Preguntes test 2008 (amb respostes) (2008)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Biología
Año del apunte 2008
Páginas 14
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 2

Vista previa del texto

BIOLOGIA I-PREGUNTES TIPUS TEST CURS 08-09 Tema 8 Leewenhoek va observar que en una gota d’aigua hi havia uns “animalons” que els va anomenar: a b c d Microorganismes Animàlculs Animalons Animalets Que és l’abiogènesi? a La generació no espontània b La generació espontània c Alguns organismes es generen espontàniament (bacteris) i d’altres, no (animals) d Alguns organismes es generen espontàniament (animals) i d’altres, no (bacteris) Que són les tècniques assèptiques? a Experiments de Pasteur per demostrar la generació no espontània b Tècniques que va desenvolupar Pasteur per descobrir la vacuna c Tècniques per les quals es va introduir l’anestèsia l’any 1840 d Desinfecció de ferides i material quirúrgic Els experiments realitzats amb matraus de vidre a van ser duts a terme per Pasteur b refusaven la generació espontània c demostraven i acceptaven la biogènesi d totes les anteriors són correctes Què és la microbiologia? a La ciència que estudia les aparicions de les malalties b La ciència que s’encarrega de la fabricació de microscopis i material de laboratori c La ciència que estudia la vida microscòpica d La ciència que modifica el contingut genétic dels microorganismes L’abiogénesi és la teoria que afirma que: a Els microorganismes provenen de l’espai exterior b Existeix la generació espontània c No existeix la generació espontània d Les aus son les principals portadores de enfermetats La tindalització: a És un mètode per diferenciar dos microorganismes b És un mètode per esterilitzar que permet acabar amb les espores dels microorganismes c És el nom que rep un experiment de John Tyndall on es va descubrir que els microorganismes provenien d’altres microorganismes d És un mètode que tenyeix les cèl·lues per poder fabricar colors Azotobacter: a Bacteri encarregat de fixar el diòxid de carboni a la superficie terrestre b Bacteri causant de la tuberculosi c Bacteri eucariota molt comú al nostre planeta d Bacteri fixador de nitrogen La tindalització s’utilitza per: a Tenyir microorganismes i veure’ls al microscopi b Fer experiments amb matraus de vidre c En la indústria alimentaria d Replicació de la cèl·lula .La fermentació és un procés: a Químic b Físic c Producció de cafè d Bioremediació Quina d’aquestes afirmacions sobre l’aplicació de microorganismes és falsa? a Fermentació b Digestió animals c Producció de cafè d Bioremediació Lister introdueix les tècniques assèptiques, que són: a tècniques de manipulació de bacteris b tècniques de separació dels diferents bacteris per evitar l’ infecció de les diferents colònies c tècniques de manipulació dels microorganismes d tècniques de desinfecció del material quirúrgic i de les ferides Quin és el mètode inventat per John Tyndall per matar les espores? a Esporació b Tindalització c Esporalització d Tinció A quin d’aquests científics se l’anomena “pare de la microbiologia”? a Robert Hooke b Francesco Redi c Louis Pasteur d Antony van Leeuwenhoek Tema 9 Els viròids provoquen malalties en: a b c d Un virió: a b c d Animals Persones Plantes Bacteris Tenir ADN i ARN simultàniament Ser els causants de totes les enfermetats que existeixen al món Està format per subunitats (proteïnes) És sempre un bacteriòfag Els virus es caracteritzen per: a pot tenir ADN i ARN b té càpsida i envolta en tots els casos c Tenir només un tipus d’àcid nucleic, segons el tipus de virus d Ser més grans que les cèl·lules eucariotes, però més petits que les procariotes La diferència entre un virus i una cèl·lula és: a La cèl·lula no té maquinaria biosintètica i el virus si b La maquinaria