Practica. NEO (2015)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Personalitat i diferències individuals
Profesor M.G.
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 15/11/2015
Descargas 23
Subido por

Vista previa del texto

REVISED NEO PERSONALITY INVENTORY (NEO PI-R) Hi ha items directes i inversos per a cada factor.
-La puntuació pels directes A=0; B=1; C=2; D=3; E=4 -La puntuació indirecta A=4; B=3; C=2; D=1; E=0 En la versió actual mesura 5 factors o dominis de la personalitat i algunes de les facetes més importants que defineixen cada un dels factors; N,E,O,A i C, amb 6 facetes per factor 5 factors i 30 facetes.
PART TEORICA Fitxa tècnica: Model dels big 5 Nom Original: Revised NEO Personality Inventory Autors: Paul T, Costa Jr. I Robert R. McCrae Administració: individual o col·lectiva A adolescents (17 anys) i adults sense trastorns psicopatològics ni cognitius Significació: Avaluació de la personalitat normal Baremació: Mostra adults segmentada en funció del gènere.
El model dels cinc factors s’ha convertit en un objectiu important de la investigació sobre la personalitat i es troba en molts idiomes. Hi ha altres com el BFQ que ta també mesura els cinc factors.
Descripció general Es va elaborar per avaluar el model dels 5 factors de personalitat. El nom deriva de les inicials dels tres principals factors o dominis (Neuroticism, Extraversion i Openness).
NEO s’utilitza com a nom propi i no com abreviació.
Es una mesura de factors de personalitat normal que ha mostrat la seva utilitat tant en àmbits de recerca com en clínics. Les seves escales es van desenvolupar i s’han depurat mitjançant combinacions de mètodes racionals i factorials, i han estat sotmeses a nombroses investigacions. Les comprovacions sobre fiabilitat i estabilitat de cada escala, així com la seva valides a de constructe s’han recollit detalladament en un gran nombre de publicacions.
La versió en angles te dos formes : S (autoinforme) i R (heteroinforme: avaluador extern). L’adaptació castellana només te la forma S que consta de 240 items i es contesta amb l’escala de Likert de 5 punts.
El NEO PI-R substitueix al NEO-PI. Quan va aparèixer contenia els factors N,E i O amb les seves facetes però en canvi, per l’Amabilitat (A) i el sentit de la responsabilitat (C) no en disposava.
Al 1989 es va completar incorporant-les i es varen reemplaçar 10 dels items originals dels factors N,E,O per aconseguir una mesura més precisa.
A mes del NEO-PI-R existeix una versió curtaNEO-FFI que dona informació únicament sobre els factors.
Pot aplicar-se a subjectes de 17 anys que no pateixen cap trastorn mental per que puguin completar-lo sense problemes.
Al ser un instrument autoinformat, la seva aplicació i correcció la poden realitzar persones sense una formació especifica. Tanmateix la interpretació exigeix formació professional en tests psicològics i criteris de mesura, a més de la familiaritat amb els materials i procediments indicats al manual.
Característiques generals dels factors i facetes 5 grans factors: Representen les dimensions més bàsiques de personalitat que estan sustentades pels trets que s’han identificat tant en el llenguatge natural com pels qüestionaris psicològics. Es varen definir per grups de trets incorrelacionats. Ens referirem a aquests trets més específics com a facetes i a cada grup homogeni (“clúster”) de facetes el denominarem domini o Factor.
-Neuroticisme (estabilitat/inestabilitat): És el factor més universalt. Contraposa l’ajust i l’estabilitat emocional al desajust o neuroticisme. Tendencia a sentiments negatius com la por, melangia, vergonya, rabia o culpa.
N+: desajust emocional, emocions negatives: Por, malenconia, vergonya, ràbia, culpa.
N-: Estabilitat emocional, tranquil·litat, relaxació afrontament de situacions estressants sense alteració.
Facetes: Ansietat (N1)Altes: ansietat general. Baixes: tranquil·les i relaxades Hostilitat (N2) propensió a la ira. Baix: tranquil i difícilment irritable Depressió (N3) altes: sentiments de culpa, melangia, soledat... baix: Poc propens a aquestes emocions, encara que no necessàriament són alegres i jovials (caracteristiques més aviat de la extraversió).
Ansietat social (N4) vergonya i torbament. La persona socialment ansiosa se sent incomode amb els altres, sensible al ridícul i propensa a sentir inferioritat. Baix: menys preocupats en la manca de soltesa en les relacions socials.
Impulsivitat (N5)incapacitat de controlar les apetències i rampells. Desitjos intens que no poden retenir. Baixes: poden dominar fàcilment les temptacions i tenen alta tolerància a la frustració.
Vulnerabilitat (N6) Alt: incapaces de lluitar contra l’estrès, convertint-se en dependents, desesperançades o terroritzades quan afronten situacions d’emergencia.
Baix: capaços d’afrontar situacions difícils.
-Extraversió: Els extravertits són sociables, parladors, assertius i actius. Els agrada l’excitació, l’estimulació i tendeixen a ser alegres, animosos i optimistes. L’intraversió es mes difícil de definir. Tot i que no posseeixen l’entusiasme dels extravertits no es senten dissortats o pessimistes.
