Empresa resumen examen (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Turismo - 1º curso
Asignatura Iniciació a l'Empresa
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 08/02/2015
Descargas 38
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1: L’EMPRESA 1.1.CONCEPTE, ELEMENTS I FUNCIONS DE L’EMPRESA 3 Definicions:  Concepte econòmicUna unitat econòmica de producció, centre transformador d’inputs en outputs INPUTS: Recursos que utilitza l’empresa que capta de l’entorn i que necessita per tal de cobrir determinades necessitats. (Són els recursos que entren).
- Matèria Primera - Mà d’obra - Maquinària, elements de transport - Capital(recursos financers) - Informació (input intangible) OUTPUTS: El que surt transformat.
- Bens físicstangibles - ServeisIntangible - ‘’know-how’’ Entorn L’empresa com a unitat econòmica de producció que transforma I en O.
 Punt de vista socialUn sistema o organització social integrat per persones i grups. L’empresa des del punt de vista social és un conjunt de conjunts.
stake/holders Tots aquells que tenen interès(grups d’interès). Clients, Inversos, treballadors, proveïdors Per tant l’empresa és el lloc on es converteixen els grups d’interès.
 Punt de vista legalUna unitat jurídica independent amb drets i obligacions ELEMENTS DE L’EMPRESA  Bens físics(elements materials)  Recursos financers(diner i capital)  Component humà(propietaris, directius,treballadors)  Elements intangibles(coneixement, reputació, cultura(els valors, si està més o menys orientat al client, individualisme, col·lectivisme)etc) OBJECTIUS DE LES EMPRESES ECONÒMICS: Transformar inputs en outputs. Exemples: rendibilitat, productivitat, supervivència DE CREIXEMENT: Augment del volum de producció o de serveis prestats, de vendes, de quota de mercat.
SOCIALS: Si entenem l’empresa com un grup de stakeholders tb contribueixen en oferir llocs de treball. Ajudar en la renta dels habitants ja que suposa un motor de desenvolupament.
Conservació del medi ambient.
imera definició.
FUNCIONS DE L’EMPRESA COMPRES: Comprar inputs o aprovisionaments.
Provisió dels mitjans materials i serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat de l’empresa  Adquisició de matèries primeres i components  Contractació de subministraments(aigiua,llum,gas) i serveis(en empreses industrials)  Gestió d’estocs: Quan comprem matèries primeres i tal, ho emmagatzemem i això són els estocs. Tenir uns estocs té costos com neveres, etc. Algunes empreses van desenvolupar la idea de tenir i produir els menys estocs possibles.  ‘’Just-in-time’’: produir el que es necessita en el moment.
ESTOCS: MP(matèries primeres)/PSE(productes semielaborats)/PA(productes acabats)  Logística interna: Transport i distribució de matèries primeres, elements dins de l’empresa.
OPERACIONS=”PRODUCCIÓ”: Transformen els inputs en outputs.
Transformació de recursos en béns o serveis. Subdivisions:  Disseny del producte: Per tal de saber quins inputs volem. A vegades no pertany a la funció d’operacions, sinó, com a altra funció. EX: Empreses tèxtils.
 Procés de producció: Elaborem o prestem. Hem de tenir en compte la capacitat productiva i l’ocupació.
 Capacitat productiva: El màxim nivell de producció que podem arribar. Ocupació: nivell al qual hem arribat amb els clients. Fluctua amb que tenim, no sempre és el 100%. *Estacionalitat.
 Control de qualitat: Abans, durant i després hem d’asegurar que el nostre producte tingui la qualitat esperada. ‘’Total Quality Management’’: Gestió de la qualitat total.
Diferència entre B/S: Béns Serveis Tangible Intangible Es pot revendre No es pot revendre Es pot emmagatzemar No es pot emmagatzemar Producció i distribucíó separats del consum Producció i consum estan habitualment units espacialment El client (normalment) no participa en la producció El client participa en la producció COMERCIAL: Vendre els outputs (marketing) Conjunt d’operacions per tal de dur els productes de l’empresa al consumidor final 1) Política comercial: Té a veure amb les 4P’s del marketing  Producte/Product (característiques tangibles i intangibles, cicle de vida)  Preu/Price (elasticitat de la demanda, diferenciació de preus)  Distribució/Place (elecció del canal, localització)  Comunicació/Promotion (publicitat, promoció, relacions públiques) 2) Organització de les vendes (equips de vendes): Normalment està separada. Com organitzem les vendes? 3) Investigació comercial (anàlisi de mercats): Els estudis de mercat.
