Preguntes de intravenós bicompartimental (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Biofarmàcia i farmacocinètica II
Año del apunte 2012
Páginas 3
Fecha de subida 03/05/2016
Descargas 20
Subido por

Vista previa del texto

PREGUNTES D’EXAMEN DE BIOFARMÀCIA I FARMACOCINÈTICA 2 sruizboy; unybook.com PREGUNTES INTRAVENÓS BICOMPARTIMENTAL -Després de l’administració d’un fàrmac amb característiques bicompartimentals per via IV, la seva distribució en el compartimental central és instantània. V.
-El volum de distribució en estat d’equilibri estacionari (ee) per un fàrmac és de 3 litres si el seu volum inicial és de 18 litres, i el seu Cl és de 3 l/h. F -El valor del volum de distribució del compartimental central varia en funció del temps.
F -El valor del volum de distribució del compartiment perifèric varia en funció del temps.
F.
-L’equació representativa del trànsit d’un fàrmac a través de l’organisme és el següent: C=50.e-0,50t + 20,5 .e-0,0475t (C=mg/L; t=h).
Es coneix que el Cl plasmàtic del fàrmac és de 2 l/h. La dosis administrada ha estat aproximadament de 750 mg. V.
-El volum de distribució dels fàrmacs ha d’estimar-se necessàriament després de l’administració del fàrmac per via oral. F -Consecutivament a l’administració IV d’un fàrmac s’obtenen els següents valors pels paràmetres farmacocinètics estudiats: AUC de 0 a infinit=10 mg.l-1.h MRT=2 hores La dosis administrada ha estat de 300 mg. F.
-Les equacions que s’exposen a continuació proporcionen el mateix valor pel Cl plasmàtic: Cl=Vc.k10; Cl=Vd (area) . beta V -Les constants alfa i beta regeixen el procés de disposició del fàrmac en l’organisme. V -Assolit l’equilibri de distribució, la concentració del fàrmac lliure en compartiment central és igual a la del compartiment perifèric. V.
-Després de l’administració d’un fàrmac a l’organisme, l’equació representativa del seu trànsit és: C=28,6 .e-0,912t + 15.e-0,312t (C=mg/L; t=h).
El valor de l’àrea sota la corba entre 11 hores i infinit és menor del 20% del valo de l’àrea total sota la corba. V -Un fàrmac presenta un valor de volum de distribució en estat d’equilibri estacionari (Vdee) de 9 litres després de l’administració de 75mg a l’organisme genera una corb a de nivells plasmàtics, l’expressió matemàtica és: C=12,7.e-0,515t + 6,5.e-0,105t (C=mg/L; t=h).
PREGUNTES D’EXAMEN DE BIOFARMÀCIA I FARMACOCINÈTICA 2 sruizboy; unybook.com El temps mig de residència del fàrmac en l’organisme és d’aproximadament unes 10 hores. V -Administrat un fàrmac, l’equació representativa del seu trànsit és: C=85.e-0,718t +35.e0,215t (C=mg/L; t=h).
Sabent que el Cl és d’1,5 l/h, es dedueix que la dosis administrada va ser d’aproximadament uns 422 mg. V.
-En el model BC, un cop administrat un fàrmac per via IV, el producte de la concentració plasmàtica assolida a qualsevol temps pel valor del volum de distribució en el compartimental central correspon a la quantitat del fàrmac present a l’organisme a aquell temps. F -En el model BC, la semivida biològica dels fàrmacs es calcula a partir de la microconstant d’eliminació. F -Quan un fàrmac de característiques bicompartimentals s’administra en un bolus, sempre es compleix que alfa és major de k21 i k21 és major que beta. V.
-En el model bicompartimental, la microconstant k10 és la que regeix el procés d’eliminació dels fàrmacs. V.
-Després de l’administració d’un fàrmac per bolus IV, l’estat d’equilibri estacionari s’assoleix quan el seu volum de distribució és constant. F -Consecutivament a l’administració de 250mg d’un fàrmac, l’equació és: C=12.e-0,615t + 15.e-0,012t. (C=mg/L; t=h).
El volum de distribució en el compartimental central és d’aproximadament 67 litres. F -Per conèixer la quantitat de fàrmac en compartiment perifèrica a cada unitat de temps considerada, no cal conèixer el valor del volum de distribució del fàrmac en el dit compartiment. V -En el model B després de l’administració d’un fàrmac per via IV, si es multiplica la concentració plasmàtica obtinguda a qualsevol temps pel valor del volum de distribució del compartiment central; s’obté la quantitat de fàrmac present en el compartiment central al temps considerat.V -En fàrmacs de característiques bicompartimentals, l’equilibri de distribució al compartiment central triga un cert temps a assolir-se. C -En general, la semivida d’eliminació d’un fàrmac bicompartimental equival a beta. F -En els fàrmacs bicompartimentals, el volum del compartiment central és constant. V PREGUNTES D’EXAMEN DE BIOFARMÀCIA I FARMACOCINÈTICA 2 sruizboy; unybook.com -Mitjançant el tractament no compartimental de les dades experimentals C/t després de l’administració d’un fàrmac per via IV, no es poden calcular les microconstants k12, k21 i k10. F.
-En tots els models farmacocinètics podem considerar que le procés de distribució és instantani. F -Un fàrmac de característiques bicompartimentals s’administra a l’organisme per via IV a la dosis de 100 mg. El tractament matemàtic de les dades permet obtenir els valors dels següents paràmetres: Vd (area) de 12 litres, AUC total de 50 (mg/l)h, i la semivida de 4,2 hores. C -Si el volum del compartiment central i el vd final són molt semblants, es pot considerar que el fàrmac és monocompartimental. C -Un fàrmac que presenta una semivida de 3 hores s’administra en forma de bolus IV a dosis de 200 mg. Sabent que el fàrmac és BC i que s’ha administrat per última vegada fa 30 hores, la fracció eliminada é pràcticament del 99,9%. C.
...