Anàlisi de l'entorn (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Introducció al màrqueting
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 22/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

1. INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT TEMA 4. DE LA IDEA A LA OPORTUNITAT DE NEGOCI.
Factors a tenir en compte sobre una idea de negoci. De la idea de negoci a la oportunitat de negoci. Anàlisi estratègic.
LES BASES D’UN PROJECTE EMPRESARIAL: 1) Què vull? Què em MOTIVA per crear una empresa? 2) Quin és l’entorn en el que em vaig a situar? Què em demana l’entorn PESTEL? 3) Què tinc? De quines COMPETÈNCIES disposo i en quin nivell? Quins FACTORS personals i estructurals tinc? 4) Què necessito? Quines COMPETÈNCIES necessito tenir per crear una empresa? Quins altres factors haig de millorar? 5) Què és el que puc i vull posar en joc? Quin temps i recursos podré dedicar a crear i gestionar una empresa? 6) A on podré arribar? He definit el meu objectiu empresarial? El meu objectiu empresarial és coherent amb el personal i professional? De quina manera arribaré als meus objectius? LA MEVA IDEA ÉS FACTIBLE? AVALUANT LA “FACTIBILITAT” MERCAT DIMENSIÓ PERSONAL VIABILITAT És factible?  Viabilitat tecnològica  Viabilitat de mercat  Viabilitat econòmica Puc fer-ho? Què implicarà fer-ho? Necessito algú més? VALOR Mereix la pena fer-ho? Viabilitat financera Vull fer-ho? Què m’atrau del projecte? Per què vull fer-ho? Estratègies de sortida ALGUNES CARACTERÍSTIQUES D’UNA “BONA” IDEA:              Marges elevats i possibilitats d’estimar els costos de manera precisa Bona relació entre preu i prestacions Poca necessitat de capital per “provar” si funciona Comprensible Contribueix a “estar a la moda” (fashionable) Mercat en creixement o segment de mercat suficientment gran Apropiabilitat, patents, secret,...
En la que les habilitats, la velocitat de resposta i la flexibilitat siguin importants Els entorns canviants produeixen oportunitats Identificació d’oportunitats de mercat específiques en relació a nous processos o tecnologies que busquen aplicacions Riscs de desenvolupament tecnològic baixos en relació al retorn esperat Suficientment gran per ser significatiu Massa crítica inicial no massa gran DE LA IDEA A L’ACCIÓ: L’ENTORN EMPRESARIAL.
CONSIDERACIONS GENERALS:    L’empresa és un sistema obert i per tant, interactua amb el seu entorn, pel que l’èxit o fracàs d’aquesta dependrà de la seva adaptació a les condicions de l’entorn L’entorn és dinàmic, està en continu canvi En l’actualitat no és tant important el canvi en sí, sinó la rapidesa i profunditat del mateix CONCEPTE D’ENTORN: Conjunt d’elements externs a la organització, que són rellevants per la seva actuació i per tant, pels seus resultats.
L’entorn condiciona l’actuació de l’organització en un doble sentit, per una part planteja problemes però per altre ofereix oportunitats, pel que és necessari conèixer amb la major precisió possible l’entorn empresarial i previsible evolució.
ALGUNS ASPECTES DELS CANVIS DE L’ENTORN QUE AFECTEN A LA EMPRESA:       Globalització o mundialització de la economia Divisió internacional del treball. Les grans multinacionals inverteix en països en vies de desenvolupament Increment de la competència internacional. La competència és molt forta entre països desenvolupats (Europa i USA) i en vies de desenvolupament.
Els progressos en matèria de transports i de comunicacions permeten: o Traslladar mercaderies i persones ràpidament a cost baix d’un extrem a altra del món o I que un missatge es transmeti instantàniament a través dels diversos mitjans tecnològics El canvi tecnològic provoca l’aparició de nous productes i per tant nous competidors Canvi de mentalitats i per tant, canvi sociopolític.
L’ENTORN EMPRESARIAL GENÈRIC: L’entorn genèric consta de: 1) Factors polítics – legals: a. Sistema polític b. Regulacions governamentals c. Promoció de l’activitat empresarial 2) Factors econòmics: a. Permanents: i. Assignació de recursos ii. Nivell de desenvolupament iii. Disponibilitat i distribució de recursos b. Temporals: i. Taxes de creixement ii. Evolució dels preus iii. Política econòmica 3) Factors socio – culturals: a. Pautes culturals b. Nivell educatiu c. Variables demogràfiques d. Distribució de la renta 4) Factors tecnològics: a. Maduresa tecnologia convencional b. Disponibilitat de la tecnologia c. Innovació tecnològica L’ENTORN EMPRESARIAL. L’ENTORN ESPECÍFIC.
ELEMENTS CARACTERÍSTICS DE L’ENTORN ESPECÍFIC:   L’entorn específic de cada empresa coincideix aproximadament amb l’anomenat sector de la seva activitat En aquest entorn es dóna atenció als elements que determinen el tipus o grau de competència entre les empreses L’ANÀLISI DE L’ENTORN: Michael Porter considera els següents grups pel seu anàlisi de l’entorn empresarial: a) b) c) d) e) Noves empreses en el sector, nous competidors El poder de negociació dels compradors El poder de negociació dels proveïdors L’existència o no de productes substitutius El grau de rivalitat entre els competidors actuals DAFO: Per establir el diagnòstic d’una situació correcta de l’empresa, existeix una eina que s’utilitza habitualment que és la matriu DAFO.
      D: Debilitats A: Amenaces F: Fortaleses O: Oportunitats (SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) La matriu DAFO és una matriu en la que es recullen els aspectes anteriorment estudiats DAFO.
1) OPORTUNITATS I AMENACES: Són aquells factors externs a la pròpia empresa (és a dir, no controlable) que afavoreixen o poden afavorir el compliment de les metes i objectius que ens proposem. Per lògica, considerem amenaces aquells factors externs a la empresa (i per tant, tampoc controlables) que perjudiquen o poden perjudicar el compliment d’aquestes mateixes metes i objectius traçats.
Ambdós conceptes són la conseqüència i la síntesi de l’anàlisi extern i reflecteixen una situació observada - no controlable – que marca l’atractiu o desinterès que té per nosaltres el mercat en el que ens movem.
2) FORTALESES I DEBILITATS: Fortaleses o punts forts són factors interns propis de l’empresa que afavoreixen o poden afavorir el compliment dels nostres objectius. Pel contrari, considerem com debilitats (o punts dèbils) als factors interns que perjudiquen o poden perjudicar el compliment dels nostres objectius.
Ambdós conceptes són la conseqüència i la síntesi de l’anàlisi intern.
És obvi que el que es tracta és reutilitzar els nostres punts forts per aprofitar les oportunitats del mercat, de la mateixa manera que per reduir o eliminar les amenaces que aquest presenta és convenient eliminar o, almenys corregir, els nostres punts dèbils.
...