Dossier B (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Biotecnología - 1º curso
Asignatura Bioquímica
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 11/03/2016
Descargas 43
Subido por

Vista previa del texto

..
eA de/ll.c:.,.
Tfb.vef ~ cre I-¿ f.c...
~ ¡e cI.ds I'kD 1+ e(s p~dd ekc.frcw o-..fro-vci ~+ lit (o...l tvt,'c.c'a..( ~srxt A~ (J1C>ks, ~ a.qesf qe- e1~ c1bxcck...dd Uoc.
(>...
~l~ rel fO~~( UtI D~~ -Q o)C¡&o ~')<evt !te-~j(~ Bs L{ ~¡ k~ ~ Wt+ a. Le-.
¡,tJ hod,ció &AA ff'ok~'t'es Le... bl'cnp::-~0cc..p:- OLl e, f3s COVl'lple.)CQS qre- f e..~ eS eA CQ.IA.V; t' Cf<'-f(f)lIOCP--.
(¡f!clk.
h,. kc cJ..~ve..r c..(K¿ .sDb~~,,11 ~ cJ.e- Ir e. (~ €M.
e ~J wés pos.chtJ (t\).
(D-S~~ VlAe<.<.brc<'(AO\..
~f e~ te- A fcAilf' eJe. '='-G1-C-l~ OXI'do~cJ..,d'C..sc." (.
; rrVtc..ÍlAe¿...t q L'/Jf,1IT i.1SZ F ckls \(0'2,.
6d~ e1cc.trcv-s. ~+s cl2 ~ c..oevt 2.t.,.., C.
~(c... s;.~f.'ck...
eVltexlllc:...
~~{ le....
O-.
re" e.u.{yev7 bu,'lc(, fA c.ttt, ~ c'-. bL'~ €~ ..d"'fc.v1..r cye- é\ V\A.~b~rtc...
C.q,¿.fZ,rk (ubio/:nCt'lC..).
ox..i&..sc..
ck ~ c.c...p Q.{O Q-lO.
Ú::xrflvc..o..r (~ (c..., ck c.cuuf.
CCuM( ckseM.ceuk~c.... w.~ ~~t.J (h; he-..
v~ / JCA COe,tA2-,...,.., k tYl. feyttls el ~~{I; COBV'ü\'Yl ~doc@Yk- dJ.
ho ~~ ckls NADH C{lIloWLel-1.C<.fr ex.te..(I'1~ l~SStVl al le..
e: ~ VtO Clkf(c..!i:~c..
o...l ~lk UA.
?-~ ~ CI~ fer +0-( c:k-sfJ?f'J Sd'bCQ..t({ec.ts evl'Z..t~S J~~cló' r -l. To+ 011 fJíbl/eVl€.vl ~ Uh~·V10.1c=;.. eLs e 's ebbs ekft'oc¡v/~,~c. ck O:d{Q~t CM {IVIS i (lc...c¡.o/ {' d~~1' CJ-\ocr~ -e b(C.KCLL {{oc- ~-h'~ ?ucc..iV'a.t - Q --.re.cJvcb.s.c..
aJ CL5c..~ 3fb.ct~+ ct;u~f, cyz- ~s:&.sc- e1.ed"r~),/t1 Sa~ & 101ft".., r ek~ ~<JJo..r.
LM Ac..iIVlA.ev- '\,Més els eL~s eLe.cbs ckI f'¡ON2 f-e \.ti es ~ V1.ó I~J(,~ So..lk.
~ ')MC(JIUU'c...
~OH ~; et-t (e.- CTe k¡ loo; trif'eo.r \~l1cv/l.-veS y- l 'et.e...~ e.(~S f« Vk€K6~ (c....
~ f2v1 o><.,'~t.
les.fa; 1'Y1+er~ VI.
~ c...seu·/- ~ a.
ds: (-é \.:::>fCl~ e( ~f~vevr f(by'bCJ:;v.f ~Wcbcr- C>Kt'do..lA-f YlOv <-lA sVltL1&;.
fU<jV'V/ &l t:;A.
f;ur vw~ u"tv-.
