NUTRICIÓ PARENTERAL I ENTERAL (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura CLÍNICA II
Año del apunte 2017
Páginas 8
Fecha de subida 30/09/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Nutrició enteral i parenteral : indicacions, contraindicacions, avantatges, desvantatges...

Vista previa del texto

NUTRICIÓ ENTERAL (NE) Tècnica de suport nutricional mitjançant la qual s’aporten substàncies nutritives directament a l’aparell digestiu, mitjançant sondes/ostomies implantades via nasal o enterostómica.
NUTRICIÓ ENTERAL és diferent a ALIMENTACIÓ PER SONDA.
També s’inclou l’administració via oral de dietes liquides de composició definida (productes comercials) Normalment es fa a l’hospital, i en pacients en casos extrems a casa.
- Via endovenosa  parenteral - Via tub digestiu  enteral Parcial: al pacient pot fer part de la ingesta oral  exemple  quan passem duna enteral a una oral INDICACIONS NE: NE totals: - Durant la transició de NP a dieta oral.
- No existeix malnutrició però la ingesta oral és inferior al 50% dels requeriments durant 7-10 dies.
- Malnutrició moderada a severa amb ingesta dietètica inadequada en els 5 o 7 dies previs.
- Estats d’estrès major - Síndrome de l’intestí curt - Fístules enterocutànies.
NE parcials: Impossibilitat d’una ingesta adequada de nutrients via oral - Suport pacient postoperatori - Radioteràpia - Quimioteràpia - Insuficiència renal - Insuficiència hepàtica - Períodes post quirúrgics (1 o 2 dies) CONTRAINDICACIONS NE - Obstrucció mecànica de l’intestí - Perforació gastrointestinal a la cavitat peritoneal - Presència ili paralític o hipomotilitat - Hemorràgia gastrointestinal - Pancreatitis aguda severa - Shock Sempre ens basem amb la patologia del pacient, i la durada del tractament.
PEG: Gastrostomia entèrica percutània REQUISITS SONDA NASOGÀSTRICA: - Normalitat en el buidament gàstric - Reflex tos intacte (evitar broncoaspiració) - L’estómac no ha d’estar implicat en la patologia.
AVANTATGES DE LA SNG: - L’estómac tolera volums i osmolaritats elevades DESAVANTATGES DE LA SNG: - Risc de reflux gàstric - Broncoaspiració INDICACIÓ SONDA NASOJEJÚ: - Risc d’aspiració pulmonar, reflux gastroesofàgic i hèrnia de hiatus.
- Retràs en buidament gàstric - Fístules gastroesofàgiques - Pancreatitis severa - Nàusees i vòmits.
MÈTODES D’INFUSIÓ: - INFUSIÓ CONTINUA: durant 20-24 hores al dia - INFUSIÓ INTERMITENT: 4 o 5 preses al dia d’un volum aproximat de 350ml a una velocitat de 30ml/min - INFUSIÓ BOLUS: 200-300ml en 15-30 minuts amb xeringa de 20 a 60 ml cada 3 -4 hores.
CURES INFERMERES: - Sempre pacient en fowler o semifowler - - Valorar la ubicació de la sonda a cada torn i abans de reiniciar l’alimentació  Marcar el nivell d’inserció  Tenir cures de pertinents de la sonda  Mantenir la permeabilitat: irrigar 50cc cada 4 o 6 hores Verificar residu gàstric abans d’iniciar la presa (30cc aigua abans la presa) CURES GASTROESTOMIA: - Rentat de mans - Neteja de l’estoma amb aigua i sabó - Neteja part externa de la sonda de dins cap a fora - Girar diàriament la sonda per evitar adherències.
Administració alimentació: - Posició fowler o semifowler - Temps d’administració superior als 15 minuts i amb xeringues de 50cc Per preparar-ho mínim amb guants i mascareta.
La dieta hauria de ser suficient en calories, equilibrada i variada.
NUTRIENTS ESPECÍFICS: - MCT i Glutamina: fórmules oligomèriques (malabsorció) - AG monoinsaturats: fórmules de diabetis (millora la glucèmia del pacient).
- AG omega 3, micronutrients antioxidants, Arginina, Glutamina: fórmules immunomoduladores - AACR: Fórmules hepàtiques COMPLICACIONS NE: Mecàniques (sones nasoentèriques): - Malestar - Erosions o necrosi - Perforacions - Fístula traqueoesofàgica - Obstruccions de la sonda Metabòliques: - Deshidratació hipertònica - Hiperosmolaritat - Hiperhidratació - Híper o hipoglucèmies Infeccioses: - Traqueal - Pneumònia per aspiració - Contaminació dieta Gastrointestinals: - Increment residu gàstric - Restrenyiment - Vòmits i regurgitació - Diarrea PASSOS INICI NE: - Provar tolerància amb aigua o infusions (Cal pinçar la sonda després administració) - Comprovar buidament gàstric - Volum a ingerir de manera progressiva - Comprovar el contingut dels residus gàstrics cada 4 hores.
AVANTATGES NE SOBRE NP: - Protegeix enfront l’atrofia intestinal - Promou la motilitat intestinal - Disminueix la translocació de la flora bacteriana (que pugi provocar infeccions) - Evitar possibles infeccions associades a la NP NUTRICIÓ PARENTERAL: Administració via endovenosa dels nutrients bàsics i l’energia necessària per a cada pacient. DIETA PERSONALITZADA.
INDICACIONS - REPÒS APARELL DIGESTIU: Fallo intestinal agut, enteritis per quimioteràpia, malaltia inflamatòria intestinal...
- ESTATS HIPERCATABÒLICS: Post operació de cirurgia major, peritonitis amb sèpsies generalitzada, fracàs multiorgànic...
- IMPOSSIBILITAT DE NUTRICIÓ ORAL O ENTERAL: Ili paralític perllongat, ús de relaxants musculars, sedació profunda, estenosis en zones digestives altes o intermitges.
CONTRAINDICACIONS: - Via digestiva funcional - Impossibilitat d’accés vascular - Rebuig del pacient o representant legal - Pacient en agonia Sempre prioritzem la central.
ABANS ADMINSITRAR: - Controlar la correcta ubicació catèter (RX tòrax) - Comprovar l’etiqueta de la bossa correspon al pacient.
- Normalment infusió continua en bomba d’infusió durant 24 hores.
- La NP hauria de canviar-se a la mateixa hora cada 24 hores - La NP es conserva a nevera.
COMPLICACIONS - Catèter o tècnica punció: pneumotòrax, oclusió o infecció del catèter, sèpsies...
- Metabòliques: hipoglucèmia o hiperglucèmia, deshidratació intolerància grasses, alteració hidró electrolítica, hiperuricèmia...
- Altres: litiasi biliar, colecistitis, complicacions òssies...
...