4. La persona física i la persona jurídica (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Dret civil
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 04/02/2015
Descargas 16
Subido por

Descripción

Incluye: "La persona; la persona física; legitimació; domicili; nacionalitat; veïnatge civil; registre civil; persona jurídica"

Vista previa del texto

4. LA PERSONA FÍSICA I LA PERSONA JURÍDICA 4.1 La persona: Persona-> éssers capaços de tenir drets i a qui se'ls hi poden imputar deures jurídics.
4.2 La persona física: Les persones tenen 2 tipus de capacitats: 1) Capacitat jurídica: la tenim tots només pel fet de néixer. Possibilitat d'esdevenir titular de dret i deures.
2) Capacitat d'obrar: realitzar actes amb transcendència jurídic. La condició per adquirir-la és tenir la majoria d'edat. Possibilitat de realitzar actes jurídics -> exercitar drets.
La nostra capacitat la despleguem en 2 esferes: 1) Esfera patrimonial (es poden avaluar econòmicament): • Drets reals (propietat) • Drets de crèdit (reclamar conductes) • Drets immaterials • Drets d'autor 2) Esfera no patrimonial (no es poden avaluar econòmicament): • Drets de personalitat • Drets de família *Casos especials: -Algú és major d'edat però és incapacitat -> se li priva del dret per tenir discapacitat greu i persistent que li impedeix governar-se a sí mateix. Se li assigna un tutor.
(*ARTICLE 199): sense sentència, però, no hi ha incapacitat.
Els fonaments jurídics de la incapacitat: -Protegir a la persona incapacitada i a nosaltres.
-Nul·litat dels actes realitzats per l'incapaç.
4.3 Legitimació: Legitimació -> capacitat per esdevenir subjecte d'una relació jurídica concreta.
4.4 Domicili: Domicili -> en funció del nostre domicili som competents d'un tribunal o d'un altre i, per tant, el domicili determina: • On haurem de complir els nostres deures.
• Nacionalitat.
4.4 Nacionalitat: Nacionalitat -> vincle jurídic que uneix una persona a una determinada comunitat organitzada en forma d'Estat. Té les següents conseqüències: 1) Converteix a una persona en membre d'un Estat.
2) Aquesta persona esdevé subjecte passiu de l'ordenament jurídic que correspon a la seva nacionalitat.
Nacions Unides estableix: • Ningú pot estar sense nacionalitat • Ningú pot tenir més d'una nacionalitat • Llibertat de canvi de nacionalitat Com s'adquireix la nacionalitat (cas espanyol)? 1) Adquisició ORIGINÀRIA: des que naixem la tenim: • Dret de la sang -> nacionalitat de sang (nacionalitat que tenen els nostres pares).
• Dret de la terra -> nacionalitat del lloc on has nascut.
Segons la UE ens hem de regir pel dret de la sang i de la terra: (*ARTICLE 17): nacionalitat espanyola -> 1 supòsit de dret de sang i 3 de dret de terra: 1) Adquisició originària de la nacionalitat espanyola: els espanyols d'origen (nascuts de pare o mare espanyols).
2) Consideració espanyols d'origen: nascut en territori espanyol de pares estrangers, quan un d'ells ja havia nascut a Espanya.
3) Consideració d'espanyols de dret de terra: fill de pares desconeguts.
4) Consideració d'espanyols de dret de terra: nascuts de pares estrangers quan la nacionalitat dels mateixos no és atribuïble a aquella nacionalitat en funció de les lleis.
2) Adquisició DERIVATIVA: s'adquireix després d'haver-ne obtingut una altra: • Per dret d'opció • Per carta de naturalesa • Per temps de residència No es pot donar així com així: -Cap Estat pot donar la nacionalitat espanyola a qui vulgui.
-Residint en territori espanyol, prèvia sol·licitud: • + 10 anys -> es pot demanar nacionalitat espanyola.
• Poden quedar reduïts a 5 anys -> quan la demana un refugiat polític.
• Reduïts a 2 anys -> quan la demana algú de les antigues colònies o té la condició de sefardites.
• Reduïts a 1 any -> en cas de matrimoni amb una persona espanyola.
Qui adquireix la nacionalitat espanyola també adquireix VEÏNATGE CIVIL.
4.5 Veïnatge civil: (*ARTICLE 14): en funció de què som, s'atribueix de forma: • Originària: ◦ De sang ◦ De terra • Derivativa: per temps de residència durant 10 anys, s'adquireix automàticament. Es pot adquirir el cap de 2 anys, prèvia sol·licitud.
