TEMA 6 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 2º curso
Asignatura Gestió Persones
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 20/04/2016
Descargas 18
Subido por

Vista previa del texto

ELENA MARTÍNEZ MASSIP 2º RRLL TEMA 6 ELS SISTEMES DE RETRIBUCIÓ, COMPENSACIÓ I GESTIÓ DE CARRERES 6.1 Política salarial Compensació econòmica efectuada per l'empresa que percebeix directament el treballador per l'esforç realitzat, física o intelectualment, siguin quins siguin els factors que es tinguin en compte, els sistemes utilitzats pel càlcul i la modalitat de pagament que s'utilitzi.
Empresa es lliure de pagar el que vulgui als seus treballadors, pero n'hi han motls condicionants: - Mercat de treball > T'has d'adaptar al que s'està pagant.
- Influència de l'estat > si als funcionaris els incrementen un 2%, a les empreses privades no els poden pagar menys. Quan varien el SMI.
- Les organitzacions sindicals i les patronals > quan passa l'anterior, org. Sindicals diuen que no s'acceptin convenis colectius que no corresponguin amb la variació que s'ha fet per part de l'estat.
Les patronals també envien les seves circulars o avisos, dient que no poden obligar a les empreses.
- Els canvis tecnològics > es canvien els treballs manuals per màquines, y als que sàpiguen portar aquestes noves màquines se'ls pagará més.
- Les circumstàncies històriques o coyunturals > costum de pagar bé.
- Imatge de l'organització > marca, sigles, fama.
NO ÉS SALARI: Art. 26.2 ET: Quantitats percebudes per el treballador en concepte d'indemnitzacions o suplerts per les despesses realitzades com conseqüència de la seva activitat laboral, les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social i les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiats.
Percebre indemintzacions: trasllat empresa, baixa laboral, acomiat improcedent.
Percebre suplerts (despeses realitzades en conseqüència de la seva activitat i a petició de l'empresa): desplaçament, peatges, dietes.
6.2 Estructura retributiva, càlcul de nòmines i indemnitzacions.
RETRIBUCIÓ GLOBAL: Retribució total: - Retribució fixa: salari obligatori, salari voluntari.
- Variable (CP) Mes.
ELENA MARTÍNEZ MASSIP 2º RRLL - Variable (LP).
Pagaments en especie.
Beneficis extrasalarials.
Suplerts.
Restribució fixa, OBLIGATORI > Salari base. Denominacions: Salari mínim de conveni i salari mínim garantitzat. Consolidable: Complements personals (segons conveni colectiu): plus de conveni, per antiguitat (vinculació), per idiomes (si ho necessita la empresa), per títols, altres anàlegs.
No consolidable: Complements de lloc de treball (regulat per conv, colectiu): per turnicitat, nocturnitat, penosita (treballs bruts i desagradables), toxicitat, disponibilitat, etc.
Consolidable: Complements de venciment periòdic superior al mes (regulat per el convenio colectiu i la llei): pagues extraòrdinaries i participacions en beneficis.
Retribució fixa: VOLUNTARI: Consolidable: Complement personal (pacte individual, no colectiu): plus voluntari (retribució voluntaria) RETRIBUCIÓ TOTAL > No consolidable: Complements de calitat i quantitat (regulat per conveni colectiu i pacte individual) Primes, incentius, bonus.
RETRIBUCIÓ GLOBAL > Consolidable segons cas: - Pagaments en especie: productes de l'empresa, cotxes, seguros, club, parking de la empresa, casa, pagament del desplaçament, etc.
- Beneficis extrasalarials: avantatjes socials i físics, serveis proporcionats per l'empresa, formació, ajuda per a la empleabilitat, etc.
ELENA MARTÍNEZ MASSIP 2º RRLL PAGAMENT DE QUANTITATS NO SALARIALS (SUPLERTS): Compensacions extralsalarials (suplerts): Dietes, kilometratge, parking peatges, hotels, taxis, bitllets de transport, roba treball, transport públic. ULL: sempre que es derivi de enarrecs de la empresa, del contrari, es salari encobert, FRAUDE a la SS i la HP.
Conceptes que pagaríem per que realitzessin més producció els treballadors d'una fábrica: plus de productivitat Conceptes que pagarien per que cada mes cobressin la mateixa quantitat els treballadors: salari base, plus de conveni. SMI.
Concepte per que no arribessin tard al treball i per que no faltessin: plus puntualitat Conceptes posariem en la nomina que demostraria que paga salari sense donar diners: pagament en espècies.
Tenen la condició de: Dietes Kilometratge Per anar de casa al treball habitual i viceversa i quedar-se a menjar.
NO NO Es paguen dietes i kilometratge quan per raons del treball i per mandat de l'empresa: - Es desplaça amb el seu vehicle i ha de quedar-se a SI menjar i/o dormir en un municipi diferent al de la seva residència i al del seu centre de treball habitual.
Això comprèn els supòsits de visitar un client, visitar o realitzar un treball en altre centre de la pròpia empresa, una reunió, una gestió, etc.
SI Si no reuneixen aquests requisits tenen la condició de retribució ordinària (en salari) i es paga SS i IRPF (el mateix amb peatjes i pàrkings).
Desplaçaments: momentani.
Trasllat: definitiu.
Dietes: - Sense pernoctació: màx. 26,67€/dia.
ELENA MARTÍNEZ MASSIP 2º RRLL - Amb pernoctació: màx. 53,34€/dia.
Kilometratje: - 0'19€/km Recordatori: efectes de l'excés de dietes i el seu valor en l'IRPF i la SS.
Dietes: despeses menjar en municipio diferent del lugar de treball habitual i del que constitueixi la seva residència.
Si pasa l'IMPORT DIARI, paga per excés del import fixat per HP.
