Preguntas examen 2 comunitaria con respuesta (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Infermeria Comunitaria
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 27/04/2016
Descargas 48
Subido por

Vista previa del texto

PREGUNTES EXAMEN COMUNNITARIA: 1. Quin organisme té com a finalitat promoure la pau i la cooperació internacional? a) UNESCO b) OMS c) VINCAT d) FAO e) ONU 2. Qui va definir el model d’infermeria transcultural que planteja una ciència humanista en la que la persona no pot ser separada del seu bagatge cultural, els seus valors i creences. Les infermeres han de ser conseqüents amb els valors culturals de l’individu.
a) Lenninger b) Henderson c) Reninguer d) Oren e) Nightingale 3. Quina de les següents afirmacions ha estat molt útil per la recerca en infermeria? a) L’augment de la capacitat per viatjar b) La utilització de materials invasius c) La incorporació de la profilaxis d) La inclusió de les tècniques de recerca qualitativa e) La recerca de noves tècniques culinàries 4. Quina de les següents NO és una activitat de l’OMS? a) Protecció maternoinfantil b) Coneixements condicions de vivenda, treball, oci, etc.
c) Prioritzar les despeses dels països sobre la seva salut d) Coordinació de l’ajut internacional e) Protecció d’accidents 5. On es troba la seu central de l’OMS a Europa? a) París b) Londres c) Ginebra d) Madrid e) Copenhaguen 6. La ciència que estudia, descriu i analitza els processos de la vida en societat. La seva principal preocupació són els sers humans i les seves relacions socials, les societats humanes,... Aquesta definició correspon a: a) Demografia b) Prevenció c) Sociologia d) Epidemiologia e) Antropologia 7. Que la definició de salut és utòpica i subjectiva fa referència a la definició de salut de la: a) OMS b) Ministeri de Salut Pública c) Generalitat de Catalunya d) UNESCO e) ONU 8. La estàtua d’Esculapi on es troba? a) Ruïnes d’Empúries b) Menorca c) Tàrraco d) Londres e) Grècia “La illa 9. En la història natural de la malaltia, el període en que apareixen símptomes s’anomena? a) Període d’inici b) Període de susceptibilitat c) Període de recuperació d) Període pre-patogènic e) Període patogènic 10. Quin és el país en que la infermera domiciliària està més integrada i té un paper més rellevant a la societat? a) França b) Itàlia c) Islàndia d) Anglaterra e) Grècia 11. Quina d’aquestes funcions corresponen a la infermera de salut pública? a) Prescriure i tractar b) Derivades de les auxiliars c) Independents d) Diagnosticar e) Interdependents amb l’administració 12. Qui va descriure el concepte “Capital cultural”? a) Watson b) Guilligan c) Heidegger d) Bourdieu e) Durkheim 13. Quina de les següents NO és una acció de la prevenció terciària? a) Educació terapèutica b) Cribatge de complicacions c) Rehabilitació d) Millorar el diagnòstic de la malaltia e) Reinserció 14. La presència de factors de risc productors de l’estímul que provoca la malaltia, respon a: a) Període extern b) Període intern c) Període patogènic d) Període de resultats e) Període pre-patogènic o de susceptibilitat 15. Quin dels següents NO es pot considerar un determinant de la salut? a) Edat d’inici de l’escolarització 16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
b) Medi ambient c) Sistema d’assistència sanitària d) Estils de vida e) Biologia humana Dintre dels estils de vida com a determinants de la salut, què és més important? a) Deixar de fumar b) Prevenir els accidents c) Menjar en mesura d) Tenir aixopluc e) Fer exercici Quina és una activitat de prevenció terciària? a) Densitometria òssia b) Vacunació tètanus a dones en edat fèrtil c) Recomanar exercici físic en la menopausa d) Planificació familiar e) Educació a malalt respiratori Quina és una activitat de prevenció primària? a) Dieta pobre en sucres per a diabètics b) Autoexploració mamària c) Diagnòstic precoç dels infants d) Presa de tensió arterial a població sana e) Vacunació d’hepatitis B a homosexuals “Qualsevol mesura que permeti reduir la probabilitat d’aparició d’una malaltia o que permeti reduir o minorar la seva progressió”. Aquesta definició correspon a: a) Promoció b) Epidemiologia c) Incidència d) Prevenció e) Probabilitat L’objectiu de “Reduir la probabilitat que aparegui una malaltia”, a quin nivell de prevenció correspon? a) Prevenció primària b) Prevenció individual c) Prevenció secundària d) Prevenció terciària e) Prevenció col·lectiva Conjunt d’elements, relacions i pràctiques existents en una societat per atendre les necessitats de salut, és la definició de: a) Model de país b) Model sanitari c) Salut pública d) Sistema d’Atenció a la Salut e) Sistema Sanitari ¿Quin d’aquests NO és un principi de la Llei General de Sanitat (1986)? a) Mutualisme b) Equitat c) Organització territorial d) Universalització e) Participació 23. Com està finançat el Model de Seguretat Social? a) Cotització empreses b) Cotització treballadors c) Cotització empreses i treballadors d) Impostos generals e) Privat, pagament directe o per pòlisses d’assegurança 24. La ideologia està present en la definició de: a) Atenció domiciliària b) Salut Pública c) Models sanitaris d) Sistema d’Atenció de Salut e) Epidemiologia 25. Per què diuen que la Florence Nightingale va set la primera infermera epidemiològica? a) Perquè li agradaven les matemàtiques b) Perquè va