Tema 8-Escales de valoració funcional (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 2º curso
Asignatura Fisioterapia en neurologia I
Año del apunte 2015
Páginas 10
Fecha de subida 08/01/2015
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 8: ESCALES DE VALORACIÓ FUNCIONAL EN REHABILITACIÓ NEUROLÒGICA.
1 DEFINICIO: Mètode que s'utilitza per a mesurar les habilitats i les limitacions del pacient en la realització de les tasques necess àries per la vida diària, d'oci ocupacionals i socials, i Abarca les dimensions física, mental, emocional i social.
És complement de la valoració clínica que informa de la repercussió d'un determinat aspecte de la salut (malalties neurològiques, respiratòries, cardíaques de l'aparell locomotor...)sobre el funcionament del pacient.
És important fer valoració funcional i no clínica perquè segons el pacient i les seves característiques, una mateixa lesió pot ser més limitant o menys. Per exemple, si una administrativa es talla el segon dit només tindrà un proble ma estètic, en canvi si és una pianista doncs tindrà bastanta repercussió.
2 CONCEPTES DE DÈFIIT, ACTIVITAT I PARTICIPACIÓ: Clàssicament, la malaltia s'ha considerat com el conjunt de manifestacions produïdes com a conseqüència d'una agressió física, química o biològica.
Abans dels anys 80 la malaltia eren una sèrie de signes i símptomes com a conseqüència d'agressió física, química o biològica. Ara es veu que no, que una malaltia té molts mes factors a tenir en compte.
Així doncs, al 1980 la salut ja no és l'absència de malaltia sinó un estat de benestar físic, psíquic i social per tant, es considera que per primera vegada la malaltia tenia unes conseqüències individuals en l'individu (definit per la OMS enfocament biopsicosocial) 1 2.1 CLASSIFICACIÓ INTERNACIONA DE DEFICIÈNDIES, DISCAPACITAT I MINUSVALUA: DÈFICIT: Pèrdua o anormalitat d'una funció o una estructura anatòmica, fisiològica o psicològica. No indica malaltia .
DISCAPACITAT: Restricció o absència de la capacitat de realitzar na activat en la forma que es considera normal per a l’ésser humà.
MINUSVÀLUA: Situació que limita a l’individu o li impedeix desenvolupar el rol que és normal per a ell, conseqüència d'un dèficit o discapacitat. La severitat està en funció de l'edat, sexe, factors socials i culturals.
3 CLASSIFICACIÓ INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMENT: Avui en dia, es parlen de funcionament, discapacitat i salut.
FUNCIONAMENT: Terme genèric era designar totes les funcions i estructures corporals, la capacitat de desenvolupar activitats i la possibilitat de participació social de l’ésser humà.
DISCAPACITAT: Terme genèric que recull les limitacions en la capacitat de dur a terme activitats i les restriccions en la participació social de l'esser humà.
SALUT: Element clau que relaciona funcionament i discapacitat.
Es va fer aquest canvi ja que els termes de l'altre calcificació feien referència a alteracions de les funcions corporals, alteracions de les estructures corporals, limitació de l'activitat i restricció en la participació.
S’introdueix el terme de funcionament, ja que el terme de discapacitat i minusvàlua tenen un sentit penyoratiu s'han d'intentar suprimir. Es va començar a parlar doncs de alteracions, limitació i restricció.
2 CIF: Parlar sempre amb positiu La discapacitat és un terme genèric que es pot usar en terme global però no en una persona.
Considera la DISCAPACITAT com una interacció dinàmica entre els diferents estats de salut i el propi context personal i ambiental on les alteracions, les limitacions en l’activitat i les restriccions en la participació social no sempre tenen una relació seqüencial.
DISCAPACITAT I SALUT : •DISCAPACITAT Constitueix un important problema que limita a la persona en la realització de les seves activitats habituals i empitjora la seva qualitat de vida.
La història clínica, l’examen físic i les proves complementàries no informen de la situació funcional.
3 4 ESCALES DE VALORACIÓ: La Rehabilitació mèdica és una especialitat complexa i multidisciplinària que abarca una gran varietat d’aspectes Objectiu perseguit: Obtenir el màxim increment de la capacitat funcional del pacient La valoració funcional és l’únic mitjà per a definir i documentar els objectius i establir els programes de tractament i conèixer el grau d’eficàcia Les escales de valoració funcional (EVF) neixen de la necessitat de disposar de mètodes vàlids i fiables que permetin expressar els resultats clínics duna manera uniforme, objectiva i mesurable.
