Pràctica macromagnituds (2015)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Teoria i estructura econòmica
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 04/03/2015
Descargas 79
Subido por

Descripción

Pràctica de macromagnituds del seminari

Vista previa del texto

Seminaris Pràctica macromagnituds 1. Sigui el cas d'una economia en la qual es produeixen només tres béns: aliments, vestits i serveis. Les quantitats produïdes l'any 0 van ser, respectivament: 20, 40 i 30; i els preus unitaris van ser, sempre respectivament: 5, 8 i 15 euros. L'any 1 les quantitats foren: 24, 42 i 30; i els preus unitaris: 6, 9 i 20 euros. Calcular el valor de la producció agregada nominal –PIB nominal o PIB a preus corrents o PIB en termes corrents- i el valor de la producció agregada real –PIB real o PIB a preus constants o PIB en termes constants- per a cada any (base any 0). Calcular la taxa de variació de la producció nominal i de la real.
ANY Q aliments € aliments Q vestits € vestits Q serveis € serveis 0 20 5 40 8 30 15 1 24 6 42 9 30 20 Any 0 PIB nominal = 20x5+40x8+30x15 = 870 Com agafem de base l’any 0, el PIB real serà igual que el PIB nominal.
PIB real = 20x5+40x8+30x15 = 870 Any 1 PIB nominal = 24 x 6 + 42 x 9 + 30 x 20 = 1122 El PIB real agafant de base l’any 0, es calcularà multiplicant les quantitats de l’any 1 per els preus de l’any 0. Així doncs: PIB real = 24 x 5 + 42 x 8 + 30 x 15 = 906 Taxa de variació Taxa de variació de la producció nominal: Taxa  de  variació  PIB  d′un  any   =   PIB  de  l′any  –  PIB  any  de  referència  x  100 PIB  any  de  referència Taxa de variació nominal any 1 = 1122 – 870 / 870 x 100 = 28,96% Taxa de variació real any 1 = 906 – 870 / 870 x 100 = 4,13% Seminaris 2. Com a economista del regne d'AULT, el rei et demana que analitzis la comptabilitat nacional del regne en l'últim any. Com sempre, els tècnics posen a la teva disposició la informació necessària per realitzar la comptabilitat nacional suggerida pel monarca. En tals informes apareixen les següents dades: § Les noves infraestructures dutes a terme pel gremi d'enginyers del regne i supervisades per l'arquitecte real (consistents en la introducció de clavegueram) suposa un total de 345 euros --> Despesa pública § S'adquireixen al veí regne d'ARI diverses rodes de molí (per moldre blat) per valor de 90 euros --> Importació § El valor de la producció industrial del regne (especialment carrosses) suposa 470 euros --> Indústria § Els beneficis de la noblesa d'AULT (derivats de l'arrendament de les seves terres per a usos agrícoles) baten un nou record en aconseguir els 830 euros -> Beneficis § El consum de béns i serveis (blat principalment) ascendeix a 950 euros --> Consum privat § Les dades sectorials mostren que el sector agrícola és el més important, ja que el valor de la seva producció (bàsicament blat) aconsegueix els 995 euros --> Agricultura § Part dels beneficis de la noblesa d'AULT s'aconsegueixen en altres regnes, doncs alguns nobles d'AULT són amos de terres en regnes veïns, tals rendes procedents de l'exterior sumen un total de 240 euros --> Rendes exterior § La despesa realitzada per la cort i la compra d'algunes armes per a defensa (unes poques espases) sumen 280 euros --> Inversió § Els salaris percebuts pels súbdits d'AULT suposen un total de 690 euros --> Salaris § El valor dels serveis, pràcticament inexistents doncs només hi ha un trobador en tot el regne, ascendeixen a 55 euros --> Serveis § El regne d'AULT aprova una transferència de 80 euros al regne de FERDO (el més pobre de tots els regnes coneguts) --> Transferència § Es ven al veí regne de FER una carrossa per valor de 35 euros --> Exportació El primer pas per realitzar la comptabilitat nacional ha de ser calcular el PIB per les tres vies. El segon pas a seguir és calcular la RNB, i una vegada ho hagis aconseguit la RNDB. Pots acabar amb l'encàrrec del rei i dir-li què tal està el país. Ah! No t'oblidis incloure en l'informe final al rei, si el país té dèficit o superàvit de la seva balança comercial.
Via 1: PIB oferta o producte PIB (oferta o producte) = Valor afegit agricultura + Valor afegit indústria + Valor afegit construcció + Valor afegit serveis PIB (oferta o producte) = 995 + 470 + 0 + 55 = 1520 Seminaris Via 2: PIB despeses PIB (despeses) = Consum privat (C) + Inversió (I) + Despesa pública (G) + Exportacions (X) – Importacions (M) PIB (despeses) = 950 + 280 + 345 + 35 – 90 = 1520 Via 3: PIB renda PIB (renda) = Rendes del treball (Sous i salaris + Cotitzacions socials) + Rendes de propietat (interessos, beneficis, lloguers, etc.) + Imposts indirectes – Subvencions PIB (renda) = 690 + 0 + 830 + 0 = 1520 Renda Nacional Bruta (RNB) Renda Nacional Bruta i Producte Nacional Brut són el mateix.
RNB = PNB = PIB + RRN (rendes residents nacionals a l’estranger) – RRE (rendes residents estrangers) RNB = 1520 + 240 – 0 = 1760 Renda Nacional Bruta Disponible (RNDB) La RNDB es calcula sumant les transferències (transferències rebudes – realitzades) a la RNB.
RNDB = RNB + (Trebudes – Trealitzades) RNDB = 1760 – 80 = 1680 Balança comercial La balança comercial fa referència a la resta entre exportacions – importacions. Si és positiu, hi haurà superàvit, mentre que si és negatiu hi haurà dèficit.
Balança comercial = 35 – 90 = – 55 Com el resultat és negatiu, es pot dir que el regne d’AULT pateix un dèficit de -55 €.
...