Microbiologia (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Funció del cos humà II: Fisiopatologia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 8

Vista previa del texto

MICROBIOLOGIA CONCEPTE DE FISIOPATOLOGIA Estudi dels processos fisiològics. Disciplina unificadora. Bases científiques de la pràctica sanitària.
HOMEÒSTASI I RELACIÓ GENERAL TISSULAR I ORGÀNICA. INFLAMACIÓ, DOLOR FEBRE Un errada en l’homeòstasi  dèficit en el funcionament.
Organisme emmalalteix  requereix energia per sostenir el cicle homeostàtic.
La malaltia  resposta davant la invasió del medi, limita l’organisme i als seus cicles vitals essencials INFLAMACIÓ Es lesiona un teixit. Allibera múltiples substàncies que provoquen canvis secundaris espectaculars en els teixits. El complex de canvis tissulars s’anomena inflamació. Una inflamació pot produir: - Dolor - Envermelliment (Eritema) - Rigidesa o pèrdua de la mobilitat - Edema - Calor La inflamació es caracteritza per: 1. Dilatació dels vasos sanguinis.
2. Augment de la permeabilitat dels capil·lars.
3. Coagulació.
4. Gran quantitat de monòcits i granulòcits cap al teixit lesionat.
5. Tumefacció de les cèl·lules tissulars.
Histamina, serotonina, prostaglandina  macròfags, teixits destruïts.
Tabicació retarda la propagació de les bactèries i productes tòxics.
Passats un dies apareix una cavitat que conté pus (teixit necròtic, neutròcits morts, macròfags morts, líquid tissular).
Després de suprimir-ne la infecció, els teixits adjacents absorbeixen els productes finals.
DOLOR Emocional (si/no) i sensorial (escala de eva/del dolor). Disposen d’un sistema nerviós.
FINALITAT DEL DOLOR Les malalties produeixen dolor. Mecanisme de defensa que protegeix l’organisme.
CLASSIFICACIÓ DEL DOLOR Segons el temps d’evolució Segons la fisiologia del dolor Segons la localització del dolor -Crònic -Agut -Nociceptiu -Neuropàtic -Somàtic -Visceral + 3 mesos - 2 setmanes estimula dolor SN muc.esq.
dins cos.
FISIOPATOLOGIA DEL DOLOR 1. Nocicepció: etapa bioquímica. Transducció, transmissió i modulació.
2. Percepció.
3. Sofriment.
4. Comportament.
Els nociceptors capten el dolor i el transmeten a les neurones sensitives.
FEBRE Augment de la temperatura per sobre del normal. Normotèmia 36’5 – 37’5ºC.
Actua com a resposta adaptativa. Pirògens deriven de bacteris i virus i incrementen el punt d’ajust del termòstat hipotalàmic.
Mecanismes d’augment de la temperatura corporal.
MECANISMES D’ACCIONS DELS PROGENS PER PRODUIR FEBRE Directament Indirectament  leucòcits, macròfags i limfòcits son fagocitats i formen pirogen leucocitari o endogen. Prostaglandines actuen a l’hipotàlem.
CALDFREDS Quan els punts d’ajust del centre termoregulador es modifica de forma brusca. La temperatura corporal triga hores en igualar la temperatura.
La temperatura es regula, però el nivell del punt d’ajust de la temperatura elevada no.
CRISI S’elimina el factor causant de l’augment de temperatura. La temperatura corporal e manté alta. l'hipotàlem intenta regular-la.
COP DE CALOR (INSOLACIÓ) La temperatura s’eleva a 40’5 – 42ºC. Mareig, dolor abdominal, vòmit, desorientació. Pèrdua excessiva de líquids i electròlits amb la diaforesi intensa.
Hiperpirèxia: lesiva pels teixits i encèfal, produint la mort. Tractament immediat del cop de calor per baixar la temperatura corporal.
FISIOLOGIA DEL TUMOR Creixement i disseminació, gens, proliferació, diferenciació i mort cel·lular.
Gens anormals  oncogens que te els respectius antioncogens.
La pèrdua o inactivació pot donar a lloc la proliferació i pot donar a lloc el càncer.
El nucli es erroni i les cèl·lules filles igual. No realitzen la seva funció específica.
Tumor es el resultat, es divideix contínuament i fora de control.
Metàstasi: propagació del tumor per teixit limfàtic o sanguini. Ha de correspondre amb un tumor primari.
TIPUS DE CREIXEMENT PROLIFERATIU Hiperplàsia: augment del nombre de cèl·lules, però no en el seu volum.
Anaplàsia: absència de diferenciació que comporta a una falta d’especialització.
+ diferenciat  + alta vel. Creixement.
Neoplàsia: massa anormal amb creixement superior al teixit normal i no coordinat que continua creixent.
...