introducció al dret mercantil tema 2 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Introducció al dret
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 17/03/2015
Descargas 16
Subido por

Vista previa del texto

TEMA2:  L’EMPRESARI  COM  A  TITULAR  DE  L’EMPRESA     L’empresari    es  el  subjecte  del  dret  pot  ser  física  o  jurídica     L’empresa   es   l’objecte   del   dret,   esta   formada   pels   clients,   proveïdors,   subministradors  i  creditors.     ‘GOOD  WILL’       2.1Nocions  bàsiques       A. La   Noció   d’empresa   es   el   conjunt   d’elements   patrimonials   i   personals,   econòmics   i   humans   que   l’empresari   combina,   mobilitza   i   articula   per   a   traves  d’ells  realitzar  una  activitat  econòmica.  L’activitat  econòmica  es  la   producció  o  distribució  dels  bens  o  serveis.     B. La  Noció  d’establiment  mercantil  fa  referencia  a  un  lloc,  un  espai  concret  i   un  determinat  on  s’ubica  l’empresa  i  desenvolupa  la  seva  activitat.       C. La   Noció   fons   de   comerç   es   el   Valor   afegit,   el   valor   de   negoci   en   si,   fa   referencia  al  seu  prestigi,  a  la  seva  clientela,  a  la  seva  reputació.     2.2    Empresa  objecte  del  tràfic  jurídic     A. Compra-­‐venta.  Producte  a  canvi  d’un  preu     B. Arrendament.   Sessió   temporal   de   l’empresa   a   canvi   d’una   renta,   es   una   transmissió  parcial  i  temporal  (traspàs).     *subrogació.  Canvi  de  propietari  de  l’empresa     C. Usdefruit.   Es   un   dret   a   usar   i   gaudir   d’una   cosa   de   la   que   no   ets   propietària,  pot  ser  per  via  hereditària  o  per  via  conceptual       2.3  successos  del  empresari  individual     un   empresari   individual   forma   una   empresa   que   anys   mes   tard   la   deixa   o   la   cedeix   per   mort   o   jubilació,   es   el   que   s’anomena   successió,   normalment   la   successió   es   fa   mitjançant   un   transit   generacional,   es   a   dir   que   es   traspassa   de   generació  en  generació.     • Si   es   produeix   una   successió   vida,   seria   un   exemple   la   jubilació   del   empresari   individual,   el   quan   tindria   dret   a   construir   una   societat   que   podria  ser  SL  o  SA,  en  aquet  cas  seria  subjecte  de  dret  i  tindria  un  capital   social.     ♦ En  el  cas  de  les  S.L  serien  participacions       ♦ En   el   cas   de   les   S.A.   serien   accions   (parts   alíquotes   del   capital   social  d’una  societat  anònima  que  es  porta  a  cap  per  accionistes)   •       Si  es  produeix  per  causa  de  mort  pot  ser  de  dues  maneres  diferent:     1. Intestada.   En   aquet   cas   es   causa   de   mort   sense   testament   i   es   produiria   una   herència   descendent,   es   a   dir   en   el   cas   d’una   empresa  acabaria  en  mans  dels  seus  fills  amb  una  copropietat  i  la   viuda  obtindria  el  usdefruit     2. Testada.  En  aquet  cas  si  que  s’escriu  el  testament,  es  la  seva  ultima   voluntat  i  assigna  el  seu  patrimoni    a  qui  ell  vulgui  (ex.Testament   hològraf).   ...