Examen setembre 2007 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Física de les Radiacions
Año del apunte 0
Páginas 5
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Física de Radiacions Llicenciatura de Ciències Ambientals, UAB 10 de setembre de 2007 Teoria 1.
2.
3.
4.
5.
Quan es produeix una ionització d’un àtom pot ocórrer que l’energia que allibera l’àtom no sigui en forma de fotó de fluorescència sinó que es comuniqui a un electró perifèric que és expulsat de l’àtom. Quin nom rep aquest electró? a) Fotoelectró.
b) Excitat.
c) Auger.
d) Dèbil.
El descobridor de la fissió nuclear al qual se li va concedir el premi Nobel de Química l’any 1944 va ser: a) M Curie.
b) E. Fermi.
c) A. Einstein.
d) O. Hahn.
6.
El defecte de massa: a) És l’energia alliberada en una reacció nuclear.
b) És la diferència entre la massa atòmica i el nº màssic.
c) És la diferència entre la massa nuclear i el nº màssic.
d) És la diferència entre la massa atòmica i el nº atòmic.
7.
El radi nuclear: a) És proporcional a l’arrel cúbica del nº atòmic.
b) És proporcional a l’arrel quadrada del nº màssic.
c) És proporcional a l’arrel quadrada del nº atòmic.
d) És proporcional al nº atòmic.
8.
Quin dels següents isòtops és més estable? ( B( B( B( El neutró...
a) És estable b) És inestable.
c) Té una massa inferior a la del protó.
d) Interacciona columbianament amb el nucli.
Segons el principi d’exclusió de Pauli, quants electrons poden haver com a màxim a la capa L d’un àtom? a) 2.
b) 4.
c) 6.
d) 8.
A l’augmentar la intensitat del feix de fotons incidents sobre un metall on es produeix efecte fotoelèctric: a) Augmenta l’energia cinètica dels electrons dispersos.
b) Disminueix l’energia cinètica dels electrons dispersos.
c) Augmenta la freqüència crítica d’emissió.
d) Augmenta el número d’electrons emesos per unitat de temps.
) Ca ) = 342,1 MeV Cu ) = 551,4 MeV U ) = 1802 MeV B 42 He = 28,30 MeV a) b) c) d) 9.
40 20 63 29 238 92 He-4.
Ca-40.
Cu-63.
U-238.
En el diagrama de Segré s’observa: a) Una similitud entre el nº de neutrons i el nº de protons.
b) Un augment del nº de neutrons respecte del nº de protons en funció de Z.
c) Com a la natura el nº de neutrons és inferior a Z.
d) Per A>50 el quocient entre el nº de neutrons i Z és 1.
10. Quin dels següents isòtops no és estable: a) He-4 (Z=2).
b) O-16 (Z=8).
c) Ca-40 (Z=20).
d) Zr-88 (Z=40).
11. En una captura electrònica: a) El nucli emet un electró.
b) El nucli emet un neutró.
c) El nucli emet un protó.
d) Té lloc l’emissió de RX.
17. El Bi-214 pertany a la cadena de desintegració: a) U-238 b) U-235 c) Th-232 d) Np-237 12. L’espectre d’emissió de les partícules alfa es caracteritza per ser: a) Continu.
b) Discret.
c) Constant.
d) Invisible.
18. En una fissió nuclear l’energia alliberada com a energia cinètica dels productes de fissió és d’aproximadament, a) 2 keV b) 200 keV c) 2 MeV d) 200 MeV 13. En condicions normals a l’aigua de mar l’238U es troba en equilibri secular amb: a) 235U.
b) 226Ra.
c) 232Th.
d) Cap de les anteriors.
14. Radioactivament parlant, quin dels següents isòtops del Po és el més perillós dins el cos d’una persona? a) Po-208 (T1/2= 2.9 anys) b) Po-209 (T1/2= 102 anys).
c) Po-210 (T1/2= 138 dies).
d) Po-213 (T1/2= 4.2 ns).
15. En un desequilibri on λ1<λ2 el fill.
a) És sempre estable.
b) Es desintegra segons la seva lambda.
c) Es desintegra segons la lambda del seu progenitor.
d) Depèn si el progenitor és primordial.
