Bloc 4 quarta part (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención + Derecho - 1º curso
Asignatura Mètodes d'investigació criminològica
Año del apunte 2017
Páginas 10
Fecha de subida 12/07/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tècniques observacionals: Ø Útil per l’estudi profund de la vida quotidiana de les organitzacions, institucions i grups socials Ø Objectiu: obtenir informació sobre un tema observant el que succeeix directament sobre el terreny Ø Observar no només és descriure o mirar, sinó també buscar, intentant interpretar el que està passat i captar el significat. Ø Per observar amb rigor cal entrenar els ulls per veure. Ø Clau per estudis evaluatius. Tipus d’observació: Planificació de l’observació: Planificació del procés d’una observació: Aspectes metodològics de l’observació: Ø Per observar amb rigor cal entrenar els ulls per veure. Diferents maneres d’aprendre a observar: Preparació del camp: El camp és la realitat social que volem analitzar. Execució de l’observació: Aspectes de l’observació: Þ Escenari: ambient físic, el context, els comportaments que condiciona, etc. Þ Els participants: qui són, quants, rols que tenen, perquè estan allà, etc. Þ Activitats i interaccions: què està passant, existeix alguna seqüencia determinada, com actuen les persones entre sí i respecte les activitats que fan. Þ Freqüència i duració de l’activitat: inici i duració de la situació, són úniques o es repeteixen, en quina mesura és típica la situació observada. Þ Altres aspectes: activitats informals, activitats no previstes, aspectes simbòlics del que es diu, elements no verbals (vestits, gestos, etc.). Registre de la informació: Retirada: Moment difícil per ambdues parts, MOLT IMPORTANT: Ø Reduir progressivament les visites Ø Avisar que l’estudi ha finalitzat Ø Expressar agraïments Ø Deixar bon record Tècniques documentals: La identificació, recollida i anàlisi de documents relacionats amb el fet o context estudiar. La informació no la donen les persones investigades directament sinó a través dels treballs escrits, gràfics... Anàlisi de dades qualitatives: (per analitzar les entrevistes) Què és una dada qualitativa? Ø Transcripció de les entrevistes Ø Comentaris de reunions Ø Contacte interpersonal Ø Documents escrit Ø Notes de camp Ø Fotografies Ø Filmacions Ø Gravacions sobre contextos investigats Ø Objectes Recollida i anàlisi de les dades: Què fer amb les dades qualitatives? Resum del procés d’anàlisi de dades qualitatives: Ø Gravar les dades: prendre notes, vídeo, gravadora, fotografia Ø Escoltar i escriure la informació (es pot externalitzar) Ø Llegir i organitzar les dades: o Numerat, classificat o Fent comentaris en els marges Ø Anàlisi dels continguts (triangulació) Ø Descriure els resultats: semblances/diferències Ø Interpretar els resultats Resum del procés d’anàlisi de dades qualitatives: Fases comunes de l’anàlisi: Fases de preparació del corpus textual: • Realitzar la transcripció literal de totes les dades • Protegir els documents primaris i anominitzar-los • Agrupar tota la informació obtinguda amb les diferents tècniques i preparar les dades per la lectura Fase de descobriment o preanàlisis: • Llegir detingudament i repetidament els textos • Destacar trossos importants del text i intentar elaborar associacions i hipòtesis. • Elaborar les intuïcions preanalítiques à primeres idees que resumeixen el qual els informants ens volen transmetre. Tipus d’anàlisi qualitatius: L’anàlisi segueix la direcció des del menys interpretatiu (descriptiu) al més interpretatius (s’elaboren marcs interpretatius del fenomen i/o desenvolupen conceptes o teories sobre l’objecte d’estudi). Hi ha tres modalitats d’anàlisi: 1. Anàlisi temàtic Què es diu? Emfatitza el sentit del text i la descripció i/o interpretació del contingut temàtic de les dades (significació literal). Engloba les etnografies (més naturalistes i menys interpretatives) i les teories fonamentades (més interpretatives). Procés de l’anàlisi temàtic a. Preparació del corpus textual Ø Transcripció literal Ø Anonimitzar les dades Ø Agrupar la informació en un corpus textual b. Preanàlisi Ø Llegir repetidament els textos fins la familiarització total Ø Formulació d’idees preanalítiques Ø Elaboració d’un llistat de temes Ø Elaboració d’esquema provisional c. Fase d’anàlisi Consisteix en la descripció de les dades fins a poder fer una interpretació a través de CATEGORIES i la seva agrupació en un marc explicatiu. Com es fa l’anàlisi? Procés de l’anàlisi temàtic à crear cites i codificar-les: Exemple de cites: Procés de l’anàlisi temàtic à elaboració de categories: Agrupar per similitud els codis d’un mateix tema i crear una primera línia d’investigació. Com construir categories? • Categorització TANCADA à deducció (categories prèviament definides) • Categorització OBERTA à inducció (les categories es construeixen en l’anàlisi) • Forma MIXTA à punt de partida de categories àmplies amb possibilitat d’adaptació durant el procés d’anàlisi Exemple de codificació i categorització: ...