. | M' esperaven PER dir-ho. | Havia vingut PER saludar-la.
(Fabra 1933, 120-121) Ejercicio: A. Tradueix al català les frases següents: 1. Nos han dado una carta para tu hermano.
2. Cada dos días sale un autocar para Sevilla.
3. Lo quieren para el lunes.
4. Por la tarde voy al gimnasio 5. ¿Para cuándo dice que lo quiere? 6. Entraron por la puerta tan tranquilos 7. Me esperaban para cenar.
8. Me han regalado una enciclopedia para que estudie más.
Otras preposiciones 6.1. como / com a a) Prep. Significa ‘en calidad de’ o ‘en concepto de’: Como presidente del Gobierno, le corresponde convocar elecciones; Pusieron su casa como aval del préstamo.
b) Funciona a modo de preposición cuando se antepone a un complemento predicativo.
Con el verbo considerar y otros sinónimos como estimar, juzgar, etc., es opcional la presencia de como ante este complemento. Cuando el predicativo es un sustantivo, es muy frecuente la anteposición de como, que suele tener valor aproximativo o atenuativo: «El trabajo siempre se consideró como un castigo» (Chacel Barrio [Esp.
1976]); Considero a Juan como mi hijo. Cuando el predicativo es un adjetivo, aunque no se considera incorrecto su empleo, existe una clara preferencia en la lengua culta actual por la construcción sin como: «El Nenúfar considera ilegítimas tus nupcias» (Ferrero Bélver [Esp. 1981]); «¡Qué pocos considerarían como patriótica esta abnegación!» (GGalán Bobo [Esp. 1986]).
Por el contrario, se considera un anglicismo sintáctico que debe evitarse el uso superfluo de como cuando introduce el predicativo de verbos como nombrar, denominar, elegir, declarar(se) y similares: Lo nombraron como concejal del Ayuntamiento; Lo han elegido como delegado de curso; debe decirse lo nombraron concejal, lo han elegido delegado.
(Diccionario Panhispánico de dudas, s.v. como, preposición) 8 *********************** Quan el mot com serveix per a introduir un predicatiu, va acompanyat de la preposició a. S’estimen com a germans; Com a general mereix tots els postres elogis; La gramàtica considerada com a ciència.
Ejercicio: Corregeix les oracions següents i tradueix-les: 1. T’ho aconsello com metge.
2. Le nombraron como jefe del PSC.
3. Fou bandejat com indesitjable.
6.2. Ejercicios finales sobre preposiciones varias Omple els buits d’aquestes frases i tradueix-les al castellà: 1. Té gust _____ llimona.
2. Vindré _____ l’estiu.
3. Vindré _____ Nadal.
4. Viu _____ Castelldefels.
5. Ho trobaràs _____ algun d’aquests calaixos.
6. Ho trobaràs _____ el calaix de baix.
7. Fa pudor _____ gas.
9. _____ diumenge que plou.
Bibliografía Badia i Margarit, A. M. (1994) Gramàtica de la llengua catalana, descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
Fabra, P. (1933) Gramàtica catalana. 2a reimpr. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1995 Fabra, P. (2010) Converses filològiques. Edició a cura d’Institut d’Estudis Catalans.
Versió electrònica disponible.
[http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000155/00000051.pdf, data de consulta 28 de febrer de 2012] RAE; Asociación de Academias de la Lengua (2005) Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana.
Ruaix, J. (1997-1998) Català complet curs superior de llengua. Moià: l'autor.
9 ...