16. Quin dels següents radionúclids és un producte d’espal·lació? a) C−14.
b) O−16.
c) Ca−40.
d) U−238.
19. Una font radioactiva de 60Co té una activitat de 30 MBq, quina és l’activitat a 1 m? a) 20 MBq.
b) 10 MBq.
c) 5 MBq.
d) Cap de les anteriors.
20. Quina és l’abundància relativa de l’U-234 respecte del’U-238 a la natura.
a) 0.006%.
b) 1.
c) 0.5%.
d) Cap de les anteriors.
21. L’energia llindar necessària per a que un fotó creï un parell electró-positró, en presència d’un nucli, és: a) mec2.
b) 2mec2.
c) 1/2mec2.
d) 3mec2.
22. La transferència lineal d’energia coneguda com a LET està associada a pèrdua d’energia per: a) Ionització/excitació.
b) Radiació.
c) Polarització.
d) Creació de parells.
23. Per una mateixa energia, quin dels següents tipus de partícula té un rang superior en aire: a) Un nucli de U.
b) Una partícula alfa.
c) Un protó.
d) Un electró.
24. Una partícula alfa de 3 MeV crea aproximadament 40.000 parelles d’ions al travessar aire en condicions normals. En les mateixes condicions quants parells d’ions crea una partícula beta? a) 4.
b) 40.
c) 400.
d) 4000.
25. Quan un feix de partícules alfa travessa un material, les partícules: a) Canvien la seva trajectòria i acceleren.
b) Es frenen però no canvien la direcció.
c) Tenen el mateix comportament que els fotons quan travessen un material.
d) Al contrari que els fotons, són absorbides exponencialment.
26. Respecte a la interacció de la radiació amb la matèria, l’efecte: a) Compton és una interacció entre un fotó i un electró lligat.
b) Compton és una interacció entre fotó - nucli.
c) Fotoelèctric es més probable quan l’energia del fotó incident és igual o lleugerament superior que l’energia de lligam de l’electró.
d) Fotoelèctric és més probable quan l’energia del fotó incident és molt superior que l’energia de lligam de l’electró 27. Per tal de reduir l’espectre Compton respecte del fotopic cal a) Augmentar la densitat del material d’interacció.
b) Reduir el volum d’interacció.
c) Transformar els electrons en fotons.
d) Augmentar la resolució energètica.
28. En la interacció entre la radiació amb la matèria, la secció eficaç es defineix com: a) La probabilitat de tenir una interacció amb un LET elevat.
b) L’àrea d’interacció.
c) El flux de radiació que interacciona amb la matèria.
d) La probabilitat que la interacció tingui lloc.
29. En un comptador Geiger, la intensitat del pols generat per una partícula ionitzant: a) Augmenta a l’augmentat el voltatge aplicat i és independent de l’energia de la partícula incident.
b) És independent del voltatge aplicat i de l’energia de la partícula incident.
c) Augmenta a l’augmentar el voltatge aplicat o a l’augmentar l’energia de la partícula incident.
d) És major per partícules alfa que per partícules beta.
30. Els detectors de semiconductor basen el seu funcionament en la creació de: a) Parells d’ions generats per la radiació ionitzant.
b) Parells electró-forat generat per la radiació ionitzant.
c) Ions i càrregues generats per la radiació incident.
d) Parells d’electrons-positrons.
31. El procés més comú a l’hora de la detecció de neutrons és: a) La interacció directa amb els neutrons.
b) La interacció indirecta a través de la ionització del medi.
c) La detecció d’una partícula carregada degut a la reacció nuclear provocada pel neutró.
d) Cap de les respostes anteriors són correctes.
32. La unitat de taxa de dosis efectiva en el sistema internacional és: a) Sv·h-1.
b) Gy·h-1.
c) C·kg-1·h-1.
d) Rad·h-1.
33. La diferència de massa entre el 32P i el seu fill 32S és de 1,71 MeV/c2. L’energia més probable de l’electró emès és de: a) 1,71 MeV.
b) 0,85 MeV.
c) 0,57 MeV.
d) Cap de les anteriors.
34. una taxa d’exposició d’1R equival a: a) 1 Gy.
b) 1 rem.
c) 1 Sv.
d) Depèn del tipus de partícula que interacciona.
