Lliçó 7. 19/11/14 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 2º curso
Asignatura Economia espanyola
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 20/11/2014
Descargas 42
Subido por

Descripción

Apunts de la lliçó 7 d'economia espanyola, del dimecres 19 de Novembre de 2014.

Vista previa del texto

L L I Ç Ó 7 . L A R E S P O S TA A L A C R I S I : R E F O R M A I A J U S TA M E N T Desequilibris fonamentals a 2008: I.
Excessiu palanquejament del sector privat (Llars, ENF, E. Financeres).
II.
Excessiu pes de la construcció com a motiu de la demanda interna.
III.
Dèficit exterior.
I.
Reforma Zapatero (Maig 2010): Congelació salarial i de pensions, reducció de la despesa pública. Cíclic, política d’ajust.
Dues reformes del Sector financer, d’importància moderada per la incorrecte valoració de la solvència del S.F. Es creu que la crisi serà curta, pel que tindrà pocs efectes sobre els actius del SF (2/3 parts del total dels crèdits concedits són al sector construcció). Hi haurà reduccions modestes de preus immobiliaris.
II. Fusions “fredes”: S’obliga a les caixes a fusionar-se, en la idea de que si acumulem grandària es diluiran els problemes.
III.
Inici Reforma Laboral, bastant suau, que origina una vaga general.
IV. Primera reforma sistema de pensions. El sistema es basa en dos maneres: - Sistema de repartiment: Es basen en que la generació que treballa finança les pensions de la generació jubilada. Això genera un problema quan augmenta l’envelliment i/o hi ha una davallada de l’ocupació. A Espanya passen totes dues.
- Sistema de capitalització.
Reforma del PP I.
Reformes fiscals: 1. 1ª 2011/2012: Important elevació de la pressió fiscal (IRPF marginal 44% –> 52%) + nova reducció de la despesa pública.
2. 2ª al Juliol 2012: Augment de l’IVA, reducció de les pensions, amnistia fiscal.
3. 2014 - 2015/16: Reducció de l’IRPF: reducció del tipus (marginal 52% –> 49% –> 46%).
II. Reforma laboral profunda (Febrer 2012): Flexibilització per adaptar-se a la producció, reducció costos de l’acomiadament, 22 dies per any treballat. Connexió directe entre el creixement de salaris i la situació empresarial.
III. Reformes (3) del sector financer: 3ª i 4ª reforma, al Febrer i Març de 2012. S’obliga al SF a fer dotacions molt importants, de crèdits que són de dubtosa recuperabilitat, provisions com si s’haguessin perdut. Finalment, al Juliol de 2012, amb el rescat bancari M.U: Creació del “banc dolent” (SAREB), nacionalització de les caixes amb pèrdues, liquidació de les caixes, privatització de les entitats nacionalitzades.
IV. Altres polítiques de reforma (reducció de la grandària del S.P., reforma energètica, reforma educativa).
Reforma pensions - Es desvincula el creixement de les pensions al creixement de l’IPC.
- “Factor de sostenibilitat”: cada 5 anys el càlcul de les pensions es farà en funció al canvi de l’esperança de vida.
Altres reformes - Reducció de la grandària del sector públic. Es pretén augmentar la productivitat del S.P.
- Pla nacional de reformes: Desindexació dels contractes públics (indexar els costs al creixement dels preus, antigament una empresa que construïa una infraestructura pública a un preu pactat, els podia augmentar amb els anys si augmentaven els preus de la mà d’obra, dels materials, etc., ara ja no).
Política: - D’ajustament: Corregir el desequilibri.
- De reforma estructural: elevar el creixement del “PIB potencial”.
Què ens espera? Les reformes comencen a mostrar alguns beneficis (recuperació de la confiança internacional, de la solvència, etc.), però aquestes estan dirigides sobre tot al creixement a mig termini.
Fonts de creixement de la demanda: 1. Demografia: No s’espera un creixement demogràfic ni una onada immgratoria.
2. Construcció: Va crear el 20% de la nova ocupació. Ja no hi ha. Queden 700.000 habitatges nous per vendre, que trigaran a ser absorbits. Avui dia, 70.000famílies/any.
3. Sector públic: Demanda de serveis públics, desapareix amb una reducció de la demografia.
4. Expansió del crèdit: Amb la reforma financera, no jugarà el gran paper del període anterior.
En resum, hem aconseguit superar la crisi, estem creixent, generant ocupació, etc., però estem en una situació de marcada vulnerabilitat, podem ser molt afectats per un sotrac exterior.
...