~c..ckr ~y reC<.-CCA'CA'I.S Cc?stcs F~ elec~s ~frbVl('c..
~r SA' ~ c.ed.r S~Vl{.u(O-fW &ooo..r-;¿e Ct'I ~~-t ~dvdor:. ..eLs eed( re! o: ","1. o...~-I Úit.kfc-d' &(5 fta..c:!/-c-..ok..
ckk dt'kre.t/I-s ¡ e:¡ed-oró... re..cLu(f... G:vt.veJf¡Mtt .•.:;e Al 8.
CQ.VL(A~-( ~V1 tkts yU,tO<:OYldr; 5/ tV1terV1cA Oe.Í.e-c..hva..
&t~"¡ &/edyb1.s.
t1<-CCefh &cdr~ te. (TE ¡roe o: Le...V4teu.tb(Qt1o..
fV'wec--lot~.k-Lt les F+ e eS h-obc....
ckl c;lliAfoptos-: ~5CVlS Id.Ctl~ el.
3e()(f'<)~etG.J .• JieW\¿ - {3 CC+OVfbm - ~ 65 LAt.c..
ck [7Uf H~ es ~'e.- J Q~f es ~ fe. 3~ l' 1f('ce.vefSe..
<M- e,v.. les J~ de &e.r f(~cJ~ prcfe'illlA.
6 fe.
rf VV\ (M.( J. cJ ~ fec.t-c-; de ~ss:c.- ~ fros:rJ¿ftc../ CLc-k.
d.d~z-¡V1-t.
=rv- k .LOl'1'\f(ex: I d¡~~/F t')I[Dlf ~ Ca...ck. '-( ~ffei ~cltwt (,U,V" ~s~~~+- a..ls sd-fi2-~ f..M€.lx fcÑV\.Wlc;. ~ ck Ge0s. re sloius; r-e.
k o.ftw.
(..v< e-~ dYOcfc...
At'x( es c/sfe;'Vlc;..., ~lJ~ ~ fc:yM.Vr Fe. S Fe S ' 2. 2; Fel.( 54 I ·-+NADH -Q - f4dvd~Sc-.
J~ 6J ~~ ~úbuV\.,J·Q..+- E( cxc.ü:k, .tt=clo~.
~~Ckj S __ r=em, ¡~ Ferro -J u {hxds Cot1-1fJ.exos fecJeq, +e1tc.. r (vr6L 'e ccs fe~~1e.s y 7;7VfJ 01..
s¡ Fe~ <N\O<...
CCIM r cuJJ CC1M.~ f(Bsd-~h\c.s F)AJJ (FOr.vrc-.
sub(.MI'b...f:s ?'k.Olf&!> Fe-s a..c.f.v.=. (3¿) r ~lexo.s fe- J-é (42.) o.
CCWt ~c;.
Uhe¡;v;V/.oVlC..
¡' NA-m.f JrOU-t-rrere/x efs Se.()S .ekfr-C<AS 17\.{ F)J.tJ (plc..vlV'€. )<u..o/h.lc.~i·~J ¡ e1sv~ Frat c1~ é--S Ou-t 4(k Ftus o/- o..fY.6ev< 0.( ÚJe¿AuVt Q VI/) + fiOé b... ~~ cye- e1s és eÍ5for(\.:A l1t'clvo f¿blco...
a..
ct-l Ae;es-f de l'é.v7z..jll11.
leA ~ ca~ Sc~+ 1; htd¡o í cdx.,r -1.0 ¡'~¡ofeuJ 00+ ~ (0.11\ ~.
~sf ~ P>t~ Ol.c'Kc) post,ble kc:-- Uhl'o/-< de (e- Sevc- Ct..
{llt;;:CCt(" es c¡-ec.....
r''',,¡b>tS , ~ ~(,'c;lLIs Co"t..f-oyM Q..,c/d' ('o-( rer Le...
it.-ure.