E+: Sociables, assertius, actius, parladors, alegres, animosos i optimistes. Excitació i estimulació E-: Introversió: carència d’extraversió. Reservats, independents, constants, prefereixen estar sol.
Facetes: Cordialitat (E1) Baix: formals, reservats i de modals distants. Alt: més pròxims. Es distingeix de la afectuositat i la franquesa.
Gregarisme-socialitat (E2) Altes: prefereixen estar en grup. Baixes: prefereixen estar sols.
Assertivitat (E4) Altes: Molt desenvolupades socialment. Baixes: No els agrada destacar socialment Activitat (E4) Altes: Mes actius. Baixes: Relaxat, més tranquil.
Cerca d’Emocions (E5) Altes: Interès activitats excitants (relacionat amb la recerca d’estimulació). Baixes: Emocions positives (E6) Altes: sentir tendències positives. Baixes: menys positives -Obertura: Menys coneguda. Poc reconeguda com a un únic factor general.
Facetes: Fantasia (O1): deixar volar la ment Estètica (O2): bellesa, art, estètica, musica Sentiments (O3): Com els experimentem, receptivitat. Baix: afectes inerts i no donen gaire importància als sentiments.
Accions (O4): Altes: noves activitats. Baixes: dificultat pel canvi.
Idees (O5): Altes: poc convencionals en interessos intel·lectuals. Baix: més convencionals.
Valors (O6): Altes: qüestionament de valors. Baix: no els qüestiona -Amabilitat (A): Dimensió de tendències interpersonals. La persona amable es fonamentalment altruista. Simpatitza amb els altres, esta disposada a ajudar-los i creu que els altres es senten igualment satisfets actuant d’aquesta manera. Contràriament la desagradable o antipàtica es egocèntrica, malpensada respecte a les intencions dels atlres i més oposicionista que col·laboradora. Cap dels dos pols es intrínsecament millor que l’altre.
A+: altruista, simpatitza amb els altres, disposat, col·laborador.
A- (antipatia): Desagradable, egocèntric, malpensat, oposicionista Facetes: Confiança (A1) Altes: molt confiades. Baixes: més escèptica Sinceritat (A2) Altes: molt transparent, molt sincera. Baixes: més reservades.
Altruisme (A3) Altes: molt altruistes, disposades. Baixes: menys interès pels altres.
Actitud conciliadora Altes: més conciliadores. Baixes: poc conciliadores Modèstia (A5) Altes: més prudents. Baixes: més arrogants Sensibilitat vers els altres Altes: detecten més les necessitats dels altres. Baixes: no tenen tanta facilitat per detectar-ho.
-Sentit de la responsabilitat (C): Voluntarios, decidir i autocontrolat. Digman i Takemoto-Choc es refereixen a aquest com a una motivació d’èxit.
C+: Voluntaris, decidit, autocontrolat. Motivació d’èxit, alt rendiment professional.
Sentit crític excessiu, pulcritud compulsiva, addició al treball.
C-: No s’implican per descuit dels objectius. Hedonistes i mes interessades pel sexe.
Facetes: Competència (c1) Altes: bona consideració de les capacitats. Baixes: autoestima més baixa.
Ordre (C2) Altes: pulcres, ordenades. Baixes: poc ordenats, desorganitzats Deure (C3) Altes: molt ètica i seguidora de principis. Baixes: No dona importància a principis i valors.
Puntuacions d’èxit (C4) Altes: interès més alt per l’exit. Baix: mes relaxat Autodisciplina (C5) Altes: acaba el que comença. Baix: no acaba mai.
Deliberació (C6) Altes: donar voltes a les coses. Baix: No donen voltes.
Propietats psicomètriques FIABLITAT: Consistència interna facetes entre 0.56-0.81 i factors entre 0.86-0.95 Estudi de 6 anys test-retest: 0.68-0.83 VALIDESA: Estudis convergents, discriminants, de constructe i de consens, obtenint bones garanties.
Correcció: Correcció informàtica de la versió castellana permet obtenir perfil.
En transformar les PD a notes T, s’identifiquen els factors i facetes rellevants assignant-los les categories següents >65 molt alt 56-65 alt 46-55 Mig 36-45 Baix <36 Molt baix  No s’ha de puntuar si hi ha 41 o més respostes en blanc  Menys de 41 respostes en blanc: se li assigna l’opció neutral otorgant la puntuació corresponent.
INDEX DE VALIDESA 3 indicadors: -Aquiescencia: Totes les escales del NEO PI-R han estat comprosades per evitar efectes de l’aquiescencia. Per estimar aquest biaix es compten totes les respostes d’acord i totalment d’acord i si sumen més de 150 hem de tenir cura al interpretar el resultat.
-Disconformitat/Negació: Ve indicada per la manca de respostes d’acord o totalment d’acord. Si aquesta puntuació directa es inferior a 50 hem de tenir cura al interpretarlo.
-Respostes al atzar: es considera invalida si de manera consecutiva apareix marcada al full respostes una o mes de les següents alternatives.
- Més de 6 respostes totalment desacord - Més de 9 respostes en desacrod -Més de 10 respostes com “neutre” -Més de 14 respostes “d’acord” - Més de 9 respostes “totalment d’acord”.
...