biosintètica del virus és més simple que la de la cèl·lula c No hi ha diferències ja que un virus i una cèl·lula és el mateix d La cèl·lula té maquinaria biosintética i el virus no Els virus sempre tenen: a Ribosomes b Maquinària biosintètica c DNA o RNA d Doble membrana Quin dels següents nivells d’organització és cel·lular? a Procariotes b Viròids c Virus d Prions Els virus són: a Paràsits obligats b Autòtrofs c Heteròtrofs d Procariotes La malaltia de les vaques boges la produeix un: a Viròid b Virus c Prió d Bacteri En el regne Archaea distingim: a Microorganismes gram+ que tenen la paret cel·lular més gruixuda b Microorganismes gram- que tenen la paret cel·lular més complexa c a i b són certes d Totes les anteriors són falses Un virus virulent és : a No existeixen els virus virulents b Un virus que fa sempre un cicle lític c Un virus que no fa cap cicle d Un virus que fa un cicle lisogènic Una d’aquestes diferències entre virus i cèl·lules és falsa: a Els virus no tenen ribosomes i les cèl·lules si b Tant els virus com les cèl·lules produeixen energia c l’envolta dels virus és de proteïnes i les cèl·lules tenen una doble membrana d El genoma dels virus és de DNA o RNA i el de les cèl·lules és de DNA Quina simetria té el virus de la Sida? a Tetraèdrica b Decaèdrica c Icosaèdrica d Hexaèdrica Quins tres dominis trobem a l’arbre de la vida? a Bacteria, Archaea i Virus b Archaea, Eukarya i Viròids c Eukarya, Bacteria y Prions d Archaea, Eukarya i Bacteria Tema 10 La resolució permet: a b c d Observar dos punts adjacents com unitats diferents Observar dos punts diferents com unitats iguals Observar dos punts adjacents Observar unitats diferents a la vegada El microscopi de camp clar permet obtenir amb l’ocular entre 10 o 15 augments i amb l’objectiu d’immersió entre 10 a 100 augments, per tant el màxim augment possible és: a b c d 150x 1500x 1000x 100x En un microscopi de contrast de fases: a és necessària la tinció b hi ha poc contrast c el fons és fosc d cap de les anteriors és correcta Quina de les següents opcions és falsa? Els microorganismes poden ser a de mida superior a 600 µm b fongs c algues d cèl·lules eucariotes En la tinció de Gram quin d’aquests grups acaba tenyit de blau? a Gram + b Gram – c Cap dels dos d Els dos Amb quin microscopi podem obtenir imatges tridimensionals? a Microscopi electrònic d’escombratge b Microscopi electrònic de transmissió c Microscopi de fluorescència d Microscopi de contrast de fases Quin d’aquests compostos no utilitzem per la tinció de gram? a Safranina b Lugol c Cristall violeta d verd de malaquita Un microscopi electrònic permet: a Observar clara i minuciosament el moviment de les cèl·lules b Obtenir seccions ultrafines i veure les estructures internes de les cèl·lules c Una ampliació fins a 80 vegades superior al microscopi òptic d Observar bacteris o òrgans gràcies a la fluorescència que emet Quina d’aquestes afirmacions és la correcta: a Les tincions simples no tenyeixen per igual totes les cèl·lules b La tinció gram és una tinció simple c Les tincions diferencials no tenyeixen per igual tots els tipus de cèl·lules d Les tincions no augmenten el contrast però si que ens faciliten l’observació de la mostra Per fer la tinció gram amb quin ordre s’han de seguir els següents passos? Indica l’opció correcta: a 1 Lugol - 2-H2O- 3-cristall violeta -4- H2O i etanol - 5- Safranina alcohòlica -6H2O b 1-cristall violeta -2-H2O - 3-Lugol -4- H2O i etanol -5- Safranina alcohòlica -6H2O c 1-cristall violeta -2-H2O -3- Safarina alcohòlica -4- H2O -5- Lugol -6- H2O d 1- Safarina alcohòlica -2-H2O -3-Lugol - 4- etanol -5- cristall violeta 6- H2O Per a què serveix una tinció? a per incrementar el contrast encara que dificulta l’observació de mostres b per observar només bacteries