4.1 IMPORTÀNCIA D’UNA VALORACIÓ FUNCIONAL ESTANDARITZADA En el contexte de la Rehabilitació i la Fisioteràpia, la medició en sentit científic estricte, rara vegada és possible (hi ha pocs conceptes que poguin quantificar-se amb facilitat i no acostumen a existir unitats estàndar).
HI ha pocs conceptes que es pugin quantificar i definir l'estat de la persona. El procés de rehabilitació consta de 4 etapes fonamentals i la medició és igual d’important en les diferents fases del procés: VALORACIÓ: Identificació i medició dels problemes PLANIFICACIÓ: Analitzar els problemes i establir objectius TRACTAMENT: Intervencions per a reduir les limitacions AVALUACIÓ: Controlar l’eficàcia de les intervencions 4.2 UTILITAT, AVANTATGES I APLICACIÓNS DE LES ESCALES: VALORACIÓ: - Avaluar, reconèixer i mesurar els problemes - Identificar i quantificar els dèficits - Establir categories de discapacitat PLANIFICACIÓ: - Al donar informació sobre el tipus i gravetat del dèficit, ajuden a individualitzar els tractaments.
- Proporcionen orientació sobre les àrees problemàtiques susceptibles d’intervencions.
- Organitzar i transformar els objectius imprecisos en tasques definides.
PRONÒSTIC: - Predir el potencial de canvi en la situació funcional - Predir l’eventual utilització de recursos sanitaris a llarg termini MONITORITZACIÓ: Implica medicions repetides en el temps per a valorar canvis: - Observar l’evolució de les persones no tractades - Mesurar progressos durant el tractament de fisioteràpia - Documentar l’eficàcia de les intervencions terapèutiques QUALITAT ASSISTENCIAL: - Marcadors de qualitat assistencial - Instruments per a mesurar el nivell funcional i observar increments significatius • PARTICIPACIÓ ACTIVA DEL PACIENT: - Ajuden al pacient a identificar problemes i prioritats - Guia per a monitoritzar progresos ALTRES APLICACIONS: - Planificació i control dels serveis - Legals i administratives 4.3 CARACTERÍSTIQUES QUE HA DE COMPLIR UNA ESCALA: 4 PRECISIÓ O FIABILITAT: És la capacitat d’obtenir el mateix resultat amb medicions repetides (test-retest, precisió interobservador) VALIDESA: És el grau en què una escala mesura realment allò per al que està destinada. Significa que els ítems d’una escala són representatius de la realitat del fenòmen que estem estudiant VIABILITAT: Ha de ser senzilla, ràpida de contestar i acceptable per al pacient SENSIBILITAT ALS CANVIS CLÍNICS: És la capacitat de l’escala per a reflectir els canvis que tenen lloc en el procés estudiat Altres aspectes a considerar… • EXPERIÈNCIA O FAMILIARITZACIÓ AMB L’ESCALA • COMPARABILITAT • ESTANDARITZACIÓ • LIMITACIONS D’EDAT 5 ESCALES UTILITZADES PER A LA REHABILITACIÓ EN ICTUS: 5.1 AVALUACIÓ DE LES FUNCIONS CORPORALS: • Dèficits neurològics: NIH • Dolor: Escala Analògica Visual • Rang de moviment: Goniometria, distàncies anatòmiques • Força i destresa del membre superior • Escales de dèficit motor global: Fugl-Meyer • Marxa i equilibri: Escala de Berg, TCT, anàlisi instrumentada de la marxa • Espasticitat: Escala d’Ashworth i Escala Modificada d’Ashworth 5.2 AVALUACIÓ DE NIVELLS DE DEPENDÈNCIA (ACTIVITATS): • Escala modificada de Ranking • Activitats de vida diària (= limitació funcional global, discapacitat): FIM, Índex de Barthel, índex de Katz; (= limitació específica membre superior): CAHAI • Activitats instrumentals 5.3 AVALUACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ: • Escales de qualitat de vida • Escales analògiques que recollen l’opinió del pacient 5.4 AVALUACIÓ D’ALTRES ASPECTES: • Estat d’ànim (depressió, ansietat) • Comorbilitat • Goal Attainment Scaling • Satisfacció També hi ha una escala de concequció d'objectius en la qual s'avalua si els objectius que establem en el pacient al principi as final es compleixen.
5.5 VALROACIÓ DEL DÉFICI T EN FASE AGUDA: ESCALA D’ICTUS DEL NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH: • Nivell de consciència • Moviments oculars horitzontals • Examen de camps visuals 5 • Paràlisi facial • Examen motor de membres superiors • Examen motor de membres inferiors • Ataxia dels membres • Sensibilitat • Llenguatge • Disàrtria • Extinció o negligencia ESCALA MODIFICADA DE RANKIN: • 0: Sense símptomes • 1: No discapacitat significativa, capaç de realitzar les activitats usuals.
