Tema 7.3 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 1º curso
Asignatura Biología Celular y Genetica
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 10/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 8.1 INTRODUCCIÓ A LA GENÈTICA. GENOTIP I FENOTIP La genètica és l’estudi de la naturalesa, organització, funció, expressió, transmissió i evolució de la informació codificada dels organismes.
L’herència d’un organisme està constituïda per la suma de les informacions parcials contingudes als gens o factors hereditaris (herència nuclear i citoplasmàtica).
Tots els organismes vius són portadors d’informació codificada que controla directa o indirectament el desenvolupament i fisiologia, i que es transmet amb independència de generació en generació. Aquesta informació junta constitueix la herència.
Un gen és un fragment d’ADN capaç de codificar un polipèptid; es troben al locus dels cromosomes.
El genotip és la totalitat de gens d’un organisme, contingut genètic.
El fenotip és l’expressió del genotip, conjunt de qualitats físiques observables d’un organisme.
Variabilitat fenotípica: sobre l’expressió dels genotips incideixen les condicions del medi o ambientals. La norma de reacció és el conjunt de fenotips que resulten d’un genotip sota diferents ambients.
Un grup de lligament és un conjunt de gens d’un cromosoma.
El locus és el lloc que ocupa un gen en el cromosoma.
TIPUS D’ORGANIMES EN FUNCIÓ DEL NÚMERO DE CROMOSOMES   Haploides: tenen un sol joc de cromosomes, cada gen està representat només una vegada. No presenta cromosomes homòlegs. (n=23) Diploides: tenen dos jocs de cromosomes, cada gen està representat dues vegades. S’anomenen cromosomes homòlegs als portadors dels mateixos gens (n=46).
- Al·lels: gens que ocupen el mateix locus als cromosomes homòlegs.
La transmissió hereditària a la descendència és a partir de la gametogènesi masculina i la femenina.
PRINCIPIS MENDELIANS Elements bàsics de l’anàlisi genètic: creuament genètic i variació fenotípica.
Principis:   L’herència es transmet en base a elements particulars (gens).
Segueix les normes estadístiques senzilles que podrien resumir-se en lleis fonamentals.
Caràcters estudiats del pèsol: llavors llises o rugoses; verdes o grogues; beines inflades o constrictes; flors axials o terminals; tiges llargues o curtes.
Els creuaments que va dur a terme van ser la pol·linització creuada i l’autofecundació.
LLEIS DE MENDEL 1. Llei de la uniformitat dels híbrids de la primera generació (F1): quan es creuen dos individus de raça pura, els dos homozigòtics per un determinat caràcter, tots els híbrids de la primera generació són iguals.
(proporció genotípica = proporció fenotípica) 2. Llei de segregació de caràcters al creuar dos monohíbrids: la característica d’un progenitor és latent i es manifestarà a la següent generació, resultat de creuar a dos híbrids entre si. ¾ mostren la característica d’un progenitor i ¼ la característica de l’altre. El fenotip que apareix en major proporció és el gen dominant (Y), i el minoritari el recessiu (y).
3. Llei de la transmissió independent de caràcters: si es creuen 2 individus de races que difereixen entre si en més de 2 al·lels individuals s’heretaran independentment i cada parell segueix el model de distribució de la segona llei.
...