Gram positives c per observar només bacteries Gram negatives d per incrementar el contrast i facilitar l’observació de mostres Tema 11 En un cultiu en placa hi poden créixer multitud de colònies de bacteris. Observant aquest conjunt de colònies, què podem saber? a La forma dels bacteris b La morfologia colonial c El nombre de bacteris que les integren d L’espècie a la qual pertanyen els microorganismes La composició d’un medi de cultiu a Depèn del tipus de microorganisme que s’hi hagi de desenvolupar b S’ha de trobar sempre en estat líquid c És sempre la mateixa d Ha de ser químicament definida Quin estri es fa servir per la sembra en escocès? a Nansa de Digralsky b Nansa de Kolle c No s’utilitza d Pipeta pasteur Quina funció té un medi selectiu? a Permet distingir els diferents microorganismes que hi creixen b Deixa créixer només un determinat tipus de bacteri c Augmenta el número de microorganismes de la mostra d Disminueix el número de microorganismes de la mostra Què són els factors de creixement? a Compostos orgànics que es requereixen en petites quantitats b Compostos inorgànics que es requereixen en petites quantitats c Tècnica asèptica per obtenir colònies aïllades d Compostos orgànics que es requereixen en grans quantitats Tema 12 Els microorganismes es moren: a Més ràpid a més temperatura de manera exponencial b Més ràpid a menys temperatura de manera exponencial c Més ràpid a més temperatura de manera constant d Més ràpid a menys temperatura de manera constant Els microorganismes es moren abans: a amb calor humida que amb calor seca b amb calor seca que amb calor humida c no afecta que la calor sigui seca o humida d si estan inactius en forma d’espora Hi ha un mètode de conservació de microorganismes de llarga durada, que consisteix en la deshidratació de cultius congelats i que rep el nom de: a congelació b liofilització c assecat d cap dels tres Quin del següents mètodes no és d’esterilització? a la radiació b la pasteurització c la tindalització d la calor humida d cap dels tres Quin d’aquests filtres està format per l’amuntegament a l’atzar de fibres de vidre? a Filtre de profunditat b Filtre de membrana c Filtre nucleopore d Filtre ionitzant Què s’ha d’afegir a la mostra abans de liofilitzar-la? a Oli mineral b Agents crioprotectors c Proteïnes d Vaselina Quin és el periode d’esterilització standard en un autoclau? a 115ºC de temperatura 10 minuts b 100ºC de temperatura 20 minuts c 150ºC de temperatura 5 minuts d 121ºC de temperatura 15 minuts Quin d’aquests no és un mètode d’esterilització? a Congelació per sota de 50ºC b Calor humida c Filtració d Radiació Tema 13 Les cèl·lules procariotes tenen sempre: a membrana citoplasmàtica, mitocondris 80S i material genètic b material genètic, paret cel·lular, membrana citoplasmàtica i flagels c membrana citoplasmàtica, ribosomes 80S, DNA i RNA d membrana citoplasmàtica, material genètic i ribomes 70S Què vol dir que a través de la membrana citoplasmàtica es produeix transport en contra de gradient de concentració? a que es transporten substàncies d’un medi poc concentrat cap a un medi més concentrat b que es dóna un transport actiu c les dues primeres són correctes d les dues primeres són falses En quina de les següents estructures hi ha activitat endotoxina del lípid A? a Al LPS b Al KDO c Al DAP d A la NAG Les estructures que permeten la mobilitat en procariotes són: a Les fímbries b Els pili c Els flagels d Els cilis Quants anells tenen els procariotes en el motor basal del flagel? a Els gram+ en tenen 2 i els gram- en tenen 3 b 2 c 3 d Els gram- en tenen 2 i els gram+ en tenen 3 Què fa un procariota amb flagel·lació perítrica quan vol canviar de direcció? a Fa que els flagles s’impulsin cap a l’altra costat b Dispersa tots els seus flagels i fa