K~o..
t' ú,VZlrC: Wtet..tbé<.~ ú.O- et.A.rJ.e/IUij {¡lItCl..( cJ1e..
r W2cX+-ttf-c..f ~ ck l~ oI~bJrcv.í f'ckM ~f':dq¡" Q:= 2 I L.
(' el€.c.JIQI1,ia. I\G~ b¿ M+-er~fl:::;;w,c...
q.R- lrti L.l-'lc- fe~S .) ffberi:J ~eaf on ve Vl.ovS f~lcv.r ck (e... Vkt...fn·V) recJult11-Se-- Q vuevc..,.b e=: ~ {er b¡,c:c.~ u6'C(II-'VtC1Ytc- tk-S,;f (o hlCCA VVto ck (e..
ck. 2.
f..p...
~x.
c..
{V1-<f es&: ~ ewif(jrc...
"fe .
k (~~v B II'VleCCAVt'\SWL VWl L~lQP'" fjo.Jre.
.f!;ls fro~ cICA(' _ 70+ ,r o..l'xb' q<- e~ (fft!>~ J bH} A eJ;..c.J.d fonu.~ k p-ss.,." (J lo'k; ~ v/.sa:...f etA CAf <>- ¡es CA k c< (f\1~,~ ~ 1~IFYe ) t;.L fe...
es cce.o " k5f'ci c:.. (~x. (.en 'ay.
l horc..
CoI.-"1-v: e"v, ~ J.'¡PÚJ/ [3 =r- cc- ~t' Doss;er- B Ci loCfÓWl f1ed"c.,'f~sv...~ CaAp6 IIL k( Per cre-- =r: et-(S Ub/cr'iVlO¡f\ c-, ~ C-L ced.-t(c! recl'.I(I-.
Lv..
~ D~ ks" ~ o: c-, ~ raclrc: for~ V-- c10j 5( rT~ ~ 4 pro-ks, e.-~.ft-e..uev- ek.~5 c.JoCfCl.Ac.-( c-, 6)(:1(:)0-+ al ~~ CcMc;.,.
¡v1ferrz"e.vtblh/lf4.
o..::f"-~ qr- ~ SIIAÓ r bL (e....
{. D..
C«, le: eLz.cJ~..> C<1--0cl'CJvVI r/Yes L( ek,jyc.u.s c;...
vct-VI L-{ ~b~l1c-..
els ~l e ~ els ¡e lo; G~ OL-t CR-cki)C els YlD 11..Z>~J res~; " ck.s~ cdy,btY"l oJs (Y...
IMC(IY¡\).
UII e,...+Oct'cw! ~ kQH2., h:rr~ proiw.J Fe-S foíYl€V1 de- (e- ub/cyv,lItCYl<-.
~Sl /lVtc.LlMefC..
ti. ro..c¡;v/ ¡ d.o s f(bf.c.vu (cado.SCJNl 'r" ep..l (eí{-o..
es ~ ...
s ~'k~ ~I bl-r Cf'r.JfC D-- Qvo..//t a.Ut~ +Oc./CJ,K~ 5CA-~f ~ (eJ¡f-s ~i"~ el s 1" íbs Jefs ~ c-~ le.. reAúiÓ &CYt,' 2- QH2 és c... cJ.;I~ l' QS c(ck.,Dlll(~o.J~ CAkv.e..( ('/ltfef'Met-b bfl:u'lc.. .
e/ foCfo1"'1 e r frof-e~ G~J.¿'to.r;vtcj ~ eJe) útoUc:4t SOf'f¡,~ Ot(;~ Gl~C('tm-¡ 65 le.
ú(f,'rnt:;...
. és c... d/r/ 4 ~cr éVl D+ac.rc9Ms (.
h J~S ~ al lAS b r ()j f.c. GTE'( 40+ e tobl\~_ Ú#t es AJ~ frosk'i·c.
o.~ Sevtyc.J CMv.
po+ ol6.pop-bri s'h; pn::&ueJ~ Hz.D. Es ~(f~ ~~K('Jo..lo..,.
L{ ft'ó~! rrÁ-,c;;;:p o~ ,. u - fe....
