T.10- Assessorament genètic i cribatge poblacional (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Bioquímica analítica i clínica
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 05/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Bioquímica Analítica i Clínica TEMA 10. ASSESORAMENT GENÈTIC I CRIBATGE POBLACIONAL Assesorament genètic Procés en el que els pacients o els familiars, amb risc de patir una malaltia que pot ser hereditària, són informats sobre les conseqüències de la malaltia, la probabilitat de desenvolupar-la o de transmetre-la, i sobre les possibles vies de prevenció o de tractament.
És un terme més apropiat en el nostre país que el terme de consell genètic (que també es fa servir; traducció literal de l'anglès «genetic counselling»).
En anglès counselling té un significat diferent al que en català o castellà li donem a consell.
Objectius: - Establir o confirmar el diagnòstic.
- Determinar el tipus d'herència. Arbre genealògic complet o pedigrí.
- Calcular el risc de repetició o recurrència.
- Detectar possibles portadors.
- Proporcionar informació sobre les opcions de tractament o prevenció.
- Proporcionar informació sobre les opcions reproductives.
Procés que integra components d'analisi genetica, clinics, p sicologis i etics.
No directiu!! (no hem de reocomanr el que ha de fer el consultant) Exposar opcions disponibles i deixar que els consultants decideixin sobre la base del respecte a la seva voluntat individual.
Diagnòstic simptomàtic: en la persona malalta o amb símptomes Diagnòstic presimptomatic: en la persona que no esta malalta o que no te símptomes, tot i que pot tenir risc de ser portador de la'lteració genetica i per tant de desneovlupar la malaltia.
Exemple: malaltia recessiva 50% de ser portador, 25% de no ser-ho i 25% de ser afecte.
Exemple Té penetrància completa a la infancia. Els pares són portadors.
El numero II 2 la probilitat que te de tenir la maltia es nul·la. I la probabilita de ser portador és 66% del risc dels no afectes.
53 Bioquímica Analítica i Clínica Exemple: el germà d'un dels dos membres d'una parella de cosins germans està afecte per una malaltia recessiva 1. Dibuixa l'arbre genealògic 2. Quin és el risc específic de recurrència per a aquesta parella? 1/24 (aprox. 4,2%) 3. Quin és el risc total? 4,2% + 5%= 9,2% Possibilitat de que el quadrat verdd de baix amb la fletxa sigui portadora és de 2/3. I la rodona amb la fletxa un 25%.
Els dos pares són portadors.
El risc de recurrencia és del 4% però el risc total és del 9%.
Assesorament genètic en la consanguinitat Consanguinitat: unió reproductiva entre familiars relacionats genèticament.
Per mesurar el grau de consanguinitat es defineixen: - Coeficient de relació (r): proporció de loci idèntics entre els progenitors.
- Coeficient de inbreeding (F): mesura de la proporció de loci idèntics presents en la descendència d'una unió consanguinia. Clínicament es considera que hi ha consanguinitat en parentesc igual o superior al dels cosins segons (r> 3.13% o F > 0.0156) 54 Bioquímica Analítica i Clínica Els cosins segons a la pràctica és com si gairebé no hi hagués consanguinitat.
R= dos persones que presenten antecedent comuns quin percentatge de gens tenen en comú F= fill quants gens té en comú dels pares.
R= 2 x (1/2) ^3 F= 2 x (1/2) ^3 / 2 El numero 3 es que hi ha tre passos entre el oncle i la neboda (pare , pare, filla). El 2 es perquè hi ha dos cmains possibles.
Cosins segons: r = 2 x (1/2) ^6 F= 2 x (1/2) ^6 / 2 Double first cousins r= 2 x (1/2) ^3 Double second cousins r= 2 x (1/2)^5 Foto: malaltia dominant II 2 – segons penetranjça i edat diem el risc. Si es una penetrança del 100% i edat adulta pot ser que l'hagi de desenvolupar.
Dreta II 2- penetrança alta edat aviat (50 anys). Si la persona té 60 anys diem que potser es portador.
Imaginem que la malaltia dominat es cancer de mama, l'home pot ser portador i no desenvolupar-lo. La penetrança en home i dona és diferent encara que estigui en cromosomes autosòmics.
Diagnòstic directe i indirecte Directe: anàlisi directa de la mutació (seqüenciació directa, enzims de restricció, MLPA, ... altres) Indirecte: no es mira directament la mutació causal, sinó polimorfismes o canvis lligats al gen mutant (anàlisi de lligament) 55 Bioquímica Analítica i Clínica Anàlisi genètic per diagnòstic indirecte (lligament) D11S427 D: DNA S: single, només esta present un 11: cromosoma afectat 427; cronològic Diagnòstic prenatal. Diagnòstic invasiu Estudis citogenètics: cultiu de cèl·lules fetals → cariotip, FISH Estudis mol·leculars: extracció de DNA de cèl·lules fetals → QF-PCR o array-CGH / seqüenciació Diagnòstic neonatal Diagnosticar precoçment els nadons afectats per determinades malalties per a iniciar precoçment un tractament adequat dirigit a evitar seqüeles i complicacions i garantir una millor qualitat de vida.
Catalunya: - Fenilcetonúria: 1/13.000 - Hipotiroïdisme congènit: 1/3.700 - Fibrosi quística: 1/3.000 - Anèmia falciforme 19 malalties (espectrometria de masses en tàndem: - trastorns en el metabolisme dels aminoàcids - trastorns en el metabolisme dels àcids orgànics - trastorns metabolisme dels àcids grassos Si surt positiu al protocol bioquímic o MS/MS s'ha de fer un estudi genètic per confirmar-ho.
Cribatge poblacional Cribatge poblacional de la fenilcetonúria (PKU) - La fenilcetonuria és una malaltia que es pot tractar mitjançant una dieta extremadament baixa en fenilalanina - Una dieta per la vida és la pauta recomanada per la majoria d'experts 56 Bioquímica Analítica i Clínica - SI no es fa tractaments, es presenta retard mental sever Cribatge poblacional Criteris d'inclusió d'una malaltia: - La malaltia ha de ser un problema de salut important - Existència d'una prova de cribatge - Evidència científica de l'efectivitat del cribatge - Existència de mesures diagnòstiques, terapèutiques o preventives - Tractament en fase de latència més efectiu que si ja hi ha la simptomatologia clínica - El cost del cribatge menor que les despeses d'atenció al malalt - Garantia de qualitat per minimitzar potencials riscs del cribatge - Els beneficis del cribatge han de ser superiors als danys 57 ...