35. Una cèl·lula és més radiosensible quan: a) Més jove i no divisible és.
b) Més jove i divisible és.
c) Més madura i no divisible és.
d) Més madura i divisible és.
36. Els efectes estocàstics o probabilístics de les radiacions sobre l’home es caracteritzen per: a) Tenir una dosi llindar i el dany és proporcional a la dosi.
b) Per no tenir una dosis llindar i el dany és independent de la dosis.
c) Per tenir una dosis llindar i la probabilitat d’ocórrer depèn de la dosi.
d) Cap de les respostes anteriors és correcte.
37. La intensitat dels raigs còsmics mesurada a nivell de mar amb respecte a la latitud magnètica respon al següent comportament: a) Roman constant amb la latitud magnètica.
b) Presenta un mínim a l’Equador magnètic.
c) Presenta un màxim a l’Equador magnètic.
d) Decreix des del Pol Nord magnètic fins el Pol Sud magnètic.
38. La dosi promig anual que rep una persona que viu a Barcelona i que no treballa amb radiacions ionitzants és de l’ordre de: a) 3 μSv.
b) 30 μSv.
c) 300 μSv.
d) 3000 μSv.
39. La taxa de dosis equivalent a 1m d’una font radioactiva és de 48 μSv·h-1, a quina distància de la font comença la zona vigilada? a) 1,5 m.
b) 2 m.
c) 4 m.
d) 6 m.
40. En una instal·lació radioactiva hi ha una font emissora gamma i la taxa de dosi de 9 μSv·h-1, aquesta zona ha de senyalitzar-se amb un trèvol de color: a) Verd sobre un camp puntejat rodejat de puntes radials.
b) Gris blavós sobre un camp puntejat rodejat de puntes radials.
c) Verd sobre camp blanc rodejat de puntes radials.
d) Gris blavós sobre un camp blanc rodejat de puntes radials.
41. El màxim de detonacions atmosfèriques que va provocar la cursa armamentística entre els països guanyadors de la II guerra mundial va tenir lloc a l’any: a) 1945.
b) 1954.
c) 1963.
d) 1969.
42. Davant la manipulació d’una font gamma, quin dels següents mètodes de protecció radiològica és més adequat.
a) Un bon blindatge.
b) Poc temps de manipulació.
c) Una distància de manipulació adient.
d) Totes són correctes.
43. Els residus radioactius que s’emmagatzemen al Cabril (Còrdova) són de.
a) Baixa activitat.
b) Mitjana activitat.
c) Alta activitat.
d) La a) i la b).
44. El darrer procés en el tractament de residus d’alta activitat és.
a) Dispersió.
b) Vitrificació.
c) Dissolució.
d) Congelació.
45. En una central nuclear, el moderador serveix per: a) Controlar la dissipació de l’energia dels fragments de fissió.
b) Controlar la reacció nuclear en cadena evitant que el nombre de fissions augmenti de forma exponencial.
c) Permetre la reacció en cadena augmenti la secció eficaç de la fissió.
d) Controlar la temperatura del reactor per tal d’evitar el deteriorament dels elements combustibles 46. En una central nuclear PWR produeix aproximadament: a) 1 MW d’energia.
b) 10 MW d’energia.
c) 100 MW d’energia.
d) 1000 MW d’energia.
47. Quina de les següents centrals nuclears espanyoles està fora d’ús a l’actualitat? a) José Cabrera (Zorita).
b) Vandellós II.
c) Trillo.
d) Sta. Maria de Garoña.
48. Mesurem una dos radioisòtops en un detector Geiger. Un és beta pur i l’altre és un isòmer. Llavors, si tots dos tenen la mateixa activitat, quin dels dos radionúclids registrarà més comptes? a) Beta pur.
b) Isòmer nuclear.
c) Ambdós iguals.
d) Cap de les anterior.
49. Quin dels següents tipus d’aplicacions mèdiques comporta una major dosi al pacient? a) RX Convencional.
b) TAC.
c) Radioscòpia.
d) Ressonància magnètica.
50. Quin d’aquest radionúclids és usualment emprat en la mesura de nivells de contenidors de gran volum en empreses petroquímiques? a) H-3.
b) C-14.
c) Co-60.
d) U-235.
...