- Fins 26,67€/dia > fins 9 mesos (si passa els 9 mesos PAGA) Vales, checks, tickets, etc. > Són intransferibles.
Possibilitat també de que l'empresa tingui menjador, o servei de cuina. Si vas, t'ho apunten i t'ho descompten de la nòmina, ja que no és gratis.
Conceptes que apareixen en el rebut de salaris: 5 conceptes que son salari fixe: (Aquelles quantitats que es paguen per asistir al treball realitzant una activitat normal) (Cotizan a la SS i el IRPF).
5 conceptes que no son salari: (quantitats que es perceben per compensar o suplir despeses que ha tingut el treballador per a realitzar la activitat encomenada per l'empresa) (NO cotitzen a la SS i IRPF, dintre d'uns límits).
3 Conceptes que son salari variable: (quantitats que es paguen per realitzar una quantitat, qualitat o interés superior a lo exigit) No es garantitza cobrar-ho, depèn del resultat. (Cotitza a la SS i IRPF).
8 conceptes que son salari en espècie: (són les percepcions NO en diners) Pero són salari. (Cotitzen a la SS i IRPF.
1. Què fer per disminuir l'absentisme laboral en l'empresa > plus d'asistència.
2. Què donar als empleats per donar sensació que direcció es preocupa per ells > pagar companyia d'assegurances, llibres als fills, matriculació als fills, proporcionen un cotxe, etc.
3. Si paguem la formació això representaria pagar també impostos i cotitzacions? > avantatge social que no paga impostos.
4. Em desplaço per assumptes de l'empresa amb la meva moto, em paguen 0,25€/km, he de pagar ELENA MARTÍNEZ MASSIP 2º RRLL impostos? > L'excés s'ha de pagar.
INCENTIUS I PRIMES: Modalitats: - Incentiu individual > Quantitat que et donen per fer més del que estàs obligat a fer.
- Incentiu grupal > Es repartirà en parts iguals si s'arriba a aconseguir, una determinada producció.
- Incentiu a nivell d'empresa > si s'aconsegueix una determinada quantitat d'alguna cosa, es donarà a tota l'empresa.
- Comisions > per obtenir clients, etc.
Factors a retribuir: - Nº peces, volum vendes.
- Reducció costos de producció, nº clientes.
- Margen bruto de ventas, resultado global de beneficios empresa, etc.
REBUT DE SALARIS PRÀCTIQUES REBUT DE SALARIS Salari tramitació: salari que deixes de rebre al següent día de haver-te acomiadat, fins que cobres l'indemnització.
Abans 45 dies de salari (máx. 24 mensualitats).
A partir del 12/02/2012 > 33 dies de salari (maxim 42 mensualitats).
INCENTIUS: A) A destajo o a "tanto la pieza" > a España no esta permés, per tantes peces així cobres.
B) Sistema Taylor > aplicació de la tarifa destajo amb dos preus unitaris: 1. No cobra incentius fins que no arriba a un determinat nº peces.
2. Quan superi el volum de peces anterior cobra incentius.
C) Merrick.
D) York.
E) Gantt.
F) Halsey.
G) Rowan.
ELENA MARTÍNEZ MASSIP 2º RRLL H) - Sistema Bedaux > S'estableix una activitat normal o exigible (Activitat 60 punts). Es cobra adicional: Activitat óptima, amb repòs incluit, rendiment superior (Activitat 80 punts). Activitat imposible: superior a 80 punts, mal cronometrat.
Entre l'activitat 60 y 80 es paga prima incentiva que es el que es cobra adicionalment al salari fixe.
- Sistema Centesimal > el mateix que el bedaux, pero els comptes son entre un mínim de 100 punts/hora i 133 punts/hora com a màxim.
I) Per objectius PAGO EN ESPECIE Productos de la empresa (posar import al rebut de salaris), assegurança vida, crédits tous (credits a baix interés, que t'ho van descomptant de la nòmina) , cotxe, leasing, renting, alquiler, descomptes productes, pla de pensions, ajuda alimentació, cuota tarjeta de crèdit, mutua privada, etc.
A LA CARTA - Per determinats treballadors (pacte individual): Salari: 3000€/mes (retenció IRPF 31%) = salari 2000€/mes + pagament en especie (retenció IRPF 31% i en ocasions és 28%.
6.3 Altres formes de compensació.
6.4 Carreres professionals Planificació de carreres: pretén dotar a l'empresa de persones amb la qualificació necessaria, indispensable per cobrir llocs de treball que quedaran vacants o de nova creació (personas qualificat en llocs clau).
Els llocs que quedaran vacants son qualificats i importants per l'empresa.
Procés planificat i individualitzat.
- Objectius empresa: A) Disminució de la preocipació per la sortida de treballadors de gran valia.
B) La necessaria capacitat d'adaptació rápida als canvis o situacions de sortides d'empleats clau.
C) Renovació de les formes de fer les coses. Els substituts si són joves, pot ser que facin les coses de diferent manera.
- Etapes: a) Inventari dels titulats acadèmics.
ELENA MARTÍNEZ MASSIP 2º RRLL b) Evaluació del potencial d'ells.
c) Elaboració del pla (individual).
d) Establiment dels plans de substitució.
- Control i seguiment: > Nous coneixements.
> Compliment dels terminis.
> Desenvolupament directiu.
> Tutories.
> Escalant llocs (puestos).
> Experiència laboral.
> Vigilant agenda.
- Tutor: persona que coneixi bé l'empresa, que tingui un càrrec de certa importància, que sea respetable, i tingui vocació d'ajudar als altres.
> Funcions: compliment terminis, entrevistes de tutoria, comprobar que adquereix nous coneixements, asegurar-se de que va canvian de llocs de treball, ha de ser introductor.
...