VI-lo~ -+ r'f' H~ 1M c..toplo.- s~ ~ /tz,: +z itt'cLlO l{ eil<t¿Jy~!>/ 4. prerla.-t-J prwtic {c,.. VlACAIv,'u. Afrofcki le... cL~v'---- ~ e ~,h e(s \( I¿ 'IIA{)(f :N.
s~kv-ev.
Cc..c..+¿'{;S'(' &... (s- eb~ cl.c.e.s tJJ pr+ e-~ 6a-wbej€-Vl C<..cys+c..
L - Cotvrfiex U:~_I·)Vc-.
r~1 ¡ 2.oYtel \le3~ A ele.d1'¿ ~ ~ '¡IIeJ ~ a..~..5 e/I cJ.~x~ 8~ recessrre»; CAf -L ~ 4A..b =r- ez«: Co0f'e.
(c:.....
CQ.c.-\ ye febu : C-( ek<:.bf.
4HT + 02. ~ L( cAe,,-3 ..•.2.H2..<!> es 1)lkrMewb~ Ot... ~ ~í~c.:v, f.:.L( I<:.c::...d~ les t:k- 1 c.. CTt: ~.5V(~Ct·Ó le- ~a...
~ el fr.~¡vr de- eS ~rt/'~ F' sdmdo1 ~jLJ~ ~~qk:xr -{~ QH-z.
~ -il- CD>1ptexllI'----+ /Blor',«h ~ ~tevt~ t' 6+O~< o CcM1 C\.
/ íJiCJ]C-jc •.+ CN7~- O¿ re:( ea CJR- o blo¡ejo ..jy d~~J..j €ÍV\o...
+ r-: CóUtful C{vt.+'t1'1(~~c..
-r== cJ.-,Ve(J~ au,cftbidfc'a.
)0-... C¡Jz- Úvt-pb.~ -.
(~f'~6t;Q) ·íc..._hé tt; ~ AlIiDH CS(fti~o c;L~~.
~ur á"(;V1~ A/AOI-I dfédor de f.e.s S 'uf¡ll'f~ cJ.;{cJ'eV\-+s ~ c-, ck le.
~&es Cfr;.
ne..b.c..cÓ ~d-«: CTE fro~.5 /35 yYe-SJfo-- le.k els eke-1ra..-s S(eupr~ evt (~ es CCAf~r de 7)~¡eui &(' ~~ L'e~( .VUc<-~IU ~ Cr€ VlAeA.b R:Avlc< r f(bf!'oCCM-1 1V1~c...
C0 O<- WJjY'4A-1 ck.
,vz.1e(~et.<-bVhw<. A~~+CA d:(e~~ [)lod;eJA.f te-Y/e..;r51c:"'" ~sJ ~ Jre..ú.'e J ~(vt-tt'c.a-J 8e1./ '8f2:x-c1;&A+ evt &r;.
o... (b.cdcf cM.
I~:c...
~fOrMCr -ferYlCt. .
le..
ct ~TP. Acyeds 11TH:. cy-ck-r;eYt fo(~o.(l\ ~ ,'llrfet-p'k~b ~~ (11I.
=e- ck- " eA'! leA-. s(Ylb/ c1147P.
fo{~-{j.o'cf i es Wt(foc.o....d.r:~( ~ ~ 5eíve.;)<.
J1~ fn:;u¿J ~ ~ ~o.(Ik&-t~ b.. Cee "A-rP D- eAA el: tef ávtCQ..¿.<rk-c.;6 es el ~SeJ.1 de fíc)~r Cl;:AA~~d 'ío-h..
Sfllles; bOl-'f6 eJ~+s &:M ~ el ~ l' eue.fJ(e;.. fB" tP~ t" ~~ d~c...
~ evt le-.. n-tc.:ht~ .ATPsIVl-/tJ" Ji-f '""- ~vo-r c-c«: ,4DP; -1, 1{ VV1A-cJS ck..i-f. ~ ~ ~ ~ cJ.Q..
ROc.'~ ~ k...
...