que girin a favor de les agulles del rellotge, és a dir, en direcció contrària a la del començament c Dispersa tots els seus flagels i fa que girin en contra de les agulles del rellotge, com al començament d Recull els flagels en un dels extrems La funció principal de la membrana plasmàtica és la de deixar passar: a Compostos petits apolars i molècules hidrofíliques b Compostos petits apolars i molècules hidrofíliques c Compostos petits polars i molècules hidrofíliques d Compostos petits polars i molècules hidrofòbiques En la membrana plasmàtica d’arquibacteris hi ha: a Un enllaç éster entre glicerolfosfat i àcids grassos b Un enllaç éster entre glicerolfosfat i molècules hidrocarbonades c Un enllaç éter entre glicerolfosfat i àcids grassos d Un enllaç éter entre glicerolfosfat i molècules hidrocarbonades En el flagel hi ha dos tipus de proteïnes, que són les Mot i les Fli: a Les proteïnes Mot són les encarregades del moviment b Les proteïnes Fli són les encarregades de canviar el sentit de rotació del flagel c Cap de les dues respostes anteriors són correctes d Tant la resposta a com la b són certes Quina d’aquestes parts de l’estructura bacteriana és invariable? a Paret cel·lular b Membrana citoplasmàtica c Capes mucoses d Flagel Quina d’aquestes cèl·lules conté esterols en la membrana plasmàtica? a Eucariotes b Procariotes c Les dues d Cap de les dues En la paret cel·lular dels bacteris Gram + el peptidoglicà es troba: a Immers en una matriu aniònica que rodeja la membrana b Immers en un espai periplàsmic rodejat per la membrana externa c Immers en la part més interna de la cèl·lula d No tenen peptidoglicà Quina d’aquestes funcions de les inclusions dins del citoplasma és falsa? a Transport de nutrients b Reserva d’energia c Lloc de fixació del CO2 d Flotació en la columna d’aigua Com s’anomenen les proteïnes que canvien el sentit de gir del filament del flagel? a MOT b FLI c CAT d MAT El DNA procariòtic: a Està associat a proteïnes històniques b Es troba en forma de DNA despullat i és monocatenari circular c És circular, bicatenari i superenrotllat d Es troba dins el nucli Quina és la funció de les proteïnes situades a la membrana citoplasmàtica? a Les proteïnes estan situades de forma organitzada per donar rigidesa a la membrana, a més de dur a terme part del transport actiu de la cèl·lula b Són les responsables de que la cèl·lula tingui la capacitat d’absorbir altres organismes (o nutrients) mitjançant la fagocitosi c Permeten l’entrada i sortida controlada de nutrients i substàncies de rebuig d Mitjançant el transport passiu permeten l’entrada de nutrients i el rebuig de residus Quina d’aquestes afirmacions sobre les endospores és falsa? a Són formes de resistència b estan formades per una cèl·lula parcialment deshidratada i per moltes envoltes c Les poden fabricar microorganismes que es troben en el sòl d Al centre de l’endospora només hi ha el cloroplast En la cèl·lula procariota, quines estructures són invariables? a Membrana citoplasmàtica, ribosomes i nucleòid b Ribosomes, nucleòid i capes mucoses c Membrana citoplasmàtica, paret cel·lular i ribosomes d Paret cel·lulsr, capes mucoses, flagels i fímbries A la membrana plasmàtica de bacteris trobem: a Esterols b Hopanòids c Hopanòids i esterols d Diploptè i colesterol La membrana citoplasmàtica està formada per: a Fosfolípids més proteïnes b Fosfolípids únicament c Hidrats de carboni d Fosfolípids més hidrats de carboni Tema 14 Les plantes tenen un metabolisme: a Quimioorganoautotrof b Fotoorganoautotrof c Fotolitoautotrof d Litofotoheterotrof Un compost inorgànic és donador d’electrons en: a La fermentació b La respiració aeròbica c El metabolisme fototròfic d El metabolisme quimiolitotròfic En el metabolisme aeròbic es genera energia en forma d’ATP