La subjecció a un dret ve determinada pel veïnatge civil o un altre, els nascuts de pares que també el tinguin. En cas d'adopció també. Si al néixer els pares tenen diferent veïnatge civil -> el fill tindrà el que correspongui a aquell del 2 respecte dels quals l'afiliació s'hagi produït abans. En cas de dubte, la criatura serà castellana.
4.6 Registre civil: Registre civil -> funció administrativa que té per objectiu deixar constància dels fets o actes relatius a l'estat civil de les persones naturals i altres que les lleis li encomanin.
En el registre civil s'inscriu: • Naixement • Filiació • Nom i cognoms persones • Emancipacions • Defuncions reals o presumptes • Antecedents penals • Pàtria potestat • Matrimonis 4.7 La persona jurídica: La persona jurídica -> entitats formades per la realització de finalitats col·lectives i permanents humanes, ales que el dret objectiu reconeix capacitat per drets i obligacions.
Classificació persones jurídiques PÚBLIQUES: Enquadrada dins organització Estat.
PRIVADES: No enquadrada dins organització Estat.
INTERÈS PÚBLIC: Persegueix finalitats d'interès generals: ONGs...
INTERÈS PRIVAT: Persegueix interès particular: Corte Inglés...
ASSOCIACIONS: Organismes socials independents dels seus components que resulten de la unió organitzada d'una pluralitat de persones.
FUNDACIONS: Es regeixen per la voluntat del seu fundador, que també dota de béns econòmics.
Es pot fer en vida del fundador o després de la seva mort.
Es regeixen pels següents òrgans de govern: Sempre persegueixen finalitats d'interès de • Assemblea General -> tots els membres caràcter general i no poden tenir mai un ànim de lucre.
de l'associació.
• Junta de Govern -> nomenada per A Catalunya estan tutelades per la Generalitat.
l'Assemblea General.
Constitució de les associacions: Manifestar voluntat associativa a través d'Estatus que s'han d'inscriure al lloc correcte.
Els membres aporten uns béns a l'associació (patrimoni) gestionat pels Òrgans de Representació.
--> CORPORACIONS: Classe d'associacions de dret públic que les reconeix l'Estat: Col·legis professionals, ajuntaments...
Naixement de la persona jurídica: 1) Reconeixement genèric: quan la persona jurídica en té prou en contemplar determinats requisits.
2) Reconeixement específic: quan a més de complir el que mana la llei cal un compliment que algú d'ordre públic ho reconegui.
Drets i deures associacions/fundacions (*ARTICLE 41): ASSOCIACIONS FUNDACIONS CORPORACIONS Tenen el seu domicili allà on Segons el que digui la regla Tenen el domicili allà on la llei s'hagin fixat els Estatuts.
fundacional digui que s'ha creat.
En cas que no figurin a cap lloc -> domicili serà on es trobi establerta la representació legal o on exerceixin les seves funcions.
Nacionalitat de la persona jurídica (*ARTICLE 38): • Tenen drets corporatius de la persona que es poden associar entre si.
• Tenen drets patrimonials que podem reclamar adquirir i posseir de tota mena, contreure drets i exercitar accions civils o criminals.
• Tenen drets de la persona (responsabilitat penal).
(*ARTICLE 28): reconeix la nacionalitat espanyola a associacions, fundacions i corporacions sempre que s'hagin constituït d'acord amb la llei espanyola i que tinguin el seu domicili a Espanya.
Domicili + nacionalitat = CAPACITAT: La capacitat d'obrar -> s'aconsegueix quan es creen les personalitats jurídiques de forma immediata: • Capacitat d'obrar • Capacitat jurídica Extinció de la persona jurídica (*ARTICLE 39): 1) Expiració del termini de funcionament legal: si els socis es posen d'acord en extingir-la, la societat queda extingida, o bé, queda extingida si el seu termini ja estava establert.
2) Finalitat que perseguia s'ha aconseguit.
3) Finalitat ha estat impossible de dur a terme.
-> Quan s'extingeixen, els béns es reparteixen: ASSOCIACIONS FUNDACIONS CORPORACIONS En funció del que determinin En funció del que estableixi la En funció del que digui la llei.
els estatus.
regla fundacional.
...