Examen parcial abril 2009 (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Termodinàmica i Cinètica química
Año del apunte 2009
Páginas 3
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 3

Vista previa del texto

Nom i cognoms:  30 d’abril de 2009 Examen parcial de Termodinàmica y Cinètica Química Ciències Ambientals I.
Qüestionari (15 punts)   Indiqueu amb una creu les respostes correctes a les següents preguntes i justifiqueu breument cada resposta.
1.
Un mol d’un gas ideal augmenta la seva temperatura de T1 a T2 mitjançant un procés a pressió constant. ¿Quant val la variació d’energia interna ∆U del procés? a) Cv(T2-T1) b) Cp(T2-T1) c) 0 2.
Per a la reacció: CaH2(s) + 2H2O(l) → Ca(OH)2(s) + 2H2(g), quina relació hi ha entre ∆U i ∆H? a) ∆U = ∆H b) ∆U = ∆H-2RT c) ∆U = ∆H+RT 3.
Quina d’aquestes igualtats és certa amb tota seguretat per a un procés adiabàtic d’un gas ideal? a) ∆U = W b) ∆S = 0 c) Les dues són certes 4.
Un gas ideal pateix una transformació isotèrmica a 200K en la que ∆G=2 kcal.
Quant val ∆S? a) 0 b) 10 cal·K-1 c) -10 cal·K-1 5.
En dos recipients del mateix volum tenim igual nombre de mols de sengles gasos A i B a la mateixa temperatura. A és un gas ideal i B té un factor de compressibilitat de 2. Quina és la relació de les pressions en els dos recipients? a) pA=pB b) pA=2pB c) pA=(1/2)pB 1 Nom i cognoms:  II.
30 d’abril de 2009 Cert o fals? (15 punts)  Discutiu si les següents afirmacions són certes o falses.
a) El canvi d’entalpia en un procés adiabàtic i reversible és zero.
b) Si un gas ideal experimenta un canvi d’estat (P1,V1,T1) → (P2,V2,T2) en un procés irreversible, essent V2>V1 i T2<T1, l’entropia del gas augmenta.
c) La formació de flocs de neu a l’aire humit no pot ser un procés espontani perquè va associada amb una disminució d’entropia.
2 Nom i cognoms:  III.
30 d’abril de 2009 Problema (20 punts)  Un recipient amb un èmbol conté 1,12 g de N2(g) que ocupen inicialment 1000 cm3 a la pressió de 400 torr. El sistema es comprimeix de forma adiabàtica i reversible fins a un volum final de 250 cm3.
a) Calculeu q, w, ∆U, ∆H i ∆S per a aquest procés.
b) Discutiu la seva espontaneïtat i el signe que tindria ∆G.
Dades: Massa molecular del N2: 28 Cp,m = 3,5R Jmol-1K-1 i pot considerar-se constant en l’interval entre 100 i 400 K.
3 ...