TEMA 4. Visió general del disseny d'experiments (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Biotecnología - 4º curso
Asignatura Disseny Experimental i Anàlisi de Dades (DEAD)
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 30/03/2016
Descargas 21
Subido por

Vista previa del texto

{ W-,+l 4: V1�io GENE�AI.. 1EL bl!;!EN)' Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub 'b' E><J>EP.lt1€1\1TS O�e<-�iv e�1ioeot : CU\ chle\1{)11\o.ti /o.c:ptI 1rfllf\.x6J E:V' e\ 'rl¥u»al I "C'all}(llClC.10 0fhe n,vdls o.. lo.. va.�i$ :: cant«m d' h1fi*cr1.
et ��ti • estoblir uti � � 'D' on ol,lenir \er c:b.crr t1ECer:ro.�1e.r �r p�dlccion< --= ��io.
l 1 �,�i 1 �'< t11sfo�1�\e! : no ob\1�11\l <e � ��TO, �fO?IO. �l(�y1wien\-a.ci6. Wfi <h.drt oome o�ctiv .
edu:ii Cf ca.� ( VYI� COi) 00 �11rel'th.l (!�tJ cac) .-, +en1t-0 � �OY conhd ce I. c,t.peo�-t . A . l)l� t'enor.
L ·oro.lis"1 eno.d!rlli-<1 , �r to.n1, ei f"1 fOI \bmi,r f5.
. (otTtproio �'teCi;6 le< t«}.\tixer cotd;c.ionr a.TOb'1en!als tel< roftre/ co.\cv\f · d: l)Obhc.iot< €1:J ccrdid� \-cm=gniEi SthlCl<.ionJ , AUJrrtmclr h roicb.
• Per e10.hlir reP.cioru · l)'i.st"7j VCU'iO.�� er, covmfi4o.t c�iC : S 1 �bl\€'rl akp\ti (X11 Xi o X5) (s�or&tiel) ·, e( �ehr , el' fret t1 loci I ....
� roi\b- ev·1to.r oora.�reI e\J � @1Yoh i, pct tant/ erludio) per 01,fur r/1'7 etror d,funae.r .
Pero ; ca.r i lo.\x)riQf.
vrui�\er �'( �ooiu.r b.. Jevo., «hto Q.l()°b lo... �parfa.. Ei<: vull m..ret" � uirtr 1nf11e1><ei {l'O' x-, JONI �Ltrti)( crh,du ® di.rrcotnk.
€'() U vo..tiable ra}Oriu-..
y y'e(' 0.\)(0 c:kkclar r\ �dlo.\O. lu � �Ld1 ( vo.rioh'e prltxlio.1) .
-p!lt)(.\j'Xl\ rref lo.. var'IO.l'lCi<l /voxi(.\.�il1\-o.l (� rotre' vruii o..l\o � let mtio. 1({10 recltri)< I' em)'(.
ct 1)iss6,y d' eqeci,,mk -per redoir €1" cm:liCjor( �Xl�k°rt'ferTlo.l gnn . �i I' etror to "'tClti rw/lkrf o.\c"ft17t �) n<ible.
1 %�If �I dil.l'eny d ex\)t�IM1! • �K(O ck I' �id � /"' 1' ��,t l Xi oo 10° zo• 50' X3 I rEtvroule- Cla.cri(lil)lem fl li'xt>..veh � va.tiable( 8 �ien 1mfu �peci1Y€1'1h (rolkr �) l.eJ cwlW'011! tO\fef <i' F"el' rel, \(U)'lf � le­ vruio\ilo- � \'€f1I escoJtit ( \O.li�ll. tt=rlr111ji<h\ ¥-1' ett.dw \G�Qcc.ionr.
)oC!ioenlr i emx ��, 1��l e1 No e1 d!J{etr'-/.
5<etl"I�� � ro,r ob]!-\e Ai �.
\) :: �YYOt' . s·, e1 lo. o.o. �111.. � ca..h obJede 7 va.na.ntio. :: (r z.
· s\ et Jf!O. (t)\\t>\mni c'< cbs obJttt-l'J 7 vcuin.11u(>.. -== o-1J2 7 l"ilbm.. lo.. �ra:ic'.
D� �h : mmb'ir0.r el< fu.c.b'r � 900.nynr en ftt(-ii'(J, efico.cio. i �d.uir (j?j�Q.
9-mn .
Ii Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub El�rh d'oti dirseny . Uhi-\o.r e11,eriffl(ll-\o.lroo,t fx: etl Uh f'lluli le, \)\o-pr\er. 8 0- dir, i l'ohjde � re �it Q.
Vo.rio.ble C0VOJIClnt o corxor-if,tant.
co.o.
h, \n-l1tel'll Q\Xll1 Oil -huleM biopM", !Cl ontta.t e,(9tl1,rellAI ° .) 30 °c / 4o•c / 50°c o.
�� J'tani� twra. .
� lit� o.. lo.. ]XJ�b.�10 ertui10.ch · 'Rlbot,6 chrn : ,xib). ,«)flat sob"(e lo.. Q \Olero envdiQr � yrob�.
fe'ge el! u"11Y1r 'u <m'f.
· fb),p.C:16 E¥Ft1meYJto.l: : ca.ch. unQ cl, ex : 8 SlJfOftro � el pef 1rif1 �-t)( 01 kl Lb.m \n.1Jle1Yl � cnkub:r l 1rclivldv i 0-�t-ro aJ !'tat( IX.! robervi � �ix�. Na el el �et 01odle,, , pero coo � Jtl� � 1' M4) ce- renir �00'\t.
h ur, e<1�:f 111'ent, leJ co�\us\c\lf l-bshn- er r,e'\Jlefr\ .
. 'IO.Iin.'de �let . Rl.tto( : la' d,veiref JTI\JO.t\OUJ . CJ{ : re,){e I tem,eta:\,xQ . N°lve\lt: �ib'ef \/0..\ou d' ll" ro..ctur . Ex: \-o� I cbm.
� ck � le\g:r en el �ut 5 itcl:al'o.. rob� 8 la- Q lt!ll�t �\�a./ d'on �bl· o- � kt. iob/.
\a. t{O{lra. i;et � 1a. \«}fITa. erco\\,ch '?'.l'flb� Q to �ro o.crn:l,r-h·1 ) Ex , pibbio O')'.M)'Ukl � � 1w-git <nr(er t!, Y· ex N r1obmievi ltr Po'vb.t16 1Dfefrr estodnfmNJ01t ltlD\e -\om. � � viu i -\\thllh. o- cm .
kt p:ibhtto exf0'1�L Q�lfllt � fajlitt 1e\efu11 i virquir o- �T H.CX1ro. : elJ � � h \'ruCQh .
,ek.
ch.kt.
i t±I dvseny.
!kn,�: rod �"" acced.ir .
Ex: �a. � Ji Ql.1 ro.. ci> �� ,�ent . Ef'qlt.fRl tdetool<n..
lb\itiL'6 1-u.
�lfflffen� I.
A�Leio. tnfetevi°" dt�n ...