Preguntes tema 1 i 2 (2013)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2013
Páginas 3
Fecha de subida 10/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tema 1 i Tema 2 La membrana cel·lular és permeable al diòxid de carboni- Vertader L'ATPasa de Na+/K+ extreu K+ de la cèl·lula- Fals Els bucles de retroalimentació poden ser positius o negatius- Vertader La membrana cel·lular és totalment permeable a l'aigua i els ions- Fals L'ATPasa de Na+/K+ és electrogènica- Vertader La membrana cel·lular és impermeable a les hormones esteroïdals- Fals Claude Bernard va introduir el concepte de medi intern- Vertader El tipus de retroalimentació més habitual en l'homeòstasi és la negativaVertader Els bucles de retroalimentació positiva tenen un efecte amplificador- Vertader Harvey va descriure la circulació de la sang- Vertader El transport actiu es realitza contra gradient de concentració- Vertader Els soluts osmòticament actius no poden passar lliurement a través de la membrana- Vertader Els mecanismes extrínsecs de la regulació homeostàtica son de tipus nerviós o endocrí- Vertader L'osmolalitat és la molalitat total d'una solución- Vertader L'osmosi és la difusió de l'aigua a través de les membranes- Vertader Una solució isoosmòtica és sempre isotónica- Fals El potencial de membrana en repòs és negatiu a l'interior de la cèl·lulaVertader El volum de plasma és més gran que el volum de líquid intersticial- Fals La difusió facilitada consumeix ATP- Fals Si la membrana és permeable a tots els soluts, no hi ha osmosi- Vertader La membrana cel·lular és permeable al diòxid de carboni- Vertader L'homeòstasi és un estat de constància dinámica- Vertader El compartiment intracel·lular conté una major proporció de l'aigua corporal que l'extracel·lular- Vertader Una solució isoosmòtica és sempre isotónica- Fals La membrana cel·lular és totalment permeable a l'aigua i els ions- Fals El transport actiu es realitza contra gradient de concentració- Vertader Soluts osmòticament actius són els que poden passar lliurement a través de la membrana- Fals Una solució hipertònica provocarà hemòlisi- Fals Els soluts osmòticament actius no poden passar lliurement a través de la membrana- Vertader L'osmosi viola la segona llei de la termodinámica- Fals La insulina disminueix les concentracions plasmàtiques de glucosa- Vertader L'osmolalitat d'una solució 1,0 M de glucosa és igual a la d'una solució 0,5 M de KCl- Vertader El líquid intersticial és més ric en K+ que el citoplasma- Fals L'aigua representa el 35% del pes corporal total- Fals La membrana cel·lular és impermeable a les hormones esteroïdals- Fals Claude Bernard va descriure la circulació de la sang- Fals L'homeòstasi impedeix el manteniment de la constància del medi intern- Fals L'ATPasa de Na+/K+ és electrogènica- Vertader L'homeòstasi és el manteniment de la constància del medi intern- Vertader Si la membrana és permeable a tots els soluts, no hi ha osmosi- Vertader El transport actiu es realitza contra gradient de concentració- Vertader Harvey va introduir el concepte de medi intern- Fals L’osmolalitat d’una solución 1,0 M de KCl és igual a la d’una solución 2,0 M de glucosa – Vertader Claude Bernard va introduir el concepte de medi intern - Vertader El tipus de retroalimentació més habitual en l’homeòstasi és la negativa Vertader El medi intern és el del nucli de la cèl·lula – Fals El medi intern inclou la llum del tub gastrointestinal – Fals Una solución isoosmòtica és sempre isotónica - Fals L’osmolalitat del plasma és aproximadament el 0.7% - Fals La insulina disminueix les concentracions plasmàtiques de glucosa – Vertader Els mecanismos extrínsecs de la regulació homeostática són de tipus nerviós o endocrí – Vertader L’osmosi és la difusió de l’aigua a través de les membranes – Vertader En l’osmosi, l’aigua es transporta amb consum d’ATP – Fals Els bucles de retroalimentació positiva tenen un efecte amplificador – Vertader L’osmolalitat d’una solució 1,0 M de glucosa és igual a la d’una solución 0,5 M de KCl – Vertader L’osmolalitat és la molalitat total d’una solución – Vertader El transport actiu consumeix ATP - Vertader La membrana cel·lular és impermeable a les hormones esteroïdals – Fals L’osmolalitat del plasma és aproximadament 290 mOs – Vertader La membrana cel·lular és impermeable a l’oxigen - Fals El medi intern inclou la llum del tracte gastrointestinal -Fals La retroalimentació positiva altera la homeostasis – Fals El transport actiu consumeix ATP – Vertader Si la membrana és permeable a tots els soluts, no hi ha osmosi - Vertader El medi intern és el del nucli de la cèl·lula - Fals Les cèl·lules i el plasma es comuniquen a través del líquid intersticial - Vertader En l'osmosi, l'aigua es transporta amb consum d'ATP - Fals El potencial de membrana en repòs és negatiu a l'interior de la cèl·lula Vertader El transport actiu es realitza contra gradient de concentració - Vertader Els bucles de retroalimentació són sempre negatius - Fals Claude Bernard va descriure la circulació de la sang - Fals La insulina disminueix les concentracions plasmàtiques de glucosa - Vertader L'osmolalitat del plasma és aproximadament 290 mOs - Vertader L'osmosi és la difusió de l'aigua a través de les membranes - Vertader Harvey va descriure la circulació de la sang - Vertader L'osmolalitat d'una solució 1,0 M de KCl és igual a la d'una solució 2,0 M de glucosa - Vertader L'homeòstasi és el manteniment de la constància del medi intern - Vertader L'homeòstasi impedeix el manteniment de la constància del medi intern - Fals Una solució isoosmòtica és sempre isotónica - Fals La membrana cel·lular és impermeable a l'oxigen - Fals Els soluts osmòticament actius no poden passar lliurement a través de la membrana - Vertader La membrana cel·lular es caracteritza per tenir permeabilitat selectiva Vertader ...