PARCIAL 2. 3 DE JUNY DEL 2013 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Xarxes i Protocols de Comunicació
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 11/06/2014
Descargas 1

Descripción

PARCIAL 2. 3 DE JUNY DEL 2013

Vista previa del texto

NOM I COGNOMS: Grau en Enginyeria Informàtica Xarxes i Protocols de Comunicació PARCIAL 2. 3 DE JUNY DEL 2013 Cada pregunta val 1 (UN) PUNT. S’ha de respondre en l’espai reservat per la resposta, sinó no serà considerat. Tingueu això molt present abans de començar a escriure. No es pot escriure amb llapis que pugui ser esborrat.
1. Expliqueu què s’entén per mecanismes de comunicació d’informació multimèdia en modalitat de downloading o en modalitat de streaming En les comunicacions per modalitat de downloading la informació a reproduir primer es descarrega (del servidor cap al client de reproducció), i a continuació, un cop la informació està en local en el sistema client, es reprodueix.
En les comunicacions per modalitat de streaming es treballa en memòries circulars (buffers) de descàrrega, però la informació es va reproduint a mida que es va descarregant (amb un petit retard). Per altra banda la informació no s’emmagatzema mai en el sistema client. Existeix una modalitat de progressive downloading en la que la informació es descarrega en el sistema local (com en els entorns downloading) però la reproducció es fa abans de finalitzar la descàrrega (com en el cas dels sistemes d’streaming).
2. Indiqueu les principals característiques del protocol RTP (mínim 3) Les característiques principals del protocol RTP (Real Time Transport Protocol) són: 1. Suport per comunicacions multicast 2. Identificació del tipus de càrrega del paquet (payload type identification) 3. Informació temporal (per la sincronització intra i inter media) 4. Número de seqüència (per la identificació de paquets perduts) 5. Suport de monitorització de l’estat de la comunicació a través del protocol de control RTCP que sempre acompanya en totes les comunicacions.
6. És un protocol de nivell 4 (transport), que necessita d’un protocol de transport (TCP i habitualment UDP) per l’enviament de les dades.
maig / 13 1 NOM I COGNOMS: Grau en Enginyeria Informàtica Xarxes i Protocols de Comunicació PARCIAL 2. 3 DE JUNY DEL 2013 3. Expliqueu el funcionament del protocol RSVP El protocol RSVP permet a les entitats receptores de informació multimèdia de sol·licitar a la xarxa les necessitats per tal de poder tenir una bona qualitat en la comunicació. És un protocol orientat a recepció.
En la direcció emisor-receptor s’envien missatges PATH, amb la informació dels requeriments desitjables de la comunicació. Els receptors, enviaran missatges RESV per fer les peticions de reserva al llarg del camí. El funcionament del protocol segueix dues modalitats: One-Pass (en el que no hi ha cap confirmació de les reserves efectuades al llarg del camí), i OnePass-With-Acknowledge (en el que el receptor rep un missatge de confirmació de la reserva efectuada).
4. Indiqueu del protocol RTSP (Real Time Streaming Protocol) les diferències i les semblances amb el protocol HTTP Diferències: 1. Sempre funciona en modalitat stateful 2. Protocol simètric. Pot funciona de client a servidor i viceversa 3. Treballa sobre protocol RTP i no TCP Semblances: 1. Protocol d’aplicació 2. Comparteix el concepte de URL (URI) maig / 13 2 NOM I COGNOMS: Grau en Enginyeria Informàtica Xarxes i Protocols de Comunicació PARCIAL 2. 3 DE JUNY DEL 2013 5. Indiqueu a quin protocol correspondria la informació següent, indiqueu què representen els objectes (v, o, s): v=0 o=root 14040 14040 IN IP4 69.7.163.154 s=session c=IN IP4 69.7.163.154 t=0 0 m=audio 26784 RTP/AVP 0 8 18 101 a=rtpmap:0 PCMU/8000 a=rtpmap:8 PCMA/8000 a=rtpmap:18 G729/8000 a=rtpmap:101 telephone-event/8000 a=fmtp:101 0-16 a=fmtp:18 annexb=no - - - - Aquesta és una trama de paquets SDP (Session Description Protocol).
v= versió del protocol.
o=owner de les dades (informació de l’emisor, adreça RTP).
s=identificació de la sessió.
6. Si considerem un entorn de treball RSVP, funcionant amb esquema de reserva de recursos Shared-Explicit, completeu la taula següent: EMISORS CONNECT ATS PETICIÓ CAP EMISOR RESERVA DE RECURSOS EN CUA PETICIÓ REBUDA DES DE RECEPTOR S1,S2 SE((S1,S2){6B}) SE((S1,S2,S3,S4,S5){4B}) SE((S1,S5){4B}) SE((S2,S3,S4){2B}) SE((S3){3B}) S3,S4,S5 SE((S3,S4,S5){6B}) SE((S1,S2,S3,S4,S5){6B}) SE((S1,S4){B}) SE((S2,S5){2B}) SE((S1,S3,S4){6B}) S6 SE((S6){0B}) SE((S1,S2,S3){3B}) SE((S1,S2){B}) SE((S3){3B} maig / 13 3 NOM I COGNOMS: Grau en Enginyeria Informàtica Xarxes i Protocols de Comunicació PARCIAL 2. 3 DE JUNY DEL 2013 7. Quin protocol treballa amb el mètode INVITE? Expliqueu l’objectiu del mètode Aquest és el mètode del protocol SIP (Session Initiation Protocol) per tal de senyalitzar la trucada. El agent que fa la trucada comunica al seu interlocutor la voluntat d’obrir una comunicació multimèdia: INVITE sip:01150259917040@67.135.76.4 SIP/2.0 8. En la arquitectura H.323, quina és la funció del GATEKEEPER.
Indiqueu si és un element obligat o opcional.
El Gatekeeper (què és opcional) és l’element que s’encarrega del control d’admissió en les comunicacions (els terminals es registren amb un determinat GK) i aquest li facilitarà el permís per poder emetre una trucada contra un destí concret, i per l’altre extrem, admetre o no la trucada en entrada.
maig / 13 4 NOM I COGNOMS: Grau en Enginyeria Informàtica Xarxes i Protocols de Comunicació PARCIAL 2. 3 DE JUNY DEL 2013 9. Per cadascuna de les dues sessions en que hem tingut un ponent extern, indiqueu el nom de la institució origen del ponent, la denominació del producte que ens va explicar, i en una o dues línies les seves funcionalitats o prestacions principals Siemens: Solució de comunicació unificada OpenScape. Ens va exposar en una primera part de la classe les justificacions de la utilització dels entorns de comunicacions unificades per part de les empreses (incloent un fitxer per poder calcular els estalvis de la seva implantació d’acord a les consideracions particulars de cada empresa). En la segona part ens va mostrar la funcionalitat de la solució de Siemens, amb diferents terminals de telefonia.
NAE: benchmarking i comparativa de les diferents solucions de mercat. No ens va mostrar cap solució en concret, sinó que va presentar diagrames de Gartner de posicionament de mercat en l’àmbit de les comunicacions unificades.
10. Indiqueu quins són els tres protocols de senyalització implicats en la arquitectura H.323, i en una línia la seva funció 1.- H.225.0: senyalització de la trucada entre extrems (setup, call proceeding, alerting, connecting).
2.- H.245: Gestió dels canals de dades (obertura i tancament dels canals lògics per la comunicació).
3.- RAS: Registration, Admission and Status (tots els missatges, habitualment en format REQUESTCONFIRM/REJECT implicats principalment entre terminals i Gatekeeper).
maig / 13 5 ...