RECERCA I DESENVOLUPAMENT: R+D+I. Fa referència a la innovació del producte, millorar els nostres processos. Desenvolupament dels productes de l’empresa i de la forma de produir-los o prestar-los.
Tecnologia disponible en l’empresa: Ens referim en la forma de transformar inputs en outputs.
 Inversions en R+D: Diners en percentatge que dediquem en aquest apartat.
 Innovació de producte: Millorar el producte actual i desenvolupar un producte millorat.
Ex: Millores + estètiques.
 Innovació de procés No hi ha una innovació sinó, petits canvis.
 PERSONAL: Lligada als diferents recursos humans. Gestió del personal.
Activitats relacionades amb les polítiques de recursos humans de l’empresa  Reclutament i selecció de personal: Mirar quin tipus de personal i selecció.
 Capacitació i formació  Retribució i incentius: Que reps tu a canvi i quins incentius reps(quant + vens, + ingresos)  Avaluació del rendiment  Clima social: Quin grau de satisfacció tenen els nostres treballadors.
FINANCES: és una funció lligada als recursos financers. A vegades lligada a la comptabilitat, administració. Sol correspondre als diferents departaments de l’empresa.
Activitats relacionades amb la captació de fons financers i amb la forma en què aquests s’apliquen en l’empresa  Estructura econòmica Actiu: Com hem aplicat els recursos financers(inversions) Balanç de situació Inversions a ll/t Passiu:Els recursos financers que tenim Actiu Fix: actiu no corrent mobiliari, maquinària, edificis, etc.) Passiu fix(capital social, reserves, crèdits a M/T i LL/T, etc.) A.circulant(Actiu corrent) MP, materials, PA, etc A c/t P.circulant(crèdits comercials, crèdits a C/T, etc.)  Rendibilitat: Benefici/Inversio * 100  Econòmica = BAII / Actiu (tb se l’anomena rendibilitat de l’empresa)  Financera = Benefici Net / Recursos Propis(Capital social + reserves) (‘’ rendibilitat de l’accionista o dels recursos propis) ALTRES: Comptabilitat, manteniment, seguretat i higiene, qualitat, etc.
DIRECTIVA: Conjunt d’activitats relacionades amb la direcció i gestió de l’empresa. Aquesta funció és transversal en totes les altres. Està present tant en l’àrea productiva, comercial,etc.
Sèrie d’elements que tenen a veure amb la direcció:  Estratègia  Estructura organitzativa: L’organigrama  Estil de Direcció: Has de dirigir a un grup de persones (la forma de dirigir al grup)  Planificació i control  Informació i comunicació: Sistemes d’informació i comunicació per tal de prendre les decisions correctes.
 Cultura empresarial: Tenir en compte quins valors i creences són pròpies de l’empresa. Ex: Treball en equip, orientació internacional...
 Altres CLASSES D’EMPRESA Segons la DIMENSIÓ: Segons la mida de l’empresa. Indicadors oficials de la UE.
La UE és la que classifica així. Hi ha un cert conscens.
 TIPUS Nº EMPLEATS VENDES 1)Autònoms i microempreses <10(0-9) <2M € 2)Petita <50 <10M € 3)Mitjana <250 <50M € 4)Gran ≥250 ≥50M € El 49% són empreses petites i mitjanes. Ara bé, no tots els treballadors treballes en PIMES, sinó, en mitjanes i grans. És a dir, no és el mateix mirar el nombre d’empreses que el nombre de treballadors.
 Segons l’ ACTIVITAT SECTOR Primari Secundari Terciari   DEFINICIÓ Activitats amb elements directament relacionats amb la naturalesa Activitats industrials, objecte d’un procés de transformació de MP i components en PA Activitats que tenen com a element bàsic el component humà que presta uns serveis EXEMPLES Agricultura, ramaderia, pesca, caça, energia hidràulica, eòlica o solar, mineria, extracció petroli i gas Construcció, metal·lúrgia, química, automòbils, tèxtil, acer, cuir, fusta, transformació alimentària, etc.