ser la primera infermera que va estudiar c) Perquè va viatjar d) Perquè va treballar amb estadistes e) Perquè va fer i publicar estadístiques sobre temes sanitaris 26. En quins any es va fer la transferència de la Sanitat a la Comunitat Autònoma de Catalunya? a) 1990 b) 1981 c) 1984 d) 2001 e) 1988 27. Es considera que el percentatge de radiacions ionitzants artificials és de: a) 50% b) 18% c) 32% d) 10% e) 80% 28. Les radiacions responsables de la oxidació de la melanina són: a) Les UV-B b) Els rajos beta c) Els rajos alfa d) Les UV-C e) Les UV-A 29. Quina d’aquestes radiacions tenen major poder de penetració? a) Beta b) Alfa c) No hi ha diferències d) Gamma e) X 30. Els òrgans més sensibles (crítics) a les radiacions no ionitzants són: a) La medul·la òssia b) L’aparell reproductor c) Els ossos 31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
d) Els ulls i la pell e) Les glàndules tiroides Quina desavantatge principal presenta la incineració pel tractament dels residus? a) Contaminació atmosfèrica b) Mals olors c) Elevat cost econòmic d) Necessitat de grans superfícies e) Sortida de subproductes La contaminació química del sòl es produeix per: a) Excretes animals b) Eliminació inapropiada d’excretes humanes c) Pluges d) Insecticides e) Pràctiques agrícoles inapropiades Els productes radioactius es consideren residus de: a) Tipus 1 b) Tipus 3 c) Tipus 2 d) Tipus 4 e) Tipus 5 Els residus de centres sanitaris extra hospitalaris es poden emmagatzemar per un temps màxim de: a) 1 setmana b) 2 mesos c) 2 setmanes d) 72 hores e) 1 mes Quina d’aquestes afirmacions és incorrecte en relació a les aigües eutròfiques? a) Són aigües no aptes pel consum humà b) Són aigües riques en nutrients c) La mortalitat dels peixos és elevada d) Són aigües altament contaminades e) Són aigües amb un excés d’oxigen L’esquistosomiasi és una malaltia causada per contaminació de l’aigua transmesa per: a) Cucs b) Fongs c) Bacteris d) Protozous e) Virus Quina proporció d’aigua disponible i és superficial? a) 75% b) 2’25% c) 0’75% d) 3% e) 25% La contaminació de l’aigua d’origen difús es produeix per: a) Obres públiques (construcció d’autopistes) b) Pluja 39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
c) Vessaments industrials d) Excretes d’animals e) Erosions del terreny A quina capa de l’atmosfera es troba la capa d’ozó? a) Ionosfera b) Troposfera c) Exosfera d) Estratosfera e) Mesosfera Quina d’aquestes alteracions es produeix per la contaminació per sofre? a) Broncoconstricció b) Fibrosi pulmonar c) Vòmits d) Somnolència e) Neuropaties Què és l’empremta ecològica? a) L’empremta que deixa l’evolució del temps b) Una mesura indicadora de la demanda humana en relació amb la capacitat del sòl de regenerar els seus recursos c) L’evolució històrica dels canvis de la capa d’ozó d) La petjada que deixa la contaminació del sòl e) El resultat de l’anàlisi de les dades del medi ambient Quin és el contaminant atmosfèric més abundant? a) Els hidrocarburs b) Nitrogen c) Monòxid de carboni d) Diòxid de carboni e) Diòxid de sofre L’emissió és: a) El nivell de concentració del pol·len b) La presència de partícules de metalls c) La presència de substàncies que alteren la qualitat de l’aire i que suposen un risc per a la salut d) El nivell de concentració del contaminant atmosfèric e) L’alliberament del contaminant atmosfèric a partir d’un punt concret Les partícules en suspensió procedeixen en major proporció: a) Origen natural b) Tràfic aeri c) Processos industrials d) Processos de combustió e) Erosió que generen les pluges La legionel·la és: a) Un antigen b) Una toxina c) Un paràsit d) Un fong e) Un bacteri 46. Els materials procedents dels edificis (mobles, pintures...) són: a) Contaminants psicològics b) Contaminants químics c) Contaminants radioactius d) Contaminants biològics e) Contaminants físics 47. En relació a les malalties de l’edifici malalts...
a) Es manifesten per signes i símptomes inespecífics b) No són malalties greus c) Només hi tenen risc les persones que han treballat a l’edifici 10 o més anys d) Afecten a les persones quan es troben dins dels edificis e) Afecten les persones que ocupen l’edifici, tant quan són dins de l’edifici com quan són fora 48. Els sons audibles se situen entre: a) >15000Hz b) 20000 Hz i 30000Hz c) 20 Hz i 20000 Hz d) 0 Hz i 10000 Hz e) 0 Hz i 15 Hz 49. Quina d’aquestes afirmacions és INCORRECTA en relació al soroll? a) Produeix un augment del consum d’oxigen b) Interfereix a la comunicació personal c) Produeix digestions lentes i disminueix el peristaltisme intestinal d) La font principal de contaminació acústica a les grans ciutats són les festes e) Disminueix el rendiment laboral 50. Es considera un nivell de soroll adequat quan: a) Es pot conversar a 30cm de distància b) Es pot conversar a ½ metre de distància c) Es pot conversar a 1m de distància d) Es pot conversar a 2m de distància 51. En quins nivells de prevenció poden actuar les intervencions sobre salut i medi ambient a) Prevenció secundària b) Prevenció primària c) Només poden actuar en prevenció primària d) En els tres nivells de prevenció e) Prevenció terciària 52. En general quines són les persones més afectades per la contaminació del medi ambient? a) Els adults en edat laboral b) Els nens c) No hi ha diferències d) Les persones grans e) Les dones 53.
...