gràcies a que: a Hi ha un gradient electroquímic b Hi ha un gradient de pH c Les respostes a i b són certes d No té res a veure la formació d’energia amb els gradients El metabolisme que té un balanç energètic més elevat és: a La fermentació b La respiració aeròbica c La respiració aneròbica d El metabolisme quimiolitotròfic Els fongs és classifiquen com: a Fotolitoautótrofs b Fotorganoheterótrofs c Quimiolitoheterótrofs d Quimiorganoheterótrofs Quin procés de generació d’energia és més eficient? a Respiració aeròbica b Respiració anaeròbica c Fermentació d Quimiolitotrofia Quin tipus de metabolisme té Escherichia coli? a Metabolisme aeròbic b Metabolisme anaeròbic c Metabolisme fermentatiu d Els 3 tipus de metabolismes En la respitació anaeròbica l’acceptor terminal d’electrons pot ser: a oxigen b nitrat c nitrat, sulfat o un compost orgànic d no hi ha acceptor terminal d’electrons En quin dels següents tipus de metabolisme el donador d’electrons és un compost inorgànic i l’acceptor final és l’oxigen? a El metabolisme fermentatiu b El metabolisme quimiolitotròfic c El metabolisme fotosintètic d Cap de les anteriors és correcta Tema 15 Dins del cicle de creixement de poblacions bacterianes, la fase de latència és: a El moment en que els bacteris deixen de créixer després de la fase exponencial b El moment en què els bacteris estan morts c El moment en què els bacteris s’adapten a les noves condicions però no creixen d La fase exponencial de creixement Quina d’aquestes afirmacions sobre el recompte directe és falsa: a No es pot distingir entre cèl·lules mortes i cèl·lules vives b Es necessita temps i habilitat c Les cèl·lules petites són difícils de veure al microscopi d És necessari un microscopi de fluorescència quan la mostra no està tenyida Els microorganismes microaerofílics: a No utilitzen l’oxigen però el toleren b Viuen en anòxia c Necessiten oxigen en baixes concentracions d Necessiten oxigen en grans quantitats Els microorganismes que aguanten temperatures intermitges de entre 30-40ºC s’anomenen: a Psicròfils b Termòfils c Mesòfils d Hipertermòfils Una de les moltes utilitats que s’ha trobat als microorganismes és la fabricació de detergents. Per fer-ho es necessiten microorganismes: a Alcalòfils b Psicròfils c Acidòfils d Aerobis microaerofílics A la fase de latència es pot observar: a Un increment cel·lular b Cap canvi en l’increment cel·lular c Una disminució del nombre de cél·lules d El temps de generació Els bacteris que tenen una temperatura òptima de 30ºC, s’anomenen: a Psicròfils b Mesòfils c Halòfils d Hipermesòfils Tema 16 Els antibiòtics són agents antimicrobians: a D’ús extern b D’ús intern c S’utilitzen sobre objectes inanimats d Poden aplicar-se sobre teixits vius Com es diu un agent antimicrobià que inhibeix el creixement de bacteris? a bactericida b bacteriostàtic c bacteriolític d viricida Quina és la diferència entre els desinfectants i els antisèptics? a Els desinfectants maten els microorganismes i s’usen en objectes inanimats i els antisèptics els maten o els inhibeixen i s’apliquen sobre teixits vius b Els desinfectants s’usen en teixits vius i els antisèptics s’usen en objectes inanimats c Els desinfectants inhibeixen els microorganismes i els antisèptics els maten d No hi ha diferències Tema 17 Quin dels següents mecanismes de transferència es duu a terme mitjançant l’acció d’un virus? a transformació b transducció c conjugació d electroporació Quin dels següents mecanismes de transferència directa requereix la presència d’una cèl·lula donadora i una receptora? a transformació b transducció c conjugació d totes les anteriors són correctes Tema 18 Els biofilms: a No produeixen cap tipus de conseqüència b Són perjudicials c Poden ser beneficiosos o perjudicials d Són beneficiosos ...