Tema 3 FRDV Regulació d'auxines (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 3º curso
Asignatura fisiologia i regulació del desenvolupament vegetal
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 08/02/2015
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

Tema 3.- Regulaci6 d'auxines Per mantenir els nivells d'hormona en planta calen rutes d'import i rutes d'export.
Biosintesi d'auxina Per l'estructura de l'AA (Acid lndol AcEtic) es pensa en el triptdfan com a precursor. Hi ha + tipus diferents de rutes: - Aminotransferasa i descarboxilaci6 per donar AIA des de triptdfan - A les graminies: descarboxilar, aminar ioxidar el triptdfan per donar AIA .
'" - A les brassicicies: tenen glucosinolats, components de defensa que surten de la ruta. Es dona una peroxidaci6 de triptdfan, hidrdlisi i conversions bioquimiques diverses fins a AlA. Es pot ramificar en un punt donant indolacetonitril i gricies a l'acci6 de la nitrilasa acabar en AIA - Als procariotes: plantes modificades: dos trencaments.
Fent proves amb mutants de sintesi de triptdfan es descobreix que tamb6 s'arriba a l'AlA, pel que dedulm que ha d'existir una ruta alternativa que no depengui deltriptbfan. Podria ser l'indolglicerolP, qui donaria tant AIA conjugats com un altre component que encara esti en dubte. Els conjugats d'AlA son els inactius fisioldgicament.
Mecanismes per augmentar els nivell d'auxina en cEl'lula: o o o Biosintesi lmport des d'una altra zona Des-coniugar Degradaci6 de I'AIA e o (mai reversible) Ruta descarboxilativa: l'indol 3 ac&tic es peroxida i per elCO2. Dona oxindol gue es degrada.
Rutd no descarboxilativa: es conjuga amb un aminoicid com per exemple aspartat. Amb aixd s'oxida i canvia la seva estructura i, per tant, tamb6' la seva funci6.
o@.
Grs.l.e^Ent t A(.
ttoi tarxp*l Les auxines. Resum Cadena amb 2 anells {un inddlic). Es troba en concentracions d'entre 0 i 100 fiansport polar unidireccional (basipdtal a-la part aEria i acropdtal a l'arrel).
mdkg en pes sec. T6 Funcions fisioldgiques: .- Estimula elcreixement ...- Estimula la dominincia apical (inhibici6 de gemmes axil.lars) .
r r Responsable dels tropismes de la planta Estimula la cicatritzaci6 de ferides Estimula la rizogEnesi Estimula el creixement delfruit lnhibeix l'abscisi6 (caiguda) de les fulles ifruits.
A elevades concentracions pot funcionar d'herbicida, per aixd tambd s'han inventat les auxines sintEtiques.
Que cal per ser un component auxinic? estructuralment cal una diferencia de 0,5 nm entre a carrega positiva d'un anell i la carrega negativa de l'altre. Amb aixd qualsevol no-auxina pot presentar activitat auxinica i ser inclosa THTMANN: dins el grup de components auxinics.
Moviment de I'auxina i transducci6 del senyal Augment d'auxina al citosol (biosintesi, hidrdlisi de conjugats, difusi6, lligada a un transportador).
Disminuci6 d'auxina al citosol (conjugaci6, oxidaci6, efluxe).
L'auxina sempre actua a nivell gendtic amb transducci6 de gens, tot i que no entra al nucli, sin6 que crea una cadena de reaccions fins a aquest.
a Un cop dins el citosol: per transducci6 de senyal des del receptor extern directament, el pool a d'auxina inicia la transducci6 de senyals en cascada cap al nucli.
Dins el nucli es dona el senyal per a l'expressi6 dels gens estimulats directament per l'auxina, per interacci6 amb un complex de transcripci6 (activadors o inactivadors de la transcripci6).
...