• 2: Discapacitat lleu, incapaç de realitzar totes les activitats prèvies, però capaç d’ocupar-se dels seus assumptes amb supervisió.
• 3: Discapacitat moderada; requereix alguna ajuda, però és capaç de caminar sense assistència.
• 4: Discapacitat moderadament severa; incapaç de caminar sense ajuda i incapaç d’atendre les seves necessitats .
corporals sense ajuda.
• 5: Discapacitat severa; no pot aixecar-se del llit sol, incontinent, requereix constantment cures d’infermeria i Atenció.
• 6: Mort.
MOTOR Índex motor Test de control de tronc Escala de Fugl-Meyer (MS + MI) Avaluació motora de Rivermead EQUILIBRI Escala de Berg Escala de Tinetti FUGL-MEYER ASSESSMENT OF MOTOR RECOVERY AFTER STROKE: Escala de valoració específica del dèficit motor del membre superior afectat després d’un ictus, permet descriure la recuperació o evolució a nivell motor i planificar el tractament • Desenvolupada per Jaasko, Olson i Steglind en 1975, a l’Institut de Medicina i Rehabilitació de la Universitat de Göteberg, Suècia.
• Propietats: – Fiabilitat – Validesa – Acceptació – Viabilitat 5.6 ALTRES PROVES DE VALORACIÓ MOTORA: • Box and Block Test of Manual Dexterity • 9-Hole Peg Test • Grooved Pegboard Test • Jebsen-Taylor Hand Function Test • Realitat virtual i Telerehabilitació ESCALA DE BERG: – Escala proposada per Berg et al als anys 90 – Aplicació sistemàtica a l’ingrés, a l’alta i en el seguiment del procés de rehabilitació – Avalua l’equilibri del pacient en 14 activitats freqüents en les AVD – Dificultat creixent 6 5.7 ESCALES DE VALORACIÓ DEL NIVELL DE DEPENDÈNCIA EN LA REHABILI TACIÓ DE L’ICTUS ACTIVITATS BÀSIQUES DE VIDA DIÀRIA: • Índex de Barthel • Índex de Katz • Mesura de la Independència Funcional • Avaluació de autocura de Kenny ACTIVITATS INSTRUMENTALS: • Escala de Lawton d’AVD instrumentals ÍNDES DE BARTHEL: Normalement en tots els pacients de tots els hospitals en la modalitat més freqüentment d'infermeria. 0-33 /33-66/66-100 • Publicat per primera vegada en 1965 • Aquesta escala medeix allò que el subjecte ‘pot fer’ (mesura la capacitat) • Contempla 10 activitats de vida diària • El score total oscil·la entre 0 (dependència total) i 100 (total independència) • Estableix 3 graus de dependència (severa, moderada, lleugera) EVALUA: Menjar Transferència cadira-llit Higiene personal WC Vestit Continència vesical Continència fecal Caminar Pujar/baixar escales ÍNDEX DE KATZ: • Publicat per primera vegada en 1959 • Aquesta escala mesura allò que el subjecte fa (NO allò que pot fer) • Contempla 6 activitats de vida diària • Score final en forma de lletres (A-G) 7 • Poca evidència sobre validesa i fiabilitat • Desenvolupada com a escala genèrica, s’ha aplicat fonamentalmenten Geriatria EVALUA: Bany Vestit WC Transferències Contingència Menjar 5.8 ESCALES DE QUALITAT DE VIDA EN RELACIÓ AMB LA SALUT QÜESTIONARI DE SALUT SHORT FORM 36 Instrument genèric de percepció de salut de 36 ítems • 8 dimensions de salut: funció física - rol físic - dolor corporal - percepció de salut general energia i vitalitat - funció social - rol emocional salut mental • Breu i fàcil de contestar • Validesa, fiabilitat i consistència interna demostrades • Auto-administrat • Cada dimensió puntua de 0 a 100 • Dos components resum: Físic i Mental (mitjana 50, DE 10) 8 • Adaptació a la població general española 5.9 ALTRES ESCALES D’AVALUACIÓ EN L’ICTUS: ESCALES DE DEPRESSIÓ: Escala de depressió geriátrica ESCALES DE COMORBILITAT Escala de comorbilitat de Charlson ESCALA DE CONSECUCIÓ D’OBJECTIUS Goal attainment scale ESCALES DE SATISFACCIÓ 9 10 ...