Tema 1 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Economia política.
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 11/03/2015
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1: Principis bàsics d’economia 1.1 L’economia de l’escassetat i l’enfocament econòmic Una societat ha de gestionar els seus recursos perquè aquests són escassos.
ESCASSETAT: Caràcter limitat dels recursos d’una societat i no pot produir tots els béns i serveis que els individus desitgen tenir.
ECONOMIA: Estudi de la manera en què la societat gestiona els seus recursos escassos.
Els economistes estudien:  Com prenen decisions els individus  Com interactuen els individus  Com funciona l’economia en el seu conjunt ELS DEU PRINCIPIS DE L’ECONOMIA  Com prenen decisions els individus 1. Els individus s’enfronten a disjuntives entre les quals cal triar 2. El cost d’una cosa és allò al que es renuncia per aconseguir-la 3. Els individus racionals pensen en termes marginals 4. Els individus responen a incentius  Com interactuen els individus 5. El comerç pot millorar el benestar de tothom 6. Els mercats, normalment, són un bon mecanisme per organitzar l’activitat econòmica 7. L’Estat pot millorar, en ocasions, els resultats del mercat  El funcionament de l’economia en el seu conjunt 8. El nivell de vida d’un país depèn de la seva capacitat per produir béns i serveis 9. Els preus pugen (inflació) quan el govern imprimeix massa diners 10. Existeix una disjuntiva a curt termini entre desocupació i inflació 1.2 Decisions i cost d’oportunitat Principi 1: Els individus s’enfronten a disjuntives entre les quals cal triar Per aconseguir una cosa (normalment) cal renunciar a una altra EFICIÈNCIA: Aprofitar els recursos disponibles de la millor manera possible EQUITAT: Distribuir la prosperitat equitativament entre els membres d’una societat Principi 2: El cost d’una cosa és allò al que es renuncia per aconseguir-la En enfrontar disjuntives, és necessari comparar els costos i beneficis de cada curs d’acció. L’elecció d’una alternativa sempre implica la renúncia a una altra. Els costos una elecció no sempre són evidents.
COST OPORTUNITAT: Allò al que es renuncia per aconseguir una altra cosa Principi 3: Els individus racionals pensen en termes marginals CANVI MARGINAL: Petits ajustaments que es fan a plans que ja existeixen Comparació de COSTOS i BENEFICIS MARGINALS Una persona pren una decisió racional si i només si el benefici marginal és superior al cost marginal.
Principi 4: Els individus responen a incentius Canvis en els costos i beneficis d’una alternativa poden modificar el comportament dels individus.
1.3 Interacció entre els agents econòmics, el sistema de mercat i les seves fallides Principi 5: El comerç pot millorar el benestar de tothom Els individus obtenen guanys del comerç amb altres individus gràcies a l’especialització i l’ intercanvi.
Principi 6: El mercat és un bon mecanisme per organitzar l’activitat econòmica Tota societat ha de respondre tres preguntes fonamentals:  Què produir?  Com produir?  Per a qui produir-ho? Existeixen dos sistemes d’assignació de recursos fonamentals (és a dir, dues formes d’organització per contestar a les preguntes bàsiques)  SISTEMA D’AUTORITAT: L’Estat pren les decisions. Aquest sistema s’ha anat substituint pel sistema de mercat  SISTEMA DE MERCAT: El mercats i els preus responen a les tres preguntes bàsiques En una economia de mercat:  Les LLARS decideixen què comprar i a quines empreses volen treballar  Les EMPRESES decideixen a quin contractaran i quins béns produiran.
 L’economia de mercat assigna els recursos per mitjà de les decisions descentralitzades dels agents econòmics (empreses i consumidors) quan interactuen als mercats de béns i serveis.
 Els PREUS són l’ instrument del que se serveix la “ma invisible”: Reflecteix el valor que s’atorga a un bé així com el seu cost  Els preus transmeten la informació sobre què interessa produir i què interessa comprar.
Principi 7: L’Estat pot millorar, en ocasions, els resultats del mercat FALLIDA DE MERCAT: Quan el mercat NO assigna eficientment els recursos per si mateix.
Repartiment NO EQUITATIU de la prosperitat econòmica.
CAUSES POSSIBLES DE LA FALLIDA DE MERCAT  EXTERNALITATS: Conseqüències que les accions d’una persona tenen en el benestar d’unes altres  BÉNS PÚBLICS: El consum d’una unitat de bé per una persona no impedeix el consum a altres agents  PODER DE MERCAT: Capacitat d’un agent econòmic per influir en els preus de mercat.
1.4 El funcionament de l’economia en el seu conjunt Principi 8: El nivell de vida d’un país depèn de la seva capacitat per produir béns i serveis Les diferències en els nivells de vida dels països són sorprenents. Aquestes diferències es deuen als diferents nivells de productivitat dels països.
PRODUCTIVITAT: Quantitat de béns i serveis produïts per unitat de temps i treball.
Principi 9: Els preus pugen quan el govern imprimeix massa diners INFLACIÓ: Augment del nivell general dels preus en una economia Un elevat creixement de la quantitat de diners produeix inflació i fa caure el valor de la moneda.
Principi 10: La societat s’enfronta a una disjuntiva a curt termini entre inflació i desocupació A curt termini: Inflació Desocupació (Corba de Phillips) MICROECONOMIA: Analitza el comportament econòmic dels agents econòmics individuals (llars i empreses).
Estudia la manera com prenen decisions les llars i les empreses i com interactuen als mercats.
MACROECONOMIA: Analitza els fenòmens que afecten al conjunt de l’economia (creixement dels nivells de vida, inflació, desocupació).
Estudia com interactuen els mercats a nivell nacional.
1.5 El model (diagrama) del flux circular El model del flux circular és una forma senzilla de visualitzar les transaccions econòmiques que es donen entre les famílies i les empreses a l’economia.
1.6 La frontera de possibilitats de producció La frontera de possibilitats de producció és un agent gràfic que mostra diverses combinacions de producció que l’economia pot produir donats els factors de producció i la tecnologia.
...