Comerç, restauració, hoteleria, transport, banca, assegurances, serveis professionals, educació, sanitat, etc.
Segons la FORMA JURÍDICA o Empresari individual o S.A: Solen ser empreses + grans.
o S.L: Només treballes amb allò que tu has aportat.
o Cooperativa: Els propietaris són col·laboradors. (Abacus) o Altres Segons la PROPIETAT o Privades: El propietari és particular.
o Públiques: El propietari és una part de l’Estat o amd. Pública, etc.
o Mixtes: L’empresa comparteix la propietat. (Turisme de Barcelona).
CLASSIFICACIÓ D’EMPRESES TURÍSTIQUES (segons activitat) 1. ALLOTJAMENT Hotels, aparthotels, hostals, fondes, pensions, apartaments turístics, càmpings, cases rurals, albergs, residències, balnearis, paradors, etc.
2. RESTAURACIÓ Restaurants, bars, cafeteries, pubs, tavernes, empreses de càtering, etc.
3. TRANSPORT DE VIATGERS Transport ferroviari, transport amb autocars i cotxes de lloguer, transport marítim i aquàtic, transport aeri, vehicles de tracció animal, etc.
4. INTERMEDIACIÓ TURÍSTICA Tour-operadors, agències de viatge, centrals de reserves, empreses d’intercanvis de vacances, etc.(Internet) 5. OFERTA COMPLEMENTÀRIA: L’experiència del turista no s’acaba amb l’allotjament i la restauració. A vegades l’oferta complementària és el motiu del desplaçament.
Activitats d’oci i cultura: teatres, museus, cinemes, discoteques, casinos, parcs naturals, parcs zoològics, parcs temàtics, parcs d’atraccions, estacions d’esquí, camps de golf, ports esportius, esports d’aventura, etc.
6. ALTRES  Empreses d’organització d’esdeveniments: convencions, congressos, fires, etc.
 Serveis professionals: guies turístics  Empreses comercials: venda de productes per als turistes (records, souvenirs, roba i productes típics, etc.)  Empreses de lloguer: vehicles, material audiovisual, equips esportius, etc.
 Empreses dels sectors primari i secundari: editorials que publiquen les guies turístiques, productors de records, d’artesania i especialitats gastronòmiques, etc.
 Empreses financeres: companyies asseguradores, entitats creditícies  Institucions i empreses públiques: oficines d’informació, patronats de turisme, museus públics, paradors, etc.
 Institucions i empreses d’ensenyament TRETS COMUNS DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES a) Alts índexs d’estacionalitat en la producció: El nivell d’ocupació serà més alt per exemple en estiu. Això és comú tant en els càmpings, hotels, estaciones d’esquí.
b) Forta influència de l’entorn: A nivell mundial el que envolta l’empresa afecta també en l’activitat. Ex: A Islàndia volcà, afecta als viatges aeris, per tant, influeix en l’entorn de l’empresa.
c) Localització pròxima als recursos turístics: Lligada amb l’entorn. Normalment les empreses turístiques es localitzen al costat d’un recurs turístic. Ex: Un hotel no el poses a un polígon, sinó, a primera línea de mar si es pot. La ubicació és pròxima al recurs turístic.
d) Importància dels processos d’intermediació: Tenen contacte amb la gent. Moltes empreses turístiques reben clients gràcies als intermediaris. Ex: Pq almenys venen a la costa brava? Pq existeixen grans teleoperadors que els hi ofereixen grans paquets turístics.
e) Impossibilitat d’emmagatzemament: Lligat a què el turisme és un servei. La producció i el consum és en el mateix moment.
f) Importància del factor humà: Els serveis ho ofereixen les persones. Per tant, la prestació del servei depèn de la persona.
FACTORS DIFERENECIALS a) Valor de l’actiu immobilitzat: La dimensió de l’empresa. Les inversions a ll/t. Hi ha diferencies per exemple una cadena hotelera el valor del A.I. serà més gran que el d’una casa rural.
b) Proximitat i domini del mercat potencial: Fins a quin punt domines el moviment turístic. A vegades no es coneixen l’intermediari. Hi ha empreses que reben clients que no saben qui són. Unes tenen més intermediació directa i altres no.
c) Estructura de la propietat: Quí és el propietari de l’empresa? Això és diferent. Hi ha casos on hi ha un propietari i altres on hi ha milers (Globalia).
...